Акафист святому преподобному Агапиту, Печерскому чудотворцу

Предназначен для келейного чтения.

Конда́къ 1

Избра́нный учениче́ вели́каго учи́теля, преподо́бнаго и богоно́снаго отца́ на́шего Анто́нія, и ди́вный подража́телю житія́ его́ свята́го, свя́те о́тче Ага́пите, пѣ́снію восхваля́емъ тя́ съ любо́вію, засту́пника на́шего; ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, моли́ся вы́ну о спасе́ніи на́съ, грѣ́шныхъ, отъ вся́кихъ бѣ́дъ избавля́я зову́щихъ ти́:

Ра́дуйся, Ага́пите, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ неду́говъ ско́рый цѣли́телю.

Икосъ 1

Ангеломъ любе́зную чистоту́ отъ ю́ности Твоея́ возлюби́въ, блаже́нне Ага́пите, къ добродѣ́телей подви́жнику, преподо́бному Анто́нію прите́клъ еси́, и отъ него́ во и́ночество облече́нный, подража́тель ре́вностный по́двиговъ его́ бы́лъ еси́; тѣ́мже сла́вимъ тя́ воззва́ніи си́ми:

Ра́дуйся, богоно́снаго Анто́нія добродѣ́телей и даро́въ наслѣ́дниче. Ра́дуйся, на высоту́ соверше́нства духо́внаго восше́дый. Ра́дуйся, моли́твами усе́рдными да́ръ врачева́нія и чудотворе́нія отъ Го́спода получи́вый. Ра́дуйся, изъ глубины́ души́ воздыха́ніи чистоту́ душе́вную стяжа́вый.

Ра́дуйся, Ага́пите, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ неду́говъ ско́рый цѣли́телю.

Конда́къ 2

Ви́дѣвъ Всеви́децъ Госпо́дь благо́е души́ твоея́ изволе́ніе, блаже́нне Ага́пите, порабо́тати Ему́ безлѣ́ностно, внуши́ преподо́бному Анто́нію благослови́ти тя́ на жесто́кое и о́строе въ пеще́рнѣмъ затво́рѣ житіе́. Ты́ же благослове́ніе свято́е съ вѣ́рою пріе́мь, въ пеще́рѣ поко́й вѣ́чный обрѣ́лъ еси́, Еди́ному Бо́гу рабо́тая въ пѣ́ніихъ, бдѣ́ніихъ и поще́ніихъ, немо́лчно воспѣва́я Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Разумѣ́въ преподо́бный Анто́ній произволе́ніе Бо́жіе возсія́ти въ се́мъ и́ноцѣ вельми́ благоуго́днымъ начина́ніемъ и душеспаси́тельнымъ намѣ́реніемъ, изоби́льно насы́тилъ еси́ его́ духо́вною сла́достію и въ добродѣ́телехъ укрѣпи́лъ еси́, сего́ ра́ди вопіе́мъ ему́ такова́я:

Ра́дуйся, преподо́бнаго Анто́нія нра́вы себѣ́ усво́ивый. Ра́дуйся, того́ житію́ усе́рдно поревнова́вый. Ра́дуйся, сыно́внюю любо́вь къ нему́ стяжа́вый. Ра́дуйся, и отъ него́ зѣло́ возлю́бленный. Ра́дуйся, самови́дче его́ по́двиговъ. Ра́дуйся, во врачева́ніи неду́говъ ему́ споспѣшеству́ющій.

Ра́дуйся, Ага́пите, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ неду́говъ ско́рый цѣли́телю.

Конда́къ 3

Си́лою Бо́жіею укрѣпля́емый, свя́те Ага́пите, вели́кія и́ноческія труды́ подъя́лъ еси́, сего́ ра́ди благослови́ся дѣ́ло руку́ твое́ю во сла́ву и́мени Госпо́дня, на спасе́ніе и врачева́ніе всѣ́хъ, съ вѣ́рою и наде́ждою къ тебѣ́ притека́ющихъ и нелѣ́ностно вознося́щихъ пѣ́снь Пресвятѣ́й Тро́ицѣ: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я по́мыслъ чи́стъ и непоро́чну со́вѣсть и па́мятуя Ре́кшаго: "бо́ленъ бѣ́хъ и посѣти́сте Мене́... поне́же сотвори́сте еди́ному отъ си́хъ бра́тій Мои́хъ ме́ньшихъ, Мнѣ́ сотвори́сте", неду́гующихъ и́ноковъ подъ сво́й покро́въ оте́чески пріе́мля, я́коже роди́тель ча́да своя́, утѣша́лъ еси́, отра́ду свои́мъ попече́ніемъ подава́я и оте́ческою ла́скою тя́жесть болѣ́зни облегча́я, моли́твою со одра́ болѣ́зни воздвиза́лъ еси́. Сего́ ра́ди пріими́ отъ на́съ благохвале́нія такова́я:

