Акафист святителю Никите, епископу Новгородскому, затворнику Печерскому

Предназначен для келейного чтения

Конда́къ 1

Возбра́нный воево́до и па́стырю свяще́ннѣйшій Вели́каго Новагра́да, Це́ркве утвержде́ніе, Христо́въ іера́рше Ники́то, пріими́ отъ на́съ усе́рдно приноси́мая тебѣ́ благохвале́нія и твои́ми моли́твами отъ бѣ́дъ и напа́стей избавля́й всегда́ лю́бовію тебѣ́ зову́щихъ:

Ра́дуйся, те́плый засту́пниче на́шъ Ники́то, святи́телю преди́вный.

Икосъ 1

Ангелъ во пло́ти на земли́ яви́лся еси́ вои́стинну чу́дный Ники́то, съ пло́тію бо я́ко безпло́тенъ пожи́лъ еси́, тѣ́мже, со безпло́тными ны́нѣ водворя́яся, пріими́ отъ на́съ земноро́дныхъ пѣ́снь сію́:

Ра́дуйся, Ники́то, а́нгеловъ равностоя́телю; ра́дуйся, іера́рше, преподо́бныхъ сожи́телю. Ра́дуйся, вла́сть пасти́ слове́сныя о́вцы отъ Бо́га прія́вый; ра́дуйся, свѣ́томъ твои́хъ уче́ній па́ству твою́ осія́вый. Ра́дуйся, преди́вный цѣлому́дрія храни́телю; ра́дуйся, по́стническаго житія́ и́стинный люби́телю. Ра́дуйся, свѣтоза́рная мо́лніе, Но́вградъ Вели́кій ве́село озаря́ющая; ра́дуйся, луче́ свѣтосія́нная, де́монскую тму́ разгоня́ющая. Ра́дуйся, ра́дости вѣ́рнымъ пода́телю; ра́дуйся, въ печа́лехъ и болѣ́знехъ на́шихъ ско́рый предста́телю.

Ра́дуйся, те́плый засту́пниче на́шъ Ники́то, святи́телю преди́вный.

Конда́къ 2

Ви́дяще стра́нный и чу́дный житія́ твоего́ о́бразъ, Христо́въ святи́телю Ники́то, велми́ удивля́емся, размышля́юще же твоя́ многотру́дныя по́двиги, пое́мъ Бо́гу на сія́ тебе́ укрѣпи́вшему: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ Боже́ственный пода́ждь на́мъ свы́ше, іера́рше, да возмо́жемъ по достоя́нію восхвали́ти добродѣ́тельное твое́ житіе́, тебѣ́ же любо́вію вопи́ти:

Ра́дуйся, мно́гими добродѣ́тельми просія́вый; ра́дуйся, пло́ти твоея́ жела́нія обузда́вый. Ра́дуйся, ра́зумъ тво́й въ послуша́ніе вѣ́ры плѣни́вый; ра́дуйся, се́рдце твое́ чи́сто сохрани́вый. Ра́дуйся, ра́зумомъ Христо́вымъ обогати́выйся; ра́дуйся, я́ко а́нгелъ въ житіи́ твое́мъ яви́выйся. Ра́дуйся, разруши́телю страсте́й душетлѣ́нныхъ; ра́дуйся, сокро́вище слове́съ богодухнове́нныхъ. Ра́дуйся, гро́зное бѣсо́вское устраше́ніе; ра́дуйся, пречу́дное въ человѣ́цѣхъ удивле́ніе.

