Акафист святым безсребренникам Косме и Дамиану, Римским чудотворцам

Конда́къ 1

Избра́нніи чудотво́рцы, страстоте́рпцы Христо́вы и вра́чеве прему́дріи, ту́не подаю́щіи здра́віе въ болѣ́знехъ су́щимъ, похва́льная воспису́емъ ва́мъ, засту́пникомъ на́шимъ и въ ско́рбѣхъ помо́щникомъ: вы́ бо сосу́ди благода́ти су́ще, исцѣля́ете душе́вныя и тѣле́сныя на́ша я́звы. Тѣ́мже сла́вяще Бо́га, ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ, ва́съ усе́рдно ублажа́емъ:

Ра́дуйтеся, Космо́ и Даміа́не, святíи безсре́бреницы и пресла́вніи чудотво́рцы.

Икосъ 1

Ангельскому жи́тельству поревнова́вше, вся́ земна́я презрѣ́ли есте́ и, по́двигомъ му́ченичества вѣнча́вшеся, лицезрѣ́нія Го́спода си́лъ сподо́билися есте́. Моли́теся у́бо за ны́ прилѣ́жно, къ по́мощи ва́шей притека́ющихъ и похва́льная ва́мъ вопію́щихъ:

Ра́дуйтеся, моли́твенницы те́пліи о чту́щихъ святу́ю па́мять ва́шу; ра́дуйтеся, оста́вленныхъ врача́ми неоску́дно исцѣля́ющіи. Ра́дуйтеся, я́ко до́мъ, имѣ́ніе и вся́ роди́телей стяжа́нія ни вочто́же вмѣни́ли есте́; ра́дуйтеся, ни́щія милосе́рдіемъ ва́шимъ препита́вшіи. Ра́дуйтеся, стра́ждущія сердобо́ліемъ утѣша́вшіи; ра́дуйтеся, чистото́ю и свя́тостію а́нгеломъ уподо́бившіися. Ра́дуйтеся, свѣти́льницы Боже́ственнаго свѣ́та; ра́дуйтеся, небе́сніи человѣ́цы, земнíи а́нгели. Ра́дуйтеся, я́ко христіа́номъ есте́ прибѣ́жище непосты́дное; ра́дуйтеся, все́ житіе́ свое́ да́же до послѣ́дняго издыха́нія въ служе́ніи Го́споду истощи́вшіи. Ра́дуйтеся, всесвѣ́тлое благода́ти прія́телище, Ду́ха Свята́го сосу́ди; ра́дуйтеся, всѣ́мъ, призыва́ющимъ ва́съ, ско́ріи помо́щницы.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Даміа́не, святíи безсре́бреницы и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 2

Ви́дя Госпо́дь Бо́гъ до́брая ва́ша начина́нія и ве́ліе ко благоче́стію усе́рдіе ва́ше, я́ко вся́ земна́я и блага́я мíра сего́ во уме́ты вмѣни́вше, въ непреста́ннѣмъ трудѣ́ любве́ ра́ди бли́жняго пребы́сте, и ду́ши своя́ благи́ми нра́вы укра́сили есте́, преиспо́лни ва́съ Ду́ха Свята́го, Его́же луче́ю озари́тися и на́мъ испроси́те у Христа́ Бо́га, да ку́пно съ ва́ми пое́мъ Ему: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумомъ и́стиннаго богопозна́нія царя́ нечести́ваго научи́ли есте́, вразуми́въ того́ си́лою слове́съ ва́шихъ, и́миже дерзнове́нно Христа́ проповѣ́дастѣ. Тѣ́мже дерзнове́ніе ва́ше похваля́юще, взыва́емъ си́це:

Ра́дуйтеся, ле́стію нечести́ваго царя́ не уловле́нніи; ра́дуйтеся, и́стину Христо́ву дерзнове́нно предъ ни́мъ исповѣ́давшіи. Ра́дуйтеся, преще́нія его́ не убоя́вшіися; ра́дуйтеся, нечести́выхъ собо́рища посрами́вшіи. Ра́дуйтеся, небоя́зненніи проповѣ́дницы и́стины; ра́дуйтеся, служе́нія и́дольскаго потреби́теліе. Ра́дуйтеся, вѣ́ры правосла́вныя побо́рницы; ра́дуйтеся, исповѣ́дницы непоколеби́міи, ду́ха терпѣ́нія и ре́вности о сла́вѣ Бо́жіей испо́лненніи. Ра́дуйтеся, немо́лчніи велѣ́ній Госпо́днихъ провозвѣ́стницы; ра́дуйтеся, вѣ́рніи наста́вницы богому́дрія. Ра́дуйтеся, Ца́рствія Христо́ва наде́ждніи на́мъ хода́таи; ра́дуйтеся, и по сме́рти ва́шей на́съ не оставля́ющіи.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Даміа́не, святíи безсре́бреницы и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 3

Си́лою Вы́шняго, да́нною ва́мъ еще́ во вре́меннѣй жи́зни, прія́ли есте́ вла́сть чуде́сно исцѣля́ти вся́кія неду́ги. По сме́рти же ва́шей наипа́че просла́ви ва́съ Бо́гъ мно́гими чудотворе́ніи, да вси́ притека́емъ къ ва́мъ, моля́щеся о исцѣле́ніи отъ неду́говъ тѣле́сныхъ, па́че же душе́вныхъ, и Бо́гу велегла́сно вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́ще, я́ко многоцѣ́нное сокро́вище, многоцѣле́бныя мо́щи ва́ша, ра́дуемся и, любо́вію воспѣва́юще да́нную ва́мъ отъ Бо́га благода́ть исцѣле́ній, благода́рно зове́мъ:

Ра́дуйтеся, те́пліи о на́съ къ Бо́гу предста́теліе; ра́дуйтеся, е́ллинская мудрова́нія ни вочто́же вмѣни́вшіи. Ра́дуйтеся, Ри́ма свѣти́льницы всесвѣ́тліи; ра́дуйтеся, язы́ческимъ заблужде́ніемъ омраче́нныхъ стра́нъ просвѣти́теліе. Ра́дуйтеся, му́жества и терпѣ́нія наста́вницы; ра́дуйтеся, я́ко непови́ннѣ ка́менное побіе́ніе претерпѣ́вше, кончи́ну му́ченическую улучи́ли есте́. Ра́дуйтеся, любве́ ра́ди Христо́вы пострада́вшіи; ра́дуйтеся, раби́ Бо́жіи, отъ Го́спода Христа́ вѣнцы́ побѣ́ды пріе́мшіи. Ра́дуйтеся, ди́вный и прекра́сный смире́нія и кро́тости о́бразъ всѣ́мъ показа́вшіи; ра́дуйтеся, непоколеби́мое правосла́вія основа́ніе. Ра́дуйтеся, свѣ́тлая страстоте́рпцевъ сла́во; ра́дуйтеся, до́бріи цѣле́бницы, ни отъ кого́же мзды́ за исцѣле́нія взе́мшіи.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Даміа́не, святíи безсре́бреницы и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 4

Бу́ря я́рости ве́лія царя́ Кари́на, не возмо́же поколеба́ти души́ ва́шея, и егда́ вѣ́рніи въ нѣ́коей пеще́рѣ ва́съ скры́ша отъ я́ти ва́съ и́щущихъ, во́лею во́иномъ предста́ли есте́, вопію́ще: "на́съ поими́те, мы́ бо есмы́ и́хже и́щете, непови́нныхъ же отпусти́те". Та́же вери́гами обложе́ни бы́вше, въ Ри́мъ отведо́стеся. Мы́ же, вѣ́ру ва́шу и вери́ги лобыза́юще, пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше ри́мстіи лю́діе ве́лію ва́шу ко стра́ждущимъ любо́вь и чуде́сное врачева́ніе ва́ше, отвсю́ду устремля́хуся къ ва́мъ съ вѣ́рою въ цѣльбоно́сную благода́ть Бо́жію, въ ва́съ дѣ́йствующую. Пріе́млюще же ско́рое исцѣле́ніе, прославля́ху Бо́га, ва́съ же, милосе́рдыхъ цѣли́телей свои́хъ, велича́ху, науча́я и на́съ воспѣва́ти ва́мъ си́це:

Ра́дуйтеся, Бо́га и́стиннаго непребори́міи проповѣ́дницы; ра́дуйтеся, ору́жіе креста́ Христо́ва добропобѣ́дно взе́мшіи. Ра́дуйтеся, блазíи вра́чеве, стра́ждущимъ ско́ріи помо́щницы; ра́дуйтеся, вся́ немощны́я ту́не врачу́ющіи. Ра́дуйтеся, и ны́нѣ исцѣле́нія оби́льно источа́ющіи; ра́дуйтеся, ми́лостивіи утѣ́шителіе въ бѣда́хъ и ско́рбехъ су́щимъ. Ра́дуйтеся, во вся́кихъ обстоя́ніихъ на́съ защища́ющіи; ра́дуйтеся, безпомо́щныхъ спаси́тельное призрѣ́ніе. Ра́дуйтеся, пра́ведныхъ пресла́вное украше́ніе; ра́дуйтеся, предста́тельство на́ше крѣ́пкое. Ра́дуйтеся, прилѣ́жніи о на́съ къ Бо́гу моли́твенницы; ра́дуйтеся, всѣ́мъ, вѣ́рою призыва́ющимъ ва́съ, ско́ріи помо́щницы.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Даміа́не, святíи безсре́бреницы и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 5

Боготе́чнымъ вои́стинну путе́мъ ше́ствовасте, раби́ Христо́вы, егда́ во у́захъ въ Ри́мъ ведо́ми, за е́же и́доломъ не послужи́сте, Христо́ви же еди́ному порабо́тасте, го́рькая испыта́нія терпѣ́ли есте́, святíи, но вся́ претерпѣ́сте за возлю́бльшаго ва́съ Христа́. Тѣ́мже вели́кому терпѣ́нію и крѣ́пцѣй любви́ ва́шей ко Го́споду дивя́щеся, ку́пно съ ва́ми пое́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвъ ца́рь, я́ко си́лою Христо́вою исцѣлѣ́, хвалу́ Тому́ воздаде́. Мы́ же, сла́вяще Бо́га, ублажа́емъ ва́съ, сла́вныхъ уго́дниковъ Его́, вопію́ще си́це:

Ра́дуйтеся, го́рняя па́че до́льнихъ возлюби́вшіи; ра́дуйтеся, а́нгельскому житію́ на земли́ поревнова́вшіи. Ра́дуйтеся, я́ко многобо́жіе отри́нувше, роди́тельскаго благоче́стія не отступи́ли есте́; ра́дуйтеся, я́ко вся́ имѣ́нія своя́, по словеси́ Госпо́дню, ни́щимъ разда́ли есте́, да Христа́ пріобря́щете. Ра́дуйтеся, не сло́вомъ то́чію, но мно́жае па́че дѣ́ломъ и непреста́нною къ Бо́гу моли́твою ины́хъ поучи́вшіи; ра́дуйтеся, неоску́дный исто́чникъ исцѣле́ній и ны́нѣ явля́ющіи. Ра́дуйтеся, излія́ніемъ чуде́съ, да́нныхъ ва́мъ отъ Бо́га, на́съ обогаща́ющіи; ра́дуйтеся, въ сами́хъ себѣ́ хра́мъ Бо́гу угото́вавшіи. Ра́дуйтеся, ско́рое ни́щихъ услы́шаніе; ра́дуйтеся, ско́рбныхъ прія́тное попече́ніе. Ра́дуйтеся, ненаде́жныхъ извѣ́стное надѣ́яніе; ра́дуйтеся, боля́щихъ ско́рое врачева́ніе.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Даміа́не, святíи безсре́бреницы и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 6

