Akatyst do Święty Serafin, z Sarowa cudotwórcy

Kondakion 1

Wybrany cudotwórco i przedziwny sługo Chrystusowy, niezawodny pomocniku i orędowniku nasz, przepodobny ojcze Serafinie! Wielbiąc Boga, który cię rozsławił, śpiewamy również tobie pieśń pochwalną. Ty zaś, mając ogromną śmiałość przed Zbawicielem, wybaw od wszelkich bied nas, którzy wołamy:

Raduj się, przepodobny Serafinie, Sarowski cudotwórco!

Ikos 1

Od samego początku wybrał Cię Stwórca aniołów, abyś wysławił twoim życiem przenajświętsze Imię Świętej Trójcy: prawdziwie bowiem byłeś aniołem na ziemi i serafinem w ciele, a twoje życie rozbłysło niczym najjaśniejszy promień Wiecznego Słońca Prawdy. My zaś, widząc przechwalebne twoje trudy, z pobożnością i radością wołamy do Ciebie:

Raduj się, prawidło wiary i pobożności; raduj się, obrazie cichości i pokory. Raduj się, pełna chwały pieśni wiernych; raduj się, pełne ciszy pocieszenie zatroskanych. Raduj się, umiłowana pochwało mnichów; raduj się, przedziwna pomocy w świecie mieszkających. Raduj się, chwało i obrono władzy chrześcijańskiej; raduj się, święta piękności kraju tambowskiego.

Raduj się, przepodobny Serafinie, Sarowski cudotwórco!

Kondakion 2

Matka twoja, przepodobny ojcze Serafinie, widząc twą gorącą miłość do życia mniszego, rozpoznała w niej świętą Bożą wolę wobec ciebie. Przyniosła więc ciebie Bogu jako doskonały dar, błogosławiąc cię świętym swoim krzyżem na ciernistą drogę mniszą. Ty zaś krzyż ów do końca swojego życia nosiłeś na piersiach, wyznając w ten sposób swoją miłość do ukrzyżowanego za nas Chrystusa Boga naszego, do którego wszyscy ze skruchą wołamy: Alleluja!

Ikos 2

O święty Boży, otrzymałeś w darze niebiańską mądrość: albowiem od samej młodości ani na chwilę nie zapominając o tym, co Boże, porzuciłeś rodzicielski dom, dla Królestwa Niebieskiego i jego Prawdy. Dlatego przyjmij od nas te oto pochwały:

Raduj się, wybrane dziecię grodu kurskiego; raduj się, godny synu pobożnych rodziców. Raduj się, dziedzicu cnót matki swojej; raduj się, przez nią pobożności i modlitwy nauczony. Raduj się, na podwigi przez matkę krzyżem błogosławiony; raduj się, gdyż do końca życia owo święte błogosławieństwo zachowałeś. Raduj się, gdyż z powodu miłości do Chrystusa dom rodzicielski porzuciłeś; raduj się, gdyż radości tego świata za nic miałeś.

Raduj się, przepodobny Serafinie, Sarowski cudotwórco!

Kondakion 3

Moc najwyższego prawdziwie ochraniała cię od młodości, przepodobny Ojcze! Gdy bowiem spadłeś z wysokiej świątyni, Bóg zachował cię bez szkody, a gdy cieżko cierpiałeś, objawiła ci się sama Władczyni Świata i przyniosła ci z Niebios uzdrowienie. Stało się tak, gdyż od dzieciństwa wiernie służyłeś Bogu, zawsze wołając do Niego: Alleluja!

