Акафист святым благоверным князьям Феодору Смоленскому, Давиду и Константину, Ярославским чудотворцам

Конда́къ 1

Избра́нніи чудотво́рцы и вели́ціи уго́дницы Госпо́дни, гра́да Яросла́вля небе́сніи засту́пницы и усе́рдніи о душа́хъ нашихъ моли́твенницы, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, похва́льное пѣ́ніе прино́симъ ва́мъ съ вѣ́рою и любо́вію. Вы́ же, я́ко иму́щіи дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ моли́твами ва́шими при́сно изба́вите, да съ умиле́ніемъ зове́мъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, пресла́вніи чудотво́рцы.

Икосъ 1

Ангели земнíи и человѣ́цы небе́сніи бы́сте, Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, преблаже́нніи, вся́ за́повѣди Госпо́дни вѣ́рно сохра́ншіи и въ добродѣ́телехъ преуспѣ́вшіи, я́ко бы́ти ва́мъ еще́ во пло́ти, подража́телями си́лъ безпло́тныхъ, житія́ чистото́ю и свя́тостію. Тѣ́мже и мы́, грѣ́шніи, со благоговѣ́ніемъ прино́симъ ва́мъ благохвале́нія такова́я:

Ра́дуйтеся, свѣти́льницы трисія́нніи Бо́жія благода́ти; ра́дуйтеся, столпи́ крѣ́пціи святы́я Правосла́вныя Це́ркве. Ра́дуйтеся, во благовѣ́ріи утвержде́ніи; ра́дуйтеся, въ добродѣ́телехъ благоиску́сніи. Ра́дуйтеся, вѣ́рніи Христо́вы уго́дницы; ра́дуйтеся, многоцѣле́бныхъ даро́въ незави́стніи пода́тели. Ра́дуйтеся, нетлѣ́нія цвѣ́ти благоуха́нніи; ра́дуйтеся, рая́ Іису́сова кри́ни неувяда́еміи. Ра́дуйтеся, князе́й Россíйскихъ свѣ́тлая похвало́; ра́дуйтеся, лю́бящихъ и чту́щихъ ва́съ при́сное ра́дованіе. Ра́дуйтеся, во благоуха́ніи свя́тости почива́ющіи; ра́дуйтеся, неду́жныя безме́здно исцѣля́ющіи.

Ра́дуйтеся, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 2

Ви́дѣвъ кня́зь Ѳео́доръ, я́ко бра́тія его́ непра́ведно воспрія́ша удѣ́лъ княже́нія его́, не восхотѣ́ бра́нію идти́ на ни́хъ, но ми́ръ любя́й, ма́лымъ княже́ніемъ Можа́йскимъ удовли́ся, пра́ведно и свя́то княже́ніе свое́ исправля́ше, хра́мы Бо́жіи созида́я, благоче́стіе христіа́нское утвержда́я, суды́ правосу́дны лю́демъ свои́мъ явля́я, и при́сно зовы́й въ моли́твахъ усе́рдныхъ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумомъ Боже́ственнымъ преиспо́лненніи, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, не прельсти́стеся су́етною сла́вою княже́нія земна́го, но сіе́ му́дро сочета́сте со всегда́шнимъ благоугожде́ніемъ Бо́гу, я́ко бы́ти ва́мъ вои́стинну пра́ведникомъ, досто́йнымъ похва́лъ сицевы́хъ:

Ра́дуйтеся, моли́твенницы усе́рдніи; ра́дуйтеся, подви́жницы нелѣ́ностніи. Ра́дуйтеся, цѣлому́дрія храни́тели; ра́дуйтеся, Правосла́вія побо́рницы. Ра́дуйтеся, незло́бивіи въ оби́дахъ; ра́дуйтеся, благоду́шніи во искуше́ніихъ. Ра́дуйтеся, милосе́рдія преиспо́лненніи; ра́дуйтеся, кро́тостію зло́бу побѣжда́вшіи. Ра́дуйтеся, ди́вно о Го́сподѣ сочета́нніи, оте́цъ со ча́ды во святы́хъ; ра́дуйтеся, Тро́ицѣ равночи́сленніи избра́нницы, сыны́ съ роди́телемъ въ селе́ніихъ ра́йскихъ. Ра́дуйтеся, отъ го́рнихъ высо́тъ къ земноро́днымъ ми́лостивно приника́ющіи; ра́дуйтеся, исцѣле́нія благода́тныя неоску́дно источа́ющіи.

