Акафист святому праведному Симеону Богоприимцу

Конда́къ 1

Избра́нный въ благовѣ́стника явле́нія Христо́ва въ человѣ́цѣхъ, святы́й пра́ведный ста́рче Симео́не, похва́льная пѣ́нія прино́симъ ти́, богопріи́мче. Ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, Его́же во объя́тіихъ Твои́хъ носи́лъ еси́, моли́ спасти́ся на́мъ, любо́вію зову́щимъ:

Ра́дуйся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богопріи́мче преблаже́нный.

Икосъ 1

Ангелъ Госпо́день по́сланъ бы́сть извѣствова́ти ста́рцу Симео́ну, я́ко вои́стинну отъ Дѣ́вы роди́тися и́мать обѣтова́нный Спа́съ мíру Христо́съ. Егда́ бо то́й, чту́щу ему́ кни́гу проро́ка Иса́іи, дости́же мѣ́ста, идѣ́же бѣ́ напи́сано, - се́, Дѣ́ва во чре́ве пріи́метъ и роди́тъ Сы́на Емману́ила, - и недоумѣва́яй о рече́нныхъ, помышля́ше въ себѣ́, ка́ко мо́гутъ сія́ бы́ти? Тогда́ яви́ся ему́ а́нгелъ и возвѣсти́, я́ко не и́мать ви́дѣти сме́рти, до́ндеже ви́дитъ ро́ждшагося отъ Дѣ́вы Христа́ Госпо́дня. Таково́му ди́вному о не́мъ промышле́нію Бо́жію чудя́щеся, воззове́мъ къ нему́ такова́я:

Ра́дуйся, ста́рче Бо́жій, ста́рцевъ благочести́выхъ украше́ніе; ра́дуйся, пра́ведниче святы́й, пра́ведниковъ и святы́хъ ра́дованіе. Ра́дуйся, съ сѣдина́ми ста́рческими и му́дрость и́стинную стяжа́вый; ра́дуйся, Ду́хомъ Бо́жіимъ, я́ко му́жъ пра́веденъ и благочести́въ, свидѣ́тельствованный. Ра́дуйся, во всѣ́хъ оправда́ніихъ Госпо́днихъ непоро́чно и непреткнове́нно ходи́вый; ра́дуйся, всѣ́мъ житіе́мъ Твои́мъ Го́сподеви угоди́вый.

Ра́дуйся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богопріи́мче преблаже́нный.

Конда́къ 2

Ви́дя ста́рецъ, я́ко умножа́ющимся лѣ́томъ живота́, умножа́ются ему́ тру́дъ и болѣ́знь, зѣло́ скорбя́шe душе́ю, я́ко продо́лжися вре́мя прише́льствія его́ на земли́. Тѣ́мже, жела́ніе имы́й разрѣши́тися и ко отце́мъ преити́, сле́знѣ прося́ще отпуще́нія себѣ́, зовы́й Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ недоразумѣ́нный возвѣще́нныхъ отъ а́нгела разумѣ́ти ста́рецъ ища́, недоумѣва́ше, въ себѣ́ глаго́ля: что́ сіе́ е́сть стра́нное и неудо́бь сказу́емое та́инство, я́ко Дѣ́ва во чре́вѣ за́чнетъ и роди́тъ Сы́на? Егда́ Дѣ́ва чи́ста, я́ко му́жа не зна́етъ, роди́ти мо́жетъ, и кто́ бу́детъ Се́й, Иже и́мать роди́тися безъ му́жа, Сы́нъ Дѣ́вы? Па́че же и па́че испыту́я писа́ній, уразумѣ́ отъ ни́хъ ве́лію сію́ благоче́стія та́йну, я́ко подоба́етъ Бо́гу яви́тися во пло́ти, да спасе́тъ человѣ́ка, Бо́гомъ же и человѣ́комъ. Тѣ́мже мы́, ди́вному прему́дрости Бо́жія совѣ́ту чудя́щеся, воспои́мъ блаже́ннаго стаи́нника прему́дрости, зову́ще къ нему́ такова́я:

Ра́дуйся, я́ко свято́ю жи́знію се́рдце твое́ очи́стилъ еси́; ра́дуйся, я́ко чистото́ю се́рдца пла́менную любо́вь къ Бо́гу стяжа́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко любо́вію къ Бо́гу у́мъ тво́й чи́стъ сотвори́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко чистото́ю ума́ ра́зумъ Боже́ственныхъ писа́ній уясни́лъ еси́ себѣ́. Ра́дуйся, я́ко разумѣ́ніемъ писа́ній къ вѣ́рѣ во Христа́ приведе́нъ бы́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко вѣ́рою и упова́ніемъ къ ча́янію Утѣ́хи Изра́илевой наста́вленъ бы́лъ еси́.

Ра́дуйся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богопріи́мче преблаже́нный.

