Акафист святому преподобному Иову, игумену Почаевскому, чудотворцу

Конда́къ 1

Избра́нный чудотво́рче и Россíйскія земли́ до́брый учи́телю, всея́ же вселе́нныя усе́рдный моли́твенниче, преподо́бне о́тче Іове, чи́стымъ твои́мъ житіе́мъ просвѣща́ема оби́тель твоя́ и вси́ правосла́вніи лю́діе благода́рственная о тебѣ́ Святѣ́й Тро́ицѣ возно́сятъ хвале́нія. Ты́ же я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, предста́тель бу́ди о душа́хъ на́шихъ неусы́пный и на стра́сти во́инствующимъ ско́рый помо́щникъ, да въ ра́дости се́рдца зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Икосъ 1

Ангелъ благовѣ́стникъ вои́стинну яви́лся еси́ Малороссíйстимъ лю́демъ отъ враго́въ Це́ркви обурева́емымъ о́тче на́шъ Іове, ели́ко писа́нми твои́ми и кни́гъ свяще́нныхъ печа́таніемъ, толи́ко и богоуго́днымъ житіе́мъ и сла́внымъ е́же къ Бо́гу отше́ствіемъ, ны́нѣ же и все́й вселе́ннѣй предста́тель те́плый явля́ешися у престо́ла Влады́чня, сего́ ра́ди зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, и́стинныя Це́ркви до́брый во́ине; ра́дуйся, правосла́вія свѣ́тлый свѣти́льниче. Ра́дуйся, отцы́ на́ша отъ е́реси огради́вый; ра́дуйся, ча́да и́хъ во благоче́стіи утверди́вый. Ра́дуйся, спасе́нія ра́ди до́мъ роди́телей издѣ́тска оста́вивый; ра́дуйся, о души́ твое́й попече́ніе па́че всѣ́хъ показа́вый. Ра́дуйся, я́ко твои́мъ о́троческимъ подвиго́мъ ста́рцы удиви́шася; ра́дуйся, я́ко отъ ю́ности во а́нгельскомъ о́бразѣ къ тѣ́мъ сопричте́нъ бы́лъ еси́. Ра́дуйся, оби́тель Уго́рницкую твои́мъ житіе́мъ просвѣти́вый; ра́дуйся, мно́жайшими труды́ монасты́рь Ду́бенскій просла́вивый. Ра́дуйся, немощны́хъ въ вѣ́рѣ утвержде́ніе; ра́дуйся, невѣ́дущихъ вразумле́ніе.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 2

Ви́дяще и́ноцы Уго́рництіи ре́вностное твое́ въ духо́вномъ житіи́ преспѣ́яніе, схимона́ха и пресви́тера тебе́ бы́ти устро́иша, оба́че Волы́нская земля́ на вя́щшія труды́ тя́ подвиза́ющи, устро́и тебе́ игу́мена бы́ти во гра́дѣ Ду́бенстѣмъ ко отраже́нію ерети́ческихъ поползнове́ній, правосла́внымъ же лю́демъ ко окормле́нію духо́вному и къ нелѣ́ностному Го́сподеви воспѣва́нію: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ соверше́нъ вои́стинну о́тче показа́лъ еси́, егда́ душе́внаго ра́ди устрое́нія на го́ру Поча́евскую уклони́лся еси́ и вмѣ́сто нача́льствованія послуша́нію па́ки преда́лся еси́, оба́че въ лу́чшій того́ по́двигъ Госпо́дь тебѣ́ вмѣня́ше втори́цею прія́тое здѣ́ игу́менство, бра́тіе же Поча́евстіи взыва́ху ти́ съ весе́ліем:

Ра́дуйся, на́шъ о́тче но́вый и преди́вный; ра́дуйся, благоче́стія о́бразе. Ра́дуйся, нача́льство, я́ко служе́ніе, прія́вшій; ра́дуйся, Бо́гу и бли́жнимъ во́лею порабо́тивыйся. Ра́дуйся, я́ко въ нача́льствѣ твое́мъ Христо́ва смире́нія подо́біе явля́ется; ра́дуйся, я́ко того́ ра́ди поко́й душа́мъ на́шимъ обрѣта́ется. Ра́дуйся, о лю́дѣхъ до́брое моле́ніе возноси́вый; ра́дуйся, на де́моны му́жественно ополчи́выйся. Ра́дуйся, а́нгельскаго ликостоя́нія пріобщи́выйся; ра́дуйся, до́брый путево́ждь ко спасе́нію на́мъ яви́выйся. Ра́дуйся, спаса́ющимся ободре́ніе; ра́дуйся, лѣня́щимся обличе́ніе.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 3