Проповѣ́дницы и́мене Христо́ва въ животѣ́ свое́мъ бы́вше, и ны́нѣ си́лу Того́ свидѣ́тельствуете чудесы́, отъ ико́ны ва́шея источа́емыми, и я́коже вѣ́ры иногда́ жены́ нѣ́кія не презрѣ́сте, но во снѣ́ я́вльшеся е́й, облегче́ніе въ неду́зѣ дарова́ли есте́, си́це и на́шихъ моле́ній и пѣ́ній гла́сы услы́шите, о, святíи безсре́бреницы! Вѣ́рѣ же и любви́ люде́й ва́шихъ внемли́те и покро́въ ва́шъ свы́ше да́руйте, хва́лящимъ ва́съ и пою́щимъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́, я́ко свѣ́тъ, пра́вда ва́ша, егда́ укоря́еми на суди́щи царя́, дерзнове́нно реко́сте къ нему́: "не волше́бною хи́тростію врачу́емъ болѣ́зни, но си́лою Спа́са на́шего Іису́са Христа́, я́коже То́й заповѣ́да, глаго́ля: боля́щія исцѣля́йте, прокаже́нныя очища́йте, ту́не прія́сте, ту́не дади́те". Тѣ́мже дерзнове́нію ва́шему дивя́щеся, ублажа́емъ ва́съ си́ми:

Ра́дуйтеся, о́бразъ тве́рдости и вѣ́ры на́мъ показа́вшіи; ра́дуйтеся, ра́йскія ра́дости при́сно наслажда́ющіися. Ра́дуйтеся, прему́дріи сѣ́ятеліе благоче́стія; ра́дуйтеся, сла́вніи проповѣ́дницы правосла́вія. Ра́дуйтеся, учи́теліе, къ небеси́ наставля́ющіи; ра́дуйтеся, чи́стаго и непоро́чнаго житія́ неусы́пніи храни́теліе. Ра́дуйтеся, те́пліи послу́шателіе моля́щихся ва́мъ; ра́дуйтеся, ко спасе́нію изя́щніи и вѣ́рніи путеводи́теліе. Ра́дуйтеся, благоче́стно и богоуго́дно жи́ти хотя́щимъ блазíи наста́вницы; ра́дуйтеся, хода́таи благи́хъ всѣ́мъ, почита́ющимъ па́мять ва́шу. Ра́дуйтеся, до́брѣ тече́ніе свое́ сконча́вшіи; ра́дуйтеся, вѣнцы́ пра́вды отъ Влады́ки Христа́ прія́вшіи.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Даміа́не, святíи безсре́бреницы и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 7

Хотя́ще си́лу Христо́ву злочести́вому царю́ откры́ти, Ду́ха Свята́го испо́лнени реко́сте: "бу́ди посра́мленъ, о Кари́не, и съ бога́ми твои́ми!" И а́біе ему́ лице́ измѣни́ся, и вы́я соврати́ся, и, моля́шеся къ ва́мъ, глаго́ля: "се́ ны́нѣ ви́жду, я́ко раби́ есте́ и́стиннаго Бо́га. Молю́ у́бо ва́съ, да я́коже ины́хъ уврачева́сте, си́це исцѣли́те и мене́, да и а́зъ ку́пно съ ва́ми воспою́ Бо́гу: Аллилу́ія".

Икосъ 7

Ди́вніи о на́съ моли́твенницы, цѣли́теліе ду́шъ и тѣле́съ на́шихъ и хода́таи спасе́нія вѣ́чнаго, благода́рнымъ се́рдцемъ воспѣва́юще хвале́бную пѣ́снь Бо́гу, дарова́вшему на́мъ таковы́хъ вели́кихъ чудотво́рцевъ, прино́симъ и ва́мъ похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйтеся, а́нгеловъ терпѣ́ніемъ ва́шимъ удиви́вшіи; ра́дуйтеся, боже́ственнымъ сія́ніемъ чуде́съ свои́хъ вся́ просвѣти́вшіи. Ра́дуйтеся, ско́ріи отъ вся́кихъ болѣ́зней и безме́здніи вра́чеве; ра́дуйтеся, заступле́ніемъ ва́шимъ разсла́бленныя исцѣля́ющіи. Ра́дуйтеся, отъ неисцѣ́льныхъ болѣ́зней здра́вы воздвиза́ющіи; ра́дуйтеся, досто́йнѣ соверши́вшіи земны́й по́двигъ житія́ ва́шего. Ра́дуйтеся, о на́съ, обнаже́нныхъ до́брыхъ дѣ́лъ, при́сно къ Бо́гу предста́тельствующіи; ра́дуйтеся, я́ко сія́ніемъ прему́дрости, отъ Го́спода ва́мъ да́нныя, всѣ́хъ вѣ́рныхъ просвѣща́ете. Ра́дуйтеся, моли́твенницы о на́съ и засту́пницы на́ши преди́вніи; ра́дуйтеся, до́бліи страстоте́рпцы Христо́вы. Ра́дуйтеся, кровьми́ свои́ми зе́млю освяти́вшіи; ра́дуйтеся, и́дольское безу́міе обличи́вшіи.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Даміа́не, святíи безсре́бреницы и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 8