Ра́дуйся, те́плый засту́пниче на́шъ Ники́то, святи́телю преди́вный.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго отъ ю́ности осѣни́ тя, богому́дре, и показа́ селе́ніе и до́мъ Ду́ха Всесвята́го, Ему́же и о на́съ помоли́ся, о́тче че́стне, тя́ ублажа́ющихъ, Бо́гу же зову́щихъ: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́ще вели́ка тя́, о Ники́то, засту́пника и ско́раго въ напа́стехъ помо́щника, моле́бно тебе́ призыва́емъ и съ весе́ліемъ къ па́мяти твое́й воспѣва́емъ:

Ра́дуйся, ско́рый послу́шателю къ тебѣ́ прибѣга́ющихъ; ра́дуйся, скорбя́щимъ душа́мъ утѣше́ніе. Ра́дуйся, отча́янныхъ исправле́ніе; ра́дуйся, Судію́ Пра́веднаго за грѣ́шныя лю́ди умоля́яй. Ра́дуйся, чту́щія тя́ отъ печа́ли и бѣ́дъ избавля́яй; ра́дуйся, уныва́ющихъ всежела́нный посѣти́телю. Ра́дуйся, неду́жныхъ ми́лостивѣйшій цѣли́телю; ра́дуйся, уго́дниче Христо́въ преизря́дный. Ра́дуйся, цвѣ́те ра́йскій прекра́сный.

Ра́дуйся, те́плый засту́пниче на́шъ Ники́то, святи́телю преди́вный.

Конда́къ 4

Бу́рю страсте́й многомяте́жнаго мíра возненави́дѣвъ, о́тче, всѣ́хъ красо́тъ его́ устрани́лся еси́, во оби́тель же всели́вся и а́нгельскій чи́нъ воспріи́мъ, со а́нгелы пѣ́лъ еси́ Христо́ви: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавъ христоподража́тельную жи́знь богоно́сныхъ и вели́кихъ оте́цъ, тѣ́мъ въ житіи́ уподо́битися возревнова́лъ еси́, сего́ ра́ди въ затво́ръ всели́вся, сугу́бымъ по́двигомъ себе́ предае́ши, тѣ́мже досто́йно слы́шиши:

Ра́дуйся, подви́жниче Бо́жій пре́усерднѣйшій; ра́дуйся, мона́шествующихъ превели́кая сла́во. Ра́дуйся, святы́хъ пустынножи́телей добродѣ́тельными обогати́выйся нра́вы; ра́дуйся, равноа́нгельно Бо́гу послужи́вый. Ра́дуйся, а́нгеломъ ра́вную и че́сть получи́вый; ра́дуйся, до́блій и́ноческихъ по́двиговъ ревни́телю. Ра́дуйся, усе́рдный Христо́выхъ за́повѣдей исполни́телю; ра́дуйся, вра́жіихъ навѣ́товъ бо́дрый прогони́телю. Ра́дуйся, соверше́нства христіа́нскаго изя́щнѣйшій учи́телю.

Ра́дуйся, те́плый засту́пниче на́шъ Ники́то, святи́телю преди́вный.

Конда́къ 5

Боготе́чнаго твоего́ житія́ не терпя́, человѣконенави́стникъ искуше́ніе льсти́вно тебѣ́ подлага́етъ, во о́бразѣ а́нгела тебѣ́ яви́вся и преста́ти моли́тися научи́въ: ты́ же а́ще и прельще́нъ бы́лъ еси́ хи́тростію его́, оба́че не до конца́ поги́блъ еси́ во искуше́ніи; моли́твами бо бра́тіи спасе́нъ, Христу́ вопія́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дяще и́ноцы стра́нную ве́щь на тебѣ́ явля́емую, я́ко отъ ве́тхихъ то́кмо Боже́ственныхъ Писа́ній къ тебѣ́ приходя́щихъ поуча́еши, отъ Но́ваго же Завѣ́та ничесо́же глаго́ля, уразумѣ́ша прельще́на бы́ти тя́, преподо́бне, сего́ ра́ди о́бщую о тебѣ́ моли́тву сотво́рше, діа́вола отгоня́ютъ и изъ затво́ра изво́дятъ тя́. Мы́ же тебѣ́, я́ко самому́ искуше́ну бы́вшу и на́мъ искуша́емымъ помога́ти могу́щу, не престае́мъ зва́ти:

Ра́дуйся, отъ врага́ человѣкоубíйцы лю́тѣ пострада́вый; ра́дуйся, всю́ глубину́ бѣсо́вкія ле́сти на себѣ́ испыта́вый. Ра́дуйся, моли́твами подви́жниковъ отъ ро́ва поги́бели восхище́нный; ра́дуйся, отъ рабо́ты діа́воли Го́сподемъ освобожде́нный. Ра́дуйся, на неви́димыя враги́ и на́мъ крѣ́пкій помо́щниче; ра́дуйся, во искуше́ніихъ жите́йскихъ всегда́шній на́мъ посо́бниче. Ра́дуйся, прило́гъ вся́каго зла́ отъ чту́щихъ тя́ отража́яй; ра́дуйся, всѣму́ благо́му вхо́дъ отверза́яй. Ра́дуйся, бѣсо́вскія си́лы крѣ́пкое низложе́ніе; ра́дуйся, грѣхми́ пове́рженныхъ тве́рдое возведе́ніе.

Ра́дуйся, те́плый засту́пниче на́шъ Ники́то, святи́телю преди́вный.

Конда́къ 6

Проповѣ́дницы твоего́ спасе́нія бы́вше и́ноцы Пече́рстіи, отъ діа́вола тя́ исхи́тивше, на и́стинный пу́ть наставля́ютъ: ты́ же, о́тче Ники́то, позна́въ го́рькое твое́ прельще́ніе, покая́ніе со слеза́ми Бо́гу прине́слъ еси́, моля́ся и зовы́й: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́, я́ко свѣтоза́рное со́лнце на тве́рди церко́внѣй, діа́вола искуше́нія избѣ́гъ и по́стническими по́двиги укрѣпи́вся: тѣ́мже и на́съ навѣ́товъ лука́ваго свободи́, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, кре́стъ тво́й терпѣли́вно на ра́мѣ носи́вый; ра́дуйся, мы́сленнаго тѣ́мъ Амали́ка низложи́вый. Ра́дуйся, дарова́нія Боже́ственнаго Ду́ха прія́вый; ра́дуйся, въ житіи́ стра́ждущимъ ми́лостивно помога́яй. Ра́дуйся, те́плѣ къ тебѣ́ притека́ющихъ треволне́нія страсте́й измѣня́яй; ра́дуйся, оби́димыхъ ско́рый засту́пниче. Ра́дуйся, обурева́емыхъ благопопечи́тельный защи́тниче; ра́дуйся, бы́стрый спаси́телю въ напа́стехъ су́щимъ. Ра́дуйся, скоропредста́тельный помо́щниче зову́щимъ.

Ра́дуйся, те́плый засту́пниче на́шъ Ники́то, святи́телю преди́вный.

Конда́къ 7

Хотя́ Христо́съ Госпо́дь, Вели́кій Архіере́й, святи́телскою украси́ти тя́ вла́стію, на свяще́нный престо́лъ Вели́каго Новагра́да возво́дитъ тя́, на не́мъ же возсѣ́дъ, свѣти́ло многосвѣ́тлое гра́ду твоему́ яви́лся еси́, всѣ́хъ просвѣща́я и зва́ти Бо́гу науча́я: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вградъ Вели́кій пріи́мъ тя́ отъ Го́спода па́стыря и учи́теля, ра́довашеся, преподо́бне, зря́ твои́хъ добродѣ́телей исправле́ніе, и въ пѣ́снехъ свяще́нныхъ доны́нѣ взыва́емъ тебѣ́:

Ра́дуйся, учи́телю свяще́ннѣйшій, отъ Бо́га на́мъ дарова́нный; ра́дуйся, архіере́ю Бо́жій святы́й предизбра́нный. Ра́дуйся, усе́рдный благовѣ́рія побо́рниче, и у́ме высоча́йшій; ра́дуйся, Христо́выхъ велѣ́ній проповѣ́дниче сладча́йшій. Ра́дуйся, Вели́каго Новагра́да пречу́дное украше́ніе; ра́дуйся, безкро́вныя же́ртвы непоро́чно Бо́гу приноси́вый. Ра́дуйся, въ вѣ́рѣ Правосла́внѣй па́ству твою́ утверди́вый; ра́дуйся, я́ко мно́гія просвѣти́лъ еси́ твои́мъ архипа́стырскимъ сло́вомъ. Ра́дуйся, святи́телю, и на́съ твои́хъ ча́дъ сподо́би ста́ти предъ Бо́жіимъ престо́ломъ.

Ра́дуйся, те́плый засту́пниче на́шъ Ники́то, святи́телю преди́вный.

Конда́къ 8

Стра́нно Бо́га вочеловѣ́чшася на́шего ра́ди спасе́нія па́ствѣ твое́й проповѣ́далъ еси́, Ники́то, и и́дольскихъ суевѣ́рій мра́къ разгна́лъ еси́, Ѵпоста́снѣй Прему́дрости зовы́й: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь бы́лъ еси́ всѣ́мъ въ па́ствѣ твое́й ско́рый помо́щникъ, святи́телю, засту́пникъ оби́димымъ, ни́щимъ пита́тель, си́рымъ и вдови́цамъ защи́тникъ, на похвалу́ всѣ́хъ подвиза́я вопи́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, во вся́кихъ ну́ждахъ ско́рое поможе́ніе; ра́дуйся, въ печа́лехъ бы́строе утѣше́ніе. Ра́дуйся, отъ оби́дъ и озлобле́ній свобожда́яй; ра́дуйся, о́гненнаго запале́нія гра́дъ тво́й избавля́яй. Ра́дуйся, ми́лости сокро́вище многоцѣ́нное; ра́дуйся, бога́тство на́мъ подава́яй нетлѣ́нное. Ра́дуйся, обурева́емыхъ приста́нище ти́хое; ра́дуйся, гони́мыхъ и оби́димыхъ прибѣ́жище вели́кое. Ра́дуйся, мно́гія лю́ди отъ поги́бели исхи́тивый; ра́дуйся, о́вцы твоя́ отъ во́лка лю́таго сохрани́вый.

Ра́дуйся, те́плый засту́пниче на́шъ Ники́то, святи́телю преди́вный.

Конда́къ 9

Вся́кій ро́дъ и во́зрастъ вѣ́рныхъ Вели́каго Новагра́да усе́рдно чти́тъ свѣ́тлый де́нь твоея́ па́мяти, святи́телю Ники́то, въ о́ньже собра́вшеся моле́бно зове́мъ ти́: бу́ди на́мъ въ печа́лехъ утѣ́шитель, въ озлобле́ніихъ помо́щникъ, въ болѣ́знехъ вра́чь ско́рый, да тобо́ю злы́хъ изба́вльшеся ра́достно зове́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíйствующій язы́къ не мо́жетъ по достоя́нію изобрази́ти все́ вели́чіе любве́ твоея́ къ твоему́ слове́сному ста́ду, приснопа́мятне, не то́чію бо во вре́меннѣй твое́й жи́зни, но и къ небе́снымъ отше́дъ, оте́чески назира́еши всѣ́хъ вопію́щихъ къ тебѣ́ съ любо́вію такова́я:

Ра́дуйся, наста́вниче превели́кій спасе́нія; ра́дуйся, согрѣша́ющихъ исправле́ніе. Ра́дуйся, земны́я сла́сти презрѣ́вый; ра́дуйся, въ го́рнія оби́тели возлетѣ́вый. Ра́дуйся, Це́рковь Новагра́да святи́тельствомъ украси́вый; ра́дуйся, ча́дъ твои́хъ богому́дренными глаго́лы просвѣти́вый. Ра́дуйся, лю́бящихъ тя́ неизрече́нныя исполня́яй ра́дости; ра́дуйся, я́ко твои́ми моли́твами вѣ́чныя сме́рти свобожда́емся.