Ра́дуйся, въ добродѣ́телехъ благоиску́сный подви́жниче. Ра́дуйся, во Христѣ́ всю́ бра́тію мона́шескую возлюби́вый. Ра́дуйся, неду́жныхъ и́ноковъ смире́нный и неусы́пный служи́телю. Ра́дуйся, за по́двиги вре́меннаго житія́ поко́й вѣ́чный обрѣты́й.

Ра́дуйся, Ага́пите, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ неду́говъ ско́рый цѣли́телю.

Конда́къ 4

Бу́рю многомяте́жнаго жите́йскаго мо́ря безбѣ́дно проше́лъ еси́, блаже́нне, и въ при́стань безстра́стія дости́глъ еси́, окормля́емь за́повѣдями Христа́ Бо́га, я́же бы́ша свѣти́льникъ нога́ма твои́ма и свѣ́тъ стезя́мъ твои́мъ. Тѣ́мже ны́нѣ въ го́рнихъ оби́телехъ водворя́ешися, сла́дцѣ поя́ Тріеди́ному Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше мно́зи о богоуго́днѣмъ житіи́ твое́мъ, блаже́нне Ага́пите, прихожда́ху къ тебѣ́: о́ви послу́шати поуче́ній твои́хъ, о́ви исцѣле́нія отъ разли́чныхъ неду́говъ прія́ти, и́хже ты́ съ оте́ческою любо́вію пріе́мля, руково́дствовалъ еси́ ко спасе́нію, отгоня́я вся́къ неду́гъ и вся́ку не́мощь. Сего́ ра́ди и мы́ прибѣга́емъ къ тебѣ́, вели́кому помо́щнику и цѣли́телю, сла́вяще тя́ си́це:

Ра́дуйся, безмо́лвія люби́телю, оби́тель по́двиги свои́ми украси́вый. Ра́дуйся, спасе́нія мно́гихъ ду́шъ человѣ́ческихъ вино́вниче. Ра́дуйся, болѣ́знующихъ грѣха́ми врачу́ благоиску́сный. Ра́дуйся, во́ине Христо́въ, полки́ неви́димыхъ враго́въ побѣди́вый. Ра́дуйся, бли́жнія твоя́ и́скреннѣ возлюби́вый. Ра́дуйся, спасе́нію и́хъ душе́вному и исцѣле́нію тѣле́сному усе́рдно послужи́вый.

Ра́дуйся, Ага́пите, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ неду́говъ ско́рый цѣли́телю.

Конда́къ 5

Боготе́чное свѣти́ло бы́въ, уго́дниче Бо́жій, всѣ́хъ къ Со́лнцу пра́вды, Христу́, путеводи́лъ еси́ о́бразомъ житія́ твоего́ свята́го, и́же все́ бы́сть посвящено́ на служе́ніе Бо́гу и бли́жнимъ твои́мъ. Ни́щія и убо́гія ми́лостивно пита́лъ еси́, тѣ́мже блаже́нство ми́лостивыхъ унаслѣ́довалъ еси́, и со святы́ми пое́ши вѣ́чно хвале́бную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́димъ тя́, блаже́нне о́тче Ага́пите, дости́гшаго въ мѣ́ру му́жа соверше́нна о Христѣ́ и преиспо́лненна дарова́ній Боже́ственныхъ, въ Ева́нгеліи Христо́вомъ обѣтова́нныхъ вѣ́рнымъ послѣ́дователемъ Бо́га Сло́ва. Тѣ́мже, чудя́щеся твои́мъ по́двигомъ, пое́мъ ти́ хвале́бно:

Ра́дуйся, во глубинѣ́ се́рдца би́серъ драгíй - Го́спода Іису́са Христа́, обрѣты́й. Ра́дуйся, и́мя Его́ Боже́ственное во устѣ́хъ и въ се́рдцѣ свое́мъ вы́ну имѣ́вый. Ра́дуйся, на земли́ алка́вый и жа́ждавый, ны́нѣ же нетлѣ́нныя пи́щи на небеси́ насыща́яйся. Ра́дуйся, нищету́ храни́вый, ни́щихъ отъ гла́да избавля́яй. Ра́дуйся, и́го Христо́во благо́е и ле́гкое и́скреннѣ возлюби́вый.

Ра́дуйся, Ага́пите, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ неду́говъ ско́рый цѣли́телю.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ бы́въ житіе́мъ твои́мъ ева́нгельскихъ добродѣ́телей, о́тче блаже́нне, пло́ть твою́ посто́мъ и моли́твою ду́ху порабо́тилъ еси́, и во сла́ву Бо́жію пожи́лъ еси́; луча́ми свои́хъ по́двиговъ зло́бнаго врага́, армени́на нечести́ваго, за́вистію и гнѣ́вомъ пали́маго, и свои́ми зло́стными ухищре́ніями веселя́щагося, не то́кмо посрами́лъ еси́, но и къ свѣ́ту Христо́вой и́стины приве́лъ еси́, поуча́я за все́ благодари́ти и славосло́вити Го́спода, поя́ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́въ въ пеще́рѣ святы́я оби́тели сея́, я́ко богоно́сное свѣти́ло, блаже́нне Ага́пите, свѣ́томъ до́брыхъ дѣ́лъ и врачева́ній умили́лъ еси́ ду́ши и сердца́ человѣ́ковъ, и нечести́ваго врача́ и зави́стника и его́ безсту́дное безвѣ́ріе посрами́лъ еси́. Тѣ́мъ у́бо тебѣ́, свято́му и блаже́нному уго́днику, уми́льно зове́мъ:

Ра́дуйся, врачева́ніе нечести́ваго армени́на посрами́вый. Ра́дуйся, обрече́ннаго на сме́рть тѣ́мъ же армени́номъ неду́гующаго со одра́ болѣ́зни воздви́гнувый. Ра́дуйся, осужде́ннаго на сме́рть и напое́ннаго сме́ртнымъ я́домъ, чуде́сно исцѣли́вый и отъ сме́рти изба́вивый. Ра́дуйся, испи́вый сме́ртный я́дъ отъ врага́, и по сло́ву Госпо́дню: "а́ще и что́ сме́ртно испію́тъ, не вреди́тъ и́мъ", живо́тъ невреди́мый сохрани́вый. Ра́дуйся, зло́бу и кова́рство враго́въ свои́хъ посрами́вый.

Ра́дуйся, Ага́пите, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ неду́говъ ско́рый цѣли́телю.

Конда́къ 7

Хотѣ́ніе еди́ное имѣ́лъ еси́, блаже́нне о́тче, е́же Бо́гу угожда́ти и спасе́нію душе́вному и здра́вію тѣле́сному бли́жнихъ твои́хъ благоче́стно служи́ти. Тѣ́мже ке́ллія твоя́ пеще́рная бы́сть враче́бница благооти́шная вся́кому человѣ́ку ни́щему и бога́тому, кня́зю и убо́гому. Ты́ же, еди́ное въ се́рдцѣ имѣ́я: "всѣ́мъ вся́ бы́ти", врачева́лъ еси́, не взира́я на лице́, призыва́я всѣ́хъ ку́пно се́рдцемъ и усты́ немо́лчно возглаша́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго тя́ чудотво́рца вели́каго позна́ сла́вный кня́зь Влади́міръ Монома́хъ, на одрѣ́ болѣ́зни возлежа́, пребыва́я при́ кончи́нѣ свое́й, сле́зно моли́лъ еси́ тя́ притещи́ и исцѣли́ти его́. Ты́ же, мона́шескій обѣ́тъ соблюда́я - "николи́же стѣ́нъ оби́тели оставля́ти", - посла́лъ еси́ зе́ліе отъ трапе́зы своея́, и кня́зь, вкуси́въ его́, здра́въ возста́. Таковѣ́й си́лѣ твоего́ чудотворе́нія и нелицепрія́тія дивя́щеся, вопіе́мъ ти́ хвале́бно:

Ра́дуйся, кри́не пеще́рнаго прозябе́нія. Ра́дуйся, мѵ́ро Христо́ва благоуха́нія. Ра́дуйся, не сокры́вый тала́нтъ врачева́нія, тебѣ́ Домовлады́кою вруче́нный. Ра́дуйся, ра́ди си́льныхъ мíра сего́ обѣ́та и́ноческаго не нару́шивый. Ра́дуйся, сла́вы ра́ди вы́шняго зва́нія сла́ву человѣ́ческую ни во что́же вмѣни́вый. Ра́дуйся, я́ко вели́каго кня́зя Влади́міра Монома́ха съ одра́ сме́ртнаго неду́га бы́ліемъ, тобо́ю благослове́ннымъ, и моли́твою подъя́лъ еси́.

Ра́дуйся, Ага́пите, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ неду́говъ ско́рый цѣли́телю.

Конда́къ 8

Стра́нника и прише́льца въ мíрѣ се́мъ помышля́лъ еси́ себе́ бы́ти, Ага́пите блаже́нне, тѣ́мже о бога́тствѣ земнѣ́мъ вся́кое попече́ніе отложи́лъ еси́. Вся́кое стяжа́ніе су́етное возбраня́я, приходя́щихъ къ тебѣ́ раздѣля́ти достоя́ніе свое́ съ ни́щей бра́тіею, и въ ея́ лицѣ́ Самому́ Христу́ служи́ти, поуча́лъ еси́, немо́лчно воспѣва́я хвале́бную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь въ Бо́зѣ бы́въ, о́тче блаже́нне, о Бо́зѣ и угожде́ніи Ему́ при́сно поуча́лъ еси́, умоля́я ничто́же предпочита́ти па́че любве́ Христо́вы и па́мятуя рече́нное Христо́мъ: "не собира́йте себѣ́ сокро́вища на земли́, идѣ́же мо́ль и ржа́ истребля́ютъ, а собира́йте себѣ́ сокро́вища на небеси́", - не пожела́лъ еси́ ра́ди бла́гъ вре́менныхъ лиши́тися бла́гъ вѣ́чныхъ, отверга́лъ еси́ вся́ да́ры, тебѣ́ кня́земъ приноси́мыя, поуча́я раздава́ти и́хъ ни́щей бра́тіи и убо́зимъ. Тѣ́мже и мы́, таково́е твое́ нищелю́біе восхваля́я, зове́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, блаже́нство ни́щихъ ду́хомъ унаслѣ́довавый. Ра́дуйся, нищету́ па́че бога́тства возлюби́вый. Ра́дуйся, мзду́ за врачева́ніе свое́ отве́ргій и разда́ти ю́ ни́щимъ и убо́зимъ повелѣ́вый. Ра́дуйся, послѣ́днія укру́хи хлѣ́ба своего́ съ неиму́щими раздѣля́ти поуча́вый. Ра́дуйся, любо́вь къ Бо́гу любо́вію къ бли́жнимъ свои́мъ свидѣ́тельствовавый. Ра́дуйся, похвала́ми моли́твенными до дне́сь въ оби́тели Пече́рской зѣло́ почита́емый.

Ра́дуйся, Ага́пите, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ неду́говъ ско́рый цѣли́телю.

Конда́къ 9

Всѣ́мъ, приходи́вшимъ въ оби́тель моли́твъ и врачева́нія ра́ди, блаже́нне о́тче, ди́вно бы́сть ви́дѣти тебе́, ни́щетно въ ке́лліи твоея́ пребыва́ющаго, оба́че ты́ всѣ́хъ ра́вною любо́вію пріе́мля, кому́ждо сло́во утѣше́нія или́ исцѣле́ніе подава́лъ еси́, науча́я пѣ́ти Вино́внику всѣ́хъ благи́хъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíя многовѣща́нныя не возмо́гутъ досто́йно воспѣ́ти по́двиги и чудотворе́нія твоя́, блаже́нне Ага́пите, мы́ же таково́му житію́ твоему́ дивя́щеся, дерза́емъ вѣнча́ти тебе́, а́ще и недосто́йніи, похвала́ми таковы́ми:

Ра́дуйся, на скрижа́лехъ се́рдца твоего́ Зако́нъ Христо́въ написа́вый. Ра́дуйся, отъ глубины́ серде́чныя до́брая и душеспаси́тельная наставле́нія человѣ́комъ износи́вый. Ра́дуйся, пеще́рный гражда́нине, гра́ды и ве́си напо́лнивый сла́вою твои́хъ чудотворе́ній. Ра́дуйся, Бо́гомъ возлю́бленный и бли́жними твои́ми благословля́емый. Ра́дуйся, о́бразъ соверше́нства о Христѣ́ въ себѣ́ яви́вый. Ра́дуйся, и́го Христо́во, благо́е и ле́гкое, и́скреннѣ возлюби́вый.

Ра́дуйся, Ага́пите, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ неду́говъ ско́рый цѣли́телю.

Конда́къ 10

Спасе́нія наде́жду стяжа́лъ еси́ при исхо́дѣ твое́мъ, блаже́нне о́тче Ага́пите, и я́ко пшени́ца зрѣ́лая во вре́мя пожа́тая, кончи́ною благо́ю пресели́лся еси́ въ де́нь, тебѣ́ пре́жде предука́занный Го́сподемъ во оби́тели го́рняя, прія́ти мзду́ отъ руки́ Пра́веднаго Мздовоздая́теля Христа́, Иже вчини́ ду́шу твою́ со ду́хи святы́хъ, немо́лчно возглаша́ющихъ предъ престо́ломъ сла́вы Его́ побѣ́дную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Царя́ Небе́снаго Христа́ вѣ́рный ра́бъ и послѣ́дователь бы́лъ еси́, о́тче Ага́пите, тѣ́мже по нело́жному Его́ глаго́лу: "идѣ́же е́смь Азъ, ту́ и слуга́ Мо́й бу́детъ", мы́, чту́щіи тя́, вѣ́руемъ несумнѣ́нно, я́ко ты́ еси́ со Христо́мъ во оби́телехъ блаже́нства вѣ́чнаго водворя́ешися и ра́дости нетлѣ́нныя наслажда́ешися, я́ко и́стинный Того́ уго́дникъ, отъ на́съ же услы́ши благохвале́нія сія́:

Ра́дуйся, предсказа́нія нечести́ваго армени́на о твое́й сме́рти посрами́вый. Ра́дуйся, о дни́ твоея́ блаже́нныя кончи́ны отъ Го́спода извѣще́нный. Ра́дуйся, ду́шу твою́ въ ру́цѣ Го́спода ра́достно преда́вый. Ра́дуйся, открове́ннымъ лице́мъ сла́ву Трисія́ннаго Божества́ созерца́яй. Ра́дуйся, тѣ́ломъ сме́ртнымъ въ пеще́рѣ съ наста́вникомъ твои́мъ, преподо́бнымъ Анто́ніемъ, погребе́нный. Ра́дуйся, душе́ю безсме́ртною къ Сіо́ну го́рнему воспари́вый.

Ра́дуйся, Ага́пите, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ неду́говъ ско́рый цѣли́телю.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ прино́сиши, блаже́нне о́тче на́шъ Ага́пите, о оби́тели твое́й святѣ́й и подвиза́ющихся въ не́й, и о всѣ́хъ, съ любо́вію къ тебѣ́ притека́ющихъ, при́сно хода́тайствуеши, прося́ ми́ра свы́ше и благопоспѣше́нія всѣ́мъ, вознося́щимъ достодо́лжныя похвалы́ Тріеди́ному Бо́гу, воспѣва́я Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣти́льника тя́ до́брыхъ дѣ́лъ, блаже́нне о́тче, исповѣ́дуемъ бы́ти и прославля́емъ просла́вльшаго тя́ Го́спода, Иже чудесы́ мно́гими мо́щи твоя́ ознаменова́: струи́ бо исцѣле́ній благода́тныхъ источа́еши отъ ни́хъ неду́жнымъ, и подвиза́еши вѣ́рныхъ вопи́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, земны́й а́нгеле и небе́сный человѣ́че. Ра́дуйся, безме́зднаго врачева́нія исто́чниче. Ра́дуйся, мѵ́ра многоцѣле́бнаго преиспо́лненный фіа́ле. Ра́дуйся, отъ ра́ки твоея́ святы́я исцѣле́нія оби́льно подава́яй. Ра́дуйся, скорбя́щихъ утѣ́шителю. Ра́дуйся, уныва́ющихъ ободри́телю.

