Акафист святым мученикам Антонию, Иоанну и Евстафию Виленским, Литовским

Конда́къ 1

Избра́ніи Бо́гомъ для свидѣ́тельства Правосла́вныя вѣ́ры, му́жески попра́сте, святíи му́ченицы, язы́ческое нече́стіе, и за ва́ша страда́нія нетлѣ́нными вѣнцы́ отъ Христа́ Бо́га увѣнча́стеся. Тѣ́мже мы́, ублажа́юще ва́шу па́мять, всеумиле́нно взыва́емъ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, святíи му́ченицы Анто́ніе, Іоа́нне и Евста́ѳіе.

Икосъ 1

Ангели земнíи и человѣ́цы небе́сніи яви́стеся, святíи му́ченицы, егда́ озари́вшеся свѣ́томъ и́стиннаго богопозна́нія, ра́достно потеко́сте на страда́льческій по́двигъ. Пріими́те у́бо отъ на́съ хвале́бное пѣ́ніе сіе́:

Ра́дуйтеся, богоблаже́нніи исповѣ́дницы Правосла́вныя вѣ́ры, издре́вле насажде́нныя въ земли́ Россíйско-Лито́вской. Ра́дуйтеся, неумолка́ющіи глаша́таи и́стинного благоче́стія. Ра́дуйтеся, ве́ліи подви́жницы, ни во что́же вмѣни́вшіи сла́ву мíра сего́, да Христа́ пріобря́щете. Ра́дуйтеся, возлюби́вшіи Христа́ Бо́га всѣ́мъ ва́шимъ се́рдцемъ и все́ю душе́ю. Ра́дуйтеся, кро́вію ва́шею запечатлѣ́вшіи любо́вь ва́шу къ Го́споду Іису́су.

Ра́дуйтеся, святíи му́ченицы Анто́ніе, Іоа́нне и Евста́ѳіе.

Конда́къ 2

Ви́дяще, я́ко нетлѣ́нныя мо́щи ва́ша да́руютъ всѣ́мъ притека́ющимъ съ вѣ́рою, исцѣле́ніе отъ болѣ́зней душе́вныхъ и тѣле́сныхъ, благодари́мъ милосе́рдаго Бо́га, просла́вившаго ва́съ, святíи му́ченицы, таково́ю благода́тію, и вопіе́мъ Христу́ Спаси́телю: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Разу́мныя очеса́ ва́ша впери́вше въ позна́ніе и́стинныя вѣ́ры, вы́, святíи бра́тія, Анто́ніе и Іоа́нне, мужему́дренно отверго́стеся язы́ческаго прельще́нія, и за исповѣ́даніе еди́наго и́стиннаго Бо́га ра́достно прія́сте у́зы, темни́чное заключе́ніе, ра́ны и лю́тую сме́рть. Таково́му по́двигу ва́шему поревнова́въ и ю́ный Евста́ѳій, небоя́зненно исповѣ́далъ себе́ христіа́нина бы́ти, и сподо́бился таки́хъ же лю́тыхъ за Христа́ муче́ній и сме́рти. За таково́е ва́ше, е́же за Христа́ свято́е дерзнове́ніе, взыва́емъ къ ва́мъ си́це:

Ра́дуйтеся, блаже́нная тро́ице честны́хъ страстоте́рпцевъ, просла́вившихъ и́стиннаго Бо́га во Святѣ́й Тро́ицѣ покланя́емаго, Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ра́дуйтеся, до́бліи во́ины Христо́вы, сохрани́вшіи вѣ́рность ко Влады́цѣ до сме́рти. Ра́дуйтеся, не убоя́вшіися претерпѣ́ти за Христа́ никíихъ му́къ. Ра́дуйтеся, я́ко ни тѣснота́, ни у́зы, ни страда́нія, ни са́мая сме́рть не могли́ разлучи́ти ва́съ отъ любве́ Христо́вой. Ра́дуйтеся, изгна́нніи, пору́ганніи и убіе́нніи пра́вды ра́ди, я́ко мзда́ ва́ша мно́га на небеси́.

