Акафист святому преподобному Антонию, игумену Дымскому, чудотворцу

Предназначен для келейного чтения

Конда́къ 1

Избра́ннаго во́ина Христа́ Бо́га на́шего, преподо́бнаго Анто́нія, пѣ́сньми почти́мъ, я́ко побѣди́теля мірски́хъ собла́зновъ и плотски́хъ по́хотей и ухищре́ній діа́вольскихъ, во странѣ́ на́шей ди́вно я́вльшагося, зову́ще ему́:

Ра́дуйся, Анто́ніе, подви́жниче Христо́въ всече́стне.

Икосъ 1

Ангелъ нра́вомъ яви́лся еси́, преподо́бне о́тче Анто́ніе, во дне́хъ житія́ своего́ на земли́, тѣ́мже ны́нѣ блаже́нствуеши на небесѣ́хъ съ ли́ки а́нгельскими, отъ бре́нныхъ же у́стъ на́шихъ пріе́млеши пѣ́снь хвале́бную:

Ра́дуйся, а́нгеловъ ре́вностный подража́телю. Ра́дуйся, а́нгельскій досто́йно носи́вый о́бразъ. Ра́дуйся, а́нгеловъ сомоли́твенниче неусыпа́емый. Ра́дуйся, со а́нгелы непреста́нно Го́спода славосло́вивый. Ра́дуйся, а́нгельскій нра́въ стяжа́вый. Ра́дуйся, на земли́ а́нгельски пожи́вый. Ра́дуйся, чистото́ю а́нгельскою облекíйся. Ра́дуйся, а́нгельскую кро́тость ко всѣ́мъ показа́вый. Ра́дуйся, а́нгеловъ собесѣ́дниче. Ра́дуйся, мона́хомъ наста́вниче а́нгельскаго житія́. Ра́дуйся, граждани́не небе́сный.

Ра́дуйся, Анто́ніе, подви́жниче Христо́въ всече́стне.

Конда́къ 2

Ви́дяще ди́вное житіе́ твое́, сожи́вшіи тебѣ́ бра́тія прославля́ху о тебѣ́ Го́спода, и мы́, слы́шаще по́двиги твоя́, ви́дяще же чудеса́, и́миже просла́ви Бо́гъ нетлѣ́нное тѣ́ло твое́, воспѣва́емъ ди́вному во святы́хъ Бо́гови: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ веще́й Боже́ственныхъ стяжа́лъ еси́ труда́ми мно́гими, преподо́бне о́тче Анто́ніе, въ сла́дость души́ твоея́ и во спасе́ніе вѣ́чное твоего́ ста́да, съ ни́мже вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, во́ине Христо́въ, мно́ги труды́ подъя́вый. Ра́дуйся, въ по́двизѣ тя́жкомъ потруди́выйся. Ра́дуйся, въ бдѣ́ніи и постѣ́ искуси́выйся. Ра́дуйся, въ по́двизѣ моли́твы преуспѣ́вый. Ра́дуйся, труда́ми ру́къ свои́хъ тѣ́ло укрѣпи́вый на служе́ніе Бо́гу. Ра́дуйся, но́зѣ свои́ освяти́вый путеше́ствіемъ до́лгимъ по спаси́тельному послуша́нію. Ра́дуйся, главѣ́ твое́й по́двигомъ вѣне́цъ сла́вы исхода́тайствовавый. Ра́дуйся, о́чи свои́ къ лицезрѣ́нію Бо́жію слеза́ми чи́стыми омы́вый. Ра́дуйся, ду́шу твою́ стра́хомъ Бо́жіимъ украси́вый. Ра́дуйся, у́мъ тво́й въ небе́сная впери́вый. Ра́дуйся, се́рдце твое́ отъ вся́каго зла́го помышле́нія очи́стивый.

Ра́дуйся, Анто́ніе, подви́жниче Христо́въ всече́стне.

