Акафист святым преподобным Зосиме и Савватию, Соловецким чудотворцам

Конда́къ 1

Избра́нніи уго́дницы Госпо́дни и вели́ціи чудотво́рцы, свѣти́льницы Христо́вы Це́ркве пресвѣ́тліи, облиста́вшіи благоче́стія свѣтлостьми́ пусты́ни сѣ́вернаго Помо́рія, и все́й странѣ́ Россíйстѣй сія́ющіи вы́ну чуде́съ мно́жествомъ, преподо́бніи отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тіе, я́ко иму́щіи дерзнове́ніе ко Го́споду, благопрія́тными свои́ми къ Тому́ мольба́ми, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ и зо́лъ сохраня́йте, да ра́дуяся зове́мъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тіе.

Икосъ 1

Ангели вои́стинну яви́стеся земнíи и человѣ́цы небе́сніи житіе́мъ ва́шимъ, преблаже́нніи отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тіе: во пло́ти бо, я́ко безпло́тни, а́нгельское соверши́сте жи́тельство на земли́, вся́ красоты́ мíра и наслажде́нія вре́менная я́ко уме́ты вмѣня́юще, чистото́ю же и поще́ніемъ вы́ну къ Бо́гу приближа́ющеся. Ему́же ны́нѣ досто́йно со безпло́тными предстоя́ще, пріими́те отъ любве́ на́шея приноси́мая ва́мъ хвале́нія сицева́я:

Ра́дуйтеся, Еди́наго Бо́га отъ всея́ души́ своея́ возлюби́вшіи; ра́дуйтеся, отъ ю́ности Тому́ преподо́біемъ и пра́вдою послужи́вшіи. Ра́дуйтеся, возненави́дѣвшіи мíра сего́ тлѣ́нныя красоты́; ра́дуйтеся, избѣжа́вшіи му́дрѣ жите́йскихъ собла́зновъ и суеты́. Ра́дуйтеся, къ дѣ́ланію за́повѣдей Госпо́днихъ все́ю любо́вію прилѣпи́вшіися; ра́дуйтеся, мíра сего́ и вся́каго пристра́стія къ о́ному удали́вшіися. Ра́дуйтеся, и́ноческое житіе́ богоугожде́нія ра́ди себѣ́ предизбра́вшіи; ра́дуйтеся, тѣ́сный и приско́рбный пу́ть все́ю душе́ю возлюби́вшіи. Ра́дуйтеся, му́дріи взыска́теліе Христа́ - Би́сера вожделѣ́ннаго и драга́го; ра́дуйтеся, люботру́дніи носи́теліе Христо́ва бре́мене, ле́гкаго и блага́го. Ра́дуйтеся, а́нгеломъ безпло́тнымъ во пло́ти бре́ннѣй подража́вшіи; ра́дуйтеся, на земли́ жи́тельство небе́сное на́мъ показа́вшіи.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тіе.

Конда́къ 2

Ви́дя себе́, свя́те Савва́тіе, ра́ди мно́гихъ свои́хъ добродѣ́тельныхъ исправле́ній, всю́ду въ сопребыва́ніихъ и́ноческихъ почита́ема и ублажа́ема, и бѣ́гая су́етныя мíра сего́ сла́вы, взыску́я же вѣ́чнаго воздая́нія на небесѣ́хъ, устреми́лся еси́ ко ото́ку Солове́цкому, да та́мо вта́йнѣ и ники́мже ви́димый порабо́таеши неви́димому и вся́ ви́дящему Бо́гу. Тѣ́мже и улучи́въ жела́емое, блаже́ннымъ Ге́рманомъ къ сему́ наставля́емь, ра́достно возопи́лъ еси́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ неукло́нно впери́въ отъ утро́бы ма́терни къ Бо́гу, и го́рняя вы́ну му́дрствуя и взыску́я, до́льнихъ же всецѣ́ло отверга́яся, богому́дре Зоси́мо, поревнова́лъ еси́ житію́ преподо́бнаго Савва́тія, и во ото́цѣ пу́стѣ, идѣ́же се́й богого́днѣ соверши́ по́двиги своя́, всели́лся еси́, да съ ни́мъ наслѣ́дуеши жи́тельство го́рняго Іерусали́ма. Тѣ́мже во обои́хъ восхваля́юще пустынножи́тія рачи́тельство, зове́мъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, любве́ ра́ди Христо́вы, любо́вь въ себѣ́ къ мíру попра́вшіи; ра́дуйтеся, вся́кую грѣхо́вную сла́дость вѣ́ка сего́ презрѣ́вшіи. Ра́дуйтеся, подо́бницы Авраа́му не то́чію вѣ́рою и упова́ніемъ, но и доброво́льнымъ отъ ро́да своего́ и до́ма оте́ческаго преселе́ніемъ; ра́дуйтеся, пусты́ни всекра́сная и благозла́чная насажде́нія. Ра́дуйтеся, безмо́лвія тщали́вѣйшіи рачи́теліе; ра́дуйтеся, тру́дныхъ по́двиговъ пусты́нныхъ и́скренніи люби́теліе. Ра́дуйтеся, въ де́брехъ и гора́хъ па́че, не́же въ се́лѣхъ мíра, изво́лившіи примета́тися; ра́дуйтеся, въ пусты́няхъ незаходи́мыхъ, еди́ни во трудѣ́хъ и соблюде́ніи за́повѣдей Госпо́днихъ возлюби́вшіи подвиза́тися. Ра́дуйтеся, я́ко зла́то, искуси́вшіися въ горни́лѣ пусты́ннаго озлобле́нія; ра́дуйтеся, до́блественнѣ претерпѣ́вшіи отъ бѣсо́въ же и отъ люде́й мно́гая искуше́нія. Ра́дуйтеся, проро́ку Бо́жію Иліи́ и Крести́телю Госпо́дню Іоа́нну нра́вомъ пустыннолю́бія подража́теліе; ра́дуйтеся, до́блему Ге́рману единомы́сленніи сподви́жницы любобезмо́лвніи купножи́теліе.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тіе.