Ра́дуйтеся, святíи му́ченицы Анто́ніе, Іоа́нне и Евста́ѳіе.

Конда́къ 3

Си́лою Вы́шняго укрѣпля́еми, небрего́сте, святíи му́ченицы, тя́жкаго страда́нія ва́шихъ тѣле́съ, преда́нныхъ му́камъ, и на муче́нія, а́ки на бра́чный пи́ръ, ра́достно теко́сте; мы́ же благода́рственно взыва́емъ укрѣпи́вшему ва́съ Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́ще крѣ́пкую наде́жду на небе́снаго Царя́ и Бо́га, и по́мняще апо́стольское сло́во, я́ко подоба́етъ повинова́тися Бо́гу па́че не́жели человѣ́комъ, вы́, святíи му́ченицы, не повину́стеся велѣ́нію ва́шего мучи́теля, е́же возврати́тися къ пре́жнему язы́ческому нече́стію.

Ра́дуйтеся, у́бо исповѣ́давшіи Христа́ предъ человѣ́ки, и отъ Него́ исповѣ́данніи предъ Отце́мъ Небе́снымъ. Ра́дуйтеся, вѣ́рніи слу́зи Христо́вы, за вѣ́рность свою́ наслѣ́довавшіи Ца́рствіе небе́снее. Ра́дуйтеся, сожи́теліе а́нгеломъ и при́сніи всѣ́мъ святы́мъ. Ра́дуйтеся, водворе́нніи въ невече́рнѣмъ дни́ Ца́рствія Бо́жія. Ра́дуйтеся, призира́ющіи съ небеси́ на земну́ю бра́тію ва́шу и моля́щіися о всѣ́хъ, призыва́ющихъ ва́съ на по́мощь.

Ра́дуйтеся, святíи му́ченицы Анто́ніе, Іоа́нне и Евста́ѳіе.

Конда́къ 4

Бу́ря я́рости ва́шихъ мучи́телей не поколеба́ла крѣ́пкой ва́шей вѣ́ры, наде́жды и любве́ къ Спаси́телю Бо́гу, и вы́, святíи му́ченицы, ре́вностно упрежда́ете дру́гъ дру́га въ тя́жкихъ страда́ніяхъ, воспѣва́я Бо́гу въ сердца́хъ ва́шихъ: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шана бы́сть по все́й правосла́вной земли́ ра́достная вѣ́сть, я́ко вы́, святíи му́ченицы, по́двигомъ до́брымъ подвиза́стеся, тече́ніе ва́ше до́брѣ сконча́сте и вѣ́ру до конца́ соблюдо́сте. Сего́ ра́ди мы́ со все́ю Правосла́вною Це́рковію ублажа́емъ ва́съ:

Ра́дуйтеся, испо́лнившіи сло́во Христо́во, е́же претерпѣ́вый до конца́, то́й спасе́нъ бу́детъ. Ра́дуйтеся, ва́шимъ терпѣ́ніемъ удиви́вшіи мучи́телей ва́шихъ. Ра́дуйтеся, примѣ́ромъ ва́шей жи́зни и сме́рти обрати́вшіи мно́гихъ ко Го́споду. Ра́дуйтеся, я́ко и ны́нѣ чудеса́ми, истека́ющими отъ святы́хъ ва́шихъ моще́й, вы́ укрѣпля́ете Правосла́вную вѣ́ру въ лю́дехъ. Ра́дуйтеся, я́ко за терпѣ́ніе ва́ше соблюде́ся ва́мъ вѣне́цъ пра́вды на небеси́.

Ра́дуйтеся, святíи му́ченицы Анто́ніе, Іоа́нне и Евста́ѳіе.