Стра́нное мíрови житіе́ ва́ше ви́дяще, устрани́мся и мы́ того́ суе́тъ и, у́мъ на небеса́ прело́жше, возопіи́мъ къ ва́мъ, святíи безсре́бреницы: утоли́те болѣ́зни, источа́я благода́тная врачева́нія всѣ́мъ, усе́рдно къ по́мощи ва́шей притека́ющимъ и вопію́щимъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Все́ житіе́ ва́ше на земли́ любо́вію къ Бо́гу и къ бли́жнимъ испо́лнивше, святíи безсре́бреницы Космо́ и Даміа́не, ско́ріи и ны́нѣ помо́щники явля́етеся всѣ́мъ, съ вѣ́рою призыва́ющимъ ва́съ: не то́чію бо бли́зъ притека́ющимъ ко святы́мъ моще́мъ ва́шимъ, но и дале́че су́щимъ исцѣле́нія источа́ете. Тѣ́мже прино́симъ ва́мъ похвалы́ сія́:

Ра́дуйтеся, Еди́ному Бо́гу, въ Тро́ицѣ сла́вимому, вѣ́рно послужи́вшіи; ра́дуйтеся, еди́ное е́же на потре́бу прему́дрѣ избра́вшіи. Ра́дуйтеся, я́ко въ неуста́ннѣмъ трудѣ́ и по́двизѣ дни́ и но́щи ва́ша безъ вся́каго уны́нія препроводи́ли есте́; ра́дуйтеся, я́ко сицевы́мъ ва́шимъ тѣ́снымъ и ско́рбнымъ житіе́мъ сла́ву Бо́жію въ человѣ́цѣхъ умно́жили есте́. Ра́дуйтеся, до́бліи Христо́вы послѣ́дователіе; ра́дуйтеся, яко научи́тели и творцы́ Христо́выхъ за́повѣдей яви́лися есте́. Ра́дуйтеся, я́ко имена́ми ве́ліихъ въ Ца́рствіи небе́снѣмъ нарече́ни бы́сте; ра́дуйтеся, сла́вою Христо́вою ве́сь мíръ озари́вшіи. Ра́дуйтеся, я́ко страда́ніемъ ва́шимъ безстра́стіе прія́ли есте́; ра́дуйтеся, я́ко му́ченическою сме́ртію безсме́ртіе стяжа́ли есте́. Ра́дуйтеся, я́ко а́нгели, на небеси́ и на земли́ просла́вленніи; ра́дуйтеся, я́ко Бо́гу ны́нѣ вѣнцено́сни предстоите́.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Даміа́не, святíи безсре́бреницы и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 9