Конда́къ 3

Си́лы небе́сныя, въ служе́ніе посыла́емыя хотя́щимъ наслѣ́довати спасе́ніе, ди́вно послужи́ша ва́мъ, о дво́ице боголюби́вая. Егда́ бо насе́льницы мірстíи, стужа́юще безмо́лвію твоему́, о́тче Савва́тіе, жи́ти хотя́ху во о́стровѣ бли́зъ тебе́ съ жена́ми и ча́ды, а́нгели гро́знымъ преще́ніемъ и наказа́ніемъ жены́ ры́баревой, воспяти́ша си́хъ отъ начина́нія богопроти́внаго. Тебѣ́ же, о́тче Зоси́мо, во озимѣ́ніи пребыва́вшему кромѣ́ бра́шна, а́нгельскимъ служе́ніемъ препода́шася потре́бная къ препита́нію. Сего́ ра́ди Бо́гу, спаса́ющему уго́дники Своя́, пои́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́ще ото́къ морскíй оби́телищемъ себѣ́, ники́мже населя́емый, и въ не́мъ пребыва́юще, а́ки въ раи́ богозда́ннѣмъ, внѣ́ мяте́жей и волне́ній жите́йскихъ, и кромѣ́ су́етныхъ попече́ній, благоче́стно и богоуго́дно подвиза́стѣся, о богоблаже́нніи, во дни́ и нощи́ поуча́щеся въ зако́нѣ Госпо́дни, и на вся́кій ча́съ умо́мъ несмуще́ннымъ и се́рдцемъ чи́стымъ вознося́ще усе́рдныя къ Бо́гу моли́твы и моле́нія. Сего́ ра́ди ра́достію вопіе́мъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, въ зако́нѣ Госпо́дни непоро́чно ходи́ти всегда́ восхотѣ́вшіи; ра́дуйтеся, Го́спода своего́ предъ очи́ма свои́ма при́сно имѣ́вшіи. Ра́дуйтеся, стра́хомъ Госпо́днимъ вся́ пути́ своя́ огражда́вшіи; ра́дуйтеся, въ трезвѣ́ніи у́мнѣмъ все́ житіе́ свое́ провожда́вшіи. Ра́дуйтеся, вся́ по́мыслы ума́ въ послуша́ніе Христо́во всецѣ́ло плѣни́вшіи; ра́дуйтеся, чи́стыя ва́ша сердца́ въ жили́ще Свято́му Ду́ху предста́вившіи. Ра́дуйтеся, не да́вшіи сна́ очи́ма во всено́щныхъ Го́сподеви предстоя́ніихъ; ра́дуйтеся, вы́ну претерпѣва́вшіи ско́рби въ поуче́ніи сме́ртнѣмъ и въ серде́чныхъ ко Го́споду воздыха́ніихъ. Ра́дуйтеся, съ и́скреннею любо́вію подвиза́вшіися на славосло́віе Бо́жіе и псалмопѣ́нія; ра́дуйтеся, се́рдцемъ и уста́ми непреста́нныя возсыла́вшіи къ Бо́гу моле́нія. Ра́дуйтеся, вну́трь се́рдца своего́ сокрове́нное Ца́рствіе Бо́жіе обрѣ́тшіи; ра́дуйтеся, восхожде́ніи у́мными къ небе́снымъ видѣ́ніямъ восте́кшіи.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тіе.

Конда́къ 4

Бу́рю житія́ сего́ многомяте́жнаго безбѣ́дно премину́сте, отцы́ преподо́бніи, и свирѣ́пыя во́лны страсте́й же и искуше́ній, отъ мíра и пло́ти и отъ духо́въ зло́бы воздвиза́емыя, не погрузи́ша и не поколеба́ша корабля́ ду́шъ ва́шихъ, вѣ́трилы моли́твы непреста́нныя окриля́емаго, и нестяжа́ніемъ облегчава́емаго, благода́тію же Бо́жіею управля́емаго. Тѣ́мже и достиго́сте къ безмяте́жному приста́нищу живота́ вѣ́чнаго, вопію́ще Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шаще и вѣ́дуще отъ писа́ній Боже́ственныхъ, я́ко вси́ подвиза́вшіися во благоче́стіи, распина́ху пло́ть свою́ со страстьми́ и похотьми́, благочестному́дренно, о преподо́бніи, си́хъ подвиго́мъ послѣ́дствующе, подвиза́стеся умертви́ти у́ды своя́ су́щія на земли́, въ поще́ніихъ, бдѣ́ніихъ и во вся́кихъ трудѣ́хъ и́ноческаго житія́ му́жески претерпѣва́юще ско́рби. Сего́ ра́ди, я́ко до́блія подви́жники благоче́стія, вѣнча́емъ вы́ хвале́ніи сицевы́ми:

Ра́дуйтеся, тѣлеса́ своя́ труда́ми и болѣ́зньми воздержа́нія увяди́вшіи; ра́дуйтеся, вся́ плотска́я мудрова́нія, на ду́хъ вою́ющія, ду́ху покори́вшіи. Ра́дуйтеся, покая́нными слеза́ми пла́мень страсте́й угаси́вшіи; ра́дуйтеся, въ пещи́ воздержа́нія ду́ши своя́ я́ко зла́то очи́стившіи. Ра́дуйтеся, ве́тхаго человѣ́ка со страстьми́ его́ совле́кшіися; ра́дуйтеся, оде́ждею безстра́стія и сла́вою нетлѣ́нія досто́йно обле́кшіися. Ра́дуйтеся, возненави́дѣвшіи вре́менную грѣха́ сла́дость; ра́дуйтеся, наслѣ́довавшіи на небеси́ несконча́емую ра́дость. Ра́дуйтеся, пре́жде сме́рти, мíру и сласте́мъ его́ пло́ть свою́ распя́вшіи; ра́дуйтеся, пре́жде воскресе́нія, сла́ву бу́дущія жи́зни въ себѣ́ прояви́вшіи. Ра́дуйтеся, стезе́ю поста́ къ наслѣ́дію рая́, поте́ряннаго невоздержа́ніемъ, пу́ть на́мъ указа́вшіи; ра́дуйтеся, въ тѣлеси́ ме́ртвеннѣмъ и тлѣ́ннѣмъ безсме́ртіе и нетлѣ́ніе бу́дущаго вѣ́ка всѣ́мъ предъяви́вшіи.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тіе.

Конда́къ 5

Боготе́чныя и многосвѣ́тлыя звѣ́зды яви́лися есте́, преподо́бніи отцы́ Зоси́мо и Савва́тіе, свѣтоза́рными исправле́ніи за́повѣдей Госпо́днихъ озаря́ющіи ду́ши и сердца́ вѣ́рныхъ, и препла́вающимъ въ нощи́ грѣхо́внаго омраче́нія пучи́ну жите́йскаго мо́ря, указу́ющіи благонаде́жный пу́ть ко блаже́нному приста́нищу небе́снаго Ца́рствія. Тѣ́мже яви́вшему вы́, я́ко руководи́тели и наста́вники ко спасе́нію, благодѣ́телю Бо́гу пои́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше злоко́зненніи ненави́стницы спасе́нія человѣ́ческаго, нечи́стіи ду́си тмы́, богоуго́дное житіе́ ва́ше, отцы́ преблаже́нніи, многообра́зная воздвига́ху на вы́ искуше́нія и страхова́нія, овогда́ въ мы́сли и се́рдце всѣва́юще боя́знь и смуще́ніе, овогда́ же преобразу́яся въ разли́чныя привидѣ́нія ди́віихъ звѣре́й и га́дъ, съ я́ростію устремля́хуся на вы́, ча́юще отврати́ти отъ по́двига богоуго́днаго, и изгна́ти отъ пребыва́нія пусты́ннаго. Вы́ же, тве́рдою вѣ́рою въ Бо́га Промысли́теля возмога́я, и ору́жіемъ моли́твы и воздержа́нія проти́ву враго́въ ва́шихъ ополча́яся, до конца́ побѣди́сте и низложи́сте и́хъ держа́ву. Сего́ ра́ди, побѣди́тельную пѣ́снь пою́ще, взыва́емъ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, во́ини духо́вніи непобѣди́міи; ра́дуйтеся, ору́жницы Христо́вы добропобѣ́дніи. Ра́дуйтеся, подви́жницы, проти́ву ко́зней лука́ваго му́жески ополчи́вшіися; ра́дуйтеся, столпи́ крѣ́пціи, отъ нападе́ній вра́жіихъ не поколеба́вшіися. Ра́дуйтеся, вся́ стрѣ́лы діа́воли а́ки хвра́стіе сокруши́вшіи; ра́дуйтеся, вся́ стуже́нія того́ и страхова́нія ни во что́же вмѣни́вшіи. Ра́дуйтеся, я́ко во пло́ти су́ще, побѣди́сте враги́ безпло́тныя и неви́димыя; ра́дуйтеся, я́ко и во гробѣ́хъ лежа́ще, низлага́ете вра́жія ополче́нія. Ра́дуйтеся, побѣдоно́сцы сла́вніи, вѣнча́нніи отъ небе́снаго Вѣнцеда́теля; ра́дуйтеся, спобо́рницы до́бліи ра́тующимъ на міродержи́теля тмы́ вѣ́ка сего́. Ра́дуйтеся, я́ко подвиго́мъ ва́шимъ а́нгели удиви́шася; ра́дуйтеся, я́ко о сла́вѣ ва́шей собо́ри вѣ́рныхъ возвесели́шася.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тіе.

Конда́къ 6

Проповѣ́данное отъ а́нгелъ изволе́ніе Бо́жіе о населе́ніи и́ночествующими ото́ка Солове́цкаго испо́лнися ва́ми, отцы́ преблаже́нніи Зоси́мо и Савва́тіе: се́ бо пусты́ня непло́дная и ненаселе́нная, по́тами же и слеза́ми ва́шими оби́льно напое́нная, показа́ся я́ко вертогра́дъ благоцвѣту́щій и ра́й слове́сный, идѣ́же ли́цы и́ночестіи, ва́ми благонауче́нніи, плоды́ богоуго́дныя принося́ще, пою́тъ а́нгельскую Бо́гу пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́сте, отцы́ богоно́сніи, свѣ́томъ благоче́стія, я́ко свѣти́ла богосвѣ́тлая, свѣтоно́сными луча́ми ва́шихъ подвиго́въ и добродѣ́телей просвѣща́ющіи всю́ду. Отону́дуже мы́, грѣ́шніи и тмо́ю страсте́й помраче́нніи, во свѣ́тѣ ва́шихъ богоуго́дныхъ дѣя́ній теку́ще ко дню́ свѣ́та и спасе́нія, восхваля́емъ вы́, пою́ще си́це:

Ра́дуйтеся, ученицы́ Христо́вы благопослу́шніи; ра́дуйтеся, Влады́ки своего́ раби́ блазíи и вѣ́рніи. Ра́дуйтеся, трудолю́бнѣйшіи виногра́да Христо́ва дѣ́лателіе; ра́дуйтеся, тщали́вѣйшіи за́повѣдей Христо́выхъ исполни́теліе. Ра́дуйтеся, и́гу Христо́ва смире́нія и кро́тости благопоко́рнѣ ра́мо свое́ подклони́вшіи; ра́дуйтеся, во слѣ́дъ Христа́ Го́спода, учи́вшаго о нищетѣ́, усе́рдно въ нищетѣ́ и нестяжа́ніи послѣ́довавшіи. Ра́дуйтеся, по словеси́ Го́спода, преше́дшіи пу́ть вре́меннаго житія́ сего́, стезя́ми приско́рбными и тѣ́сными; ра́дуйтеся, а́ки дожде́мъ, измы́вшіи ду́ши своя́ то́ками сле́зными. Ра́дуйтеся, краснѣ́йшему ду́шъ Жениху́ красоту́ дѣ́вства своего́ сохрани́вшіи; ра́дуйтеся, во вся́кой святы́ни, всѣ́ми до́брыми дѣ́лы Тому́ благоугоди́вшіи. Ра́дуйтеся, Го́спода своего́ просла́вившіи въ душа́хъ ва́шихъ и тѣлесѣ́хъ; ра́дуйтеся, отъ Го́спода по достоя́нію просла́вленніи на земли́ и на небесѣ́хъ.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тіе.

Конда́къ 7

Хотя́й спасти́ ва́ми мно́гихъ, Премилосе́рдый Бо́гъ яви́ ва́съ бы́ти не то́чію наста́вники со́нма и́ночествующихъ, но я́коже боговѣща́нныя проповѣ́дники, возвѣсти́вшыя и́мя Бо́жіе въ страна́хъ Лапла́ндіи. Лю́діе бо, во о́нѣхъ мѣ́стѣхъ обита́ющіи, и невѣ́дѣвшіи дото́лѣ Бо́га, но прилѣжа́вшіи весьма́ идолопоклоне́нію и нече́стію, во свѣ́тлости ва́шего, о преподо́бніи, житія́, зна́меній же и чуде́съ, узрѣ́ша пе́рвую зарю́ спаси́тельнаго боговѣ́дѣнія и благоче́стія, и отъ ва́съ научи́шася воспѣва́ти и́стинному Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Ди́вно и пресла́вно соверши́вше пу́ть своего́ спасе́нія, чу́дную же и боголѣ́пную основа́вше оби́тель во спасе́ніе и́ночествующимъ, блаже́нную воспрія́сте живота́ своего́ кончи́ну, приснопа́мятніи отцы́ на́ши, Зоси́мо и Савва́тіе. Оба́че, и по сме́рти ва́шей, при́сно жи́ви су́ще, на́съ, ча́дъ свои́хъ, никогда́же оставля́ете, не ду́хомъ то́чію на́мъ при́сно спребыва́я, но и мо́щи своя́ цѣльбоно́сныя на́мъ преда́вше, я́ко сокро́вище безцѣ́нное. Сего́ ра́ди съ ра́достію ублажа́емъ вы́, зову́ще:

Ра́дуйтеся, до́брымъ по́двигомъ во все́мъ житіи́ свое́мъ подвиза́вшіися; ра́дуйтеся, сла́вою и че́стію отъ Влады́ки своего́ Христа́ увѣнча́вшіися. Ра́дуйтеся, я́ко привре́менно потруди́вшеся, въ вѣ́чный поко́й внидо́сте; ра́дуйтеся, я́ко тѣ́снымъ ше́ствовавше путе́мъ, къ блаже́нству Ца́рства небе́снаго достиго́сте. Ра́дуйтеся, а́ще и не единоку́пно, но въ ра́вныхъ по́двизѣхъ подвиза́вшіися на земли́; ра́дуйтеся, за равноподви́жное житіе́, ра́достію и весе́ліемъ вку́пѣ наслажда́ющіися на небеси́. Ра́дуйтеся, во ото́цѣ пу́стѣ, я́ко гра́дъ, оби́тель и́нокомъ основа́вшіи; ра́дуйтеся, со́нмы и́ноковъ о Христѣ́ Бо́зѣ во о́ной собра́вшіи. Ра́дуйтеся, стра́жи ста́ду своему́ приснобо́дренніи, и по дне́хъ вре́менныя жи́зни отъ дѣ́лъ благотворе́ній не почива́ющіи; ра́дуйтеся, сы́нове Ца́рствія, на небесѣ́хъ живу́щіи и земны́хъ не оставля́ющіи. Ра́дуйтеся, ду́хомъ ва́шимъ горѣ́ со а́нгелы святы́ми, и до́лѣ съ на́ми грѣ́шными при́сно пребыва́ющіи; ра́дуйтеся, отъ честны́хъ моще́й ва́шихъ струи́ ми́лости на всѣ́хъ источа́ющіи.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тіе.

Конда́къ 8

Стра́нную и пречу́дную, ве́лію же и прекра́сную, узрѣ́вши на возду́сѣ я́вльшуюся це́рковь, все́ же мѣ́сто о́но, на не́мже имя́ше возгради́тися оби́тель и́ноковъ, ви́дя неизрече́ннымъ свѣ́томъ осіява́емо, у́жасомъ испо́лнился еси́, о́тче Зоси́мо, отъ преди́внаго видѣ́нія. Оба́че, Бо́жіе во о́номъ открове́ніе поразумѣ́въ, на созида́ніе оби́тели тебе́ поощря́ющее, ку́пно же и гряду́щую сла́ву мѣ́ста сего́ прозря́, умиле́ннымъ се́рдцемъ и усты́ воспѣ́лъ еси́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Вси́ правовѣ́рніи россíйстіи лю́діе, прославля́я ва́ше свято́е и равноа́нгельное житіе́, во вся́кихъ ну́ждахъ и ско́рбехъ притека́ютъ къ ва́шей по́мощи и заступле́нію, отцы́ досточу́дніи: дана́ бо е́сть ва́мъ отъ Бо́га благода́ть, е́же моли́тися за ны́, избавля́ти же и спаса́ти отъ вся́кихъ бѣ́дъ и зо́лъ притека́ющія къ ра́камъ честны́хъ моще́й ва́шихъ, и на вся́комъ мѣ́стѣ призыва́ющія свято́е ва́ше и́мя. Тѣ́мже, исповѣ́дающе чу́дная ва́ша благодѣя́нія, благода́рственная воспису́емъ ва́мъ, зову́ще:

Ра́дуйтеся, исто́чницы Боже́ственныхъ дарова́ній неизчерпа́еміи; ра́дуйтеся, ми́лованія и любве́ къ лю́демъ сосу́ди неиждива́еміи. Ра́дуйтеся, я́ко кади́ло благово́нное, о мíрѣ моли́твы къ Бо́гу вознося́щіи; ра́дуйтеся, немо́лчными ва́шими хода́тайствы вся́кое благослове́ніе отъ десни́цы Бо́жія на ны́ низводя́щіи. Ра́дуйтеся, су́щимъ въ ско́рбехъ и ну́ждахъ извѣ́стніи помо́щницы; ра́дуйтеся, въ обстоя́ніихъ и напа́стехъ ско́ріи посо́бницы. Ра́дуйтеся, въ неду́зѣхъ цѣли́тели, и въ бу́ри стра́ждущимъ благонаде́жніи ко́рмчіи и изба́вители; ра́дуйтеся, во вся́кихъ бѣда́хъ и искуше́ніихъ те́пліи предста́тели и утѣ́шители. Ра́дуйтеся, вѣ́рному Импера́тору на́шему благоче́стно чту́щему ва́съ, на сопроти́вныя спобо́рницы; ра́дуйтеся, всея́ земли́ Россíйскія избра́нніи моле́бницы и засту́пницы. Ра́дуйтеся, на земли́ и на мо́ри чудеса́ пресла́вная содѣва́ющіи; ра́дуйтеся, во вся́ концы́ призыва́ющимъ вы́, ско́рую по́мощь незави́стно простира́ющіи.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тіе.

Конда́къ 9

Всѣ́ми богокра́сными лѣ́потами добродѣ́телей украси́въ себе́, прехва́льне Зоси́мо, наипа́че яви́лся еси́ краснѣ́йшій душе́ю же и тѣ́ломъ, досто́йно пома́зався свяще́нства боже́ственною ма́стію. Тѣ́мже, егда́ во святѣ́мъ хра́мѣ соверша́лъ еси́ предъ престо́ломъ Госпо́днимъ пе́рвую Боже́ственную слу́жбу, ви́дѣша вси́ лице́ твое́, облиста́нное свѣ́томъ благода́ти, я́ко лице́ а́нгелово; ве́сь же хра́мъ, во извѣ́стное свидѣ́тельство досто́инства твоего́, испо́лнися ве́лія благоуха́нія. Сего́ ра́ди вси́, благодаря́ще Бо́га о свое́мъ па́стырѣ, ра́достнымъ се́рдцемъ взыва́ху: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíйственными добровѣща́ньми нѣ́сть возмо́жно по достоя́нію воспѣ́ти и просла́вити мно́гая и неисче́тная, ве́лія же и пресла́вная, и вся́кое разумѣ́ніе земно́е превосходя́щая, соверша́мая ва́ми, отцы́ преподо́бніи, на вся́кое вре́мя чудотворе́нія. Оба́че, да не яви́мся чрезъ нѣмотствова́ніе подо́бни рабу́, сокры́вшему сокро́вище своего́ Влады́ки, отъ у́стъ, а́ще и не обуче́ныхъ и сло́ва прему́дрости отню́дъ не иму́щихъ, любо́вію же то́чію и благодаре́ніемъ дви́жимыхъ, дерза́емъ простира́ти пѣ́снь благодаре́нія въ па́мять и прославле́ніе чуде́съ ва́шихъ, зову́ще си́це:

Ра́дуйтеся, чудотво́рцы великоимени́тіи и благосла́вніи; ра́дуйтеся, ду́шъ и тѣле́съ вра́чеве не мздопріе́мніи. Ра́дуйтеся, очеса́ слѣпы́хъ благода́тію Бо́жіею просвѣща́ющіи; ра́дуйтеся, нѣмото́ю свя́занныя уста́ ко благоглаго́ланію разрѣша́ющіи. Ра́дуйтеся, разсла́бленныхъ удесы́ исправля́ющіи неможе́ніе; ра́дуйтеся, хромы́мъ да́рующіи правохожде́ніе. Ра́дуйтеся, плѣне́нныхъ предста́тельствомъ свои́мъ отъ у́зъ и плѣне́нія свобожда́ющіи; ра́дуйтеся, ме́ртвыхъ си́лою Бо́жіею, ва́шимъ же умоле́ніемъ воскреша́ющіи. Ра́дуйтеся, отъ облада́нія и мучи́тельства бѣсо́вскаго одержи́мымъ, подаю́щіи свобожде́ніе; ра́дуйтеся, во вся́кихъ страсте́хъ и неду́зѣхъ соверша́ющіи ди́вное поможе́ніе и исцѣле́ніе.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тіе.