Конда́къ 5

Боготе́чными звѣзда́ми Правосла́вныя вѣ́ры бы́сте вы́, святíи му́ченицы, для ва́шихъ земны́хъ соо́тчичей, указу́я для ни́хъ въ Правосла́внѣй Це́ркви еди́ный наде́жный пу́ть ко спасе́нію, да вси́ еди́нымъ се́рдцемъ и еди́ными усты́ взыва́ютъ спаса́ющему Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣно бы́сть чу́дное зна́меніе Бо́жіей бла́гости, егда́ честно́е мѣ́сто ва́шихъ страда́ній озари́лъ свы́ше о́блачный сто́лпъ, указу́ющій ва́мъ пу́ть къ небеси́, я́коже дре́вле изра́ильтяномъ изъ Еги́пта въ зе́млю обѣтова́нную. Сего́ ра́ди воспѣва́емъ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, ча́да но́ваго Изра́иля, дости́гшіи го́рняго небе́снаго Іерусали́ма. Ра́дуйтеся, до́брѣ проше́дшіи многотру́дное стра́нствіе ва́ше въ пусты́ни сея́ жи́зни, и всели́вшіися въ странѣ́ обѣтова́нной вѣ́чной. Ра́дуйтеся, я́ко не Моисе́й, но Са́мъ Христо́съ Бо́гъ бы́сть для ва́съ вожде́мъ къ небе́сному оте́чествію. Ра́дуйтеся, побѣди́вшіи всѣ́хъ ва́шихъ супоста́товъ и проти́вниковъ на пути́ къ Ца́рствію небе́сному. Ра́дуйтеся, блаже́нніи небожи́тели, вкуша́ющіи вѣ́чная бла́га, и́хже о́ко не ви́дѣ, и у́хо не слы́ша, и я́же на у́мъ человѣ́ку не взыдо́ша.

Ра́дуйтеся, святíи му́ченицы Анто́ніе, Іоа́нне и Евста́ѳіе.

Конда́къ 6

Проповѣ́дуютъ святы́я мо́щи ва́ша, па́че вся́каго краснорѣ́чія, несумнѣ́нную наде́жду всео́бщаго воскресе́нія, егда́ Бо́гъ, не даю́щій и ны́нѣ преподо́бнымъ Свои́мъ ви́дѣти истлѣ́ніе, воззове́тъ къ пакибытію́ ве́сь ро́дъ человѣ́ческій, и вси́ сподо́бльшіися ста́ти одесну́ю престо́ла Госпо́дня, воспою́тъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ но́вый свѣ́тъ для всея́ Россíйкія земли́, егда́ милосе́рдый Бо́гъ яви́лъ вели́чіе Свои́хъ чуде́съ надъ ва́шими нетлѣ́нными моща́ми, я́же стра́ха ра́ди иновѣ́рческаго втори́цею сокры́ты бы́ша въ нѣ́драхъ земли́ подъ спу́домъ хра́ма, и отто́лѣ источа́ху оби́льныя исцѣле́нія всѣ́мъ, съ те́плою моли́твою прибѣга́вшимъ къ ва́шей честно́й ико́нѣ. Пріими́те же отъ на́съ, святíи му́ченицы, сіе́ усе́рдное славосло́віе:

Ра́дуйтеся, свѣтоза́рныя свѣти́ла Христо́вой Це́ркви, не могу́щія сокры́тися подъ спу́домъ. Ра́дуйтеся, ско́ріи врачи́ ду́шъ и тѣле́съ на́шихъ. Ра́дуйтеся, защи́тники на́ши отъ зловре́дныхъ иновѣ́рческихъ мудрова́ній. Ра́дуйтеся, свѣ́тліи вожди́ на́ши къ и́стинному богопозна́нію и богопочте́нію. Ра́дуйтеся, усе́рдніи моли́твенницы на́ши предъ Го́сподемъ.

Ра́дуйтеся, святíи му́ченицы Анто́ніе, Іоа́нне и Евста́ѳіе.