Ikos 3

Pragnąc gorąco podwigu anielskiego życia, udałeś się do świętego grodu kijowskiego, aby oddać pokłon Przepodobnym Peczerskim. Otrzymałeś wtedy z ust przepodobnego Dozyteusza nakaz, aby swoje kroki skierować do Pustelni Sarowskiej. Jeszcze będąc daleko, z wiarą umiłowałeś to święte miejsce, tam zamieszkałeś i w nim zakończyłeś swoje miłe Bogu życie. My zaś, radując się z tych wyroków woli Bożej, ze skruchą wołamy do ciebie:

Raduj się, albowiem wyrzekłeś się marności tego świata; raduj się, albowiem płomiennie pragnąłeś Ojczyzny Niebieskiej. Raduj się, albowiem Chrystusa całym swoim sercem umiłowałeś; raduj się, albowiem słodkie brzemię Chrystusowe na siebie przyjąłeś. Raduj się, dokonałym posłuszeństwem napełniony; raduj się, gdyż wiernie zachowałeś święte Boże przykazania. Raduj się, albowiem twój umysł i serce modlitwą w Bogu utwierdziłeś; raduj się, niezachwiany filarze pobożności.

Raduj się, przepodobny Serafinie, Sarowski cudotwórco!

Kondakion 4

Uciszając burzę napaści złego, przeszedłeś całą ciasną i pełną boleści drogę podwigu mniszego. Niosłeś jarzmo życia pustelniczego, zatworu i milczenia, wielonocnego czuwania, i w taki sposób, idąc od zwycięstwa ku zwycięstwu, od wypełniania woli Bożej do oglądania Boga, przeniosłeś się do Mieszkań Niebieskich, gdzie wraz z Aniołami śpiewasz Bogu: Alleluja!

Ikos 4

Wszyscy bracia twoi, przepodobny Ojcze Serafinie, słysząc i oglądając święte twoje życie, pełni zadziwienia przychodzili do ciebie, słuchali twych słów i uczyli się podwigów, wychwalając Boga, dziwnego w Swoich Świętych. My także z wiarą i miłością wychwalamy ciebie, Przepodobny Ojcze i wołamy do Ciebie tymi oto słowami:

Raduj się, albowiem siebie całego Bogu w ofiarę przyniosłeś; raduj się, albowiem wysokość wolności od pożądań zdobyłeś. Raduj się, zwycięski żołnierzu Chrystusowy; raduj się, Niebiańskiego Gospodarza sługo dobry i wierny. Raduj się, śmiały nasz przed Bogiem orędowniku; raduj się, niestrudzony za nas do Bogurodzicy modlitewniku. Raduj się, pustynne źródło przecudnego aromatu; raduj się, nieskalane naczynie łaski Bożej.

Raduj się, przepodobny Serafinie, Sarowski cudotwórco!

Kondakion 5

Boża światłość rozświetliła twoją celę, o Przepodobny Ojcze, gdy w chorobie na łożu śmierci spoczywałeś. Albowiem Sama Przeczysta Dziewica przyszła do Ciebie ze świętymi Apostołami Piotrem oraz Janem i ze słowami: "Ten jest z naszego rodu" dotknęła twojej głowy. Natychmiast ozdrowiawszy, zawołałeś z wdzięcznością do Boga: Alleluja!

Ikos 5

Wróg rodzaju ludzkiego, widząc twoje czyste i święte życie, o Przepodobny Ojcze Serafinie, postanowił cię zgubić: napuścił na ciebie złych ludzi, którzy pobili cię okrutnie i pozostawili ledwie żywego. Ty zaś, Święty Ojcze, niczym cichy baranek, wycierpiałeś wszystko, za swych katów modląc się do Boga. My zaś, zadziwieni twoją łagodnością, wołamy do Ciebie:

Raduj się, cichością swoją i pokorą podobny do Chrystusa Boga; raduj się, albowiem swoją łagodnością ducha złości zwyciężyłeś. Raduj się, gorliwie zachowujący czystość duchową i cielesną; raduj się, pustelniku, obfitujący w dary łaski Bożej. Raduj się, podwiżniku przez Boga wysławiony i prozorliwy; raduj się, przedziwny i pełen Bożej mądrości nastawniku mnichów. Raduj się, pochwało i radości świętej Cerkwi; raduj się, chwało i umocnienie Monasteru Sarowskiego.

Raduj się, przepodobny Serafinie, Sarowski cudotwórco!