Конда́къ 3

Си́ла Ду́ха Бо́жія воздви́же во о́нъ де́нь ста́рца пріити́ въ це́рковь, и егда́ введо́ста роди́теля Отроча́ Іису́са сотвори́ти и́ма по обы́чаю зако́нному о Не́мъ, и то́й, узрѣ́въ Отроча́, а́біе уразумѣ́ Ду́хомъ, я́ко Се́й е́сть обѣтова́нный Спа́съ мíру Христо́съ, и ра́дуяся возопи́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я у́мъ зря́й къ Бо́гу и бы́въ въ Ду́сѣ, прія́тъ тогда́ ста́рецъ Симео́нъ Младе́нца Іису́са на руку́ свое́ю и благослови́ Бо́га, и рече́ къ Марíи, Ма́тери Его́, - се́, лежи́тъ Се́й на паде́ніе и на воста́ніе мно́гимъ во Изра́или и въ зна́меніе прорека́емо, я́ко да откро́ются отъ мно́гихъ серде́цъ помышле́нія и́хъ. - Таково́му у́бо прозрѣ́нію свята́го дивя́щеся, ублажи́мъ Богопріи́мца пѣ́ніи си́ми:

Ра́дуйся, боговѣ́дче прозо́рливый, Христа́ Госпо́дня, во о́бразѣ Младе́нца четыредесятодне́вна я́вльшася, Ду́хомъ Бо́жіимъ а́біе позна́вый; ра́дуйся, богопроповѣ́дниче святы́й, Бо́га Того́ во пло́ти прише́дша, во спасе́ніе мíру велегла́сно проповѣ́давый. Ра́дуйся, боголю́бче благочести́вый, прише́ствіемъ ча́янныя тобо́ю Утѣ́хи Изра́илевой несказа́нно обра́дованный; ра́дуйся, богови́дче преблаже́нный, Бо́га во пло́ти я́вльшася, не у́мными то́чію, но и тѣле́сныма очи́ма узрѣ́вый. Ра́дуйся, богопріи́мче пра́ведный, всю́ тва́рь Содержа́щаго дла́нію, ста́рческими твои́ми дла́ньми воспрія́вый; ра́дуйся, богоно́сче и́стинный, Бо́га, Его́же не́бо и земля́ носи́ти не мо́гутъ, во объя́тіяхъ твои́хъ тѣле́снѣ носи́вый.

Ра́дуйся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богопріи́мче преблаже́нный.

Конда́къ 4

Бу́ря вну́трь помышле́ній трево́жныхъ вни́де въ ду́шу Святы́я Богоотрокови́цы, егда́ благослови́въ Ю Симео́нъ, приложи́ глаго́лати къ Не́й: и Тебѣ́ же Само́й про́йдетъ ду́шу ору́жіе. Еже слы́шавше Свята́я Дѣ́ва, пе́рвѣе у́бо смути́ся о словеси́ се́мъ, та́же я́ко раба́ Госпо́дня су́щи, предаде́ Себе́ въ во́лю Госпо́дню, зову́щи Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шаще Іо́сифъ и Пречи́стая Ма́терь и Дѣ́ва ди́вная прорече́нія прозорли́ваго ста́рца о Отроча́тѣ, чудя́хуся о глаго́ланныхъ о Не́мъ. Ма́ти же Его́ соблюда́ша вся́ глаго́лы сія́, слага́ющи въ се́рдцы свое́мъ. Тѣ́мже и мы́, проро́ческимъ ди́внаго ста́рца глаго́ломъ чудя́щеся, воззове́мъ те́плѣ ему́ такова́я:

Ра́дуйся, проро́че Бо́жій, проро́ческаго да́ра бога́тно испо́лненный; ра́дуйся, дре́внихъ проро́ковъ удобре́ніе и но́выхъ прови́дцевъ похвало́. Ра́дуйся, я́ко стра́жъ вѣ́ренъ, посредѣ́ двою́ Завѣ́товъ, Ве́тхаго же и Но́ваго, на Боже́ственнѣй стра́жи поста́вленный; ра́дуйся, отсю́ду мимоше́дшая и гряду́щая мíра и ро́да человѣ́ческого еди́нымъ зрѣ́ніемъ о́ка согляда́вый. Ра́дуйся, я́ко стра́жъ вѣ́ренъ, неусы́пнѣ бдя́й и стрегíй, прише́дшу Домовлады́цѣ Христу́, а́біе во срѣ́теніе исше́дый; ра́дуйся, стра́сти Христо́вы, еще́ Младе́нцу су́щу Ему́, предувѣ́дѣвый, и болѣ́знь и ту́гу серде́чную Ма́тери Его́ предсказа́вый.

Ра́дуйся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богопріи́мче преблаже́нный.