Конда́къ 10

Спасе́нія по́двигъ до́брѣ соверши́въ, житія́ же сего́ вре́меннаго отрѣша́яся и отходя́ къ животу́ вѣ́чному и блаже́нному, Зоси́мо богоблаже́нне, утѣша́лъ еси́ ученики́ твоя́, глаго́ля, я́ко разлуча́яся съ ни́ми тѣле́снѣ, не отсту́пенъ бу́деши отъ ни́хъ и оби́тели твоея́ твои́мъ ду́хомъ. Отону́дуже и самѣ́ми дѣ́лы сло́во твое́ исполня́ющь явля́ешися, не то́чію неви́димо сопрису́тствуя на́мъ и назира́я вся́, но и ви́димо мно́гажды, вку́пѣ со блаже́ннымъ Савва́тіемъ, явля́яся во вре́мя благопотре́бно призыва́ющимъ ва́съ въ по́мощь и вопію́щимъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ необори́мая и покро́въ тве́рдый, спасе́нія забра́ло и ору́жіе побѣ́ды бы́ша на́мъ, отцы́ преподо́бніи, те́плыя ва́ши къ Бо́гу моли́твы, въ де́нь бра́ни о́ныя лю́тыя, егда́, по грѣхо́мъ и беззако́ніемъ на́шимъ, врази́ крѣ́пціи и бранноиску́сніи со огне́мъ и мече́мъ нападо́ша на ны́ въ достоя́ніи ва́шемъ, во е́же сокруши́ти святы́ни ва́ша, и положи́ти я́ въ разоре́ніе и попра́ніе, духо́вная же ча́да ва́ша побѣди́ти и погуби́ти сме́ртію безго́дною; оба́че, нико́еже зло́ возмо́гше сотвори́ти, са́ми наипа́че тíи испо́лнишася студа́ и безче́стія, упова́ющіи же на по́мощь ва́шу препоя́сашася ра́достію и весе́ліемъ о свое́мъ спасе́ніи. Благодаря́ще у́бо о се́мъ Бо́га, исповѣ́дуемъ ку́пно ва́ше хода́тайство и заступле́ніе, и вопіе́мъ ва́мъ те́плѣ изъ глубины́ души́:

Ра́дуйтеся, па́стыріе до́бріи, отъ враго́въ губи́тельныхъ ста́до свое́ защища́ющіи; ра́дуйтеся, я́ко орли́ подъ крило́ма свои́ма птенцы́ своя́ покрыва́ющіи. Ра́дуйтеся, покро́вомъ моли́твъ свои́хъ въ де́нь бра́ни на́съ осѣни́вшіи; ра́дуйтеся, гнѣ́въ Бо́жій, пра́ведно на ны́ дви́жимый, хода́тайствомъ свои́мъ утоли́вшіи. Ра́дуйтеся, не да́вшіе своего́ достоя́нія въ попра́ніе и расхище́ніе; ра́дуйтеся, па́че наде́жды сохрани́вшіи е́ отъ о́гненнаго запале́нія. Ра́дуйтеся, упова́ющія на вы́ отъ губи́тельства сме́ртнаго свободи́вшіи; ра́дуйтеся, отъ ра́ны и я́звы, отъ у́зъ и плѣне́нія ди́вно тѣ́хъ сохрани́вшіи. Ра́дуйтеся, враго́въ горды́ню и дерзнове́ніе обрати́вшіи въ сту́дъ и́мъ и безче́стіе; ра́дуйтеся, на́съ, жи́тельствующія въ оби́тели ва́шей, неисксобра́нныя и безору́жныя, одѣ́явшіи въ ра́дость и весе́ліе. Ра́дуйтеся, вѣ́ры и благоче́стія оте́ческаго неусы́пніи охрани́тели; ра́дуйтеся, за Царя́ и Оте́чество я́вльшіися и по сме́рти му́жественніи вои́тели.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тіе.

Конда́къ 11

Пѣ́сни хвале́бныя и моле́нія всеумиле́нная принося́ще, долготу́ же пу́тную и опа́сности мо́ря ни во что́же вмѣня́юще, притека́ютъ къ цѣльбоно́снымъ моще́мъ ва́шимъ ца́ріе и кня́зи, святи́тели и вельмо́жи, бога́тіи и убо́зіи, бли́жніи и да́льніи, вся́къ во́зрастъ и по́лъ, и вся́кое вѣ́рныхъ совокупле́ніе, и я́ко отъ неистощи́маго исто́чника, по коего́ждо свое́й потре́бѣ, пріе́млюще оби́льная врачева́нія душе́вная же и тѣле́сная, прославля́ютъ и велича́ютъ Бо́га, такову́ю благода́ть ва́мъ дарова́вшаго, пою́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣ́томъ Боже́ственныя благода́ти, въ нѣ́дрѣхъ земли́, въ преди́вныхъ зна́меніихъ и чудесѣ́хъ, отъ пе́рвыхъ дне́й упокое́нія возблиста́вшія ва́ша мо́щи, достодо́лжно и пра́ведно ли́цы и́ночестіи, отъ многолѣ́тнаго покрове́нія изне́сше, поста́виша со благоговѣ́ніемъ на свѣ́щницѣ церко́внѣмъ, во хра́мѣ, и́мени ва́шему со́зданнѣмъ, благоче́стіемъ вели́каго и свята́го подража́теля ва́шихъ по́двиговъ, исповѣ́дника и му́ченика, святи́теля и первопресто́льника Россíйскаго Фили́ппа. И мы́ ны́нѣ, благоче́стно о сла́вѣ ва́шей веселя́щеся, обстоя́ще честны́я ра́ки моще́й ва́шихъ и любе́зно ты́я облобыза́юще, велегла́сно зове́мъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, свѣти́льницы пресвѣ́тліи, на свѣ́щницѣ церко́внѣмъ пресла́вно поста́вленніи; ра́дуйтеся, киво́ти честнíи, не ка́меніемъ и зла́томъ, но благода́ти дарова́ньми украше́нніи. Ра́дуйтеся, я́ко двѣ́ звѣзды́, озаря́ющіи тму́ полу́нощную; ра́дуйтеся, я́ко два́ столпа́, въ предѣ́лѣхъ сѣ́вернаго Помо́рія утвержда́ющіи вѣ́ру правосла́вную. Ра́дуйтеся, исто́чницы ра́йстіи, моря́ чуде́съ излива́ющіи; ра́дуйтеся, би́серіе дража́йшіи, Це́рковь Христо́ву украша́ющіи. Ра́дуйтеся, благоче́стія и добродѣ́тели свѣтлѣ́йшая зерца́ла; ра́дуйтеся, Це́ркви и Оте́чества необори́мая забра́ла. Ра́дуйтеся, ра́йскаго исполне́нія кри́ни благово́ннѣйшіи; ра́дуйтеся, лозы́ Боже́ственныя ро́зги благопло́дѣйшія. Ра́дуйтеся, отцы́ всеблаже́нніи, прославля́еміи горѣ́ отъ Бо́га и а́нгелъ, и до́лѣ ублажа́еміи отъ человѣ́къ; ра́дуйтеся, я́ко ра́дость ва́ша, свята́я и соверше́нная, пребыва́етъ во вѣ́къ.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тіе.