Си́ла Ду́ха Боже́ственнаго обогати́ тя́, Іо́ве прему́дре, егда́ та́тя монасты́рскія пшени́цы обличи́въ, а́біе проще́ніе тому́ дарова́лъ еси́ и утае́нное па́ки ему́ возврати́лъ еси́ покая́нія его́ ра́ди и а́лчущаго тѣлесе́ насыще́нія, сіе́ бо сотвори́въ, окамене́нную умягчи́лъ еси́ ду́шу и научи́лъ еси́ пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́яй при́сное попече́ніе о душѣ́ твое́й, о́тче преподо́бне, возлюби́лъ еси́ пеще́рное затворе́ніе, идѣ́же дни́ и но́щи въ моли́твѣ провожда́я, еди́ному Бо́гу бесѣ́довалъ еси́, тѣ́мже и свѣ́тъ благода́ти Его́ те́мную пеще́ру, я́ко Ѳаво́рскую го́ру облистава́ше и науча́ше всѣ́хъ взыва́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, моли́твы непреста́нное кади́ло; ра́дуйся, сле́зъ неистощи́мый кла́дезю. Ра́дуйся, дре́внимъ Кíево-Пече́рскимъ затво́рникомъ уподо́бивыйся; ра́дуйся, тѣ́хъ благода́тныя дарова́нія стяжа́вый. Ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми бра́тія въ терпѣ́ніи укрѣпля́шеся; ра́дуйся, я́ко воздыха́ньми твои́ми де́мони отъ твоея́ оби́тели отгна́шася. Ра́дуйся, въ те́мную пеще́ру небе́сный свѣ́тъ призва́вшій; ра́дуйся, и въ на́ша стра́стныя ду́ши благода́ть отъ Го́спода принося́щій. Ра́дуйся, скалы́ Поча́евскія твердѣ́йшій адама́нте; ра́дуйся, всея́ страны́ на́шея пресла́вный свѣти́льниче. Ра́дуйся, вселе́нскія Це́ркве пресла́вный сто́лпе; ра́дуйся, всѣ́хъ моля́щихся прибѣ́жище.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 4

Бу́рю ерети́ческихъ нахожде́ній отгна́ти жела́я, бы́лъ еси́ въ богоспаса́емомъ гра́дѣ Кíевѣ со освяще́ннымъ Собо́ромъ Правосла́вныхъ, идѣ́же неврежде́нную вѣ́ру дерзнове́нно исповѣ́далъ еси́ и къ тому́жде вся́ лю́ди увѣщева́лъ еси́, тѣ́мже и свяще́нныя кни́ги тисне́ніемъ предава́ти во оби́тели Поча́евстѣй не престава́лъ еси́, я́ко всѣ́мъ, чту́щимъ сія́, и́стинную вѣ́ру содержа́ти и правосла́вно пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шаша бра́тіе Поча́евстіи непреста́нную моли́тву Іису́сову, твои́ми усты́ глаго́лемую, о́тче Іове, сле́зы же изъ о́чію твое́ю теку́щія ви́дѣша и твое́ю учи́тельною бесѣ́дою назида́ющеся, о́бразомъ же житія́ твоего́ умиля́ющеся, глаго́лаху:

Ра́дуйся, моли́твенниче на́шъ предо́брый; ра́дуйся, учи́телю на́шъ кро́ткій. Ра́дуйся, благода́тныя сле́зы источа́яй; ра́дуйся, и на́ша сердца́ умиля́яй. Ра́дуйся, я́ко духо́вную же́ртву непреста́нно ко Го́споду возно́сиши; ра́дуйся, я́ко ра́йская утѣше́нія во умѣ́ твое́мъ при́сно предно́сиши. Ра́дуйся, Крести́теля въ воздержа́ніи подража́телю; ра́дуйся, многострада́льнаго въ долготерпѣ́ніи соревнова́телю. Ра́дуйся, то́ю обою́ дарова́ній пріобщи́выйся; ра́дуйся, а́нгельскаго сослуже́нія сподо́бивыйся. Ра́дуйся, ни́щихъ пита́телю; ра́дуйся, скорбя́щихъ утѣ́шителю.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 5