Конда́къ 5

Боготе́чную звѣзду́ - предте́чу Боже́ственнаго Свѣ́та зри́мъ тя́, богопріи́мче преблаже́нный. Се́й бо, Его́же Свѣ́тъ язы́комъ бы́ти возвѣсти́лъ еси́, возсія́ уже́ просвѣще́ніе и́стины во всѣ́хъ язы́цѣхъ, отъ ни́хже и мы́, свѣ́томъ Его́ просвѣще́нніи, благода́рнѣ пѣ́ти навыко́хомъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣстѣ о́чи мои́ спасе́ніе Твое́, Влады́ко, е́же угото́валъ еси́ предъ лице́мъ всѣ́хъ люде́й, Свѣ́тъ во открове́ніе язы́комъ и сла́ву люде́й Твои́хъ, Изра́иля, - возопи́лъ еси́, блаже́нне Симео́не, пріе́мь на руку́ твое́ю младе́нца Іису́са, Ему́же мы́ ны́нѣ, со стра́хомъ и любо́вію покланя́ющеся, воспѣва́емъ ти́, я́ко богопріи́мцу и проро́ку, пѣ́нія такова́я:

Ра́дуйся, всему́ мíру - іуде́емъ же и е́ллиномъ - спасе́ніе во Христѣ́ угото́ванное проповѣ́давый; ра́дуйся, лю́демъ во тмѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй сѣдя́щимъ, Свѣ́ту возсія́ти и́мъ предвозвѣсти́вый. Ра́дуйся, высокомѣ́ріе іуде́евъ, мнѣ́вшихъ, я́ко тѣ́хъ то́чію е́сть Ца́рствіе Бо́жіе, уничижи́вый; ра́дуйся, и язы́комъ спасе́ніе во Христѣ́ Іису́сѣ благовѣсти́вый. Ра́дуйся, невѣ́ріе ожесточе́нныхъ іуде́евъ предувѣ́дѣвый; ра́дуйся, спасе́ніе вѣ́рою во Христа́ избра́нныхъ отъ іуде́евъ же и язы́къ предуказа́вый.

Ра́дуйся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богопріи́мче преблаже́нный.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ богоно́сный прише́ствія Христо́ва, всѣ́мъ ча́ющимъ избавле́нія во Изра́или бы́лъ еси́, богоно́се Симео́не. Отто́лѣ бо нача́ша лю́діе Бо́жіи вѣ́ровати, я́ко прибли́зися къ ни́мъ Ца́рствіе Бо́жіе, вѣ́ровавше же поя́ху Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ Іерусали́му и все́й земли́ Іуде́йстѣй просвѣще́ніе и́стины свѣ́томъ благовѣ́стія твоего́, пра́ведный ста́рче. Се́ бо и пра́ведная Анна проро́чица ви́дящи на руку́ твое́ю Младе́нца Боголѣ́пна, и та́ разумѣ́въ Ду́хомъ, я́ко Се́й е́сть прише́дый изба́вити Изра́иля, приступи́ въ то́й ча́съ и исповѣ́дашеся Го́сподеви и глаго́лаше о Не́мъ всѣ́мъ ча́ющимъ избавле́нія во Іерусали́мѣ. Присту́пимъ у́бо и мы́ очище́ннымъ се́рдцемъ и у́мныма очи́ма, Богомладе́нца на руку́ ста́рчу держи́ма зря́ще, воспои́мъ сему́ такова́я:

Ра́дуйся, я́ко пе́рвый срѣ́тилъ еси́ обѣтова́нного Царя́ Изра́илева, испе́рва прише́дша во гра́дъ Сво́й и въ до́мъ Отца́ Своего́; ра́дуйся, я́ко сла́ву но́ваго хра́ма па́че сла́вы дре́вняго, пе́рвый узрѣ́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко всѣ́мъ ча́явшимъ избавле́нія, ча́янную и́ми Утѣ́ху Изра́илеву я́вѣ указа́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко возсія́ти Звѣздѣ́ отъ Іа́кова и воста́ти Человѣ́ку отъ Изра́иля, я́коже прорече́ Валаа́мъ, лю́демъ Твои́мъ благовѣсти́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко благовѣ́стіемъ твои́мъ сердца́ упова́вшихъ возвесели́лъ еси́, малоду́шныя же и уныва́ющія укрѣпи́лъ и утѣ́шилъ еси́; ра́дуйся, я́ко свидѣ́тельствомъ твои́мъ о Христѣ́ и на́съ въ вѣ́рѣ и упова́ніи утвержда́еши.

Ра́дуйся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богопріи́мче преблаже́нный.

