Акафист святителю Стефану, епископу Пермскому, чудотворцу

Конда́къ 1

Возбра́нный святи́телю, учи́телю прему́дрый, равноапо́стольный Стефа́не, всѣ́мъ вѣ́рою къ тебѣ́ прибѣга́ющимъ источа́яй многоцѣле́бныя да́ры, похва́льная воспису́емъ ти́ любо́вію творя́щіи па́мять твою́; ты́ же, имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́, зову́щихъ:

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангельское твое́ во пло́ти житіе́ прови́дѣвъ всея́ тва́ри Созда́тель, отъ ю́ности твоея́ угото́ва тя́ въ сосу́дъ че́стенъ, тѣ́мже научи́ вопи́ти тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, трехлѣ́тнѣй су́щей ма́тери твое́й, блаже́ннымъ Проко́піемъ святи́тель возвѣще́нный; ра́дуйся, пре́жде рожде́нія твоего́ вели́кимъ прорѣче́нный. Ра́дуйся, рожде́ніемъ свои́мъ роди́телей удиви́вый; ра́дуйся, благочести́выхъ роди́телей богопрія́тное испроше́ніе. Ра́дуйся, отъ благочести́ваго ко́рене о́трасль святѣ́йшая; ра́дуйся, въ науче́ніи кни́жнѣмъ па́че све́рстникъ просвѣще́нный. Ра́дуйся, въ ю́ности ра́зумъ соверше́нный яви́вый; ра́дуйся, измла́да Христа́ возлюби́вый. Ра́дуйся, яре́мъ Его́ носи́вый; ра́дуйся, мíръ и блага́я его́ презрѣ́вый. Ра́дуйся, пло́ть свою́ ду́хови покори́вый; ра́дуйся, изря́дное благода́ти жили́ще.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дя тщету́ мірски́хъ попече́ній, блаже́нне Стефа́не, отше́лъ еси́ отъ до́му роди́телей твои́хъ, водворя́яся съ рабо́тающими Бо́гу во и́ночестѣмъ житіи́; тѣ́мже жи́знь твою́ не мíрови, но Бо́гу посвяти́лъ еси́, благопрія́тно Ему́ вопія́: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ, плотско́му человѣ́ку неуразумѣ́нный, отъ ю́ности твоея́ стяжа́въ, богому́дре Стефа́не, удиви́лъ еси́ тала́нтами любому́дрыя души́ твоея́. Тѣ́мже взыва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, о́бразе кро́тости духо́вныя; ра́дуйся, вмѣ́сто вре́менныхъ благи́хъ вѣ́чная стяжа́вый. Ра́дуйся, чистоты́ усе́рдный храни́телю; ра́дуйся, терпѣ́нія богому́дрый учи́телю. Ра́дуйся, братолю́бія зерца́ло; ра́дуйся, по́стниковъ первостоя́телю. Ра́дуйся, моли́твами твои́ми ди́вная сотвори́вый; ра́дуйся, и́нокомъ пра́вило благоче́стія. Ра́дуйся, святи́телей собесѣ́дниче; ра́дуйся, терпѣ́ніемъ ви́димыхъ и неви́димыхъ враго́въ побѣди́вый. Ра́дуйся, вѣ́ры побо́рниче; ра́дуйся, апо́столовъ подража́телю.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго, въ душеспаси́тельныхъ по́двизѣхъ чу́дно укрѣпи́вшая тя́, уго́дниче Христо́въ Стефа́не, показа́ пе́рмяномъ пе́рваго проповѣ́дника Ева́нгелія, пото́мъ пе́рваго епи́скопа и моли́твенника, да вси́, просвѣща́еми свѣ́томъ добродѣ́телей твои́хъ, ди́вному во святы́хъ Свои́хъ Бо́гу взыва́емъ: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я да́нную ти́ отъ Бо́га благода́ть неду́ги отгоня́ти, бы́лъ еси́ па́стырь до́брый, по гора́мъ нече́стія заблужда́ющихъ обрѣта́яй и на пу́ть и́стинный направля́яй. Сего́ ра́ди, моли́твами твои́ми врачу́еми, взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, богоме́рзкаго идолослуже́нія искорени́телю; ра́дуйся, ересе́й истреби́телю. Ра́дуйся, правовѣ́рія насади́телю; ра́дуйся, заблужда́ющихъ наста́вниче. Ра́дуйся, міролю́бцевъ обличи́телю; ра́дуйся, сластолю́бцевъ наказа́телю. Ра́дуйся, вражде́бныхъ примири́телю; ра́дуйся, малоду́шныхъ утѣ́шителю. Ра́дуйся, зло́бы и за́висти исторга́телю; ра́дуйся, къ воздержа́нію путеводи́телю. Ра́дуйся, къ тре́звенному житію́ наста́вниче; ра́дуйся, во уны́ніи закоснѣва́ющихъ испра́вителю.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́рю злы́хъ по́мысловъ прилѣ́жно отъ себе́ посто́мъ и моли́твами отража́я, яви́лся еси́ хра́мъ Ду́ха Свята́го, о Не́мже непреста́нно отъ ю́ности твоея́ во вся́комъ благоче́стіи и чистотѣ́ пребыва́я, обы́клъ еси́ воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавъ архіере́й Росто́вскій Арсе́ній цѣлому́дренное житіе́ твое́ и тща́ніе во славосло́віи и воспѣва́ніи ди́вныхъ дѣ́лъ Бо́жіихъ, дѣ́йствующу и наставля́ющу Свято́му Ду́ху, призва́ тя́ въ кли́ръ, и гра́да Устюга въ собо́рнѣмъ хра́мѣ проглаго́ла тя́ чтеце́мъ; пото́мъ во и́ночестѣмъ житіи́ па́че ины́хъ потруди́вшася, Коло́менскій архіере́й Гера́симъ, пріосѣне́ніемъ того́жде Свята́го Ду́ха, поста́ви тя́ діа́кона и пресви́тера, и въ се́мъ свяще́ннѣмъ досто́инствѣ дѣ́йствіемъ Боже́ственныя благода́ти показа́лся еси́ мíрови до́брый наста́вникъ мона́ховъ и мірски́хъ, да сла́вяще Бо́га, въ Тро́ицѣ покланя́емаго, взыва́емъ и тебѣ́:

Ра́дуйся, му́дрости небе́сныя жили́ще; ра́дуйся, ра́дости и́стинныя прича́стниче. Ра́дуйся, ми́ромъ небе́снымъ пріосѣне́нный; ра́дуйся, долготерпѣ́нія иску́съ стяжа́вый. Ра́дуйся, вѣ́ры христіа́нскія пра́вило; ра́дуйся, бла́гости Боже́ственныя струя́. Ра́дуйся, кро́тости духо́вныя до́блій храни́телю; ра́дуйся, воздержа́нія учи́телю. Ра́дуйся, со́ль мíра; ра́дуйся, свѣти́льниче всесвѣ́тлый. Ра́дуйся, на свѣ́щницѣ нетлѣ́нія всѣ́мъ свѣти́ти поста́вленный; ра́дуйся, гра́де, верху́ горы́ стоя́й.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 5

Боготе́чная звѣзда́ сѣ́веро-восто́чная яви́лся еси́, егда́ просвѣще́нія ра́ди свѣ́томъ богопозна́нія въ и́дольскія земли́ те́клъ еси́, да вси́, позна́вше Творца́ вселе́нныя, съ на́ми еди́нѣми усты́ и еди́нѣмъ се́рдцемъ Ему́ вопію́тъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвъ добро́ту души́ твоея́, мно́гими дарова́ніи свидѣ́тельствуему, архіере́й Гера́симъ, по твоему́ жела́нію снабди́въ для́ креще́нія людíй и освяще́нія церкве́й потре́бными, съ ра́достію отпусти́ тя въ Вели́кую Пе́рмь. Мы́ же апо́стольство твое́ че́ствуемъ привѣ́тствіи си́ми:

Ра́дуйся, апо́столовъ единоревни́телю; ра́дуйся, му́дрости сосу́де. Ра́дуйся, разу́мное свѣти́ло; ра́дуйся, та́инъ Бо́жіихъ вѣща́телю. Ра́дуйся, кро́тости ева́нгельскія о́бразе; ра́дуйся, боговѣ́дѣнія рачи́телю. Ра́дуйся, благоче́стія сто́лпе; ра́дуйся, стра́ха Бо́жія прія́телище. Ра́дуйся, духо́вная труба́ Ева́нгелія; ра́дуйся, орга́не псалмопѣ́нія и славосло́вія. Ра́дуйся, прему́дрый наста́вниче; ра́дуйся, ко блаже́нству вѣ́чному путеводи́телю.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ боговѣ́дѣнія нелѣ́ностенъ бы́лъ еси́ въ невѣ́дущей Бо́га земли́, и благи́мъ свои́мъ житіе́мъ любо́вь и благовѣ́ріе къ вѣща́ніемъ твои́мъ пріобрѣ́лъ еси́ толи́кое, я́ко и невѣ́рніи, чту́ще до́брая дѣла́ твоя́, научи́шася тобо́ю взыва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ христіа́нское благоче́стіе въ земли́, растлѣ́ннѣй идолослуже́ніемъ, егда́ нача́лъ еси́ Боже́ственное сѣ́мя въ безбо́жныхъ сѣ́яти, и утвержда́я и́хъ въ вѣ́рѣ и́стиннѣй примѣ́ромъ свои́мъ, всего́ себе́ посвяти́лъ еси́ Бо́гу; мы́ же похва́льная воспису́емъ ти́:

Ра́дуйся, во́лю, и́щущую нетлѣ́нія, стяжа́вый; ра́дуйся, главу́ го́рнія му́дрости испо́лнивый. Ра́дуйся, земна́я мудрова́нія презрѣ́вый; ра́дуйся, о́чи отъ мірскíя пре́лести отврати́вый. Ра́дуйся, уста́ на хвале́ніе Го́спода употреби́вый; ра́дуйся, язы́къ къ боже́ственнѣй про́повѣди устро́ивый. Ра́дуйся, ру́цѣ простры́й на моли́тву и подая́ніе ми́лостыни; ра́дуйся, тѣ́ми же мно́жество кни́гъ душеспаси́тельныхъ написа́вый. Ра́дуйся, се́рдце твое́ посто́мъ и моли́твою въ жили́ще Ду́ха Свята́го угото́вавый; ра́дуйся, но́зѣ ко бдѣ́нію и благовѣствова́нію ми́ра напра́вивый. Ра́дуйся, все́ твое́ тѣ́ло воздержа́ніемъ удручи́вый; ра́дуйся, непреста́ннымъ богомы́сліемъ ду́шу и тѣ́ло освяти́вый.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотя́ та́йну вѣ́чнаго спасе́нія пе́рмяномъ повѣ́дати, потща́лся еси́ пе́рвѣе навы́кнути несвѣ́домому и́хъ словеси́ и бли́зкій къ ни́мъ бы́ти бесѣ́дникъ; та́же соста́вивъ пи́сьмена и и́ми къ назида́нію и́хъ и слу́жбѣ Боже́ственнѣй потре́бная изобрази́въ мно́гая писа́нія, дарова́лъ еси́ посо́біе пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вое и спаси́тельное слы́шавше уче́ніе пе́рмстіи лю́діе, о́віи руга́хуся, о́віи же креще́нія прося́ху, и чудя́щеся ди́вному житію́ твоему́, съ уче́ніемъ, изъ у́стъ исходя́щимъ, согла́сному, просла́виша Бо́га; ты́ же потща́лся еси́ креще́ніемъ просвѣща́ти лю́ди и къ славосло́вію Бо́жію освяща́ти хра́мы. Сего́ ра́ди воспѣва́емъ тебѣ́:

Ра́дуйся, па́стырю до́брый; ра́дуйся, Христо́въ но́вый исповѣ́дниче. Ра́дуйся, учи́телю прему́дрый; ра́дуйся, апо́стольство твое́ свя́то соверши́вый. Ра́дуйся, и́дольскую ле́сть упраздни́вый; ра́дуйся, луче́ свѣ́та ева́нгельскаго. Ра́дуйся, тмы́ заблужде́нія истреби́телю; ра́дуйся, невѣ́рныхъ уче́ніемъ свои́мъ удиви́вый. Ра́дуйся, кро́тостію свое́ю го́рдость мірску́ю попра́вый; ра́дуйся, о́вцы Христо́вы во еди́но ста́до совокупи́вый. Ра́дуйся, духо́вную па́ству твои́ми къ Бо́гу благопрія́тными моли́твами огради́вый; ра́дуйся, всѣ́мъ призыва́ющимъ тя́ ско́рый помо́щниче.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нное чу́до показа́лъ еси́, богому́дре Стефа́не, преда́въ огню́ скве́рную и́дольскую божни́цу, егда́ съ ра́зными ору́діи обступи́ша тя́ бѣсо́встіи чти́теле, уби́ти тя́ хотя́ще; ты́ же, моля́ся о обраще́ніи заблужда́ющихъ, молчали́вою кро́тостію си́хъ побѣди́лъ еси́, воспѣва́я Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь, Стефа́не пречу́дне, тѣ́ломъ и душе́ю посвяти́лся еси́ Бо́гу, пребыва́я въ непреста́нныхъ трудѣ́хъ боже́ственнаго богосло́вія и презира́я угроже́нія нечести́выхъ, претя́щихъ ти́ проповѣ́дати сла́ву Бо́жію. Сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, земны́й а́нгеле; ра́дуйся, небе́сный человѣ́че. Ра́дуйся, витíя непобѣди́мый; ра́дуйся, во́ине Христо́въ неустраши́мый. Ра́дуйся, христіа́нскаго благоче́стія и́стинный ревни́телю; ра́дуйся, враго́въ Це́ркве Христо́вы обличи́телю. Ра́дуйся, нечести́выхъ витíй посрами́телю; ра́дуйся, сто́лпе, отъ но́щи невѣ́дѣнія къ Со́лнцу пра́вды приводя́й. Ра́дуйся, уста́ боже́ственная, мíру спасе́ніе возвѣща́ющая; ра́дуйся, гла́се небе́сныя и́стины, бу́ихъ умудря́яй. Ра́дуйся, невѣ́рныхъ свѣ́томъ Ева́нгелія Христо́ва просвѣти́вый; ра́дуйся, подо́бно теплотѣ́ со́лнечнѣй, оляденѣ́вшая сердца́ и́хъ согрѣ́явый и тѣ́мъ пло́дъ мно́гъ Це́ркви Бо́жіей принесы́й.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 9

Все́ естество́ а́нгельское возвесели́ся о твое́мъ благоче́стіи и чистотѣ́, о твое́мъ му́жествѣ, терпѣ́ніи, бдѣ́ніи въ моли́твахъ, поще́ніи и по Бо́зѣ ре́вности; во о́нѣхъ бо претерпѣва́я, я́ко безпло́тенъ яви́лся еси́. Мы́ же прославля́ющемуся чрезъ тебе́ Бо́гу взыва́емъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи многовѣща́нніи безбо́жныхъ, ча́ры творя́щіи, онѣмѣ́ша, си́ла бо кре́стная превозмога́ше всѣ́мъ и́хъ волхвова́ніемъ. Мы́ же, ви́дѣвше на ви́димыхъ и неви́димыхъ враго́въ побѣди́тельная, усе́рдно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, несумнѣ́нною вѣ́рою ди́вная сотвори́вый; ра́дуйся, живы́мъ на Бо́га Жива́го упова́ніемъ чти́телей бѣсо́вскихъ посрами́вый. Ра́дуйся, за любо́вь къ Бо́гу и бли́жнему ду́шу твою́ положи́вый; ра́дуйся, крѣ́пости боже́ственныя прія́телище. Ра́дуйся, орга́не, возвѣща́яй сла́ву Бо́жію; ра́дуйся, гро́ме, устраша́яй соблажня́ющія. Ра́дуйся, и́дольскія ле́сти истреби́телю; ра́дуйся, діа́вольскихъ ко́зней обличи́телю. Ра́дуйся, го́рдости его́ сокруши́телю; ра́дуйся, плоды́ трудо́въ твои́хъ во сто́ уплодоноси́вый. Ра́дуйся, невѣ́рныхъ умудри́вый твои́ми нра́вы; ра́дуйся, погиба́ющихъ руково́дствуяй ко прія́тію вѣ́чныя сла́вы.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ Пе́рмскую зе́млю, всемѣ́рно потща́лся еси́ просвѣти́ти ю́ святы́мъ креще́ніемъ; пото́мъ свои́ми рука́ми и́доловъ раздробля́я и сокруша́я богоме́рзкая ка́пища, на разва́линахъ и́хъ це́ркви христіа́нскія, монастыри́ и учи́лища дово́льная воздви́глъ и научи́лъ еси́ Еди́ному Тріѵпоста́сному Бо́гу пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ и укрѣпле́ніе въ нече́стіи пе́рмяномъ, пансо́тникъ во́лхвъ съ ве́ліею де́рзостію въ со́нмищи глаго́лъ безу́мный утверди́: кто́ про́йдетъ въ зи́мнее вре́мя невреди́мь водо́ю, и кто́ огня́ не устраши́тся, того́ вѣ́ра е́сть и́стинная и жертвоприноше́ніе Творцу́ не́ба и земли́ е́сть прія́тное. Ты́ же, смиренному́дрія вѣща́я глаго́лы, ко Всевы́шнему о по́мощи взыва́лъ еси́, и вѣ́рою, вся́ возмощи́ о и́мени Его́, стяжа́въ упова́ніе, повле́клъ еси́ суему́драго волхва́ въ пла́мень о́гненный. Онъ же, си́лою Бо́жіею устраше́нный, исповѣ́да предъ всѣ́ми свое́ безси́ліе и малоду́шныхъ обольще́ніе. И та́ко всея́ Пе́рмскія страны́ въ вѣ́ру и́стинную свери́ся обраще́ніе. Сего́ ра́ди блажи́мъ тя́, прему́дре Стефа́не, си́ми:

Ра́дуйся, щи́те Правосла́вія; ра́дуйся, смиренному́дрія зерца́ло. Ра́дуйся, вели́каго упова́нія о́бразе; ра́дуйся, ковче́же чуде́съ, Бо́гомъ устро́енный. Ра́дуйся, злочести́ваго волхва́ сла́вно препрѣ́вый и изъ земли́ тоя́ изгна́вый; ра́дуйся, послѣ́дователи его́ на пу́ть и́стинный обрати́вый. Ра́дуйся, кня́зя мíра сего́ посрами́вый; ра́дуйся, жертвоприноше́нія и́дольская упраздни́вый. Ра́дуйся, труды́ пе́рмянъ отъ ло́ва звѣре́й и́мъ въ по́льзу сотвори́вый; ра́дуйся, блага́я и́хъ, вмѣ́сто душевре́днаго предъ и́долы сожже́нія, въ потре́бу и́мъ и на слу́жбу человѣ́комъ показа́вый, и та́ко страну́ и́хъ умудри́вый. Ра́дуйся, предѣ́лы Россíйскія про́повѣдію сло́ва Бо́жія разшири́вый; ра́дуйся, не то́кмо вре́менная, но и вѣ́чная блага́я пе́рмяномъ откры́вый.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе моле́бное прино́симъ ти́, святи́телю Стефа́не, его́же, на возвра́тнѣмъ изъ Пе́рми пути́ моля́щася Святѣ́й Тро́ицѣ и благословля́юща оби́тель, преподо́бный Се́ргій Ра́донежскій у́мныма очи́ма за нѣ́сколько по́прищь прови́дѣвъ, благода́рнымъ со бра́тіею на трапе́зѣ почти́лъ е́сть поклоне́ніемъ. Мы́ же, всегда́шняго тя́ о душа́хъ на́шихъ стяжа́вше моли́твенника и щедро́ты твоя́ изчести́ не могу́ще, благода́рными се́рдцемъ и усты́ Бо́гу, тобо́ю дѣ́йствующему всѣ́мъ исцѣле́нія, взыва́емъ: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопода́тельный свѣти́льникъ су́щимъ во тмѣ́ идолослуже́нія, о́тче Стефа́не, яви́лся еси́, и до конца́ па́ству твою́ бо́дренно упа́слъ еси́, огражда́я новопросвѣще́нныя лю́ди свои́ми къ Бо́гу моли́твами и поставля́я изъ ни́хъ сами́хъ па́стырей и учи́телей Пе́рми; посе́мъ, скончава́я тече́ніе твое́, о не́мже проро́чески предсказа́лъ еси́, мо́щи твоя́ многоцѣле́бныя ца́рствующему гра́ду Москвѣ́ въ зало́гъ моли́твъ твои́хъ и те́плаго хода́тайства дарова́лъ еси́, ду́хомъ же со а́нгельскими чи́нми лику́еши. Сего́ ра́ди восхваля́юще тя́, глаго́лемъ:

Ра́дуйся, ду́хомъ вездѣ́ вѣ́рныя посѣща́яй; ра́дуйся, отъ а́дскія поги́бели изыма́яй. Ра́дуйся, отъ сѣте́й льсти́ваго избавля́яй; ра́дуйся, вмѣ́сто вре́менныхъ вѣ́чная бла́га на́мъ подава́яй. Ра́дуйся, врачу́, ра́ны грѣхо́вныя изцѣля́яй; ра́дуйся, вмѣ́сто сме́рти живота́ вѣ́чнаго хода́таю. Ра́дуйся, неду́жныхъ цѣли́телю; ра́дуйся, осо́бенный Россíи храни́телю. Ра́дуйся, всѣ́мъ прибѣга́ющимъ къ тебѣ́ крѣ́пкое забра́ло; ра́дуйся, ца́рствующаго гра́да украше́ніе. Ра́дуйся, свѣти́ло Всероссíйское; ра́дуйся, а́нгеловъ собесѣ́дниче.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ть цѣльбы́ стяжа́вшаго, вели́каго во святи́телѣхъ Стефа́на почти́мъ се́рдцемъ и усты́; и да вя́щшее благи́мъ его́ подвиго́мъ воздади́мъ чествова́ніе, потщи́мся всемѣ́рно подража́ти его́ добродѣ́телемъ, да благопрія́тно Бо́гу вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твое́, Стефа́не святи́телю, о призыва́ющихъ тя́ въ по́мощь те́плое предста́тельство и отъ враго́въ ви́димыхъ и неви́димыхъ ско́рое заступле́ніе, хва́лимъ тя́ вси́, равноапо́стольный богопроповѣ́дниче, и вѣ́руемъ, я́ко Госпо́дь и Бо́гъ, проповѣ́данный тобо́ю въ Пе́рми и прославля́емый въ тѣлеси́ твое́мъ, моли́твами твои́ми вся́ на́мъ да́рствуетъ. Тѣ́мже вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, нището́ю духо́вною Ца́рство небе́сное получи́вый; ра́дуйся, покая́нія и умиле́нія слеза́ми утѣше́ніе вѣ́чное прія́вый. Ра́дуйся, кро́тостію земли́ но́выя наслѣ́діе прія́вый; ра́дуйся, алка́я и жа́ждая пра́вды, ны́нѣ насыща́яйся. Ра́дуйся, ми́лостынями обрѣты́й поми́лованіе; ра́дуйся, чистото́ю се́рдца сподо́бивыйся зрѣ́ти Бо́га. Ра́дуйся, миротворе́ньми Бо́гу усынови́выйся; ра́дуйся, терпѣ́ніемъ пра́вды ра́ди Ца́рство небе́сное стяжа́вый. Ра́дуйся, поноше́ньми и претерпѣ́ніемъ всѣ́хъ зо́лъ Христа́ ра́ди ублажи́выйся; ра́дуйся, твои́мъ примѣ́ромъ на́мъ пу́ть ко спасе́нію откры́вый. Ра́дуйся, моли́твами твои́ми труды́ и по́двиги облегча́яй; ра́дуйся, предста́тельствомъ твои́мъ у Христа́ Бо́га вѣ́чное спасе́ніе на́мъ подава́яй.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, вели́кій святи́телю, равноапо́стольный Стефа́не! Ма́лое сіе́ моле́ніе на́ше пріе́мь, умоли́ Подвигополо́жника и Соверши́теля Іису́са, да изба́витъ ца́рствующій гра́дъ и вся́кій гра́дъ и страну́ христіа́нскую отъ нахожде́нія иноплеме́нныхъ, отъ ересе́й и раско́ловъ и отъ вся́кія напа́сти, и да и́зметъ гряду́щія му́ки всѣ́хъ, Ему́ вопію́щихъ: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва святи́телю и равноапо́стольному Стефа́ну, епи́скопу Пе́рмскому