Боготе́чнѣй звѣздѣ́ уподо́бился еси́ преподо́бне, обходя́ зе́млю Га́лицкую и Волы́нскую, свѣ́томъ же правосла́вія вся́ просвѣща́я, ревни́телемъ вѣ́ры сугу́бую ре́вность внуша́я, до́брыхъ сердца́ въ правосла́віи утвержда́я, лѣни́выхъ же при́сно воздвиза́я къ пѣ́нію Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣша мона́си и простíи лю́діе игу́мена Поча́евскія оби́тели земли́ копа́ніемъ и древе́съ сажде́ніемъ и гно́я собира́ніемъ себе́ смиря́юща, я́ко друго́му Дамаски́ну дивля́хуся, и вся́ку горды́ню ерети́ческую возненави́дѣша, въ правосла́віи же ду́ши своя́ утвержда́ху, глаго́люще:

Ра́дуйся, до́браго по́двига вождю́; ра́дуйся, и́стинныя вѣ́ры утвержде́ніе. Ра́дуйся, злочести́вую горды́ню еретико́въ облича́яй; ра́дуйся, правосла́вное смиренному́дріе возноша́яй. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю красоту́ благоче́стія позна́хомъ; ра́дуйся, я́ко тобо́ю суету́ мірску́ю въ себѣ́ попра́хомъ. Ра́дуйся, бога́тымъ мíра сего́ до́брое вразумле́ніе; ра́дуйся, ни́щимъ и тру́дникомъ благо́е утѣше́ніе. Ра́дуйся, кре́стъ лише́ній во́лею подъя́вый; ра́дуйся, то́й кре́стъ на́мъ носи́ти посо́бствуяй. Ра́дуйся, Па́вла скинотво́рца послѣ́дователю; ра́дуйся, Христа́ Бо́га ра́бе благíй.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ правосла́вныя вѣ́ры и благоче́стія чрезъ все́ житіе́ твое́ бы́въ, Іове преподо́бне, сіе́ свято́ю кончи́ною твое́ю запечатлѣ́лъ еси́, ю́же за седми́цу предре́къ, безболѣ́зненно по причаще́ніи Святы́хъ Та́инъ, прія́ти сподо́бился еси́, ника́коже о мíрѣ се́мъ жалѣ́я, но разрѣши́тися хотя́ и со Христо́мъ бы́ти, во е́же непреста́нно воспѣва́ти серафи́мскую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ благолѣ́пною красото́ю ме́ртвенное тѣ́ло твое́, преподо́бне, е́же бо въ житіи́ твое́мъ посто́мъ и труда́ми сокруша́лъ еси́, то́ежде Госпо́дь по успе́ніи твое́мъ нетлѣ́ніемъ и благоуха́ніемъ просла́ви, на́съ же пѣ́ти тебѣ́ научи́:

Ра́дуйся, небе́съ пресе́льниче; ра́дуйся, и земли́ моли́твенниче. Ра́дуйся, исхожде́ніе твое́ отъ земны́хъ предувѣ́дѣвый; ра́дуйся, о то́мъ те́плѣ возвесели́выйся. Ра́дуйся, яко и на́съ въ безстра́шіи ко сме́рти утвержда́еши; ра́дуйся, я́ко упова́нію на ми́лость Бо́жію на́съ науча́еши. Ра́дуйся, люби́телей вре́меннаго живота́ обличи́телю; ра́дуйся, бу́дущаго воскресе́нія нетлѣ́нный пло́тію свидѣ́телю. Ра́дуйся, пло́ть свою́ въ житіи́ распина́ти поревнова́вый; ра́дуйся, ту́южде по сме́рти благоуха́нну яви́вый. Ра́дуйся, невѣ́рующихъ я́вное обличе́ніе; ра́дуйся, надѣ́ющихся до́брое утвержде́ніе.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 7