Конда́къ 7

Хотя́щу Симео́ну отъ ны́нѣшняго вѣ́ка преста́витися преле́стнаго, вда́лся еси́ я́ко младе́нецъ тому́, Влады́ко Го́споди, но позна́лся еси́ ему́ и Бо́гъ соверше́нный. Тѣ́мже удиви́ся ста́рецъ неизрече́нному Твоему́ снисхожде́нію и, ра́дуяся, возопи́: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Ди́вны дѣла́ Твоя́, Го́споди! - вопія́ше ве́тхій де́ньми ста́рецъ, ко Иже отъ него́ держи́мому Спа́су мíра. - Аще и мню́ся держа́ти Тебе́ я́ко младе́нца, оба́че не а́зъ держу́ Тебе́, но Ты́ держи́ши мя́, я́ко Бо́гъ и Содѣ́тель вся́ческихъ, и я́ко Влады́ка живота́ и сме́рти, держи́ши мя́ и въ животѣ́ се́мъ, ве́тха су́ща ста́рца. Отпусти́ у́бо мя́ ны́нѣ, по глаго́лу Твоему́ съ ми́ромъ, я́ко ви́дѣстѣ о́чи мои́ спасе́ніе Твое́. - Тѣ́мже, ми́рное отъ земны́хъ отше́ствіе свята́го ста́рца сла́вяще, воззове́мъ къ нему́ такова́я:

Ра́дуйся, я́ко кла́съ зрѣ́лый пшени́чный на зе́млю, та́ко ти́хо ста́рческую главу́ твою́ на ло́же сме́рти склони́вый; ра́дуйся, я́ко пу́тникъ да́льнимъ стра́нствіемъ утомле́нный, ми́рно сно́мъ сме́рти почи́вый. Ра́дуйся, многолѣ́тнее тече́ніе твое́ до́брѣ въ вѣ́рѣ и благоче́стіи сконча́вый; ра́дуйся, отъ вре́меннаго сего́ житія́ въ ми́рѣ глубо́цѣ къ вѣ́чному поко́ю преста́вивыйся. Ра́дуйся, съ наде́ждею ско́раго избавле́нія отъ держа́вы сме́ртныя ко отце́мъ твои́мъ пресели́выйся; ра́дуйся, во упова́ніи жи́зни вѣ́чныя ду́хъ тво́й ра́достно Го́сподеви преда́вый.

Ра́дуйся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богопріи́мче преблаже́нный.

Конда́къ 8

Стра́нно Бо́га превѣ́чна, я́ко Младе́нца четыредесятодне́вна, на руку́ ста́рчу держи́ма зря́ще, удиви́мся неизрече́нному Того́ на́съ ра́ди истоща́нію и у́мъ на небеса́ возне́сше, благода́рнѣ воззове́мъ къ Нему́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь еси́ жела́ніе и жела́ній кра́ю, сладча́йшій Іису́се, - взыва́ше пра́ведный Симео́нъ ко Иже во объя́тіихъ его́ носи́му Изба́вителю мíра. - Оба́че, узрѣ́въ Тя́ ны́нѣ Бо́га превѣ́чна, что́ восхощу́ про́чее ви́дѣти на земли́? Отпусти́ у́бо мя́ ны́нѣ раба́ Твоего́, Влады́ко, да ше́дъ возвѣщу́ прише́ствіе Твое́ во а́дѣ держи́мымъ у́зникомъ, съ вѣ́рою Тебе́ ожида́ющимъ, я́ко да и а́зъ ку́пно съ ни́ми изведе́нъ бу́ду во оби́тели Ца́рствія Твоего́, идѣ́же ви́жду сла́ву Твою́. - Тѣ́мже, блаже́нное преставле́ніе свята́го ста́рца помина́юще, просла́вимъ его́ се́рдцемъ и усты́ возноси́мыми пѣ́ніи си́ми:

Ра́дуйся, благíй вѣ́стниче Христо́въ и во а́дѣ отъ вѣ́ка содержи́мымъ у́зникомъ прише́ствіе Его́ благовѣсти́вый; ра́дуйся, наде́ждою ско́раго избавле́нія ду́ши прароди́телей и пра́отцевъ возвесели́вый. Ра́дуйся, ку́пно съ ни́ми Христо́мъ воскре́сшимъ, побѣди́телемъ сме́рти и а́да, изъ оби́телей мра́ка изведе́нный; ра́дуйся, съ со́нмомъ избра́нныхъ Бо́жіихъ, въ раи́ сла́дости во оби́телехъ небе́сныхъ водворе́нный. Ра́дуйся, къ со́нму святы́хъ царе́й, проро́ковъ и первосвяще́нниковъ ветхозавѣ́тныхъ сопричте́нный; ра́дуйся, къ блаже́нству святы́хъ небе́сныхъ си́лъ безпло́тныхъ пріобще́нный.

Ра́дуйся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богопріи́мче преблаже́нный.