Конда́къ 12

Благода́ть Свою́ Боже́ственную, въ тѣлесѣ́хъ ва́шихъ обита́ющую, яви́ иногда́ преблагíй Бо́гъ благоговѣ́йному и́ноку Іо́сифу во о́бразѣ дву́хъ столпо́въ о́гнезрачныхъ, отъ земли́ до небе́съ надъ гроба́ми ва́шими вознося́щихся и сія́ющихъ свѣ́томъ неизрече́ннымъ: вои́стинну бо вы́ есте́, отцы́ преподо́бніи, духо́вніи свѣтоза́рніи столпи́, свѣ́тлостію высо́кихъ добродѣ́телей и свѣ́томъ богозна́нія, зна́меній же и чуде́съ, озари́вшіи пресвѣ́тло духо́вную тму́ въ страна́хъ полу́нощныхъ. Сего́ ра́ди Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́, пои́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще въ пѣ́снехъ по́двиги и труды́ ва́шего богоуго́днаго житія́, пресла́вная же содѣ́янная и содѣва́емая во вся́комъ ро́дѣ благотворе́нія и чудотворе́нія восхваля́юще и прославля́юще, недоумѣ́емъ, отцы́ досточу́дніи, ка́ко ва́съ по до́лгу возимену́емъ: мно́гія бо су́ть ва́ша добродѣ́тели и дарова́нія, сего́ ра́ди мно́гая прили́чествуютъ ва́мъ и именова́нія. Оба́че, во мно́гихъ ма́лыми удовля́яся, сія́ ва́мъ съ любо́вію воспису́емъ:

Ра́дуйтеся, а́нгели земнíи, я́ко а́нгельскимъ жи́тельствомъ на земли́ пожи́сте; ра́дуйтеся, человѣ́цы небе́сніи, я́ко земноро́дни су́ще, возненави́дѣсте земна́я, небе́сная же возлюби́сте. Ра́дуйтеся, по́стницы терпели́вѣйшіи, въ при́сномъ поще́ніи все́ житіе́ свое́ проводи́вшіи; ра́дуйтеся, пусты́нницы достохва́льніи, въ пусты́няхъ незаходи́мыхъ Го́сподеви послужи́вшіи. Ра́дуйтеся, учи́теліе и наста́вницы, руководя́щіи свои́ми дѣ́лы на пути́ спасе́нія; ра́дуйтеся, вожди́ духо́вніи, мно́гихъ ду́ши возводя́щіи въ небе́сная селе́нія. Ра́дуйтеся, му́ченикомъ единонра́вніи, я́ко му́жески бра́вшіися со страстьми́; ра́дуйтеся, апо́столомъ подража́теліе, просвѣти́вшіи тму́ невѣ́рія боговѣ́дѣнія свѣтлостьми́. Ра́дуйтеся, проро́комъ подо́бницы, та́йныхъ и бу́дущихъ провѣ́дѣніемъ и прорече́ніемъ; ра́дуйтеся, всѣ́мъ святы́мъ единоче́стніи, по́двиговъ ра́ди и богоугожде́нія. Ра́дуйтеся, таи́нницы благода́ти и чуде́съ соверши́теліе преди́вніи; ра́дуйтеся, гра́ждане небе́сніи и дру́зи Бо́гу и святы́мъ Его́ при́сніи.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тіе.

Конда́къ 13

О, преподо́бніи отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тіе! Пріими́те благоутро́бно отъ на́съ, смире́нныхъ и недосто́йныхъ, сія́ возноси́мая ва́мъ хвале́нія, и благопрія́тными ва́шими къ Бо́гу мольба́ми огради́те ны́ отъ вся́кія бѣды́ и напа́сти, отъ неду́га и гла́да, отъ огня́ и меча́, и наше́ствія иноплеме́нныхъ. Наипа́че же сохрани́те ны́ ва́шимъ заступле́ніемъ крѣ́пкимъ отъ враго́въ неви́димыхъ, и́щущихъ ны́ погуби́ти, да избы́вше и́хъ многоко́зненныхъ сѣ́тей, пра́ведно и богоуго́дно поживе́мъ въ ны́нѣшнемъ вѣ́цѣ, и сподо́бимся въ небе́снѣмъ Ца́рствіи ку́пно съ ва́ми воспѣва́ти Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва преподо́бнымъ и богоно́снымъ отце́мъ на́шимъ Зоси́мѣ и Савва́тію, Солове́цкимъ чудотво́рцемъ