Конда́къ 3

Си́лою благода́ти Бо́жія облека́емь, терпѣли́во подъя́лъ еси́ благо́е и́го Христо́во и, очи́стивъ себе́ въ сосу́дъ Бо́жій благоизбра́ненъ, неукло́нно взира́лъ еси́ къ оби́телемъ небе́снымъ и го́рняя му́дрствовалъ еси́, вопія́ въ весе́ліи се́рдца Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я неусы́пное попече́ніе о спасе́ніи ввѣ́реннаго тебѣ́ отъ Бо́га ста́да, преподо́бне о́тче Анто́ніе, непреста́нно учи́лъ еси́ е́ пути́ спаси́тельному, подава́я собо́ю примѣ́ръ благоче́стія, сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, вмѣсти́лище добродѣ́телей, пу́ть спасе́нія мно́гимъ показа́вый. Ра́дуйся, святы́ни жили́ще, мно́ги ко Го́споду приведы́й. Ра́дуйся, мечу́ Бо́жій, грѣхи́ посѣкíй, погубля́ющія ду́ши. Ра́дуйся, свѣти́льниче, пу́ть пра́вый ста́ду твоему́ предуказа́вый. Ра́дуйся, ко́рмче, мно́ги къ приста́нищу вѣ́чнаго блаже́нства упра́вивый. Ра́дуйся, спобо́рниче благода́ти Бо́жія, мно́ги изъ у́стъ а́довыхъ исхи́тивый. Ра́дуйся, наста́вниче мона́ховъ, спаси́тельнымъ добродѣ́телемъ и́хъ научи́вый. Ра́дуйся, незло́бію и́хъ наста́вивый. Ра́дуйся, воздержа́нія учи́телю. Ра́дуйся, незло́бія наста́вниче. Ра́дуйся, смире́нія показа́вый о́бразъ.

Ра́дуйся, Анто́ніе, подви́жниче Христо́въ всече́стне.

Конда́къ 4

Бу́ря помышле́ній лука́выхъ не смути́ тебе́, преподо́бне Анто́ніе, во́лны мірски́хъ собла́зновъ не поколеба́ша хра́мины твоея́, проти́ву же ко́зней діа́вольскихъ устоя́лъ еси́, утвержде́нъ на незы́блемомъ ка́мени, всегда́ поя́ въ се́рдцѣ твое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше и́ноцы оби́тели преподо́бнаго Варлаа́ма внеза́пное изше́ствіе твое́, преподо́бне о́тче, зѣло́ печа́лію объя́ти бы́ша, но и и́хъ ра́ди любве́ не оста́вилъ еси́ твоего́ намѣ́ренія, о́бразъ ре́вности Бо́жія и пустыннолю́бія во спасе́ніе всѣ́мъ показу́я, тѣ́мже вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, ревни́телю житія́ богоуго́днаго. Ра́дуйся, и́стинный покло́нниче Госпо́день, вся́ ра́ди Христа́ тщету́ вмѣни́вый. Ра́дуйся, вѣ́рный служи́телю Го́спода вся́ческихъ, Ему́ еди́ному послужи́вый. Ра́дуйся, блаже́ннѣйшій послѣ́дователю Го́спода Іису́са, Его́ еди́наго возлюби́вый. Ра́дуйся, пусты́нныхъ жи́телю, пусты́ню па́че всего́ предызбра́вый. Ра́дуйся, блаже́нство пустынножи́тія уразумѣ́вый. Ра́дуйся, я́ко въ пусты́ни ве́сь ра́зумъ тво́й къ еди́ному Бо́гу впери́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко навы́клъ еси́ богопрія́тной моли́твѣ, непреста́нно въ не́й Бо́гу собесѣ́довавъ. Ра́дуйся, пусты́ни украше́ніе до́брое. Ра́дуйся, дре́внихъ пусты́нниковъ вѣ́рный подража́телю. Ра́дуйся, и́стиннаго ду́ха пустынножи́тельства наста́вниче всѣ́мъ.

Ра́дуйся, Анто́ніе, подви́жниче Христо́въ всече́стне.

Конда́къ 5

Боготе́чная звѣзда́ яви́лся еси́, преподо́бне о́тче, проте́кши пу́ть житія́ твоего́, приве́дшій тя́ къ Бо́гу, Его́же за́повѣдемъ вѣ́рно послѣ́довалъ еси́, руководя́ ку́пно съ собо́ю ста́до твое́ къ оби́телемъ небе́снымъ, идѣ́же пѣ́снь воспѣва́еши Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше тя́, отходя́ща въ пу́ть да́льній по послуша́нію ста́рчу, собра́тія твои́ тебѣ́ дивля́хуся. Мы́ же, воспомина́юще твое́ послуша́ніе, благослове́ніемъ Бо́жіимъ осѣне́нное, воспѣва́емъ ти́:

Ра́дуйся, и́стинный тру́дниче Бо́жій, вся́ обѣ́ты твоя́ всецѣ́ло соверши́вый. Ра́дуйся, соверше́нства подви́жническаго дости́гнувый благода́тію Бо́жіею. Ра́дуйся, во́лю свою́ смири́вый до конца́. Ра́дуйся, въ и́стинную свобо́ду ча́дъ Бо́жіихъ послуша́ніемъ твои́мъ предуспѣ́вый. Ра́дуйся, соверше́нную вла́сть надъ по́мыслами свои́ми стяжа́вый. Ра́дуйся, вся́кое сомнѣ́ніе отъ души́ твоея́ отгна́вый. Ра́дуйся, ра́ди послуша́нія Бо́жія труда́ вели́каго не устраши́выйся. Ра́дуйся, ра́достно въ пу́ть тво́й да́льній потекíй. Ра́дуйся, терпѣ́ніе твое́ до конца́ соблюды́й. Ра́дуйся, вся́ ско́рби до́лгаго путьше́ствія благоду́шно подъя́вый. Ра́дуйся, послу́шниче и́стинный, во́лю настоя́теля своего́ вѣ́рно соверши́вый.

Ра́дуйся, Анто́ніе, подви́жниче Христо́въ всече́стне.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ яви́лся еси́ добродѣ́телей житія́ христіа́нскаго, благоподража́тельнымъ примѣ́ромъ твои́мъ, во е́же всѣ́мъ, вѣ́дущимъ Бо́га и подвиза́ющимся во все́мъ житіи́, досто́йно возсыла́ти Ему́ че́сть и хвалу́: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ въ души́ твое́й свѣ́тъ и́стиннаго боговѣ́дѣнія, озаря́я ду́ши твои́хъ, преподо́бне о́тче, почита́телей и возбужда́я пѣ́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, еди́наго и́стиннаго Бо́га вѣ́рный покло́нниче. Ра́дуйся, Тро́ицы безнача́льныя почита́телю. Ра́дуйся, Отца́ на́шего, Иже на небесѣ́хъ, въ житіи́ твое́мъ просла́вивый. Ра́дуйся, единаро́днаго Сы́на Бо́жія, на́съ ра́ди воплоще́ннаго, вѣ́рно исповѣ́давый. Ра́дуйся, Свято́му Ду́ху вѣ́рно покланя́выйся. Ра́дуйся, къ и́стинной лозѣ́ прилѣпи́выйся вѣ́рою. Ра́дуйся, Боже́ственнаго смире́нія и терпѣ́нія подража́телю. Ра́дуйся, я́звъ и болѣ́зней Искупи́телевыхъ прича́стниче. Ра́дуйся, кре́стнаго по́двига Христо́ва послѣ́дователю. Ра́дуйся, оби́тель дарова́ній благода́ти Ду́ха Свята́го яви́выйся. Ра́дуйся, живы́й хра́мъ Ду́ха Бо́жія бы́вый.

Ра́дуйся, Анто́ніе, подви́жниче Христо́въ всече́стне.

Конда́къ 7

Хотя́ принести́ себе́ же́ртву жи́ву, свя́ту, благоуго́дну Го́сподеви, всего́ себе́ зако́ну Бо́жію повину́лъ еси́ и отъ вся́кія скве́рны пло́ти и ду́ха посто́мъ и моли́твою очи́стилъ еси́, отъ чи́стыхъ усте́нъ и се́рдца воспѣва́я Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго, досто́йнѣ дре́внихъ подвиза́вшагося, подража́теля ви́димъ тя́, преподо́бне о́тче, Пречи́стыя Дѣ́вы. Тѣ́мже, чтя́ по́двигъ дѣ́вства твоего́, воспѣва́емъ ти́:

Ра́дуйся, Пренепоро́чныя Дѣ́вы послѣ́дователю. Ра́дуйся, подви́жниче соверше́ннаго цѣлому́дрія. Ра́дуйся, дру́же Христо́въ, Ему́ еди́ному прилѣпи́выйся. Ра́дуйся, подо́бниче Па́влу, чистоту́ души́ и тѣ́ла па́че всего́ возлюби́вый. Ра́дуйся, отъ ю́ности побѣди́вый стра́сти. Ра́дуйся, неоскверне́ны про́чее соблюды́й чу́вства душе́вныя же и тѣле́сныя. Ра́дуйся, во пло́ти я́ко безпло́тный пожи́вый. Ра́дуйся, пло́ть твою́ смири́вый. Ра́дуйся, трудо́мъ богомы́слія непрестаю́щаго уцѣлому́дривый ду́шу. Ра́дуйся, тѣле́снымъ изнуре́ніемъ обузда́вый вожделѣ́нія. Ра́дуйся, сотру́дниче и сонаслѣ́дниче возлю́бленнаго ученика́ Христо́ва.