Ра́дуйся, Ага́пите, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ неду́говъ ско́рый цѣли́телю.

Конда́къ 12

Благода́ть Го́сподню испроси́ на́мъ, о́тче Ага́пите, почита́ющимъ съ любо́вію святу́ю па́мять твою́ и усе́рдно притека́ющимъ къ честнѣ́й ра́цѣ моще́й твои́хъ, отъ нея́же чуде́сныя исцѣле́нія подае́ши неду́жнымъ. Тебе́ бо, чудотворе́нія да́ромъ отъ Бо́га просла́вленному, прилѣ́жно мо́лимся: исцѣли́ на́ша неду́ги душе́вныя и тѣле́сныя, и помози́ на́мъ предста́тельствомъ твои́мъ спасе́ніе вѣ́чное получи́ти, да вку́пѣ съ тобо́ю воспое́мъ Ди́вному во святы́хъ Свои́хъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще по́двиги твоя́, блаже́нне о́тче, ублажа́емъ равноа́нгельное житіе́ твое́, диви́мся чудотворе́ніемъ твои́мъ, моли́твенно почита́емъ святу́ю па́мять твою́ и, припа́дающе къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, уми́льно взыва́емъ:

Ра́дуйся, Пресвяты́я Богоро́дицы досто́йный моли́твенниче. Ра́дуйся, пещерожи́телей сла́во и похвало́. Ра́дуйся, святы́я оби́тели твоея́, вку́пѣ со Анто́ніемъ и Ѳеодо́сіемъ, при́сное охране́ніе. Ра́дуйся, подвиза́ющихся въ не́й благонаде́жное заступле́ніе. Ра́дуйся, о приходя́щихъ въ ню́ на поклоне́ніе благíй предста́телю. Ра́дуйся, почита́ющихъ па́мять твою́ небе́сный покрови́телю.

Ра́дуйся, Ага́пите, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ неду́говъ ско́рый цѣли́телю.

Конда́къ 13

О, преблаже́нне о́тче Ага́пите! Ты́ горѣ́ на небеси́, мы́ же до́лу на земли́, удале́нныя отъ тебе́ не толи́ко мѣ́стомъ, коли́ко грѣхо́вною нечистото́ю на́шею, оба́че дерза́емъ приноси́ти тебѣ́ сіе́ ма́лое похва́льное пѣ́ніе, е́же ми́лостивно пріе́мь, моли́ Го́спода и Влады́ку на́шего изба́вити на́съ поги́бели вѣ́чныя и сподо́бити блаже́нства святы́хъ, вопію́щихъ Ему́ вѣ́чно хвале́бную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва преподо́бному Ага́питу, Пече́рскому чудотво́рцу