Kondakion 6

Pustelnia Sarowska głosi chwałę twoich podwigów i trudów, o Bogonośny Ojcze, miły sługo Chrystusowy! Albowiem jej lasy i pagórki otuliłeś modlitwą swoją, naśladując proroka Bożego Eliasza i Chrzciciela Gospodniego Jana. Zakwitłeś niczym drzewo na pustyni, obfitością owoców darów Ducha Świętego. Przez Jego działanie uczyniłeś rzeczy wielkie i chwalebne, stając się natchnieniem dla wiernych, by zaśpiewali Darczyńcy wszelkich dóbr, Bogu: Alleluja!

Ikos 6

Byłeś nowym Mojżeszem, błogosławiony Ojcze Serafinie, albowiem tak, jak on, oglądałeś Boga. Nieskalanie służąc ołtarzowi Bożemu, stałeś się godny ujrzeć Chrystusa, idącego przez świątynię z Mocami Niebieskimi. Zadziwieni tą łaską Bożą, okazaną tobie, wychwalamy cię tymi słowami:

Raduj się, pełny chwały świadku żywego Boga; raduj się, światłością Trójcy Świętej oświecony. Raduj się, sługo Jej wierny; raduj się, przyozdobione mieszkanie Ducha Świętego. Raduj się, albowiem oglądałeś własnymi oczami Chrystusa z Aniołami; raduj się, albowiem pozostając w ciele z prochu czułeś przedsmak rajskiej radości. Raduj się, Chlebem Życia nasycony; raduj się, napojem nieśmiertelności napojony.

Raduj się, przepodobny Serafinie, Sarowski cudotwórco!

Kondakion 7

Miłujący człowieka Bóg, chcąc objawić w tobie, przepodobny Ojcze, niewypowiedziane Swoje miłosierdzie dla ludzi, uczynił cię prawdziwym świecznikiem, Bożym światłem jaśniejącym: albowiem swoimi czynami i słowami prowadziłeś wszystkich do pobożności i miłości Bożej. Światłością twych podwigów oświeceni i chlebem twojego nauczania nasyceni, gorąco ciebie wychwalamy i do Boga, który ciebie rozsławił, wołamy: Alleluja!

Ikos 7

Wiedząc, że jesteś nowym wybrańcem Bożym, z daleka przybywali do ciebie wierni pogrążeni w troskach i boleściach. Ty zaś nie odrzuciłeś ludzi obciążonych różnymi biedami: byłeś źródłem uzdrowień, dawcą pocieszenia, nieustannym za nich modlitewnikiem. Dlatego na całą ziemię rosyjską rozniosła się sława twych cudów, a twoje duchowe dzieci chwaliły cię tymi oto słowami:

Raduj się, pasterzu nasz dobry; raduj się, ojcze miłościwy i cichy. Raduj się, lekarzu nasz pełen gotowości i łaski; raduj się, naszych niemocy uzdrowicielu miłosierny. Raduj się, w biedach i nieszczęściach pomocniku niezawodny; raduj się, przesłodkie ukojenie dusz zakłopotanych i drżących. Raduj się, albowiem przyszłość widziałeś tak, jak teraźniejszość; raduj się, utajonych grzechów oskarżycielu prozorliwy.

Raduj się, przepodobny Serafinie, Sarowski cudotwórco!

Kondakion 8

Zadziwiający cud dokonał się na tobie, o Przepodobny Ojcze: albowiem będąc niemocnym i utrudzonym starcem, przez tysiąc dni i nocy modliłeś się, skłoniwszy swe kolana na kamieniu. Któż jest w stanie opisać twoją walkę i ból, który znosiłeś, wyciagając swoje przepodobne ręce do Boga, o błogosławiony Ojcze! Pokonałeś duchowego Amalekitę, śpiewając Bogu: Alleluja!