Конда́къ 9

Вся́ко колѣ́но небе́сныхъ, и земны́хъ, и преиспо́днихъ покло́нится о и́мени Іису́совѣ, и вся́къ язы́къ исповѣ́сть, я́ко Госпо́дь Іису́съ Христо́съ въ сла́ву Бо́га Отца́. Весели́ся у́бо и ра́дуйся, ста́рче пра́ведный, я́ко Се́й е́сть, Его́же я́ко Младе́нца умале́нна на руку́ твое́ю прія́лъ еси́, и Ему́же ны́нѣ, я́ко Бо́гу съ ли́ки безпло́тныхъ си́лъ на небеси́ зове́ши: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíя многовѣща́нныя недоумѣ́ютъ изрещи́ ве́лію сла́ву твою́, святы́й богопріи́мче Симео́не, е́юже просла́ви тя́ Христо́съ Бо́гъ во Ца́рствіи сла́вы Его́. Предстоя́ бо бли́зъ престо́ла Святы́я Тро́ицы, ку́пно съ Пречи́стою Богоро́дицею и Предте́чею Іоа́нномъ, со дерзнове́ніемъ мо́лишися о всѣ́хъ съ вѣ́рою къ тебѣ́ притека́ющихъ и прося́щихъ твоего́ заступле́нія и по́мощи. Сего́ ра́ди, сла́вяще ди́вное прославле́ніе твое́ на небеси́ и на земли́, вопіе́мъ тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, я́ко ку́пно со святы́мъ Предте́чею въ неизрече́ннѣй сла́вѣ бли́зъ предстои́ши престо́лу Святы́я Тро́ицы; ра́дуйся, Его́же на земли́ Младе́нца ви́дѣлъ еси́, Сего́ на небеси́ ны́нѣ со всѣ́ми святы́ми зря́, ра́дуешися. Ра́дуйся, я́ко со Христо́мъ, Его́же во объя́тіихъ твои́хъ носи́лъ еси́, ны́нѣ на небеси́ въ вѣ́чнѣй сла́вѣ Его́ ца́рствуеши; ра́дуйся, я́ко съ ли́ки а́нгеловъ на небеси́, трисвято́ю пѣ́снію Его́ воспѣва́еши. Ра́дуйся, я́ко ве́ліе дерзнове́ніе и́маши ко Го́споду, Его́же Младе́нца на руку́ твое́ю пріе́мь, Бо́га исповѣ́далъ еси́; ра́дуйся, я́ко ве́сь мíръ христіа́нскій вели́каго предста́теля и хода́тая тя́ стяжа́.

Ра́дуйся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богопріи́мче преблаже́нный.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́й отъ заточе́нія и у́зъ преподо́бнаго Петра́ Аѳо́нскаго, я́вѣ предста́ ему́ Богопріи́мецъ въ темни́цѣ, со святи́телемъ Христо́вымъ Никола́емъ, ди́венъ видѣ́ніемъ, че́стенъ о́бразомъ, въ ветхозавѣ́тнаго свяще́нства ефо́дъ облече́нъ, въ руцѣ́ же же́злъ златы́й имѣ́яй. Тѣ́мже удиви́ся преподо́бный чу́дному видѣ́нію сему́, изведе́нъ же бы́въ изъ темни́цы, ра́дуяся возопи́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Ца́рь Превѣ́чный, ди́внаго отсю́ду хода́тая и крѣ́пкаго засту́пника показа́ на́мъ тебе́, вели́кій уго́дниче Бо́жій Симео́не. Са́мъ бо святи́тель Христо́въ Никола́й, хотя́й спасти́ преподо́бнаго, наста́ви его́ приле́жно вопи́ти къ тебѣ́ о заступле́ніи и по́мощи: многомо́щенъ бо еси́, - глаго́лаше, - у Бо́га и ве́ліе дерзнове́ніе и́маше къ Нему́. Якоже у́бо преподо́бнаго Петра́ Аѳо́нскаго предста́въ, спа́слъ еси́, свобо́ду и избавле́ніе отъ у́зъ ему́ дарова́въ, та́ко и на́съ, въ бѣда́хъ и обстоя́ніихъ су́щихъ, не укосни́ спаса́ти предста́тельствомъ твои́мъ, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, те́плый моли́твенниче о всѣ́хъ, съ вѣ́рою тебе́ призыва́ющихъ; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче всѣ́хъ къ твоему́ заступле́нію прибѣга́ющихъ. Ра́дуйся, я́ко вели́кій во іера́рсѣхъ святи́тель Христо́въ Никола́й, многомо́щнѣйша ко Христу́ Бо́гу предста́теля тя́ указа́; ра́дуйся, я́ко я́влься со святи́телемъ Никола́емъ преподо́бному Петру́ Аѳо́нскому, чуде́снѣ того́ отъ у́зъ и темни́цы свободи́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко си́мъ его́ на стезю́ и́ноческаго житія́ наста́вилъ еси́; ра́дуйся, я́ко си́мъ и на́съ въ ну́ждѣхъ на́шихъ прибѣга́ти къ твоему́ заступле́нію научи́лъ еси́.