О, преподо́бніи и богоно́сніи отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тіе, земнíи а́нгели и небе́сніи человѣ́цы, бли́жніи дру́зи Христо́вы и уго́дницы Бо́жіи, сла́ва и украше́ніе ва́шея оби́тели, необори́мая стѣна́ и вели́кое заступле́ніе сѣ́верныя страны́, и всего́ правосла́внаго оте́чества на́шего. Мы́, недосто́йніи и многогрѣ́шніи, съ благоговѣ́йною любо́вію припа́даемъ къ ра́камъ честны́хъ моще́й ва́шихъ, и ду́хомъ сокруше́ннымъ и смире́ннымъ прилѣ́жно мо́лимъ вы́: моли́те непреста́нно Благоутро́бнаго Влады́ку и Го́спода на́шего Іису́са Христа́, я́ко иму́щіи къ Нему́ дерзнове́ніе ве́ліе, да не отсту́питъ отъ на́съ Его́ вседѣ́йствующая благода́ть, покро́въ же и заступле́ніе Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы отъ мѣ́ста сего́, и да не оскудѣ́ютъ никогда́же и́стинніи ревни́тели а́нгельскаго житія́ во святѣ́й оби́тели се́й, идѣ́же вы́, богоно́сніи отцы́ и нача́льницы, безмѣ́рными труда́ми и поще́ніями, то́ками сле́зными и всено́щными бдѣ́ніями, непреста́нными моли́твами и моле́ніями положи́сте нача́ло и́ноческому житію́. Ей, уго́дницы святíи, моли́твенницы къ Бо́гу благопрія́тнѣйшіи, те́плыми ва́шими къ Нему́ мольба́ми огради́те и сохрани́те ны́ и свято́е селе́ніе сіе́ ва́ше отъ тру́са, пото́па, огня́ и меча́, наше́ствія иноплеме́нныхъ и смертоно́сныя я́звы, отъ вражды́ и вся́кихъ нестрое́ній, отъ вся́кія бѣды́ и ско́рби и отъ вся́каго зла́, да вы́ну на мѣ́стѣ се́мъ, въ ми́рѣ и безмо́лвіи, благоче́стно сла́вится пресвято́е и́мя Го́спода и Бо́га, и обрѣта́ютъ вѣ́чное спасе́ніе и́щущіи Его́. О, преблаже́нніи отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тіе! Услы́шите ны́, грѣ́шныя, во святѣ́й оби́тели ва́шей и подъ кро́вомъ ва́шего защище́нія недосто́йно жи́тельствующія, и благомо́щными ва́шими къ Бо́гу хода́тайствы испроси́те душа́мъ на́шимъ грѣхо́въ оставле́ніе, житія́ исправле́ніе и вѣ́чныхъ бла́гъ воспрія́тіе въ небе́снѣмъ Ца́рствіи; всѣ́мъ же вѣ́рующимъ, и́же на вся́комъ мѣ́стѣ и во вся́кой ну́ждѣ призыва́ютъ ва́съ въ по́мощь и заступле́ніе, и и́же съ благоговѣ́йною любо́вію притека́ютъ во оби́тель ва́шу, не преста́ните излива́ть вся́кую благода́ть и ми́лость, сохраня́я и́хъ отъ вся́кія сопроти́вныя си́лы, отъ вся́кія напа́сти и отъ вся́каго зла́го обстоя́нія и подая́ и́мъ вся́ потре́бная къ душе́внѣй и тѣле́снѣй по́льзѣ. Наипа́че же моли́те премилосе́рдаго Бо́га, да да́руетъ Благочести́вѣйшему, Самодержа́внѣйшему, Вели́кому Госуда́рю на́шему Импера́тору [и́мярекъ], и всему́ ца́рствующему Его́ До́му, здра́віе и долгоде́нствіе, ра́дость и спасе́ніе, на враги́ побѣ́ду и одолѣ́ніе, и во все́мъ благопоспѣше́ніе Це́рковь же Свою́ святу́ю да утверди́тъ и укрѣпи́тъ, и все́ на́ше правосла́вное оте́чество въ ми́рѣ и тишинѣ́, въ любви́ и единомы́сліи, въ правовѣ́ріи и благоче́стіи да сохрани́тъ, и соблюде́тъ во вѣ́ки. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8

Яко свѣти́льницы яви́стеся всесвѣ́тліи во ото́цѣ окіа́на мо́ря, преподо́бніи отцы́ Зоси́мо и Савва́тіе, вы́ бо, кре́стъ Христо́въ на ра́мо взе́мше, усе́рдно Тому́ послѣ́довасте и, чистото́ю Бо́гови прибли́жившеся, отону́дуже си́лами чуде́съ обогати́стеся. Тѣ́мъ и мы́ любе́зно притека́емъ къ ра́камъ честны́хъ моще́й ва́шихъ и уми́льно глаго́лемъ: о преподо́бніи, моли́те Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ, гла́съ 2

Христо́вою любо́вію уязви́вшеся, преподо́бніи, и Того́ кре́стъ, на ра́мо взе́мше, понесли́ есте́, боже́ственнѣ вооружи́вшеся на неви́димыя враги́, и непреста́нныя моли́твы, я́ко копіе́ въ рука́хъ, иму́ще, крѣ́пко побѣди́ли есте́ бѣсо́вская ополче́нія; благода́ть Госпо́дню пріе́мше цѣли́ти неду́ги ду́шъ и тѣле́съ притека́ющихъ къ ра́камъ честны́хъ моще́й ва́шихъ, чуде́съ лучи́ испуща́ете всю́ду. Тѣ́мъ зове́мъ ва́мъ: ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ Зоси́мо и Савва́тіе, мона́хомъ удобре́ніе.

Велича́ніе

Ублажа́емъ ва́съ, преподо́бніи отцы́ Зоси́мо и Савва́тіе, и чте́мъ святу́ю па́мять ва́шу, наста́вницы мона́ховъ и собесѣ́дницы а́нгеловъ.