Акафист святителю Моисею, архиепископу Новгородскому, чудотворцу

Конда́къ 1

Избра́нный чудотво́рче, ско́рый засту́пниче и моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ, святи́телю Христо́въ Моисе́е, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, святи́телю Моисе́е, похвало́ Це́ркве Христо́вы и вели́кій чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангела тя́ земна́го и человѣ́ка небе́снаго прославля́емъ вси́: отъ земны́хъ бо къ небе́снымъ восходя́ чи́стыми по́мыслы, досто́инъ яви́лся еси́ служи́тель велѣ́ній Бо́жіихъ. И ны́нѣ, предстоя́ престо́лу Святы́я Тро́ицы, не преста́й моля́ся о вопію́щихъ ти́:

Ра́дуйся, богоза́рный свѣ́те, освѣща́ющій на́съ; ра́дуйся, благоче́стія наста́вниче. Ра́дуйся, отъ ю́ности возлюби́вый Бо́га всѣ́мъ се́рдцемъ твои́мъ; ра́дуйся, я́ко Ему́ еди́ному рабо́тати возже́лѣлъ еси́. Ра́дуйся, вся́ кра́сная мíра сего́ ни во что́же вмѣни́вый; ра́дуйся, я́ко за́повѣдемъ Христо́вымъ отъ ю́ности послѣ́довалъ еси́. Ра́дуйся, цвѣ́те благоуха́нный; ра́дуйся, ро́зго вертогра́да Христо́ва. Ра́дуйся, свя́то и богоуго́дно на земли́ поживы́й; ра́дуйся, я́ко по́двигомъ до́брымъ здѣ́ подвиза́лся еси́. Ра́дуйся, гра́ду на́шему до́брый па́стырю; ра́дуйся, провозвѣ́стниче лю́демъ спасе́нія.

Ра́дуйся, святи́телю Моисе́е, похвало́ Це́ркве Христо́вы и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́димъ тя́, святи́телю Моисе́е, я́ко звѣзду́, мы́сленно возсія́вшую на тве́рди Церко́внѣй, и всѣ́хъ направля́ющую къ высотѣ́ благоче́стія, пою́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ боголюби́вый стяжа́вши, о мірстѣ́й красотѣ́ и пло́ти мудрова́ніихъ небре́глъ еси́, сего́ ра́ди оста́вивъ оте́чество твое́, Вели́кій Новгра́дъ, и во гра́дѣ Тфе́ри и́ноческій о́бразъ воспріи́мь, а́нгельскому житію́ непоро́чно поревнова́лъ еси́ и даро́въ благода́ти Ду́ха испо́лнился еси́. Тѣ́мже ра́достію взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, прему́дрости Бо́жія сокро́вище; ра́дуйся, воздержа́ніемъ умертви́вый плотскíя стра́сти. Ра́дуйся, я́ко благи́ми нра́вы отъ ю́ности прилѣпи́лся еси́ Христу́; ра́дуйся, глаго́ловъ и зако́новъ Бо́жіихъ исполни́телю. Ра́дуйся, я́ко въ поще́ніихъ, и бдѣ́ніихъ, и моли́твахъ житіе́ твое́ провожда́лъ еси́; ра́дуйся, мірска́я треволне́нія, я́ко лѣ́ностный со́нъ, отрясы́й. Ра́дуйся, я́ко добродѣ́телей ра́ди твои́хъ освяти́ тя́ Христо́съ; ра́дуйся, тве́рдый адама́нте, сокруша́яй горды́ню враго́въ спасе́нія на́шего. Ра́дуйся, я́ко веду́щими къ небеси́ Боже́ственными стезя́ми бо́дренно ше́ствовалъ еси́; ра́дуйся, я́ко отъ злѣ́ веду́щихъ путíй до конца́ уклони́лся еси́. Ра́дуйся, мона́шескаго послуша́нія свѣ́тлый о́блаче; ра́дуйся, а́нгельски во пло́ти пожи́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Моисе́е, похвало́ Це́ркве Христо́вы и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́лою Вы́шняго утвержда́яся, блаже́нне о́тче, во святѣ́мъ жи́тельствованіи, я́ко ча́до послуша́нія пребыва́лъ еси́ во оби́тели преподо́бнаго Мака́рія Колмо́вскаго, и де́нь и но́щь поуча́лся еси́ въ зако́нѣ Госпо́дни, воззыва́я всѣ́хъ пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я любо́вь боже́ственную и высото́ю смире́нія украша́емь, бы́лъ еси́ я́ко звѣзда́ путево́дная мно́гимъ и нача́льникъ свяще́ннаго собо́ра и́ноковъ, наказу́я и уча́, и вся́ приводя́ къ во́ли Бо́жіей. Тѣ́мже, я́ко дѣ́лателю добру́ въ вертогра́дѣ Госпо́дни, прино́симъ ти́ хвале́нія:

Ра́дуйся, свѣти́льниче боже́ственный и свѣтоно́сный; ра́дуйся, е́же по о́бразу Бо́жію соблюды́й невреди́мо. Ра́дуйся, мона́шествующихъ добро́то; ра́дуйся, пра́вило добродѣ́тели извѣ́стнѣйшее. Ра́дуйся, я́ко возложи́въ ру́ку на ра́ло не возврати́лся еси́ вспя́ть; ра́дуйся, я́ко упра́вленъ бы́лъ еси́ въ Ца́рствіе Христа́ Бо́га. Ра́дуйся, собо́ровъ и́ноческихъ похвале́ніе; ра́дуйся, я́ко вра́жія ополче́нія упраздни́лъ еси́. Ра́дуйся, теку́щихъ къ небеси́ учи́телю; ра́дуйся, ре́вности безпло́тныхъ подража́телю. Ра́дуйся, Боже́ственныхъ слове́съ храни́телю; ра́дуйся, преподо́бныхъ и пра́ведныхъ сонаслѣ́дниче.