Ра́дуйся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богопріи́мче преблаже́нный.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе умиле́нное прино́ситъ ти́ ве́сь мíръ христіа́нскій, святы́й уго́дниче Бо́жій Симео́не, вели́кій же Но́вградъ сла́витъ тя́, я́ко ми́лостиваго изба́вителя своего́ отъ болѣ́зни и губи́тельства сме́ртнаго. Егда́ бо пра́ведный гнѣ́въ Бо́жій пости́же отцы́ на́ша и болѣ́знь сме́ртная нападе́ на ня́, благоволи́ Бо́гъ яви́ти лю́демъ Свои́мъ цѣльбо́носную ико́ну твою́, я́же и до дне́сь во оби́тели и́ночестѣй свѣ́тло сія́етъ, благода́ть подаю́щи исцѣле́ній всѣ́мъ съ вѣ́рою къ тебѣ́ прибѣга́ющимъ, Бо́гу же зову́щимъ: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рная свѣща́ бы́вшимъ во тмѣ́ искуше́ній и бѣ́дъ отце́мъ на́шимъ яви́ся чудотво́рная ико́на свята́го богопріи́мца Симео́на, па́че ча́янія наде́ждею спасе́нія веселя́щи сердца́ и́хъ. Хотя́ бо спасти́ гра́дъ отъ губи́тельства сме́ртнаго, преди́вно яви́ся святы́й архіепи́скопу Новгоро́дскому Іо́нѣ, и повелѣ́ хра́мъ обы́денный созда́ти во и́мя его́, и ту́ святу́ю ико́ну его́ поста́вити, да источа́етъ исцѣле́нія лю́демъ, въ покая́ніи съ вѣ́рою къ не́й прибѣга́ющимъ. Сего́ ра́ди, пра́ведно слы́шитъ отъ на́съ святы́й чудотво́рецъ благода́рственная пѣ́нія такова́я:

Ра́дуйся, гра́да на́шего стѣно́ и утвержде́ніе; ра́дуйся, отъ смертоно́сныя я́звы и губи́тельныхъ болѣ́зней благонаде́жное огражде́ніе. Ра́дуйся, отъ напа́стей и бѣ́дъ ско́рое избавле́ніе; ра́дуйся, отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ мо́щное защище́ніе. Ра́дуйся, во всѣ́хъ благи́хъ крѣ́пкое вспоможе́ніе; ра́дуйся, о грѣсѣ́хъ на́шихъ те́плое умилостивле́ніе.

Ра́дуйся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богопріи́мче преблаже́нный.

Конда́къ 12

Благода́ть неоску́дныхъ исцѣле́ній и исто́чникъ неизсяка́емыхъ духо́вныхъ даро́въ и во гряду́щая лю́демъ оста́вити восхотѣ́въ, Человѣколю́бецъ Госпо́дь дарова́ на́мъ пречи́стую ико́ну твою́, святы́й богопріи́мче Симео́не, отъ нея́же а́ки отъ богоно́сныхъ твои́хъ ру́къ, держа́вшихъ Пода́теля всѣ́хъ бла́гъ Бо́га, мы́ ны́нѣ разли́чная дарова́нія пріе́млемъ, благода́рнѣ зову́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще, сла́вимъ многомо́щное предста́тельство твое́ и крѣ́пкое заступле́ніе о на́съ, грѣ́шныхъ, святы́й богопріи́мче Симео́не. Вои́стинну бо стѣна́ неруши́ма и покро́въ держа́венъ еси́ гра́ду и оби́тели, въ не́йже отъ лѣ́тъ дре́внихъ, я́ко звѣзда́ свѣтоза́рная, возсія́ на́мъ чудотво́рная ико́на твоя́, къ не́йже мы́ ны́нѣ припа́дающе и те́плѣ моля́щеся, тебѣ́ со слеза́ми взыва́емъ си́це:

Ра́дуйся, я́ко оби́тель тобо́ю храни́ма, я́ко многоцѣ́нное сокро́вище иму́ще честну́ю ико́ну твою́, благода́рнѣ о не́й утѣша́ется и ра́дуется; ра́дуйся, я́ко хотя́щія благоче́стно жи́ти въ не́й, отъ искуше́ній мíра, пло́ти и діа́вола, покро́вомъ твои́мъ огражда́еши. Ра́дуйся, я́ко до́брѣ тружда́ющимся помо́щникъ крѣ́покъ явля́ешися; ра́дуйся, я́ко скорбя́щимъ утѣше́ніе, боля́щимъ исцѣле́ніе, малоду́шествующимъ успокое́ніе моли́твами твои́ми подае́ши. Ра́дуйся, я́ко вся́къ въ ну́ждѣ ко святѣ́й ико́нѣ твое́й прибѣга́яй, ско́рое утѣше́ніе и благовре́менную по́мощь пріе́млетъ; ра́дуйся, богодарова́нное на́мъ прибѣ́жище, наде́ждо, покро́въ и заступле́ніе на́ше.