Хотя́ Бо́гъ о нетлѣ́ніи моще́й преподо́бнаго Іова извѣсти́ти Це́рковь, три́щи въ со́нномъ видѣ́ніи того́ явля́етъ митрополи́ту Діони́сію, а́ки жи́ва и во́лю Госпо́дню извѣству́юща, ему́же вѣ́ровавъ Діони́сій, просла́ви Вседержи́теля и уго́дника Его́ съ пѣ́снію: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго тя́ о вселе́ннѣй предста́теля и чудотво́рца увѣ́дѣ освяще́нный собо́ръ, мона́си же и вси́ лю́діе, егда́ прише́дшу Діони́сію на го́ру Поча́евскую и житіе́ твое́ увѣ́дѣвшу, честно́е твое́ тѣ́ло изъ не́дръ земли́ изнесе́ся нетлѣ́нно и благоуха́нія испо́лнено, чудеса́ же исцѣле́ній точа́ще, во е́же вопи́ти всѣ́мъ:

Ра́дуйся, чудотво́рче но́вый и вели́кій; ра́дуйся, всѣ́хъ святы́хъ соприча́стниче. Ра́дуйся, зе́млю Волы́нскую погребе́ніемъ твои́мъ освяти́вый; ра́дуйся, явле́ніемъ моще́й твои́хъ въ правосла́віи на́съ утверди́вый. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю исцѣле́нія хро́міи и слѣпíи пріе́млютъ; ра́дуйся, я́ко твоего́ нетлѣ́ннаго тѣлесе́ де́мони трепе́щутъ. Ра́дуйся, и на́съ, предъ гро́бомъ твои́мъ стоя́щихъ, умиле́нія исполня́яй; ра́дуйся, къ жела́нію спасе́нія на́съ подвиза́яй. Ра́дуйся, а́ки живы́й, по сме́рти мно́гимъ яви́выйся; ра́дуйся, небе́снымъ си́ламъ ду́хомъ твои́мъ пріобщи́выйся. Ра́дуйся, чуде́съ исто́чниче; ра́дуйся, на де́моны на́мъ крѣ́пкій помо́щниче.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 8

Стра́нное и ди́вное чу́до показа́лъ еси́ преподо́бне, Іове, егда́ вско́рѣ по прославле́ніи твое́мъ яви́лся еси́ посредѣ́ двою́ а́нгелу, моля́ся въ це́ркви Поча́евстѣй, и пла́тъ мѵ́ромъ испо́лненный дѣви́цѣ нѣ́коей да́лъ еси́ возложе́нія ра́ди на ра́ны боля́щему игу́мену Досиѳе́ю, то́й же исцѣле́ніе пріе́мъ, а́біе къ твоему́ гро́бу здра́въ припада́ше, поя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь еси́ вои́стинну оби́тели твоея́ покро́въ и заступле́ніе Іове пресла́вне, сіе́ бо правосла́вніи лю́діе разумѣ́ша, егда́ тя́ на небеси́ узрѣ́ша Богоро́дицѣ моля́щася о спасе́ніи святы́я Ла́вры, мона́ховъ же и мірски́хъ человѣ́къ, отъ ага́рянъ зѣло́ осажда́еміихъ, но отъ того́ часа́ въ ра́дости тебѣ́ пою́щихъ:

Ра́дуйся, всемо́щный на́шъ засту́пниче; ра́дуйся, святы́я оби́тели стѣно́ необори́мая. Ра́дуйся, нападе́нія агаря́нская отража́яй; ра́дуйся, стрѣ́лы на главы́ и́хъ возвраща́яй. Ра́дуйся, я́ко умоли́лъ еси́ а́нгельскимъ си́ламъ яви́тися къ тѣ́хъ пораже́нію; ра́дуйся, я́ко мно́гіе ага́ряне ко Христу́ тогда́ приве́лъ еси́. Ра́дуйся, ра́тники на оби́тель вою́ющія въ послу́шники ея́ претвори́вый; ра́дуйся, непокори́выя бѣглецы́ сотвори́вый. Ра́дуйся, де́рзости богобо́рныя посрамле́ніе; ра́дуйся, терпѣ́нія христіа́нскаго увѣнча́ніе. Ра́дуйся, упова́нія е́же на тя́ не посрами́вый; ра́дуйся, моли́твенники твоя́ спасы́й и просла́вивый.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 9