Ра́дуйся, Анто́ніе, подви́жниче Христо́въ всече́стне.

Конда́къ 8

Стра́нное невѣ́рующимъ тру́дническое житіе́ твое́, преподо́бне Анто́ніе, чу́дно явля́ется во о́чію на́шею: зри́мъ бо въ тебѣ́ и́стиннаго раба́, страда́вшаго Влады́ки тва́ри, Ему́же съ тобо́ю вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Всего́ себе́ преда́въ Бо́гу, вся́кое попече́ніе жите́йское отложи́лъ еси́ въ житіи́ твое́мъ, преподо́бне о́тче Анто́ніе, тѣ́мже Госпо́дь, на Него́же всю́ печа́ль свою́ возве́рглъ еси́, препита́ тя́. Мы́ же нищету́ твою́ чту́ще, зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, нищеты́ спаси́тельныя ревни́телю. Ра́дуйся, нестяжа́нія о́бразе. Ра́дуйся, человѣ́че Бо́жій, ра́ди любве́ Бо́жія вся́кое земно́е пристра́стіе отсѣ́кнувый. Ра́дуйся, оби́теле му́дрости христіа́нскія, тщету́ бла́гъ мірски́хъ ра́но уразумѣ́вый. Ра́дуйся, подви́жниче и́стинный, вся́каго любове́щнаго жела́нія уклони́выйся. Ра́дуйся, отъ ле́сти бога́тства огражде́й себе́ нището́ю во́льною. Ра́дуйся, отъ бла́гъ мірски́хъ ни еди́нымъ же наслажде́йся въ житіи́ твое́мъ. Ра́дуйся, вмѣ́сто земны́хъ сокро́вищъ нището́ю собра́вый себѣ́ на небеси́ вѣ́чное сокро́вище. Ра́дуйся, и въ бога́тствѣ до́брыхъ дѣ́лъ соблюды́й себе́ ни́ща ду́хомъ. Ра́дуйся, нищеты́ Христо́вы подража́телю. Ра́дуйся, нищеты́ Предте́чевой, и Па́вловой, и Анто́ніевой соуча́стниче.

Ра́дуйся, Анто́ніе, подви́жниче Христо́въ всече́стне.

Конда́къ 9

Всѣ́ми добродѣ́тельми и́ноческими украси́лся еси́, преподо́бне о́тче Анто́ніе, усе́рдно послужи́въ въ житіи́ Христу́ Бо́гу, Ему́же ны́нѣ съ ли́ки небе́сными ра́достно вопіе́ши: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíя богому́дрый яви́лся еси́, преподо́бне о́тче Анто́ніе, не словесы́ красноглаго́ливыми, но бесѣ́дою кро́ткою, па́че же свои́мъ преподо́бнымъ житіе́мъ поучи́лъ еси́ ста́до твое́ житію́ по́стинческому, тѣ́мже вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, подви́жниче Бо́жій, по́стничество возлюби́вый. Ра́дуйся, отъ ю́ности тру́дъ житія́ по́стническаго подъе́мый. Ра́дуйся, въ по́стничествѣ всегда́ тве́рдо подвиза́выйся. Ра́дуйся, Предте́чеву по́стничеству и́стинно поревнова́вый. Ра́дуйся, вся́кую земну́ю сла́дость ра́ди небе́сныхъ презрѣ́вый. Ра́дуйся, и́стиннымъ воздержа́ніемъ пло́ть къ служе́нію ду́ху пріучи́вый. Ра́дуйся, духо́внымъ воздержа́ніемъ обузда́вый своево́льныя чу́вства. Ра́дуйся, постоя́ннымъ бо́дрствованіемъ смири́вый воображе́ніе. Ра́дуйся, всегда́шнимъ попече́ніемъ осла́бивый киче́нія ра́зума. Ра́дуйся, поуче́ніемъ въ за́повѣдехъ Госпо́днихъ въ Го́сподѣ утверди́вый ве́сь сво́й по́мыслъ. Ра́дуйся, спаси́тельнаго по́стничества вѣ́рный тру́жениче и наста́вниче.