Ра́дуйтеся, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 3

Си́лою Бо́жіею осѣне́нный, кня́же Ѳео́доре, княже́ніе Яросла́вское воспрія́лъ еси́, и въ не́мъ благоче́стно о Христѣ́ потруди́лся еси́, я́ко до́брый во́инъ Іису́съ Христо́въ, гото́вый ду́шу твою́ положи́ти за лю́ди твоя́. Тѣ́мже и къ ага́рянскому ха́ну ше́ствовати не убоя́лся еси́, и предъ ни́мъ вѣ́ру Христо́ву я́сно исповѣ́далъ еси́, вопія́ се́рдцемъ и усты́ ко Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́ще еди́но попече́ніе въ тріе́хъ тѣлесе́хъ, о е́же Еди́ному Бо́гу благоугожда́ти, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, о́бразъ житія́ пра́веднаго въ себѣ́ на́мъ явля́ете, си́мъ подвиза́я на́съ въ похвала́хъ достодо́лжныхъ вопи́ти ва́мъ си́це:

Ра́дуйтеся, богому́дрія преиспо́лненніи; ра́дуйтеся, луча́ми Свята́го Ду́ха озаре́нніи. Ра́дуйтеся, свѣ́ти у́мніи, но́щь грѣхо́въ на́шихъ пресѣка́ющіи; ра́дуйтеся, звѣ́зды путево́дныя, ко Христу́ пу́ть вѣ́рнымъ я́сно указу́ющія. Ра́дуйтеся, би́серіе драгоцѣ́нніи, въ небе́снѣй сокро́вищницѣ Христо́вой сохраня́еміи; ра́дуйтеся, адама́нты, сія́ющіи Бо́жіею благода́тію. Ра́дуйтеся, діади́му княже́нія земна́го съ вѣнце́мъ Ца́рствія небе́снаго сочета́вшіи; ра́дуйтеся, рая́ жи́тели порфироно́сніи. Ра́дуйтеся, въ Бо́зѣ упокое́ніе блаже́нное обрѣ́тшіи; ра́дуйтеся, по трудѣ́хъ и по́двизѣхъ земны́хъ сла́дцѣ на ло́нѣ Авраа́мли опочи́вшіи. Ра́дуйтеся, дре́внихъ святы́хъ царе́й вѣ́рніи подо́бницы; ра́дуйтеся, Царя́ царе́й при́сніи дру́зи.

Ра́дуйтеся, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 4

Бу́ря искуше́ній прирази́ся къ тебѣ́, кня́же Ѳео́доре, пребыва́ющу ти́ при дворѣ́ ха́на ага́рянскаго, и́же восхотѣ́ имѣ́ти тя́ супру́га дще́ри своея́. Оба́че ты́ соу́зъ супру́жества христіа́нскаго нару́шити не восхотѣ́въ, небоя́зненно отъ бра́ка съ невѣ́рною уклони́лся еси́, до́ндеже сконча́ся супру́га твоя́ зако́нная. По ея́ же кончи́нѣ, дще́рь ха́нскую, во Христа́ увѣ́ровавшую, креще́ніемъ святы́мъ просвѣти́въ, бракосочета́лся еси́ съ не́ю, зовы́й ко Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше лю́діе Яросла́встіи о вели́кихъ добродѣ́телехъ ва́шихъ, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, зѣло́ почита́ху ва́съ, я́ко избра́нниковъ Бо́жіихъ. Вы́ же, блаже́ніи, ми́лостивно надъ ни́ми княжи́вше, отцы́ и́мъ по Бо́зѣ бы́сте, учи́тели благоче́стія и наста́вницы во всѣ́хъ до́брыхъ дѣ́лехъ. Сего́ ра́ди до дне́сь по́двиги ва́ши незабве́нны во гра́дѣ Яросла́влѣ, и воспѣва́ются немо́лчными гла́сы сицевы́ми:

Ра́дуйтеся, благодѣ́тели ни́щихъ и убо́гихъ; ра́дуйтеся, покрови́тели вдо́въ и сиро́тъ. Ра́дуйтеся, нелицепрія́тнаго суда́ рачи́тели; ра́дуйтеся, милосе́рдія Христо́ва подража́тели. Ра́дуйтеся, суды́ ва́ша съ ми́лостію соедини́вшіи; ра́дуйтеся, правосу́діе христіа́нское возлюби́вшіи. Ра́дуйтеся, до́бріи ору́жницы Всевы́шняго Царя́; ра́дуйтеся, вѣ́рніи раби́ Небе́снаго Домовлады́ки. Ра́дуйтеся, вѣ́рою правосла́вною воодушевле́нніи; ра́дуйтеся, наде́ждою спасе́нія укрѣпле́ніи. Ра́дуйтеся, любо́вію Боже́ственною преиспо́лненніи; ра́дуйтеся, Бо́гомъ и людьми́ возлю́бленніи.