Вся́кая отсту́пства и колеба́нія въ вѣ́рѣ наро́домъ и оби́телію твое́ю претерпѣ́нная, отпусти́въ преподо́бный Іовъ, моли́твами свои́ми зе́млю Волы́нскую ко правосла́вію возврати́ и въ не́й святы́ню Поча́евскую твердѣ́йшій опло́тъ и́стинныя вѣ́ры ны́нѣ явля́етъ, приходя́щимъ къ не́й тмочи́сленнымъ лю́демъ, святы́я же мо́щи его́ усты́ и се́рдцемъ цѣлу́ющимъ и пою́щимъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíи сла́вы твоея́ яви́шася правосла́вніи архіере́и и ве́сь освяще́нный собо́ръ, егда́ мо́щи твоя́, отъ отсту́пникъ правосла́вія сокрове́нная, па́ки изнесо́ша во святу́ю це́рковь поклоня́ющимся христіа́номъ и въ весе́ліи глаго́лющимъ:

Ра́дуйся, правосла́вныя Волы́ни со́лнце; ра́дуйся, и́стинныя Це́ркве звѣздо́. Ра́дуйся, заре́ пра́вды, но́щи преше́дшей, возсія́вшая; ра́дуйся, луче́, тму́ е́реси разгна́вшій. Ра́дуйся, въ но́вѣ твои́хъ моще́й явле́ніи па́ки чудеса́ источа́яй; ра́дуйся, тѣ́мъ отступле́ніе отъ правосла́вія въ коне́цъ облича́яй. Ра́дуйся, я́ко моле́нія вѣ́рныхъ исполня́ти не преста́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко согрѣше́нія оте́цъ на́шихъ не помяну́лъ еси́. Ра́дуйся, и на́съ враго́мъ проща́ти науча́яй; ра́дуйся, и на́съ въ долготерпѣ́ніи утвержда́яй. Ра́дуйся, малоду́шныхъ обличе́ніе; ра́дуйся, ка́ющихся проще́ніе.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 10

Спасе́нія на́шего бу́ди и ны́нѣ хода́тай Іове преподо́бне, зане́ мно́гія растлѣ́нныя обы́чаи нечести́віи лю́діе введо́ша во страну́ на́шу и тѣ́ми крѣ́пость на́ша оскудѣ́, но въ сокруше́ніи серде́цъ на́шихъ къ твоему́ заступле́нію припа́даемъ, на твое́ же предста́тельство упова́юще, вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ тве́рдая правосла́вной вѣ́ры въ землѣ́ Волы́нстѣй и Га́лицстѣй чрезъ все́ житіе́ твое́ бы́лъ еси́ о́тче преподо́бне, но и по преставле́ніи твое́мъ явле́нми и исцѣле́нми за и́стину побора́еши, еще́ же и неви́димо душа́мъ ча́дъ твои́хъ бесѣ́дуеши, да вси́ вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, спасе́нія на́шего побо́рниче; ра́дуйся, искуше́ній злы́хъ отгна́телю. Ра́дуйся, ко Го́споду дерзнове́ніе о на́съ стяжа́вый; ра́дуйся, отъ Того́ благода́ть исцѣле́ній прія́вый. Ра́дуйся, я́ко со а́нгелы въ раи́ дне́сь водворя́ешися; ра́дуйся, я́ко со апо́столы и му́ченики та́мо лику́еши. Ра́дуйся, ку́пно съ ни́ми о Це́ркви предста́телю; ра́дуйся, милосе́рдія Бо́жія къ на́мъ хода́таю. Ра́дуйся, ка́ющіяся еще́ въ житіи́ твое́мъ возлюби́вый; ра́дуйся, ны́нѣ тѣ́хъ моли́твы, я́ко ѳиміа́мъ къ небе́сному престо́лу вознося́й. Ра́дуйся, и всѣ́хъ моля́щихся ско́рый слы́шателю; ра́дуйся, смире́нныхъ се́рдцемъ покрови́телю.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе на́ше благода́рное, отъ любве́ чи́стыя приноси́мое, пріими́ уго́дниче Бо́жій, я́ко же вдови́цинѣ ле́птѣ, зане́ духо́вное имѣ́ніе на́ше нище́тно пре́дъ тобо́ю, благи́ми же дѣ́лы тебѣ́ подража́ти не возмо́жемъ, но сокруше́нная воздыха́нія о грѣсѣ́хъ на́шихъ принося́ще, твои́хъ добродѣ́телей сла́вою утѣша́емся, пою́ще Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣти́льникъ правосла́вныя вѣ́ры и сто́лпъ благоче́стія бы́лъ еси́, о́тче на́шъ Іове, сло́вомъ, житіе́мъ, любо́вію, вѣ́рою, чистото́ю, въ ни́хже и на́съ твои́ми моли́твами укрѣпи́, вся́кія же е́реси и развраще́нныя обы́чаи отъ на́съ дале́че отжени́, да благода́рственное сотвори́мъ ти́ пѣ́ніе:

Ра́дуйся, Бо́жій избра́нниче; ра́дуйся, а́нгеловъ собесѣ́дниче. Ра́дуйся, и отъ на́съ ду́хомъ любве́ твоея́ не отступи́вый; ра́дуйся, и на́мъ отъ ду́ха твоего́ дарова́нія раздѣля́яй. Ра́дуйся, я́ко зря́щіи нетлѣ́нное тѣ́ло твое́ на стра́сти тѣле́сная ополча́ются; ра́дуйся, я́ко чту́щіи о святѣ́мъ житіи́ твое́мъ, ду́шу свою́ очи́стити тща́тся. Ра́дуйся, ревнова́ти о свое́мъ спасе́ніи на́съ науча́яй; радуйся, и ближнихъ спасенію служити насъ подвиза́яй. Ра́дуйся, ре́вностію о правосла́віи сердца́ на́ша распаля́яй; ра́дуйся, покая́ніемъ о грѣсѣ́хъ ду́ши на́ша сокруша́яй. Ра́дуйся, духо́внаго сна́ разгна́телю; ра́дуйся, духо́вныя бо́дрости пода́телю.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 12

Благода́ть непреста́нныя моли́твы и о тѣ́лѣ небреже́нія, ра́дости же духо́вныя и къ бли́жнимъ состра́стія оби́льно стяжа́лъ еси́, о́тче Іове, тѣ́мже и на́съ, лѣни́выхъ и грѣ́шныхъ, тоя́ прича́стники сотвори́ твои́ми всемо́щными моли́твами, да мучи́тельства страсте́й изба́вльшеся, воспои́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твое́ ди́вное житіе́ на земли́ и на небеси́ прославле́ніе, мо́лимъ тя́, Іове преподо́бне: утверди́ моли́твами твои́ми правосла́вную вѣ́ру во странѣ́ тебѣ́ при́сной, всю́ же Христо́ву Це́рковь на земли́ проти́ву невѣ́рія и е́реси защити́ и укрѣпи́, на́ша же не отве́ргни хвале́нія сицева́я:

Ра́дуйся, апо́стольскаго служе́нія соприча́стниче; ра́дуйся, пусты́нническихъ подвиго́въ ревни́телю. Ра́дуйся, нищеты́ духо́вныя благíй о́бразе; ра́дуйся, пла́ча духо́внаго бога́тный стяжа́телю. Ра́дуйся, я́ко кро́тостію твое́ю ду́ши та́тій и злодѣ́евъ, а́ки наслѣ́діе до́брое Го́сподеви приве́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко со всѣ́ми алка́вшими и жа́ждавшими пра́вды ны́нѣ во дво́рѣхъ Бо́жіихъ насыща́ешися. Ра́дуйся, отъ Бо́га со всѣ́ми ми́лостивыми поми́лованный и просла́вленный; ра́дуйся, со всѣ́ми чи́стыми се́рдцемъ лице́мъ къ лицу́ ны́нѣ Того́ созерца́яй. Ра́дуйся, и на́съ отъ небе́сныхъ съ любо́вію назира́яй; ра́дуйся, всѣ́мъ о правосла́віи трудя́щимся по́мощь отъ Го́спода подава́яй. Ра́дуйся, оби́тель твою́ отъ вся́каго обстоя́нія сохраня́яй; ра́дуйся, и о все́й вселе́ннѣй моли́твы Го́сподеви вознося́й.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 13

О, всеблаже́нне преподо́бне Іове, правосла́вныя вѣ́ры вели́кій ревни́телю и е́реси тве́рдый обличи́телю! Ма́лаго сего́ моле́нія отъ убо́гихъ серде́цъ на́шихъ къ тебѣ́ возноси́маго не отве́ржи, но бу́ди на́мъ при́сный въ вѣ́рѣ и покая́ніи наста́вникъ, въ по́двизѣхъ благíй помо́щникъ и предъ Го́сподомъ о спасе́ніи на́шемъ неуста́нный моли́твенникъ, о тебѣ́ вопію́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Іову