Конда́къ 7

Хотя́ще просла́вити Го́спода Бо́га ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ, не обрѣта́емъ дово́льныхъ сло́въ е́же благохвали́ти Его́ по достоя́нію; но ва́съ, святíи му́ченицы, призыва́емъ на по́мощь, моли́теся за ны́ прилѣ́жно, да неосужде́нно дерза́емъ воспѣва́ти Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Новоявле́нными му́чениками нарекла́ ва́съ Правосла́вная Це́рковь, я́ко ма́терь, веселя́щаяся о ча́дѣхъ свои́хъ; и я́коже дре́вніи му́ченицы по все́й вселе́ннѣй свои́ми страда́ніями утверди́ша Боже́ственную вѣ́ру: подо́бнѣ и́мъ и вы́, новоявле́нніи му́ченицы, та́ко утверди́сте святу́ю вѣ́ру въ мѣ́стѣ земна́го оте́чествія ва́шего, я́ко никíя ко́зни иновѣ́рія не мо́гутъ поколеба́ти ея́, и мы́, благодаря́ще, взыва́емъ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, тве́рдіи столпы́ Правосла́вія, и́миже красу́ется и укрѣпля́ется свята́я Це́рковь. Ра́дуйтеся, иску́сніи ко́рмчіи, благонаде́жно веду́щіи на́съ, среди́ вре́менныхъ волне́ній къ приста́нищу вѣ́чныя жи́зни. Ра́дуйтеся, споспѣ́шницы на́шего оправда́нія. Ра́дуйтеся, я́ко моли́твами ва́шими мы́ избавля́емся отъ вся́каго лука́ваго прельще́нія, и́щущаго улови́ти ду́ши на́ша. Ра́дуйтеся, благодѣ́тели на́ши, указу́ющіи на́мъ пу́ть ко спасе́нію.

Ра́дуйтеся, святíи му́ченицы Анто́ніе, Іоа́нне и Евста́ѳіе.

Конда́къ 8

Стра́нное и для ума́ человѣ́ческаго непости́жное, оба́че явнозри́мое на́ми чу́до всемогу́щества Бо́жія явля́ется въ нетлѣ́ніи святы́хъ ва́шихъ моще́й, я́же бо́льше полуты́сящи лѣ́тъ пребыва́ютъ невреди́мы отъ разруши́тельныхъ стихíй, и отъ вре́мене всепояда́ющаго, воздвиза́я на́съ со умиле́ніемъ пѣ́ти Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Вся́ ра́дости вѣ́ка сего́, всю́ че́сть ва́шего зва́нія и всю́ крѣ́пость ва́шихъ си́лъ принесо́сте, святíи му́ченицы, въ же́ртву Спаси́телю Бо́гу, и сподо́бистеся отъ Него́ мздовоздая́нія на небеси́, идѣ́же ни че́рвь, ни тля́ тли́тъ, ни та́тіе не подко́пываютъ, и не мо́гутъ похи́тити дарова́нного ва́мъ наслѣ́дія.

Ра́дуйтеся, у́бо му́дріи иска́тели Ца́рствія Бо́жія, подо́бніи ева́нгельскому му́жу, и́же обрѣ́тъ на селѣ́ сокро́вище сокрове́нно, вся́ продае́тъ, ели́ка и́мать, и купу́етъ то́ село́ драгоцѣ́нное. Ра́дуйтеся, обрѣ́тшіи еди́нъ многоцѣ́ненъ би́серъ, и́же е́сть Ца́рствіе Бо́жіе, и за него́ отда́вшіи вся́ бла́га мíра сего́. Ра́дуйтеся, па́че му́дрыхъ вѣ́ка сего́, уразумѣ́вшіи цѣ́ну бытія́ земна́го. Ра́дуйтеся, святíи проповѣ́дницы, возвѣща́ющіи на́мъ изъ ва́шего гро́ба, я́ка недосто́йны су́ть стра́сти ны́нѣшняго вре́мене къ хотя́щей яви́тися сла́вѣ гряду́щаго Ца́рствія. Ра́дуйтеся, гра́ждане небе́сніи и сонаслѣ́дницы всѣ́мъ святы́мъ.

Ра́дуйтеся, святíи му́ченицы Анто́ніе, Іоа́нне и Евста́ѳіе.