Ра́дуйтеся, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 5

Боготе́чной звѣздѣ́ подо́бствовавъ, кня́же Ѳео́доре, отъ ха́на ага́рянскаго отпуще́нный, княжи́ти во гра́дъ Яросла́вль прише́лъ еси́, съ супру́гою твое́ю и ча́ды Дави́домъ и Константи́номъ, я́же бы́ша блага́го дре́ва благíя о́трасли, пло́дъ мно́гъ о Христѣ́ оте́чествію своему́ прине́сшіи, съ ни́миже ны́нѣ во свѣ́тлостехъ святы́хъ водворя́яся, сла́дцѣ пое́ши святы́хъ святѣ́йшему Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́димъ ва́съ, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, я́ко звѣ́зды богосвѣ́тлыя, во гра́дѣ Яросла́влѣ свя́тостію и чудесы́ сія́ющихъ, и сія́ніемъ сла́вы ва́шея озаря́еми, прославля́емъ просла́вльшаго ва́съ Царя́ сла́вы Христа́, ва́мъ же со усе́рдіемъ и любо́вію вопіе́мъ такова́я:

Ра́дуйтеся, блаже́нніи и триблаже́нніи, цѣлому́дріе сохра́ншіи; ра́дуйтеся, благовѣ́рніи и богоно́сніи, въ зако́нѣ Госпо́дни непоро́чно ходи́вшіи. Ра́дуйтеся, за́повѣди Христо́вы свѣ́тъ стезя́мъ ва́шимъ имѣ́вшіи; ра́дуйтеся, во всѣ́хъ оправда́ніихъ Влады́чнихъ неукло́нно пребы́вшіи. Ра́дуйтеся, всю́ жи́знь ва́шу на богоугожде́ніе непреста́нное посвяти́вшіи; ра́дуйтеся, до сме́рти вѣ́рность Го́сподеви соблю́дшіи. Ра́дуйтеся, во все́мъ во́лю Бо́жію твори́вшіи; ра́дуйтеся, искуше́нія и ско́рби му́жески терпѣ́вшіи. Ра́дуйтеся, во искуше́ніихъ побѣдоно́сніи; ра́дуйтеся, въ ско́рбехъ не уныва́вшіи. Ра́дуйтеся, на Бо́га все́ упова́ніе ва́ше возложи́вшіи; ра́дуйтеся, отъ Бо́га въ упова́ніи ва́шемъ непосрамле́нніи.

Ра́дуйтеся, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ благоче́стія яви́лся еси́, кня́же Ѳео́доре, егда́ узрѣ́въ приближе́ніе кончи́ны живота́ твоего́, княже́ніе земно́е оста́вль, въ оби́тель Преображе́нія Госпо́дня удали́лся еси́, и та́мо во и́ночество постриже́нный, схи́му святу́ю на ся́ возложи́лъ еси́, со всѣ́ми проща́яся, всѣ́хъ благословля́я и назида́я, въ моли́твѣ усе́рдной ду́шу твою́ въ ру́цѣ Бо́жіи пре́далъ еси́, я́ко и́стинный уго́дникъ Христа́ Бо́га, Ему́же со а́нгелы пое́ши ны́нѣ: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́сте мно́гими добродѣ́тельми ва́шими во градѣ́ Яросла́влѣ, и всю́ страну́ Россíйскую благода́тно озари́сте пресла́вными чудесы́ ва́шими, Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, благовѣ́рніи. Тѣ́мже па́мять ва́ша съ похвала́ми отъ вѣ́рныхъ почита́ется, и честна́я имена́ ва́ша моли́твенно призыва́ются, отъ бли́жнихъ и да́льнихъ, къ ва́мъ вопію́щихъ и глаго́лющихъ:

Ра́дуйтеся, во свѣ́тѣ невече́рнемъ пребыва́ющіи; ра́дуйтеся, мра́къ ду́шъ на́шихъ чудесы́ ва́шими благода́тно просвѣща́ющіи. Ра́дуйтеся, неду́жныхъ безме́здніи вра́чеве; ра́дуйтеся, больны́хъ цѣльбопода́тельніи посѣти́тели. Ра́дуйтеся, ту́не прія́вшіи, и ту́не подаю́щіи; ра́дуйтеся, въ ми́лости къ стра́ждущимъ никогда́же оскудѣва́ющіи. Ра́дуйтеся, сосу́ди златíи мѵ́ра многоцѣле́бнаго; ра́дуйтеся, сокро́вищницы драгíя, на вся́къ неду́гъ врачество́ содержа́щія. Ра́дуйтеся, ра́дости печа́льнымъ пода́тели; ра́дуйтеся, скорбя́щихъ блазíи утѣ́шители. Ра́дуйтеся, бѣ́дствующихъ ско́ріи помо́щницы; ра́дуйтеся, гра́да Яросла́вля небе́сніи покрови́тели.

Ра́дуйтеся, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 7

Хотя́ во все́мъ подража́ти отцу́ твоему́ преподо́бному, преблаже́нне кня́же Дави́де, свя́то и богоуго́дно въ Яросла́влѣ по не́мъ княжи́лъ еси́, и толи́ко Бо́гу угоди́лъ еси́, я́ко ми́ромъ и благопло́діемъ княже́ніе твое́ Госпо́дь благослови́ и сла́вна тя́ въ князе́хъ Россíйскихъ показа́, Ему́же ты́ въ преподо́біи и свя́тости до́брѣ послужи́лъ еси́ до сме́рти, взыва́я къ Нему́: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́выхъ ва́съ чудотво́рцевъ яви́ Госпо́дь въ странѣ́ Россíйстѣй, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, чудесы́ ва́шими святу́ю Правосла́вную вѣ́ру крѣ́пко утверди́въ во гра́дѣ ва́шемъ, и́же свѣ́тло красу́ется, имѣ́я ва́съ небе́сныхъ засту́пниковъ и предста́телей ко Го́споду, и съ любо́вію къ ва́мъ взыва́етъ:

Ра́дуйтеся, хла́дную страну́ теплото́ю вѣ́ры ва́шея согрѣ́вшіи; ра́дуйтеся, благоче́стіе во гра́дѣ ва́шемъ возрасти́вшіи. Ра́дуйтеся, до́бріи дѣ́латели виногра́да небе́снаго; ра́дуйтеся, мзду́ пріе́мшіи отъ Христа́ - чудотворе́нія да́ръ. Ра́дуйтеся, дара́ми ми́лости ва́шея вѣ́рныхъ обогаща́ющіи; ра́дуйтеся, Бо́жія благода́ти сосу́ди избра́нніи. Ра́дуйтеся, сія́ющіи, я́ко со́лнце во Ца́рствіи небе́снѣмъ; ра́дуйтеся, я́ко звѣ́зды всю́ Россíю чудесы́ ва́шими освѣща́ющіи. Ра́дуйтеся, трисія́нніи лучи́, Тро́ическій Несозда́нный Свѣ́тъ на́мъ возсіява́ющіи; ра́дуйтеся, тричи́сленніи подви́жницы добродѣ́телей христіа́нскихъ. Ра́дуйтеся, на враги́ ви́димыя и неви́димыя на́мъ всегда́шніи спобо́рницы; ра́дуйтеся, Царя́ небе́снаго - Христа́ извѣ́стніи умилостиви́тели.

Ра́дуйтеся, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 8

Стра́нника и прише́льца въ мíрѣ се́мъ помышля́я себе́ бы́ти, благовѣ́рный кня́же Константи́не, отъ ю́ности твоея́ дѣ́вственное житіе́ возлюби́лъ еси́, въ постѣ́ и моли́твахъ пребыва́я, и благоугожда́я Бо́гу благоугожде́ніемъ вся́ческимъ, во е́же бы́ти тебѣ́ освяще́нному сосу́ду Ду́ха Свята́го, все́льшагося въ непоро́чное се́рдце твое́, и воздыха́ніи неизглаго́ланными научи́вшаго тя́ благопрія́тно пѣ́ти Пресвятѣ́й Тро́ицѣ: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь гра́дъ Яросла́вль ра́достію духо́вною подви́жеся, егда́ святы́я и нетлѣ́ннія мо́щи ва́ша, благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, чуде́съ благода́тію просія́ша во оби́тели Преображе́нія Госпо́дня. Та́ко бо благоволи́ Госпо́дь, да по лѣ́тѣхъ мно́зѣхъ, нетлѣ́ніе ва́шихъ тѣле́съ святы́хъ всѣ́мъ я́влено бу́детъ, и чудеса́ми мно́гими ознамену́ется, во е́же всѣ́мъ вѣ́рнымъ вопи́ти ва́мъ си́це:

Ра́дуйтеся, во умерщвле́нныхъ тѣлесе́хъ жи́знь благода́тную проявля́ющіи; ра́дуйтеся, по лѣ́тѣхъ мно́зѣхъ нетлѣ́нни въ соста́вѣхъ ва́шихъ пребыва́ющіи. Ра́дуйтеся, во еди́номъ гро́бѣ благолѣ́пно ми́рно почива́ющіи; ра́дуйтеся, вси́ тріе́ вку́пѣ чудодѣ́йствующіи. Ра́дуйтеся, во увѣре́ніи свя́тости ва́шея чуде́съ мно́жество отъ моще́й ва́шихъ сотвори́вшіи; ра́дуйтеся, невѣ́ровавшія въ свя́тость ва́шу гро́зно покара́вшіи. Ра́дуйтеся, слѣпы́мъ зрѣ́ніе дарова́вшіи; ра́дуйтеся, хромы́хъ пра́во ходи́ти устро́ившіи. Ра́дуйтеся, глухи́мъ слу́хи отве́рзшіи; ра́дуйтеся, нѣмы́мъ язы́къ разрѣши́вшіи. Ра́дуйтеся, бѣснова́тыхъ отъ наси́лія де́монскаго свободи́вшіи; ра́дуйтеся, разсла́бленныхъ благода́тно укрѣпи́вшіи.

Ра́дуйтеся, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 9

Со всѣ́ми небожи́телями ны́нѣ сликовству́ете горѣ́, во сла́вѣ Ца́рствія Христо́ва, благовѣ́рніи чудотво́рцы Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, въ не́йже пребыва́я, помяни́те и на́съ, смире́нныхъ, въ моли́твахъ ва́шихъ къ Тріѵпоста́сному Бо́гу, да при по́мощи ва́шей небе́сной, сподо́бимся во вся́ дни́ досто́йно и пра́ведно возглаша́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíйство человѣ́ческое не мо́жетъ восхвали́ти по достоя́нію, мно́гая и пресла́вная чудотворе́нія ва́ша, святíи благовѣ́рніи чудотво́рцы Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не. Оба́че мы́, любо́вію къ ва́мъ подвиза́еміи, дерза́емъ благохвали́ти ва́съ, засту́пниковъ на́шихъ, си́ми нехи́тростными, но усе́рдными словеса́ми:

Ра́дуйтеся, двѣ́ жены́ слѣпы́я у моще́й ва́шихъ прозрѣ́ти сотвори́вшіи; ра́дуйтеся, бѣснова́таго и слѣпа́го му́жа та́можде исцѣли́вшіи. Ра́дуйтеся, слѣпу́ю отрокови́цу ви́дѣти устро́ившіи; ра́дуйтеся, бѣснова́тыхъ му́жа и жену́ отъ наси́лія де́монскаго изба́вившіи. Ра́дуйтеся, четы́ре не́мощныя зѣло́ жены́ здра́вы возста́вившіи; ра́дуйтеся, и́ну жену́, терза́вшую неи́стовно все́ тѣ́ло свое́, отъ неду́га сего́ свободи́вшіи. Ра́дуйтеся, невѣ́ровавшаго въ свя́тость ва́шу пресви́тера Константи́на, разслабле́ніемъ тѣ́ла наказа́вшіи; ра́дуйтеся, святи́теля Три́фона въ то́мже благода́тно обличи́вшіи. Ра́дуйтеся, покая́ніе его́ ми́лостивно пріе́мшіи; ра́дуйтеся, во оби́тели ва́шей почи́ти ему́ о Го́сподѣ удосто́ившіи. Ра́дуйтеся, благовѣ́рную цари́цу Анастасíю въ неду́зѣ уврачева́вшіи; ра́дуйтеся, бли́жнимъ и да́льнимъ ми́лость многоцѣле́бную показа́вшіи.