О, богоосвяще́нный и равноапо́стольный Стефа́не, но́вый боговѣ́дѣнія проповѣ́дниче и просвѣти́телю креще́ніемъ святы́мъ великопе́рмскихъ во идолопокло́нствѣ живу́щихъ людíй, ко и́стинному ева́нгельскому свѣ́ту путеводи́телю, па́стырю до́брый и учи́телю прему́дрый, Ду́ха Свята́го сосу́де избра́нный, христоподража́тельный въ небе́сный Сіо́нъ наста́вниче и руководи́телю, о́бразъ благонра́вія всѣ́мъ благоче́стно жи́ти жела́ющимъ, благоиску́сный мы́сленнаго корабля́, чрезъ мо́ре мíра сего́ къ небе́сному приста́нищу пла́вающаго, прави́телю, ди́вный во іера́рсѣхъ, увѣнча́нный Боже́ственною благода́тію, Всероссíйскій свѣти́льниче, вели́кій чудотво́рче и моли́твенниче те́плый! Къ тебѣ́ во умиле́ніи души́ и сокруше́ніи се́рдца моего́, а́зъ окая́нный и грѣ́шный [и́мярекъ] благонаде́жно притека́ю и предъ чудотво́рнымъ твои́мъ гро́бомъ, въ не́мже святы́я мо́щи твоя́ почива́ютъ [или́: предъ святы́мъ и чудотво́рнымъ твои́мъ о́бразомъ], вопію́, прося́ смире́нный по́мощи твоея́ и те́плаго ко Преблаго́му Бо́гу хода́тайства, да твои́ми богопрія́тными моли́твами испро́сиши ми́ отъ Него́ человѣколю́бную ми́лость, оставле́ніе мно́гихъ мои́хъ согрѣше́ній, души́ и тѣлеси́ здра́віе со спасе́ніемъ; и, я́ко Бла́гъ и Человѣколю́бецъ, да благоволи́тъ безбѣ́дно въ мíрѣ се́мъ ходи́ти ми́ до сконча́нія живота́ моего́, во вре́мя же разлуче́нія моего́ отъ жи́зни сея́ ду́хъ мо́й въ покая́ніи и ми́рѣ а́нгеломъ Свои́мъ святы́мъ ми́лостивно прія́ти, и да да́стъ ми́ ми́мо мра́чныхъ и злокова́рныхъ и лю́тыхъ духо́въ де́монскихъ на возду́сѣ проити́ невозбра́нно и къ Нему́ непосты́дно предста́ти поклони́тися, и безсме́ртныя и блаже́нныя жи́зни сподо́битися со всѣ́ми святы́ми во вѣ́ки. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Боже́ственнымъ жела́ніемъ, отъ ю́наго во́зраста, Стефа́не прему́дре, разже́гся, яре́мъ Христо́въ взя́лъ еси́ и люде́й оляденѣ́вшая дре́вле невѣ́ріемъ сердца́, боже́ственное сѣ́мя въ ни́хъ сѣ́явъ, ева́нгельски духо́внѣ породи́лъ еси́. Тѣ́мже пресла́вную твою́ па́мять почита́юще, мо́лимъ тя́: моли́, Его́же проповѣ́далъ еси́, да спасе́тъ ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 8

Самозва́ненъ не и́щущимъ тебе́, святи́телю, обрѣ́лся еси́, лю́ди, отъ и́дольскія ле́сти свободи́въ, ко Христо́вѣ вѣ́рѣ приве́лъ еси́ и волхва́ пансо́тника посрами́лъ еси́, тѣ́мже и пе́рвый епи́скопъ и учи́тель Пе́рми бы́лъ еси́. Сего́ ра́ди духо́вная твоя́ ча́да, я́ко тобо́ю изба́вльшеся отъ и́долъ, благода́рная тебѣ́ возопіе́мъ: ра́дуйся, Стефа́не, учи́телю прему́дрый.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Стефа́не, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.