Конда́къ 9

Вся́кія ско́рби, болѣ́зни и прило́ги на́ша вы́ утоля́ете, святíи му́ченицы, и те́мныя зра́ки лука́выхъ бѣсо́въ дале́че отъ на́съ отгоня́ете, да та́ко ва́шею по́мощію, благода́тію же Бо́жіею спаса́еми, благода́рнымъ и ра́достнымъ гла́сомъ воспѣва́емъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíйство человѣ́ческое нѣмотству́етъ, тща́щееся восхвали́ти ва́съ, святíи му́ченицы, за ва́ша страда́нія, я́же претерпѣ́сте Христа́ ра́ди, и за ва́шу му́ченическую сме́рть. Оба́че любо́вію ва́шею побѣжда́еми, ели́ко мо́жемъ, ублажа́емъ ва́съ:

Ра́дуйтеся, возвесели́вшіи ве́сь а́нгельскій ли́къ ва́шимъ за Христа́ терпѣ́ніемъ и страда́ніемъ. Ра́дуйтеся, дружелю́бно приня́тыи на небеси́ отъ всего́ со́мна пра́ведниковъ и уго́дниковъ Бо́жіихъ. Ра́дуйтеся, я́ко предста́вше престо́лу Госпо́дню, сподо́билися есте́ поклони́тися Ему́ и получи́ти отъ Него́ вѣ́чную награ́ду. Ра́дуйтеся, обита́ющіи во свѣ́тлостехъ святы́хъ, идѣ́же нѣ́сть болѣ́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ніе. Ра́дуйтеся, утѣши́тели всѣ́хъ гони́мыхъ и терпя́щихъ за Христо́ву вѣ́ру.

Ра́дуйтеся, святíи му́ченицы Анто́ніе, Іоа́нне и Евста́ѳіе.

Конда́къ 10

Спасе́нія и вѣ́чнаго поко́я дости́гше по́слѣ многоско́рбныя земны́я жи́зни, вы́ и на́съ, святíи му́ченицы, поуча́ете, я́ко еди́нъ е́сть и́стинный пу́ть ко спасе́нію въ се́мъ мíрѣ зло́мъ и лука́вомъ, е́же вся́ благоду́шно терпѣ́ти Христа́ ра́ди, воспѣва́юще Ему́ усе́рдно: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣ́ны пеще́рнаго хра́ма, идѣ́же нетлѣ́нно почива́ютъ ва́ша цѣльбоно́сная тѣлеса́, просвѣща́ются, а́ки небе́сный черто́гъ, и вси́ жа́ждущіи спасе́нія прибѣга́ютъ къ ва́мъ, святíи му́ченицы, съ мольба́ми, съ благодаре́ніемъ и съ славосло́віемъ:

Ра́дуйтеся, помо́щницы на́ши въ ско́рбехъ, болѣ́знехъ и печа́лехъ. Ра́дуйтеся, хода́таи на́ши предъ престо́ломъ Небе́снаго Судіи́ живы́хъ и ме́ртвыхъ. Ра́дуйтеся, я́ко никто́же прибѣга́яй къ ва́мъ по́мощи ра́ди, отхо́дитъ отъ ва́съ то́щъ. Ра́дуйтеся, ще́дріи пода́теліе на́мъ Бо́жіей ми́лости. Ра́дуйтеся, обра́дованіи на небеси́, и на́съ на земли́ укрѣпля́ющіи въ ра́достной наде́ждѣ вѣ́чнаго спасе́нія.

Ра́дуйтеся, святíи му́ченицы Анто́ніе, Іоа́нне и Евста́ѳіе.