Ра́дуйтеся, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 10

Спасти́ся на́мъ моли́те ми́лостиваго Бо́га, чудотво́рцы святíи и благовѣ́рніи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, къ ва́мъ бо по Бо́зѣ и Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, я́ко при́снымъ на́шимъ предста́телемъ и хода́таемъ, мы́, грѣ́шніи, усе́рдно прибѣга́емъ и моли́твенно про́симъ ва́съ о е́же моли́тися за на́съ къ просла́вльшему ва́съ Го́споду, да и мы́ сподо́бимся вку́пѣ съ ва́ми на земли́ живы́хъ пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Царя́ Небе́снаго Христа́ вѣ́рніи раби́ и уго́дницы, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, покажи́те на на́съ, недосто́йныхъ, моли́твъ ва́шихъ благода́тное дѣ́йство, и я́коже мно́гихъ неду́жныхъ уврачева́ли есте́, съ вѣ́рою приходи́вшихъ къ святы́мъ и многоцѣле́бнымъ моще́мъ ва́шимъ, та́ко и на́съ, съ любо́вію къ ни́мъ припа́дающихъ, не лиши́те небе́снаго ва́шего заступле́нія, въ жи́зни, въ сме́рти и по сме́рти, да зове́мъ ва́мъ хвале́бно:

Ра́дуйтеся, оте́чествія ва́шего земна́го неотсту́пніи храни́тели; ра́дуйтеся, къ Оте́чествію го́рнему вѣ́рніи на́мъ руководи́тели. Ра́дуйтеся, исто́чницы многово́дніи благода́тныхъ исцѣле́ній; ра́дуйтеся, кла́дези неистощи́міи воды́ живы́я. Ра́дуйтеся, Воскресе́нія Христо́ва си́лу въ тѣлесе́хъ ва́шихъ нетлѣ́нныхъ ди́вно проявля́ющіи; ра́дуйтеся, зарю́ о́бщаго воскресе́нія на́мъ отъ ра́ки ва́шея возсіява́ющіи. Ра́дуйтеся, ро́су Бо́жія благода́ти въ сердца́ вѣ́рныхъ одождева́ющіи; ра́дуйтеся, блага́я проше́нія на́ша во бла́га исполня́ющіи. Ра́дуйтеся, съ вѣ́рою прося́щихъ у ва́съ исцѣле́нія больны́хъ ско́ро врачу́ющіи; ра́дуйтеся, лю́бящимъ и чту́щимъ вы́, любо́вію сугу́бою воздаю́щіи. Ра́дуйтеся, въ простотѣ́ душе́внѣй ва́съ на по́мощь призыва́ющихъ, ми́лостивіи услы́шатели; ра́дуйтеся, безнаде́жныхъ страда́льцевъ боже́ственніи цѣли́тели.

Ра́дуйтеся, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе моле́бное на́ше и похвалу́ сію́ смире́нную благоутро́бно пріими́те, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не: се́ бо а́ще и многогрѣ́шни есмы́, но вѣ́руемъ несомнѣ́нно, я́ко вы́, святíи предста́тели на́ши, мно́го мо́жете предъ лице́мъ всеблага́го Бо́га и я́ко моли́твы ва́ша святы́я си́льны спасти́ на́съ отъ поги́бели вѣ́чныя. Тѣ́мже мо́лимъ вы́: не посрами́те вѣ́ры на́шея во всеси́льное предъ Бо́гомъ хода́тайство ва́ше, но сподо́бите на́съ моли́твами ва́шими Ца́рствіе небе́сное улучи́ти, и со святы́ми возглаша́ти Тріеди́ному Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопода́тельніи свѣти́льницы и преди́вніи чудотво́рцы, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, къ ва́мъ отъ лѣ́тъ дре́внихъ отцы́ на́ши вѣ́рно приходя́ще, ми́лость мно́гу отъ ва́съ получа́ху, и́хъ же путе́мъ и мы́ къ ва́мъ ше́ствуемъ, и, припада́юще къ святы́мъ моще́мъ ва́шимъ, мо́лимъ и про́симъ вы́: да я́коже отце́мъ на́шимъ, та́ко и на́мъ, убо́гимъ, ми́лость ва́шу при́сно явля́йте, да благода́рственно ва́мъ всегда́ вопіе́мъ:

Ра́дуйтеся, ча́да благослове́нная Отца́ Небе́снаго; ра́дуйтеся, бра́тія по благода́ти Христа́ Сы́на Бо́жія. Ра́дуйтеся, свѣ́тлыя оби́тели Ду́ха Свята́го; ра́дуйтеся, хвале́бницы чудотво́рніи Пресвяты́я Тро́ицы. Ра́дуйтеся, во свѣ́тѣ лица́ Бо́жія при́сно пребыва́ющіи; ра́дуйтеся, по Бо́зѣ вся́ потре́бная на́мъ взыску́ющіи. Ра́дуйтеся, отъ го́рнихъ высо́тъ на по́мощь къ на́мъ ускоря́ющіи; ра́дуйтеся, грѣ́шники къ покая́нію неви́димо направля́ющіи. Ра́дуйтеся, окамене́нная сердца́ прикоснове́ніемъ къ моще́мъ ва́шимъ умягча́ющіи; ра́дуйтеся, плоды́ покая́нія вѣ́рнымъ приноси́ти помога́ющіи. Ра́дуйтеся, о спасе́ніи на́шемъ усе́рдно Бо́га умоля́ющіи; ра́дуйтеся, во вся́комъ дѣ́лѣ бла́зѣ на́мъ по вѣ́рѣ на́шей помога́ющіи.

Ра́дуйтеся, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 12

Благода́ть и ми́лость отъ Го́спода испроси́те на́мъ, святíи кня́зи, Ѳео́доре преподо́бне, Дави́де и Константи́не, преблаже́нніи, и въ ча́съ кончи́ны на́шея предста́ните въ по́мощь на́мъ, тре́бующимъ ва́шего заступле́нія, наси́лія діа́вольскаго на́съ избавля́юще, святы́ми и благомо́щными моли́твами ва́шими, да при по́мощи и́хъ безбѣ́дно пре́йдемъ тру́дный пу́ть мыта́рствъ возду́шныхъ, и сподо́бимся въ селе́ніихъ святы́хъ пѣ́ти Созда́телю на́шему: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще мно́гая и пресла́вная ва́ша чудеса́, святíи благовѣ́рніи кня́зи и чудотво́рцы Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, сла́вимъ Го́спода, просла́вльшаго ва́съ на небеси́ и на земли́, и отъ любве́ душе́вныя соверша́юще святу́ю и всера́достную па́мять ва́шу, уми́льно къ ва́мъ глаго́лемъ:

Ра́дуйтеся, Пресвяты́я Тро́ицы вѣ́рніи раби́; ра́дуйтеся, Пресвяты́я Богоро́дицы орга́ни хвале́бніи. Ра́дуйтеся, а́нгельскихъ во́инствъ собесѣ́дницы; ра́дуйтеся, всѣ́хъ святы́хъ сожи́тели. Ра́дуйтеся, страны́ Россíйскія духо́вная лѣ́пото; ра́дуйтеся, гра́да Яросла́вля свѣ́тлая красото́. Ра́дуйтеся, князе́й Россíйскихъ къ благоче́стію предводи́тели; ра́дуйтеся, княже́нія ва́шего земна́го неусы́пніи блюсти́тели. Ра́дуйтеся, оби́тели ва́шея святы́я забра́ла несокруши́мая; ра́дуйтеся, подвиза́ющимся въ не́й спасе́нія душе́внаго хода́таи. Ра́дуйтеся, на поклоне́ніе къ моще́мъ ва́шимъ приходя́щихъ любвеоби́льно пріе́млющіи; ра́дуйтеся, благослове́ніе ва́ше свято́е отъ ра́ки ва́шея всѣ́мъ вѣ́рнымъ подаю́щіи.

Ра́дуйтеся, святíи благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 13

О, святíи чудотво́рцы, тричи́сленніи Пресвяты́я Тро́ицы уго́дницы, благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не! Ми́лостивно пріими́те сіе́ ма́лое моле́ніе на́ше, въ похвалу́ ва́мъ приноси́мое, и умоли́те Тріѵпоста́снаго Го́спода и Влады́ку на́шего, изба́вити на́съ муче́ній вѣ́чныхъ, грѣ́шникомъ угото́ванныхъ, и сподо́бити на́съ въ покая́ніи Ему́ благоугоди́ти, и Ца́рствіе небе́сное наслѣ́довати, да съ ва́ми вопіе́мъ Ему́ во вѣ́ки: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва святы́мъ благовѣ́рнымъ князе́мъ Ѳео́дору, Дави́ду и Константи́ну, Яросла́вскимъ чудотво́рцемъ