Ра́дуйся, те́плый засту́пниче на́шъ Ники́то, святи́телю преди́вный.

Конда́къ 10

Спасти́ся хотя́ще вѣ́рніи отъ бѣ́дъ и скорбе́й, ко гро́бу твоему́ свяще́нному моле́бно притека́емъ. Ты́ же, о чудотво́рче святы́й, помози́ на́мъ, немощны́мъ, утоли́ ско́рбь на́шу и на пу́ть пра́вый заблужда́ющихъ наста́ви на́съ, да спасе́нніи тобо́ю, хвале́бными гла́сы зове́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ необори́мая и покро́въ ты́ еси́, о́тче, всѣ́мъ человѣ́комъ съ вѣ́рою къ тебѣ́ прибѣга́ющимъ, тѣ́мже и на́мъ, прося́щимъ твоего́ заступле́нія, бу́ди огражде́ніе крѣ́пкое, да въ тебѣ́ утвержда́ющеся всегда́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, бѣды́ и печа́ли отъ лю́бящихъ тя́ отгоня́яй; ра́дуйся, всѣ́мъ тебе́ призыва́ющимъ ско́рую по́мощь подава́яй. Ра́дуйся, крѣ́посте и огражде́ніе благочести́выхъ; ра́дуйся, гро́зный наказа́телю нечести́выхъ. Ра́дуйся, отъ честны́хъ моще́й исцѣле́ніе неоску́дно источа́яй; ра́дуйся, жела́емыхъ на́мъ бла́гъ насади́телю. Ра́дуйся, находя́щихъ напа́стей отгони́телю; ра́дуйся, надѣ́ющихся на тя́ защище́ніе. Ра́дуйся, ду́шъ на́шихъ сла́дкое утѣше́ніе.

Ра́дуйся, те́плый засту́пниче на́шъ Ники́то, святи́телю преди́вный.

Конда́къ 11

Пѣ́нія всеумиле́нная приноша́ху тебѣ́ лю́діе Новогра́дстіи во обрѣ́теніи твои́хъ многоцѣле́бныхъ моще́й, святи́телю, отъ ни́хъ же и чудеса́ ве́лія съ вѣ́рою приходя́щимъ яви́лъ еси́, Бо́гу, во святы́хъ Свои́хъ Ди́вному науча́я пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопріе́мную свѣщу́, на свѣ́щницѣ гра́да на́шего возсія́вшую, зри́мъ тебе́, всесвяще́ннѣйшій о́тче Ники́то, блиста́ніемъ бо чуде́съ всѣ́хъ озаря́еши, любо́вію тебѣ́ зову́щихъ:

Ра́дуйся, звѣздо́ небосвѣ́тлая, отъ ю́га Россíи возсія́вшая; ра́дуйся, Но́вградъ Вели́кій сія́ніемъ твои́мъ облиста́вшая. Ра́дуйся, во свѣ́тѣ невече́рнѣмъ обита́яй; ра́дуйся, и на́мъ во мра́цѣ грѣхо́внѣмъ блужда́ющимъ просвѣще́ніе ниспосыла́яй. Ра́дуйся, свѣще́, Боже́ственнымъ пла́менемъ возжже́нная; ра́дуйся, свѣти́льниче Христо́въ де́монскими вѣ́тры не угаше́нный. Ра́дуйся, его́же восходя́ща на го́рняя а́нгели срѣто́ша; ра́дуйся, ему́же ра́йская врата́ съ весе́ліемъ отверзо́ша. Ра́дуйся, со Христо́мъ ликовству́яй во сла́вѣ; ра́дуйся, Трисія́нныя Зари́ наслажда́яйся я́вѣ.

Ра́дуйся, те́плый засту́пниче на́шъ Ники́то, святи́телю преди́вный.