О, преподо́бне о́тче Іове, и́ноковъ трудолю́бнаго житія́ богому́дрый наста́вниче, кро́тости и воздержа́нія, чистоты́ и цѣлому́дрія, братолю́бія и нищелю́бія, терпѣ́нія и бдѣ́нія отъ ра́нней ю́ности до по́здней ста́рости неутоми́мый подви́жниче, вѣ́ры правосла́вныя вели́кій ревни́телю и непреобори́мый побо́рниче, земли́ Волы́нскія и Га́лицкія свѣти́ло богосвѣ́тлое и святы́я Поча́евскія оби́тели непобѣди́мый защи́тниче! При́зри о́комъ благоутро́бія твоего́ на на́съ недосто́йныхъ ча́дъ твои́хъ, къ тебѣ́ усе́рдно по вся́ дни́ прибѣга́ющихъ и на боголюби́выя лю́ди сія́, предъ твои́ми духоно́сными и многоцѣле́бными моща́ми собра́вшіяся и благоговѣ́йно къ тѣ́мъ припа́дающія, и испроси́ предста́тельствомъ твои́мъ ко Всевы́шнему Влады́цѣ и́мъ и на́мъ вся́, я́же къ животу́ и благоче́стію, поле́зная и благопотре́бная: боля́щія исцѣли́, малоду́шныя обо́дри, скорбя́щія утѣ́ши, оби́димыя заступи́, немощны́я подкрѣпи́ и пове́рженныя до́лу возста́ви, всѣ́мъ вся́, благода́тію тебѣ́ отъ Бо́га да́нною, да́руй, по коего́ждо ну́ждѣ и потре́бѣ, во спасе́ніе души́ и во здра́віе тѣ́лу. Вознеси́, уго́дниче Бо́жій, всемо́щную моли́тву твою́ и о Благочести́вѣйшемъ Госуда́рѣ Импера́торѣ на́шемъ [и́мярекъ] и о все́мъ ца́рствующемъ Его́ До́мѣ, да бу́детъ въ Его́ держа́вѣ вы́ну ми́ръ и тишина́, благоче́стіе и благоде́нствіе, въ суда́хъ пра́вда и ми́лость, въ совѣ́тѣхъ му́дрость и благо́е преспѣ́яніе, да утвержда́ется же во благи́хъ человѣ́цѣхъ вѣ́рность, въ злы́хъ же стра́хъ и боя́знь, во е́же преста́ти и́мъ отъ зла́ и твори́ти до́брая, да та́ко въ держа́вѣ Россíйстѣй Ца́рство Христо́во расте́тъ и мно́жится и да просла́вится въ не́мъ Бо́гъ, ди́вный во святы́хъ Свои́хъ, Ему́же еди́ному подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропарь, гласъ 4

Многострада́льнаго пра́отца долготерпѣ́ніе стяжа́въ, Крести́телеву воздержа́нію уподобля́яся, боже́ственныя же ре́вности обою́ пріобща́яся, тѣ́хъ имена́ достойно прія́ти сподо́бился еси́, и и́стинныя вѣ́ры бы́лъ еси́ проповѣ́дникъ безбоя́зненъ, тѣ́мже мона́ховъ мно́жество ко Христу́ приве́лъ еси́, и вся́ лю́ди въ правосла́віи утверди́лъ еси́, Іове, преподо́бне о́тче на́шъ, моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже

Еже отъ вѣ́ка утае́нное, и а́нгеломъ несвѣ́домое та́инство: Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся, Бо́гъ въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, и кре́стъ во́лею на́съ ра́ди воспріи́мъ, и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 4

Яви́лся еси́ и́стинныя вѣры сто́лпъ, ева́нгельскихъ же за́повѣдей ревни́тель, горды́ни обличе́ніе, смире́ннымъ же предста́тель и науче́ніе, тѣ́мже и ублажа́ющимъ тя́, грѣхо́въ отпуще́ніе испроси́, и оби́тель твою́ невреди́му сохрани́, Іове, о́тче на́шъ, многострада́льному подо́бный.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче на́шъ Іове, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.