Ikos 8

"Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, jedyną mą słodyczą, o Najsłodszy Jezu!" - tak modliłeś się, Ojcze, w milczeniu twej pustelni. My zaś, zamroczeni marnością tego świata, przeżywszy całe nasze życie w grzechach, wysławiamy twą miłość do Zbawiciela i wołamy do ciebie:

Raduj się, pośredniku zbawienia dla tych, którzy cię czczą i miłują; raduj się, albowiem grzeszników doprowadzasz do poprawy. Raduj się, przedziwny, milczący zatworniku; raduj się, gorliwy za nas modlitewniku. Raduj się, do Boga płomienną miłością gorejący; raduj się, ogniem modlitwy strzały wroga spalający. Raduj się, niegasnąca świeco, w pustce i ciemnościach modlitwą płonąca; raduj się, świeczniku, darami duchowymi gorejący i jaśniejący.

Raduj się, przepodobny Serafinie, Sarowski cudotwórco!

Kondakion 9

Wszystkie moce anielskie zadziwiły się, gdy Królowa Niebios i ziemi objawiła się starcowi-zatwornikowi i nakazała, aby otworzył swój zatwor i nie bronił ludziom prawosławnym przychodzić do niego, ale żeby wszystkich nauczył śpiewać Bogu: Alleluja!

Ikos 9

Rozgadani mędrcy tego świata nie mogą pojąć mocy twojej miłości, o Błogosławiony Ojcze: albowiem wypełniając polecenie Bogurodzicy, oddałeś się całkowicie na służbę ludziom przychodzącym do ciebie. Byłeś ciepłym i dobrym doradcą dla zdezorientowanych, pocieszycielem smutnych i wątpiących, spokojną nauką rozumu dla błądzących, lekarzem uzdrawiającym chorych. Dlatego wołamy do ciebie:

Raduj się, albowiem odszedłeś ze świata do pustelni dla zdobycia nasion cnót; raduj się, albowiem z pustelni wróciłeś do świata, aby je rozsiewać. Raduj się, łaską Ducha Świętego oświecony; raduj się, cichością i pokorą napełniony. Raduj się, przychodzących do ciebie, jak ojciec własne dzieci miłujący; raduj się, słowami miłości pocieszenia i otuchy im dodający. Raduj się, przychodzących do ciebie radością i skarbem nazywający; raduj się, za miłość twoją w Królestwie Niebieskim radością obfitujący.

Raduj się, przepodobny Serafinie, Sarowski cudotwórco!

Kondakion 10

Gdy doszedłeś do końca swojego zbawiennego podwigu, o Przepodobny Ojcze, w czasie modlitwy na kolanach, oddałeś swoją duszę w ręce Boże. Święci aniołowie zanieśli ją na Wysokości Niebios, przed Tron Władcy Wszystkiego, abyś wraz ze wszystkimi świętymi stał przed Nim w wiecznej chwale, wyśpiewując Najświętszemu Słowu pochwalną pieśń świętych: Alleluja!

Ikos 10

Mur obronny i pocieszenie wszystkich świętych, Przenajświętsza Bogurodzica, objawiła ci się przed końcem twojego ziemskiego życia, oznajmując, że wkrótce odejdziesz do Boga. A my, radując się z tych odwiedzin Matki Bożej, wołamy do Ciebie:

Raduj się, albowiem twarzą w twarz Królową nieba i ziemi oglądałeś; raduj się, albowiem przez Jej odwiedziny pocieszony zostałeś. Raduj się, wieść o przenosinach swoich do nieba od Niej otrzymujący; raduj się, sprawiedliwym swym końcem o świętości swojego życia świadczący. Raduj się, albowiem w modlitwach przed ikoną Matki Bożej skruszoną swą duszę Bogu oddałeś; raduj się, albowiem swoim pozbawionym bólu odejściem wypełniłeś to, co przedtem zapowiedziałeś. Raduj się, wieńcem nieśmiertelności z rąk Wszechwładcy nagrodzony; raduj się, szczęśliwość rajską wraz ze wszystkimi świętymi dziedziczący.

Raduj się, przepodobny Serafinie, Sarowski cudotwórco!