О, вели́ціи уго́дницы Бо́жіи и чудотво́рцы, святíи и благовѣ́рніи кня́зи Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не! Припа́дающе къ святы́мъ и многоцѣле́бнымъ моще́мъ ва́шимъ, мо́лимъ вы́ со смире́ніемъ, вѣ́рою и любо́вію: простри́те благопрія́тныя моли́твы ва́ша ко Го́споду и Созда́телю на́шему, и умоли́те Его́ бла́гость, дарова́ти на́мъ вся́ ну́жная къ житію́ сему́ вре́менному, и потре́бная къ вѣ́чному спасе́нію на́шему, вѣ́руемъ бо несомнѣ́нно, я́ко вся́ возмо́жна ва́мъ, я́ко и́стиннымъ Его́ уго́дникомъ. Сего́ ра́ди про́симъ вы́: испроси́те на́мъ у Царя́ ца́рствующихъ и Го́спода госпо́дствующихъ ца́рству на́шему Правосла́вно-Россíйскому ми́ръ, тишину́ и благоустрое́ніе, Благочести́вѣйшему, Самодержа́внѣйшему, Вели́кому Госуда́рю на́шему Импера́тору [и́мярекъ], здра́віе, долгоде́нствіе и на враги́ одолѣ́ніе, ца́рствующимъ [Или́: стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ Госпо́дь да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ, и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ. Испроси́те престо́льнымъ] градо́мъ, гра́ду на́шему и всѣ́мъ градо́мъ и ве́семъ Россíйскимъ благополу́чіе, изоби́ліе и отъ злы́хъ сохране́ніе, всѣ́мъ же правовѣ́рнымъ лю́демъ, почита́ющимъ ва́съ, и на поклоне́ніе моще́мъ ва́шимъ святы́мъ приходя́щимъ, ми́лость Бо́жію и благи́хъ проше́ніе ско́рое исполне́ніе. Ей, чудотво́рцы святíи, не посрами́те упова́нія на́шего, но моли́твами ва́шими сотвори́те на́съ наслѣ́дники бы́ти Ца́рствія Христо́ва, да прославля́емъ человѣколю́біе въ Тро́ицѣ сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и ва́ше свято́е заступле́ніе во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь святы́хъ, гла́съ 4

Отъ ю́ности ва́шея Христо́вѣ любви́ прилѣпи́вшеся, святíи, усе́рдно зако́нъ и оправда́нія Того́ сохрани́сте, отону́дуже и чуде́сными дарова́ньми обогати́вшеся, исцѣле́нія источа́ете, Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, о вѣ́рою ва́съ почита́ющихъ моли́те Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Инъ тропа́рь на пренесе́ніе моще́й святы́хъ, гла́съ 8

Яко звѣ́зды многосвѣ́тлыя, отъ ю́ности возсія́вше, освѣти́ли есте́ сердца́ вѣ́рныхъ пренесе́ніемъ честны́хъ моще́й ва́шихъ, во пло́ти я́ко а́нгелы на земли́ показа́стеся, поще́ніемъ насажде́ни бы́сте, я́ко древа́, при вода́хъ воздержа́нія, напое́ни струя́ми сле́зъ ва́шихъ, и скве́рну омы́сте. Сего́ ра́ди яви́стеся прія́телища Бо́жія Ду́ха, Ѳео́доре, и Дави́де, и Константи́не, моли́те Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ, гла́съ 8

Яви́стеся свѣти́льницы всесвѣ́тліи во пло́ти, я́ко а́нгели, и, я́ко жи́зни древеса́ ра́йская, поще́ніемъ, бдѣ́ніемъ и вѣ́рою возраща́еми, процвѣли́ есте́, моли́твами ва́шими небе́сныя благода́ти пріе́мше, вра́чеве крѣ́пцы я́вльшеся, исцѣля́ете неду́гующихъ ду́ши, съ вѣ́рою прибѣга́ющихъ къ ра́цѣ моще́й ва́шихъ, чудотво́рцы сла́вніи, Ѳео́доре, Дави́де и Константи́не, моли́те Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти, вѣ́рою и любо́вію чту́щимъ па́мять ва́шу.