Ра́дуйся, Симео́не, ста́рче пра́ведный, Богопріи́мче преблаже́нный.

Конда́къ 13

О, вели́кій уго́дниче Бо́жій и богопріи́мче Симео́не! Пріими́ ны́нѣ ма́лое сіе́, оба́че отъ чи́стаго се́рдца приноси́мое тебѣ́ моле́ніе на́ше, и, я́ко многомо́щный предста́тель ко Христу́ Бо́гу, испроси́ на́мъ оставле́ніе грѣхо́въ и ми́рную кончи́ну живота́ на́шего, и вѣ́чныя моли́твами твои́ми изба́ви на́съ му́ки, о тебѣ́ вопію́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва 1-я. Общая о всѣ́хъ правосла́вныхъ христіа́нѣхъ

О, вели́кій уго́дниче Бо́жій и богопріи́мче Симео́не! Предстоя́ престо́лу вели́каго Царя́ и Бо́га на́шего Іису́са Христа́, ве́ліе дерзнове́ніе и́маши къ Нему́, во объя́тіихъ твои́хъ на́шего ра́ди спасе́нія носи́тися изво́лившему. Къ тебѣ́ у́бо, я́ко многомо́щному предста́телю и крѣ́пкому о на́съ моли́твеннику, прибѣга́емъ мы́, грѣ́шніи и недосто́йніи. Моли́ бла́гость Его́, я́ко да отврати́тъ отъ на́съ гнѣ́въ Сво́й, пра́ведно по дѣло́мъ на́шимъ на ны́ дви́жимый, и презрѣ́въ безчи́сленная прегрѣше́нія на́ша, обрати́тъ на́съ на пу́ть покая́нія и на стезѣ́ за́повѣдій Свои́хъ утверди́тъ на́съ. Огради́ моли́твами твои́ми въ ми́рѣ живо́тъ на́шъ, и во все́мъ благо́мъ благо́е поспѣше́ніе испроси́, вся́ я́же къ животу́ и благоче́стію потре́бная на́мъ да́руя. И я́коже дре́вле Вели́кій Но́вградъ, явле́ніемъ чудотво́рныя ико́ны твоея́, отъ губи́тельства сме́ртнаго изба́вилъ еси́, та́ко и ны́нѣ на́съ и вся́ гра́ды и ве́си страны́ на́шея отъ вся́кихъ напа́стей, и бѣ́дъ, и внеза́пныя сме́рти предста́тельствомъ твои́мъ изба́ви, и отъ всѣ́хъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ покро́вомъ твои́мъ защити́. Сохрани́ въ ми́рѣ, здра́віи и долгоде́нствіи Благочести́вѣйшаго Госуда́ря на́шего, Импера́тора [и́мярекъ], и держа́вѣ Его́ и всему́ Ца́рству Россíйскому бу́ди опло́тъ тве́рдъ и укрѣпле́нъ, я́ко да ти́хое и безмо́лвное житіе́ поживе́мъ во вся́комъ благоче́стіи и чистотѣ́, и та́ко въ ми́рѣ вре́менное сіе́ житіе́ преше́дше, въ вѣ́чный дости́гнемъ поко́й, идѣ́же сподо́бимся небе́снаго Ца́рствія Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же вся́кая сла́ва подоба́етъ, со Отце́мъ и Пресвяты́мъ Его́ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва 2-я. О и́ночествующихъ во оби́тели

О, вели́кій уго́дниче Бо́жій и богопріи́мче Симео́не! Услы́ши на́съ, грѣ́шныхъ, моля́щихся тебѣ́ и ко святѣ́й ико́нѣ твое́й припа́дающихъ, и мно́жества ра́ди грѣхо́въ на́шихъ не отыми́ покро́въ тво́й святы́й отъ оби́тели, въ не́йже отъ лѣ́тъ дре́внихъ мно́гими зна́меньми и чудесы́ просла́вися свята́я сія́ и чудотво́рная ико́на твоя́, но соблюди́ ю́ тве́рду и непоколеби́му отъ всѣ́хъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, и отъ всѣ́хъ напа́стей и бѣ́дъ невреди́му сохрани́. Бу́ди помо́щникъ благíй всѣ́мъ благоче́стно живу́щимъ и до́брѣ тружда́ющимся въ не́й, и изба́ви на́съ отъ неду́говъ и гла́да, отъ потопле́нія и огня́, отъ напра́сныя сме́рти и смертоно́сныя я́звы и отъ вска́го зла́. Отжени́ отъ на́съ мы́сленнаго во́лка губи́теля, и́щуща пожра́ти и во а́дъ свести́ ду́ши на́ша, огради́ на́съ отъ искуше́ній и собла́зновъ мірски́хъ и отъ развлече́ній су́етныхъ и душевре́дныхъ. Утверди́ сердца́ на́ша въ смире́ніи, кро́тости, послуша́ніи, безмо́лвіи, воздержа́ніи, терпѣ́ніи, непамятозло́біи и любви́, я́же о Христѣ́ Іису́сѣ, Го́сподѣ на́шемъ, и во вся́цѣмъ дѣ́лѣ бла́зѣ и по́двизѣхъ и́ночестихъ укрѣпи́. Упаси́ у́бо, я́ко па́стырь до́брый, на па́житехъ Христо́выхъ въ ми́рѣ вся́ слове́сныя о́вцы Христо́вы, во дворѣ́ твое́мъ собра́нныя, я́ко да, благоче́стно пожи́вше во оби́тели на земли́, съ ми́ромъ оты́демъ во оби́тели небе́снаго Ца́рствія, идѣ́же со́нми пра́ведныхъ и святы́хъ ку́пно съ тобо́ю непреста́нно сла́вятъ пресвято́е и благослове́нное и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва 3-я. О человѣ́цѣ еди́нѣмъ, въ ско́рби су́щемъ