Ра́дуйся, Анто́ніе, подви́жниче Христо́въ всече́стне.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ ду́шу твою́, презрѣ́лъ еси́ су́етное попече́ніе о плотско́мъ поко́и, но умерщвля́я тѣ́ло свое́ и порабоща́я, ду́хомъ вы́ну рабо́талъ еси́ Го́сподеви, въ моли́твѣ не изнемога́я и всегда́ вопія́ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ бы́лъ еси́ крѣ́пкая ста́ду твоему́, е́же упа́слъ еси́, богому́дре, преподо́бне о́тче Анто́ніе, тѣ́мже воспѣва́емъ ти́, глаго́люще:

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жій, къ себѣ́ и своему́ ста́ду привлекíй благода́ть Бо́жію. Ра́дуйся, моли́твенниче те́плый къ Бо́гу. Ра́дуйся, смире́нія учи́телю. Ра́дуйся, самоотверже́нія наста́вниче. Ра́дуйся, бдѣ́нія и моли́твы о́бразе. Ра́дуйся, во́ине Христо́въ, къ мíру и духово́мъ поднебе́снымъ бра́нь благоуспѣ́шно соверши́вый и други́хъ наста́вивый. Ра́дуйся, смиренному́дрія оби́теле. Ра́дуйся, незло́бія жили́ще. Ра́дуйся, му́дрости христіа́нскія вмѣсти́лище. Ра́дуйся, кро́тости па́стырскія пра́вило. Ра́дуйся, вѣ́рный слуго́ Бо́жій, ре́вностію Бо́жіею распали́выйся.

Ра́дуйся, Анто́ніе, подви́жниче Христо́въ всече́стне.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе неумолка́емое приноси́лъ еси́ Тро́ицѣ въ земно́мъ житіи́ твое́мъ, тѣ́мже сподо́бился еси́ по успе́ніи твое́мъ счи́слитися ли́ку а́нгельскому, вы́ну вопію́щему Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рно житіе́ твое́, преподо́бне о́тче, блаже́нно успе́ніе и свѣтла́ па́мять твоя́, ю́же ублажа́юще, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, во всéмъ житіи́ твоéмъ Бо́га прослáвивый. Ра́дуйся, по́двигомъ до́брымъ сла́ву вѣ́чную себѣ́ исхода́тайствовавый. Ра́дуйся, со апо́столомъ сме́рть себѣ́ пріобрѣ́теніе вмѣни́вый. Ра́дуйся, ра́ди Христа́ по вся́ дни́ умира́вый. Ра́дуйся, кончи́ну ми́рную моли́твами себѣ́ испроси́вый. Ра́дуйся, къ преселе́нію въ оби́тели небе́сныя всецѣ́ло себе́ угото́вивый. Ра́дуйся, и успе́ніемъ твои́мъ ми́рнымъ Бо́га просла́вивый. Ра́дуйся, до конца́ вѣ́рно претерпѣ́вый и коне́цъ досто́инъ получи́вый. Ра́дуйся, вѣ́чную па́мять себѣ́ стяжа́вый. Ра́дуйся, на небеси́ прославля́емый. Ра́дуйся, на земли́ досто́йно ублажа́емый.

Ра́дуйся, Анто́ніе, подви́жниче Христо́въ всече́стне.

Конда́къ 12

Благода́ть даде́ся тебѣ́, преподо́бне о́тче, неду́ги исцѣля́ти и отъ скорбе́й свобожда́ти, тѣ́мже, ублажа́юще па́мять твою́, вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твоя́ чудеса́, ублажа́емъ па́мять твою́, преподо́бне о́тче Анто́ніе, воспѣва́юще ти́:

Ра́дуйся, я́ко Бо́гу соверше́нно угоди́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко вѣне́цъ безсме́ртія и нетлѣ́нія стяжа́лъ еси́. Ра́дуйся, наслажде́нія ра́йскія жи́зни сподо́бивыйся. Ра́дуйся, сонаслѣ́дниче Христо́въ, по апо́столу, свѣ́тлыхъ оби́телей въ дому́ Отца́ Небе́снаго дости́гнувый. Ра́дуйся, дарова́ніе чуде́съ пріе́мый. Ра́дуйся, вѣ́рныхъ засту́пникъ вѣ́рный яви́выйся. Ра́дуйся, больны́хъ цѣли́телю. Ра́дуйся, ско́рбныхъ утѣ́шителю. Ра́дуйся, немощны́хъ помо́щниче. Ра́дуйся, стра́ждущихъ защи́тниче. Ра́дуйся, о всѣ́хъ на́съ хода́таю те́плый.

Ра́дуйся, Анто́ніе, подви́жниче Христо́въ всече́стне.