Kondakion 11

Wznosząc nieustanny śpiew ku chwale Przenajświętszej Trójcy, o Przepodobny Ojcze, przez całe swoje życie byłeś wielkim podwiżnikiem pobożności. Dla błądzących stałeś się nauką rozumu Bożego, dla chorych duszą i ciałem - uzdrowieniem. My zaś, wdzięczni Bogu za taką Jego łaskę wobec nas, wołamy: Alleluja!

Ikos 11

O, Błogosławiony Ojcze! W swoim życiu byłeś świecznikiem pełnym jasności; ale również po odejściu swoim do Boga zajaśniałeś jako światłość ziemi ruskiej: albowiem twoje drogocenne relikwie są obfitym źródłem cudów dla wszystkich tych, którzy z przychodzą do ciebie z miłością i wiarą. Dlatego my, mając w tobie gorącego modlitewnika i cudotwórcę, wołamy do ciebie:

Raduj się, mnóstwem cudów przez Boga wysławiony; raduj się, miłością swoją na cały świat jaśniejący. Raduj się, wierny naśladowco miłości Chrystusowej; raduj się, pocieszenie dla wszystkich potrzebujących twojej pomocy. Raduj się, obfite źródło cudów; raduj się, uzdrowicielu chorych i niemocnych. Raduj się, niewyczerpana studnio zdrowej wody; raduj się, albowiem swoją miłością objąłeś wszystkie końce naszej ziemi.

Raduj się, przepodobny Serafinie, Sarowski cudotwórco!

Kondakion 12

Znając twą łaskę i wielką śmiałość przed Bogiem, błagamy cię, Przepodobny Ojcze: módl się gorąco do Boga, aby chronił Swoją Świętą Cerkiew od niewiary i herezji, od napaści i bied, abyśmy mogli przez ciebie śpiewać szczodrobliwemu Bogu: Alleluja!

Ikos 12

Wyśpiewując twoją chwałę, wysławiamy cię, Przepodobny Ojcze, jako potężnego modlitewnika za nas przez Bogiem, pocieszyciela i orędownika, i z miłością wołamy do ciebie:

Raduj się, pochwało Cerkwi Prawosławnej; raduj się, tarczo i obrono domów prawosławnych. Raduj się, przewodniku, wszystkich do nieba kierujący; raduj się, opiekunie nasz i obrońco. Raduj się, mocą Bożą mnóstwa cudów czyniący; raduj się, swoim płaszczem wielu chorych uzdrawiający. Raduj się, wszystkie podstępy diabelskie zwyciężający; raduj się, swoją cichością dzikie bestie poskramiający.

Raduj się, przepodobny Serafinie, Sarowski cudotwórco!

Kondakion 13

O przedziwny, miły Bogu, wielki cudotwórco, Przepodobny Ojcze Serafinie! Przyjmij tę małą modlitwę naszą, wznoszoną na twoją chwałę, i stojąc przed Tronem Króla królów, Władcy naszego Jezusa Chrystusa, błagaj za wszystkich nas, abyśmy stali się godni jego miłosierdza w straszny dzień sądu i z radością Jemu zaśpiewali: Alleluja!

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Modlitwa do Przepodobnego Serafina, Sarowskiego cudotwórcy