Конда́къ 12

Благода́ть Боже́ственную испроси́ на́мъ у Спа́са Христа́, о́тче преподо́бный, простри́ на́мъ ру́ку по́мощи, покры́й на́съ те́плымъ твои́мъ заступле́ніемъ, и вѣ́чныя ра́дости сподо́би дости́гнути, да съ тобо́ю во вѣ́ки вѣко́въ вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твоя́ до́блественныя по́двиги, ублажа́емъ достохва́льную кончи́ну, торжеству́емъ же и па́мять твою́ свяще́нную, преподо́бне, и, чудя́щеся житію́ твоему́, похва́льная тебѣ́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, въ го́рнія оби́тели превознесе́нный; ра́дуйся, въ небе́сныя черто́ги со сла́вою введе́нный. Ра́дуйся, сла́вы отце́въ преи́скреннѣ возжела́вый; ра́дуйся, премíрное наслѣ́діе бога́тно воспрія́вый. Ра́дуйся, святи́тельскимъ вѣнце́мъ увѣнча́нный; ра́дуйся, за чту́щихъ тя́ моли́твенниче неуста́нный. Ра́дуйся, посѣти́телю въ не́мощехъ лежа́щихъ; ра́дуйся, утѣ́шителю уны́лыхъ и скорбя́щихъ. Ра́дуйся, съ небе́сныхъ круго́въ на моле́нія на́ша ми́лостивно призира́яй; ра́дуйся, чту́щихъ тя́ проше́нія ско́ро исполня́яй.

Ра́дуйся, те́плый засту́пниче на́шъ Ники́то, святи́телю преди́вный.

Конда́къ 13

О, всехва́льный и преди́вный святи́телю Христо́въ Ники́то! Пріими́ усе́рдно ма́лое сіе́, отъ на́съ грѣ́шныхъ приноси́мое, моле́ніе и потщи́ся ско́ро умоли́ти Бо́га и Влады́ку, да изба́витъ на́съ отъ вся́кихъ бѣ́дъ и озлобле́ній и бу́дущія му́ки свободи́тъ зову́щихъ: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

О, архіере́ю Бо́жій, святи́телю Ники́то! Услы́ши на́съ, грѣ́шныхъ, дне́сь во свяще́нный хра́мъ се́й сте́кшихся, и честно́му о́бразу твоему́ покланя́ющихся, и ко свяще́ннѣй твое́й ра́цѣ припа́дающихъ, и умиле́нно вопію́щихъ: я́коже сѣдя́ на престо́лѣ святи́тельства въ Вели́комъ Новѣ́градѣ се́мъ, и еди́ною належа́щу бездо́ждію, до́ждь моли́твою све́лъ еси́, и па́ки гра́ду сему́ о́гненнымъ пла́менемъ обдержи́му, моли́твою изба́ву по́далъ еси́, та́ко и ны́нѣ мо́лимъ тя́, о святи́телю Христо́въ Ники́то: моли́ся ко Го́споду, е́же изба́вити ца́рствующія гра́ды, Вели́кій Но́вградъ се́й и вся́ гра́ды и страны́ христіа́нскія отъ тру́са, пото́па, гла́да, огня́, гра́да, меча́ и отъ всѣ́хъ враго́въ ви́димыхъ и неви́димыхъ, я́ко да изря́дныхъ ра́ди моли́твъ твои́хъ спаса́еми, сла́вимъ Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́телство, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Наслади́вся, богому́дре, воздержа́нія и жела́ніе пло́ти твоея́ обузда́въ, на престо́лѣ святи́тельства сѣ́лъ еси́, и я́ко звѣзда́ многосвѣ́тлая, просвѣща́я вѣ́рныхъ сердца́ заря́ми чуде́съ твои́хъ, о́тче на́шъ, святи́телю Ники́то, и ны́нѣ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́тъ ду́ши на́ша.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Ники́то, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.