Вся́кое естество́ человѣ́ческое удиви́ся сія́нію въ ва́съ благода́ти Бо́жія, святíи Космо́ и Даміа́не, егда́ нечести́вый ца́рь Кари́нъ, узрѣ́въ чудеса́, о и́мени Го́спода Іису́са Христа́ ва́ми твори́мая, увѣ́рова и просла́ви Бо́га. Тѣ́мже и мы́, сла́вяще да́вшаго ва́мъ сицеву́ю си́лу, пое́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíя многовѣща́нныя недоумѣ́ютъ дово́льно изобрази́ти оби́ліе любве́ ва́шея, е́юже преиспо́лнени бы́сте, святíи уго́дницы, къ человѣ́комъ о Го́сподѣ. Сего́ ра́ди изъ глубины́ серде́цъ на́шихъ вопіе́мъ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, Го́споду своему́ да́же до сме́рти порабо́тавшіи; ра́дуйтеся, огне́мъ любве́ Бо́жія воспаля́еми, о́гнь же́ртвъ и́дольскихъ угаси́вшіи. Ра́дуйтеся, бли́жняго па́че сами́хъ себе́ возлюби́вшіи; ра́дуйтеся, я́ко боля́щія и неду́жныя посѣща́ли есте́. Ра́дуйтеся, ну́жды убо́гихъ предваря́вшіи; ра́дуйтеся, печа́льныхъ утѣ́шителіе. Ра́дуйтеся, отча́янныхъ засту́пницы; ра́дуйтеся, си́рыхъ пита́теліе. Ра́дуйтеся, лю́тѣ стра́ждущимъ помо́щницы; ра́дуйтеся, угнете́нныхъ свободи́теліе. Ра́дуйтеся, я́ко до́брѣ тече́ніе сконча́вше, ко Христу́ вознесо́стеся; ра́дуйтеся, я́ко въ Ца́рствіи Его́ водворя́етеся.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Даміа́не, святíи безсре́бреницы и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ мно́гія, яви́ на́мъ Госпо́дь вы́, чудотво́рцы Своя́: кто́ бо не умили́тся, ви́дя ва́ше безмѣ́рное ко всѣ́мъ сострада́ніе? Кто́ ли вы́ не ублажи́тъ, я́ко не то́кмо человѣ́ки отъ неду́гъ исцѣля́ете, но и скоты́ ми́луете? Не отри́ните у́бо и на́шихъ моли́твъ, но на вся́ ны́ неоску́дно вели́кія и бога́тыя ва́ша ми́лости изле́йте, да вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣ́ны есте́ всѣ́мъ, похваля́ющимъ чудеса́ ва́ша, о безме́зднецы, и къ заступле́нію ва́шему прибѣга́ющимъ; стѣ́ны и забра́ла есте́, огражда́ющія отъ всѣ́хъ бѣ́дъ, усе́рдно въ по́мощь ва́съ призыва́ющимъ. Тѣ́мже у́бо и на́съ отъ нищеты́, напа́стей, неду́говъ и скорбе́й огради́те, мо́лимся и те́плѣ вопіе́мъ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, адама́нтовъ крѣ́пость въ терпѣ́ніи превозше́дшіи; ра́дуйтеся, непови́нно отъ за́висти сребролю́бца пострада́вшіи. Ра́дуйтеся, сла́вніи въ бѣда́хъ засту́пницы; ра́дуйтеся, немощны́хъ и оби́димыхъ укрѣпле́ніе. Ра́дуйтеся, крѣ́пцыи въ напа́стехъ защи́тителіе; ра́дуйтеся, убо́гихъ и ни́щихъ всеще́дріи обогати́теліе. Ра́дуйтеся, а́лчущихъ ми́лостивіи корми́теліе; ра́дуйтеся, болѣ́зньми и тя́жкими неду́ги одержи́мыхъ, прему́дріи уврачева́теліе. Ра́дуйтеся, съ вѣ́рою къ ва́мъ притека́ющимъ отъ всѣ́хъ ско́рбныхъ обстоя́ній те́пліи защи́тителіе; ра́дуйтеся, я́ко па́мять ва́ша всѣ́ми сла́вима на земли́. Ра́дуйтеся, я́ко имена́ ва́ша напи́сана су́ть на небесѣ́хъ; ра́дуйтеся, я́ко отъ Бо́га препросла́влени есте́.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Даміа́не, святíи безсре́бреницы и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе всеумиле́нное, ны́нѣ на́ми приноси́мое, нѣ́сть дово́льно къ похвале́нію пресла́вныхъ по́двиговъ и трудо́въ ва́шихъ, я́же Христа́ ра́ди подъя́ли есте́ въ животѣ́ свое́мъ. Оба́че дерза́юще про́симъ, усе́рдное моле́ніе на́ше пріе́мше, и на́съ отъ бѣ́дъ свои́ми моли́твами изба́вите, да умиле́ннымъ се́рдцемъ воспои́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рный и небе́сный у́мъ яви́ли есте́ иногда́ предъ Кари́номъ, заблужде́ніе того́ облича́я, ны́нѣ же нетлѣ́ніемъ моще́й ва́шихъ и мно́жествомъ чуде́съ правосла́віе утвержда́ете. Тѣ́мже благода́рственно зове́мъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, Ѵпоста́сное Сло́во дерзнове́нно проповѣ́давшіи; ра́дуйтеся, си́лу и́дольскую добропобѣ́дно упраздни́вшіи. Ра́дуйтеся, я́ко ва́ми попра́ся служе́ніе бѣсо́мъ; ра́дуйтеся, я́ко ва́ми поклоне́ніе Христу́ проповѣ́дася. Ра́дуйтеся, вѣ́ры и благоче́стія учи́теліе прему́дріи; ра́дуйтеся, всѣ́хъ добродѣ́телей нелѣ́ностніи исполни́теліе. Ра́дуйтеся, я́ко по трудѣ́хъ земны́хъ въ селе́ніихъ небе́сныхъ ликовству́ете; ра́дуйтеся, я́ко и по преставле́ніи свое́мъ на́съ не оставля́ете. Ра́дуйтеся, я́ко всѣ́мъ, съ вѣ́рою призыва́ющимъ ва́съ, ско́рую по́мощь подае́те; ра́дуйтеся, святíи вра́чеве, я́ко болѣ́зни на́ша исцѣля́ете. Ра́дуйтеся, моли́твы вѣ́рныхъ не отрѣва́ющіи; ра́дуйтеся, и о на́съ недосто́йныхъ у престо́ла Бо́жія хода́тайствующіи.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Даміа́не, святíи безсре́бреницы и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 12