O przedziwny Ojcze Serafinie, wielki cudotwórco sarowski, szybki pomocniku dla wszystkich, którzy się do ciebie uciekają! W czasie ziemskiego twojego życia nikt nie odszedł od ciebie spragniony i niepocieszony, ale dla wszystkich słodyczą był widok twojego oblicza i dźwięk twojego łagodnego i przekonywującego głosu, wraz z twoimi obfitymi darami - uzdrawiania, prozorliwości i leczenia chorych i słabych dusz. Gdy Bóg wezwał cię od twych ziemskich trudów do niebiańskiego pokoju, twoja miłość do nas nie ustała i nikt nie jest w stanie zliczyć twoich cudów, których mnóstwo jest tak wielkie, jak gwiazd niebieskich: albowiem objawiasz się ludziom Bożym we wszystkich zakątkach naszej ziemi i darujesz im uzdrowienie. Dlatego również my wołamy do ciebie: o milczący i przecichy sługo Boży, śmiały modlitewniku do Boga, który nigdy nie odrzucasz przychodzących do ciebie, wznieś swoją potężną modlitwę za nas do Władcy Wszechmocy, aby darował nam to, co potrzebne w tym życiu ku dobremu i co pożyteczne dla zbawienia duszy, aby ochronił nas od grzesznych upadków i nauczył nas prawdziwego pokajania, byśmy bez przeszkód mogli wejść do wiecznego Królestwa Niebios, w którym w tej chwili jaśniejesz wieczną chwałą, i żebyśmy tam wraz ze wszystkimi świętymi oddawali cześć Życiodajnej Trójcy, na wieki wieków. Amiń.

Modlitwa druga

O wielki, miły Bogu, przepodobny i bogonośny Ojcze nasz Serafinie! Wejrzyj z chwały niebios na nas, pokornych, słabych, obciążonych wieloma grzechami, błagających o twoją pomoc i pocieszenie! Obejmij nas swoim pełnym miłości sercem i pomóż nam w nieskażony sposób zachowywać Boże przykazania, utrzymać w całej mocy naszą wiarę prawosławną, przynosić gorliwie Bogu pokajanie za wszystkie grzechy nasze, rosnąć w łaskach i pobożności chrześcijańskiej i stać się godnymi twojego orędownictwa za nas przed Bogiem. Tak, święty Boży, usłysz nas, gdy błagamy cię z wiarą i miłością i nie gardź nami, potrzebującymi twojego orędownictwa: pomóż nam teraz i w czasie naszego końca, ochroń nas twoimi modlitwami od pełnych zła napadów diabelskich, żeby ich moc nie owładnęła nami, ale żebyśmy dzięki twojej pomocy stali się godni odziedziczyć szczęśliwość raju. W tobie teraz składamy nadzieję naszą, o pełny serdeczności Ojcze: bądź dla nas prawdziwym przewodnikiem do zbawienia i swoim miłym Bogu orędownictwem przed Tronem Przenajświętszej Trójcy doprowadź nas do wiecznej światłości życia wiecznego, abyśmy wraz ze wszystkimi świętymi wysławiali godne wszelkiej chwały Imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, na wieki wieków. Amiń.

Modlitwa trzecia

O Przepodobny Ojcze Serafinie, gorliwy sługo Boga prawdziwego, jaśniejący klejnocie Cerkwi Prawosławnej, zadziwiający podwiżniku pobożności chrześcijańskiej! Do Ciebie się uciekamy, Ciebie błagamy, przed Tobą otwieramy pełne boleści dusze nasze. Błagaj Boga za ludzi, wzburzanych pożądaniami i marnością tego świata; módl się nieustannie za wszystkich, którzy do Ciebie się uciekają i o pomoc Twoja proszą. Nie gardź małą naszą gorliwością, umocnij ją Twoimi modlitwami. Daruj nam, przez łaskę Bożą, wybawienie od trosk i uzdrowienie z chorób, ulecz nasze słabości duchowe i niemoce cielesne, skieruj nasz umysł ku poznaniu wiary prawosławnej i pomóż nam w zachowywaniu wszystkich przykazań Bożych. Ochroń dusze i umysły prawosławnych od zamroczenia i niewiary, spraw, abyśmy wszyscy darzyli się wzajemną miłością i rosnąc w pobożności Chrystusowej, żebyśmy w radości serca wołali do Ciebie: raduj się, uzdrowienie nasze! Raduj się, pocieszenie nasze! Raduj się, radości nasza, Przepodobny Ojcze Serafinie! Uczyń nas godnymi skosztowania Twej radości na wieki wieków. Amiń.

Akatyst do Święty Serafin, z Sarowa cudotwórcy w języku Polskim
Inne pieśni w języku polskim