Конда́къ 11

Пѣ́нію а́нгельскаго ли́ка на небеси́ совоку́пльше ва́ши преподо́бныя гла́сы, вы́, святíи му́ченицы, ку́пно съ небе́сными чи́ны, непреста́нно сла́вите Го́спода Бо́га. И мы́ недосто́йніи, упова́юще на милосе́рдіе Бо́жіе, дерза́емъ на земли́ бре́нными уста́ми и благода́рнымъ се́рдцемъ воспѣва́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рнаго дне́ всео́бщаго воскресе́нія, и стра́шнаго суда́ Бо́жія ча́юще, ужаса́емся лю́тыхъ на́шихъ дѣя́ній и безмѣ́рныхъ грѣхо́въ, и́миже ежеча́сно прогнѣвля́емъ Созда́теля и Спаси́теля на́шего; но имѣ́я ва́съ, святíи му́ченицы, предста́тельствующихъ за ны́ предъ Го́сподомъ, благода́рственно взыва́емъ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, я́ко мы́ по Бо́зѣ и по Пречи́стой Приснодѣ́вѣ Богоро́дицѣ все́ на́ше упова́ніе на ва́съ возлага́емъ. Ра́дуйтеся, я́ко вы́ не посрами́те на́съ отъ ча́янія на́шего. Ра́дуйтеся, я́ко моли́твами ва́шими мы́ упова́емъ получи́ти отпуще́ніе грѣхо́въ и жи́знь вѣ́чную. Ра́дуйтеся, благослове́нніи Отца́ Небе́снаго, наслѣ́довавшіи угото́ванное ва́мъ Ца́рствіе отъ сложе́нія мíра. Ра́дуйтеся, я́ко и мы́ ва́шимъ заступле́ніемъ, ча́емъ избѣжа́ти у́части стоя́щихъ ошу́юю престо́ла Судіи́.

Ра́дуйтеся, святíи му́ченицы Анто́ніе, Іоа́нне и Евста́ѳіе.

Конда́къ 12

Благода́ть чуде́сныхъ исцѣле́ній, и ско́раго предста́тельства за на́съ предъ Го́сподомъ иму́ще, не престава́йте, святíи му́ченицы, вы́ну помога́ти на́мъ, сла́вящимъ о ва́съ Христа́ Бо́га, и вопію́щимъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще ва́ше свѣ́тлое прославле́ніе на небеси́ и на земли́, благодари́мъ всеми́лостиваго Спа́са и Бо́га на́шего, я́ко содержа́й въ Свое́й руцѣ́ времена́ и лѣ́та, благоволи́лъ просла́вити и яви́ти на́мъ ва́съ, святíи му́ченицы, въ благопотре́бное для на́шего спасе́нія вре́мя, да не погря́знемъ въ тимѣ́ніи па́губныхъ страсте́й и неразу́мныхъ стремле́ній. Сего́ ра́ди возсыла́емъ къ ва́мъ на́ше усе́рдное благохвале́ніе:

Ра́дуйтеся, неусы́пніи стра́жи на́шего спасе́нія, берегу́щіи на́съ отъ вся́каго навѣ́та непрія́зненнаго. Ра́дуйтеся, храни́теліе на́ши, удаля́ющіи отъ на́съ вся́кое вре́дное искуше́ніе. Ра́дуйтеся, иску́сніи наста́вницы на́ши въ непоколеби́момъ и тве́рдомъ исповѣ́даніи Правосла́вныя вѣ́ры. Ра́дуйтеся, громогла́сніи орга́ны благода́ти Бо́жіей, наполня́ющей Правосла́вную Це́рковь. Ра́дуйтеся, вели́кіи соо́тчичи на́ши, всѣ́мъ на́мъ жела́ющіи и помога́ющіи спасти́ся.

Ра́дуйтеся, святíи му́ченицы Анто́ніе, Іоа́нне и Евста́ѳіе.

Конда́къ 13

О, пресла́вніи и святíи му́ченицы Анто́ніе, Іоа́нне и Евста́ѳіе! Пріими́те сіе́ ма́лое, но усе́рдное моле́ніе на́ше, и хода́тайствомъ ва́шимъ у Христа́ Бо́га, изба́вьте на́съ отъ всѣ́хъ болѣ́зней душе́вныхъ и тѣле́сныхъ, и отъ вся́каго прило́га вра́жія, и отъ вся́кія бѣды́ и напа́сти, да вы́ну, благодаря́ще о ва́съ Го́спода Бо́га, ра́достно воспѣва́емъ Ему́: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