О, вели́кій уго́дниче Бо́жій и богопріи́мче Симео́не! При́зри на мя́, грѣ́шнаго, ко святѣ́й ико́нѣ твое́й припа́дающа и прося́ща твоего́ заступле́нія и по́мощи. Ско́рбь бо обдержи́тъ мя́ отъ обстоя́щихъ мя́ ны́нѣ бѣ́дъ и зо́лъ, и утѣше́нія не и́мамъ многоболѣ́зненнѣй душѣ́ мое́й. Иска́хъ по́мощи отъ человѣ́къ, и не обрѣ́теся. Вопія́хъ ко Го́споду, и не услы́ша мя́, зане́ прогнѣ́вахъ пречи́стую бла́гость Его́ беззако́ньми мои́ми, и мно́жествомъ мно́гихъ грѣхо́въ мои́хъ преогорчи́хъ человѣколю́бную утро́бу Его́. И кто́ ми́ ны́нѣ по́мощь яви́тъ? Кто́ ми́ ско́рбь утоли́тъ? Кто́ да́стъ отра́ду и успокое́ніе многомяте́жнѣй душѣ́ мое́й? Къ тебѣ́, вели́кій уго́дниче Бо́жій, прибѣга́ю грѣ́шный и недосто́йный а́зъ, вѣ́дый, я́ко ве́ліе дерзнове́ніе и́маши ко Христу́ Бо́гу и многомо́щенъ предста́тель еси́ о всѣ́хъ, съ вѣ́рою къ тебѣ́ прибѣга́ющихъ, и твоего́ заступле́нія и по́мощи тре́бующихъ. Моли́ у́бо Человѣколю́бца Го́спода, я́ко да прости́въ ми́ безчи́сленная моя́ прегрѣше́нія, не отврати́тъ ми́лость Свою́ отъ мене́, но, я́ко Бла́гъ и Сострада́теленъ, яви́тъ и мнѣ́ безконе́чное Свое́ милосе́рдіе, и въ лю́тѣмъ напа́стей и бѣ́дъ мои́хъ озлобле́ніи пода́стъ ми́ всеси́льную по́мощь Свою́, и преогорче́ннѣй душѣ́ мое́й осла́бу, ми́ръ, укрѣпле́ніе, утѣше́ніе и успокое́ніе да́руетъ. Ей, вели́кій уго́дниче Бо́жій! Вознеси́ богоно́сныя ру́цѣ твоя́ ко Иже во объя́тіихъ твои́хъ носи́тися изво́лившему Христу́ Бо́гу на́шему и моли́ бла́гость Его́, да не отри́нетъ моле́нія се́рдца моего́ недосто́инства ра́ди моего́, но яви́тъ мнѣ́ благовре́меннѣ ми́лость Свою́, во сла́ву безконе́чныхъ щедро́тъ Свои́хъ и многомо́щнаго предста́тельства твоего́, о не́мже подоба́етъ Ему́ вся́кая сла́ва и благодаре́ніе ку́пно со Отце́мъ и Пресвяты́мъ Его́ Ду́хомъ ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Симео́нъ ста́рецъ дне́сь весели́тся, воспрія́тіемъ на руку́ свою́ Младе́нца Превѣ́чнаго Бо́га, отъ у́зъ пло́ти разрѣши́тися прося́ и вопія́: ви́дѣстѣ о́чи мои́ спасе́ніе Твое́ мíрови.

Конда́къ, гла́съ 4

Ста́рецъ дне́сь отрѣши́тися отъ ю́зъ моля́шеся сего́ житія́ тлѣ́ннаго, Христа́ воспрія́тъ на ру́ки, Зижди́теля и Го́спода.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святы́й пра́ведный Симео́не Богопріи́мче, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши о на́съ Христа́, Бо́га на́шего.