Конда́къ 13

О, вели́кій чудотво́рче, подви́жниче Христо́въ всече́стне, преподо́бне о́тче Анто́ніе! Пріими́ убо́гое пѣ́ніе отъ на́съ, недосто́йныхъ, чту́щихъ па́мять твою́, и изба́ви на́съ моли́твами твои́ми отъ бѣ́дъ настоя́щихъ, па́че же отъ вѣ́чныя сме́рти, да, дости́гнувъ оби́телей небе́сныхъ, и мы́ съ тобо́ю и всѣ́ми святы́ми воспѣва́ти бу́демъ Бо́гу вѣ́чно: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Анто́нію Ды́мскому

О, па́стырю до́брый, учи́телю и наста́вниче на́шъ, и святы́я [сея́] оби́тели Ды́мскія нача́льниче, преподо́бне о́тче Анто́ніе, мо́лимъ тя́ усе́рдно. Ты́, я́ко имѣ́я дерзнове́ніе ко Влады́цѣ Христу́ и ко Пречи́стѣй Его́ Ма́тери, бу́ди о на́съ недосто́йныхъ, [живу́щихъ во святѣ́й твое́й оби́тели се́й и о всѣ́хъ, и́же отвсю́ду съ вѣ́рою притека́ющихъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ], хода́тай и моли́твенникъ те́плый, заступа́я на́съ отъ вся́кихъ бѣ́дъ и напа́стей, да твои́ми моли́твами и предста́тельствомъ пребу́демъ невреди́мы отъ враго́въ на́шихъ ви́димыхъ и неви́димыхъ. Моли́ милосе́рдіе Его́, е́же спасти́ на́съ отъ прегрѣше́ній на́шихъ, и́миже вѣ́сть судьба́ми. Моли́ бла́гость Его́, е́же ми́лостивно пода́вати оби́тели [се́й] и всему́ мíру потре́бная. Моли́ся Даю́щему всѣ́мъ ми́ръ, ниспосла́ти ми́ръ Церква́мъ, собира́я расточе́нныя во еди́но; сохрани́ти держа́ву Благочести́вѣйшаго Импера́тора на́шего [и́мярекъ] въ ми́рѣ и тишинѣ́; и вся́кому вѣ́рному въ до́мѣ, и на пути́, и повсю́ду дни́ бла́ги и безмяте́жны дарова́ти; [Или́: Моли́ся Даю́щему всѣ́мъ, я́ко стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ. И моли́ вся́кому вѣ́рному въ до́мѣ, и на пути́, и повсю́ду дни́ бла́ги и безмяте́жны дарова́ти]; умири́ти жи́знь на́шу; поми́ловати на́съ, [предстоя́щихъ здѣ́ и за благосло́вною вино́ю отше́дшихъ оте́цъ и бра́тій на́шихъ], и ве́сь мíръ, и спасти́ ду́ши на́ша, да вы́ну сла́вимъ, хва́лимъ, пое́мъ и велича́емъ пречестно́е и великолѣ́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Добродѣ́телей ревни́телю, пусты́нный жи́тель, подви́жникъ вѣ́ры Христа́ Бо́га на́шего, ноше́ніемъ и труды́ умертви́вый плотска́я вожделѣ́нія, тезоимени́те вели́кому Анто́нію, его́же житію́ поревнова́лъ еси́ и во его́же и́мя Боже́ственный хра́мъ воздви́глъ еси́, ку́пно съ ни́мъ, преподо́бне Анто́ніе, моли́ Спаси́теля всѣ́хъ, да и на́съ сотвори́тъ побѣди́тели плотски́хъ по́хотей и хра́мы Ду́ха Свята́го, по вели́цѣй Его́ ми́лости.

Конда́къ, гла́съ 6

Све́рстникъ и подра́жатель преподо́бному Варлаа́му, послуша́ніе къ нему́ и́стинное стяжа́въ, досто́инъ яви́лся ему́ прее́мникъ, упа́сши до вре́мене ста́до его́, добродѣ́телемъ же его́ поревнова́въ, въ ту́южде мѣ́ру во́зраста дости́глъ еси́, безмо́лвіе пусты́нное возлюби́въ, и уго́денъ Го́сподеви показа́лся еси́, первонача́льникъ бы́въ пусты́ни при е́зерѣ Ды́мскомъ, тѣ́мъ ти́ вопіе́мъ: съ преподо́бнымъ Варлаа́момъ, о́тче Анто́ніе, моли́ о на́съ Бо́га, да да́стъ на́мъ та́кожде угоди́ти Ему́, я́коже и ты́, о́бразе послуша́нія и безмо́лвія ти́хій рачи́телю.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Анто́ніе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.