Святíи му́ченицы, Анто́ніе, Іоа́нне и Евста́ѳіе! При́зрите съ небе́снаго черто́га на тре́бующихъ ва́шей по́мощи, и не отве́ргните проше́ній на́шихъ, но, я́ко при́сніи благодѣ́тели и хода́таи на́ши, моли́те Христа́ Бо́га, да человѣколюби́въ и многоми́лостивъ Сы́й, сохрани́тъ на́съ отъ вся́каго лю́таго обстоя́нія: отъ тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствія иноплеме́нниковъ и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дитъ на́съ грѣ́шныхъ по беззако́ніямъ на́шимъ, и да не во зло́ обрати́мъ блага́я, да́руемая на́мъ отъ всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мени Его́, и въ прославле́ніе крѣ́пкаго ва́шего заступле́нія. Да моли́твами ва́шими да́стъ на́мъ Госпо́дь ми́ръ по́мысловъ, воздержа́ніе отъ па́губныхъ страсте́й и отъ вся́кія скве́рны; и да укрѣпи́тъ во все́мъ мíрѣ Свою́ еди́ну святу́ю, собо́рную и апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́лъ е́сть честно́ю Свое́ю Кро́вію. Моли́теся прилѣ́жно, святíи му́ченицы, да благослови́тъ Христо́съ Бо́гъ Своего́ Пома́занника, Благочести́вѣйшаго Госуда́ря Импера́тора [и́мярекъ], ве́сь Его́ Ца́рствующій До́мъ и всю́ Его́ держа́ву, да утверди́тъ во святѣ́й Свое́й Правосла́внѣй Це́ркви живы́й ду́хъ пра́выя вѣ́ры и благоче́стія, да вси́ чле́ны ея́, чи́стіи отъ суему́дрія и суевѣ́рія, ду́хомъ и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́ніи Его́ за́повѣдей, да мы́ вси́ въ ми́рѣ и благоче́стіи поживе́мъ въ настоя́щемъ вѣ́цѣ, и дости́гнемъ блаже́нныя вѣ́чныя жи́зни на небеси́, благода́тію Го́спода на́шего Іису́са Христа́, Ему́же подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и держа́ва со Отце́мъ и Святы́мъ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Иже земны́хъ че́сти и сла́вы отве́ргшеся, до́бліи и честнíи страда́льцы, вѣ́ры ра́ди крѣ́пко, и му́жественно му́ки претерпѣ́сте, на сме́рть себе́ вда́вше за Живо́тъ всѣ́хъ, Влады́ку. Тѣ́мже и Христо́съ пресла́вно столпо́мъ о́блачнымъ съ небесе́ ва́съ озари́ и по́честьми и вѣнцы́ отъ престо́ла сла́вы вѣнча́, со а́нгелы Тому́ предстоя́ще, моли́те спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Инъ тропа́рь, гла́съ то́йже

Отъ ко́рене непло́дна, преблаже́нніи, возрасти́вше Правосла́вныя вѣ́ры вѣ́тви, первому́ченикомъ тезоимени́тіи яви́стеся: зла́го бо и нечести́ваго кня́зя я́рости не убоя́стеся, повелѣва́юща Христа́ отрещи́ся. Сего́ ра́ди му́ченическія вѣнцы́ пріе́мше и со а́нгелы престо́лу Влады́чню предстоя́ще, о на́съ моли́теся, преблаже́нніи, правосла́вно чту́щихъ святу́ю па́мять ва́шу.

Конда́къ, гла́съ 3

Оте́ческую пре́лесть оста́вльше святíи, приведо́стеся Христо́ви, всѣ́мъ души́ усе́рдіемъ ста́сте, мужему́дренно до сме́рти, тѣ́мже и взя́сте побѣ́ды по́честь вои́стинну, о всѣ́хъ Влады́ку на́шего непреста́нно моля́ще.

Велича́ніе

Велича́емъ ва́съ, страстоте́рпцы святíи Анто́ніе, Іоа́нне и Евста́ѳіе, и чте́мъ честна́я страда́нія ва́ша, я́же за Христа́ претерпѣ́ли есте́.