О, всеблаже́нне Ага́пите, земны́й а́нгеле и небе́сный человѣ́че! Припа́даемъ къ тебѣ́ съ вѣ́рою и любо́вію и мо́лимъ ти ся прилѣ́жно, яви́ на́мъ, смире́ннымъ и грѣ́шнымъ, свято́е свое́ заступле́ніе, се́ бо грѣ́хъ ра́ди на́шихъ не и́мамы свобо́ды ча́дъ Бо́жіихъ проси́ти о потре́бахъ на́шихъ Го́спода и Влады́ку на́шего, но тебе́, моли́твенника благопрія́тна, къ Нему́ предлага́емъ и про́симъ тя́ со усе́рдіемъ мно́гимъ, испроси́ на́мъ отъ бла́гости Его́ благопотре́бныя да́ры душа́мъ и тѣлесе́мъ на́шимъ: вѣ́ру пра́ву, любо́вь ко всѣ́мъ нелицемѣ́рну, въ злострада́ніихъ терпѣ́ніе, тя́жкими болѣ́знями одержи́мымъ отъ неду́говъ исцѣле́ніе, подъ бре́менемъ скорбе́й и напа́стей неудобоноси́мыхъ па́дающимъ и житія́ своего́ отча́явшимся, твои́ми моли́твами получи́ти ско́рое облегче́ніе и избавле́ніе сподо́би. Не забу́ди, блаже́нне о́тче, оби́тель твою́ святу́ю, при́сно тя́ чту́щую, и всѣ́хъ живу́щихъ и подвиза́ющихся въ не́й, и на поклоне́ніе въ ню́ приходя́щихъ, и соблюди́ и́хъ невреди́мыми отъ искуше́ній діа́вольскихъ и вся́каго зла́. Егда́ же приспѣ́етъ на́ше отъ вре́меннаго сего́ житія́ отше́ствіе и къ вѣ́чности преселе́ніе, не лиши́ на́съ по́мощи твоея́ небе́сныя, но моли́твами твои́ми всѣ́хъ на́съ приведи́ въ приста́нище спасе́нія и наслѣ́дники яви́ на́съ бы́ти всесвѣ́тлаго Ца́рствія Христо́ва, да пое́мъ и сла́вимъ неизрече́нныя щедро́ты человѣколю́бца Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ вку́пѣ съ преподо́бными Анто́ніемъ и Ѳеодо́сіемъ оте́ческое заступле́ніе во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.

Моли́тва ина́я

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́шъ Ага́пите, слуго́ Бо́жій преизря́днѣйшій, чудотво́рче и врачу́ всеми́лостивый, всѣ́мъ съ вѣ́рою и любо́вію тя́ призыва́ющимъ ско́рый помо́щниче и те́плый засту́пниче! Яко свѣти́льникъ пресвѣ́тлый, ты́ просія́лъ еси́ житіе́мъ добродѣ́тельнымъ въ гора́хъ Кíевскихъ на па́жити Богома́тери, тѣ́мже припа́дающе къ ра́цѣ многоцѣле́бныхъ моще́й твои́хъ, со стра́хомъ покланя́емся и любо́вію лобыза́емъ, изъ глубины́ се́рдца къ тебѣ́ взыва́я: помози́ на́мъ, уго́дниче Бо́жій, помяни́ на́съ предъ Го́сподемъ и испроси́ на́мъ отъ Него́ оставле́ніе согрѣше́ній на́шихъ во́льныхъ и нево́льныхъ, въ неду́зѣхъ стра́ждущимъ ско́рое исцѣле́ніе пода́ждь, путеше́ствующимъ заступле́ніе, скорбя́щимъ утѣше́ніе, бѣ́дствующимъ по́мощь и избавле́ніе и вся́ потре́бная ко спасе́нію. Яко да твои́ми, о́тче, святы́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость отъ Всеми́лостиваго Спа́са и Го́спода на́шего Іису́са Христа́, возвели́чимъ и просла́вимъ препѣ́тое и́мя Его́, Ему́же со Отце́мъ и Святы́мъ Ду́хомъ сла́ва и держа́ва во вѣ́ки, ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 5

Богоно́снаго Анто́нія ревну́я смиренному́дрію, а́ки нѣ́кіимъ врачевство́мъ - зе́ліемъ снѣ́днымъ, исцѣля́лъ еси́ боля́щія, преподо́бне Ага́пите, тѣ́мъ и врача́ невѣ́рна увѣ́ривъ, наста́вилъ еси́ на пу́ть спасе́нія. Уврачу́й и на́ша болѣ́зни и моли́ся Го́сподеви о воспѣва́ющихъ тя́.

Конда́къ, гла́съ 6

Вра́чъ сы́й изря́денъ, чу́дне, явля́я несумне́нную твою́ вѣ́ру, облича́я же армени́ново невѣ́ріе и приводя́ его́ къ благоче́стію, себѣ́, бли́зъ сме́рти бы́вшу, испроси́лъ еси́ отъ Бо́га продолже́ніе живота́ и, си́мъ чу́домъ того́ увѣ́ривъ, приве́лъ еси́ Христо́ви, Ему́же въ весе́ліи предстоя́, моли́ся о на́съ, преподо́бне.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Ага́пите, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.