Благода́ть, ю́же даде́ ва́мъ Госпо́дь Бо́гъ, цѣли́ти вся́ неду́ги душе́вныя же и тѣле́сныя, дне́сь собра́ на́съ, да попочти́мъ па́мять ва́шу, святíи безсре́бреницы Космо́ и Даміа́не, благоговѣ́йно у́бо взира́юще на честну́ю ико́ну ва́шу и со умиле́ніемъ се́рдца къ не́й припа́дающе, мо́лимъ изба́витися всѣ́мъ на́мъ отъ вся́кихъ зо́лъ и болѣ́зней, да воспое́мъ вси́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще чудеса́ ва́ша, восхваля́емъ труды́ и по́двиги, ублажа́емъ му́ченическую кончи́ну, почита́емъ хода́тайство и си́льное заступле́ніе ва́ше о всѣ́хъ, тре́бующихъ по́мощи ва́шея, велича́емъ пода́теля всѣ́хъ бла́гъ Бо́га, дарова́вшаго на́мъ толи́ко ди́вныхъ моли́твенниковъ, и со умиле́ніемъ зове́мъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, Іису́са Го́спода вѣ́рно проповѣ́давшіи; ра́дуйтеся, и́стины Его́ до́бліи свидѣ́теліе. Ра́дуйтеся, те́пліи о на́съ у престо́ла Его́ предста́тели; ра́дуйтеся, тѣле́съ на́шихъ благосострада́тельніи вра́чеве. Ра́дуйтеся, Ца́рствія небе́снаго и вѣ́чныхъ благи́хъ наслѣ́дницы; ра́дуйтеся, крѣ́пкое на́ше по Бо́зѣ упова́ніе. Ра́дуйтеся, мѵ́ро благово́нное исцѣле́ній источа́ющіи; ра́дуйтеся, страсте́й злосмра́діе моли́твами свои́ми отрѣва́ющіи. Ра́дуйтеся, исцѣле́ній да́теліе и чуде́съ исто́чницы; ра́дуйтеся, свѣтоно́сніи столпи́ церко́вніи и забра́ла недви́жимая. Ра́дуйтеся, виногра́да и́стинного боже́ственныя ло́зы; ра́дуйтеся, дво́ице свѣтови́дная му́дрыхъ безсре́бреникъ.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Даміа́не, святíи безсре́бреницы и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 13

О, преди́вніи безсре́бреницы, чудотво́рцы, цѣли́теліе и сла́вніи уго́дницы Бо́жіи, Космо́ и Даміа́не! Пріими́те моле́нія сія́ на́ша, отъ сокруше́ннаго се́рдца возноси́мая, исцѣли́те многообра́зныя неду́ги на́ша и те́плымъ предста́тельствомъ ва́шимъ испроси́те на́мъ отъ Христа́ Бо́га избавле́ніе отъ всѣ́хъ бѣ́дъ и напа́стей, проще́ніе прегрѣше́ній на́шихъ и благу́ю наде́жду вѣ́чнаго спасе́нія, да сподо́бимся съ ва́ми и со всѣ́ми святы́ми въ безконе́чныя вѣ́ки воспѣва́ти Бо́гу, Спаси́телю на́шему: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва святы́мъ безсре́бреникомъ и чудотво́рцемъ Космѣ́ и Даміа́ну

Къ ва́мъ, святíи безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Даміа́не, я́ко къ ско́рымъ помо́щникомъ и те́плымъ моли́твенникомъ о спасе́ніи на́шемъ, мы́, недосто́йніи, прекло́ньше колѣ́на, прибѣга́емъ и припа́дающе усе́рдно вопіе́мъ: не пре́зрите моле́нія на́съ грѣ́шныхъ, немощны́хъ, во мно́гая беззако́нія впа́дшихъ, и по вся́ дни́ и часы́ согрѣша́ющихъ. Умоли́те Го́спода, да проба́витъ на́мъ, недосто́йнымъ рабо́мъ Свои́мъ, вели́кія и бога́тыя Своя́ ми́лости. Изба́вите на́съ отъ вся́кія ско́рби и болѣ́зни, вы́ бо прія́ли есте́ отъ Бо́га и Спа́са на́шего Іису́са Христа́ неоску́дную благода́ть исцѣле́ній ра́ди тве́рдыя вѣ́ры, безме́зднаго врачева́нія и му́ченическія кончи́ны ва́шея. Услы́шите на́съ, моля́щихся, и благопрія́тнымъ хода́тайствомъ ва́шимъ испроси́те у Христа́ Бо́га Самодержа́внѣйшему, Вели́кому Госуда́рю на́шему [и́мярекъ] здра́віе, благоде́нствіе, спасе́ніе, на враги́ же побѣ́ду и одолѣ́ніе, и всему́ Ца́рствующему До́му благослове́ніе Бо́жіе. Па́ки припа́дающе прилѣ́жно мо́лимъ: испроси́те на́мъ отъ Го́спода вся́ благополе́зная я́же въ животѣ́ на́шемъ вре́меннѣмъ, наипа́че же ко спасе́нію вѣ́чному служа́щая, да сподо́бимся моли́твами ва́шими улучи́ти кончи́ну христіа́нскую, безболѣ́зненну, непосты́дну, ми́рну, и да изба́вимся отъ ко́зней діа́вольскихъ и вѣ́чныя му́ки, безконе́чнаго же и блаже́ннаго Ца́рствія небе́снаго наслѣ́дницы бу́демъ. Ей, уго́дницы Бо́жіи, не преста́йте моля́щеся за ны́, съ вѣ́рою къ ва́мъ притека́ющія. Аще бо по мно́жеству грѣхо́въ на́шихъ и нѣ́смы досто́йни милосе́рдія ва́шего, оба́че вы́ вѣ́рніи подража́теліе человѣколю́бія Бо́жія су́ще, сотвори́те, да принесе́мъ плоды́ досто́йны покая́нія, и въ вѣ́чный поко́й дости́гнемъ, хва́ляще и благословя́ще ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Іису́са Христа́, и Пречи́стую Ма́терь Его́, и ва́ше те́плое заступле́ніе всегда́, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8

Святíи безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Даміа́не, посѣти́те не́мощи на́ша: ту́не прія́сте, ту́не дади́те на́мъ.

Конда́къ, гла́съ 2

Благода́ть пріи́мше исцѣле́ній, простира́ете здра́віе су́щимъ въ ну́ждахъ, вра́чеве, чудотво́рцы пресла́вніи, но ва́шимъ посѣще́ніемъ ра́тниковъ де́рзости низложи́те, мíръ исцѣля́юще чудесы́.

Велича́ніе

Велича́емъ ва́съ чудотво́рцы сла́вніи, Космо́ и Даміа́не, и чте́мъ честна́я страда́нія ва́ша, я́же за Христа́ претерпѣ́ли есте́.