Ра́дуйся, святи́телю Моисе́е, похвало́ Це́ркве Христо́вы и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́ри страсте́й многоболѣ́зненныхъ смуща́ютъ ны́ и озлобля́ютъ, но, исцѣле́ній исто́чниче неоскудѣва́емый, утиши́ стра́сти многовре́менныя притека́ющихъ съ вѣ́рою къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, и воздви́гни пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шаша бли́жніи и да́льніи богоуго́дное житіе́ твое́, и егда́ на архипа́стырскій престо́лъ Це́ркве Новгра́да Вели́каго иска́ху му́жа досто́йна, а́біе вси́ жела́ніемъ возжелѣ́ша имѣ́ти тя́ пастыренача́льника и святи́теля. Сего́ ра́ди и же́злъ па́стырства прія́лъ еси́ отъ Всероссíйскаго митрополи́та Петра́ и па́ству твою́ до́брѣ упа́слъ еси́. Мы́ же, о́вцы па́жити твоея́, свѣ́томъ твоего́ богоразу́мія озаря́еми, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, архіере́ю, прему́дрый учи́телю; ра́дуйся, му́жу жела́ній, пасти́ ста́до Христо́во призва́нный. Ра́дуйся, чистото́ю я́ко со́лнце возсія́вый; ра́дуйся, о́тче преди́вный. Ра́дуйся, па́стырю прелюбе́зный; ра́дуйся, избра́нный сосу́де благода́ти Боже́ственныя. Ра́дуйся, апо́столовъ соприча́стниче; ра́дуйся, вели́кихъ святи́телей Новгоро́дскихъ прее́мниче и сопресто́льниче. Ра́дуйся, бо́дрый стра́же слове́сныхъ ове́цъ; ра́дуйся, іера́рховъ украше́ніе. Ра́дуйся, благочести́выхъ велѣ́ній сказа́телю и насади́телю; ра́дуйся, я́ко сла́ву Це́ркве обогати́лъ еси́ уче́ньми твои́ми, богому́дре.

Ра́дуйся, святи́телю Моисе́е, похвало́ Це́ркве Христо́вы и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 5

Боготе́чная вои́стину звѣзда́ бы́лъ еси́ въ житіи́ твое́мъ всѣ́мъ и́щущимъ спасе́нія, и по честнѣ́мъ успе́ніи ко спасе́нію ны́ руково́диши. Тѣ́мже прославля́ющему тя́ Го́споду вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣша тя́ лю́діе па́стыря вои́стину добра́, нелѣ́ностнаго строи́теля и бо́дреннаго рачи́теля о спасе́ніи и́хъ: це́ркви бо и монастыри́ созида́лъ еси́, и́хже ико́нами украси́лъ и кни́гами удово́лилъ, вся́ восполня́я мздо́ю твое́ю. Сего́ ра́ди похвала́ми тя́ вѣнча́емъ си́це:

Ра́дуйся, о́тче пресла́вный; ра́дуйся, правосла́вныхъ утвержде́ніе. Ра́дуйся, хра́мовъ Бо́жіихъ созида́телю; ра́дуйся, оби́телей и́ноческихъ устрои́телю. Ра́дуйся, я́ко видѣ́ніе дѣя́ній Боже́ственныхъ вѣ́рнымъ пре́далъ еси; ра́дуйся, я́ко заблужда́ющихъ богому́дренно вразумля́еши. Ра́дуйся, Правосла́вія преда́ніе со дерзнове́ніемъ проповѣ́давый; ра́дуйся, благода́тію Бо́жіею преукра́шенный. Ра́дуйся, Це́ркве красото́; ра́дуйся, я́ко вся́ уче́ньми твои́ми просвѣща́еши. Ра́дуйся, непосты́дный о на́съ предста́телю; ра́дуйся, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Ра́дуйся, святи́телю Моисе́е, похвало́ Це́ркве Христо́вы и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ и о́бразъ до́браго житія́ бы́лъ еси́ въ кро́тости и прему́дрости. И Госпо́дь, ви́дя смире́нія твоего́ высоту́, свы́ше строе́нія тебѣ́ сло́во да́руетъ, и́мже лжему́дрія пото́ки загради́лъ еси́, вѣ́рныя же научи́лъ еси́ пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́, я́ко звѣзда́ лучеза́рная, блиста́ніемъ уче́ній и дѣя́ній твои́хъ, егда́ по осьмна́десяти лѣ́тѣхъ во́льнаго твоего́ удале́нія со святи́тельскаго престо́ла па́ки, а́ще и проти́ву во́ли, призва́ху тя́ лю́діе на па́стырство, и, прія́въ благослове́ніе отъ патріа́рха Царегра́дскаго и митрополи́та Всероссíйскаго, сто́лпъ и утвержде́ніе Це́ркве показа́лся еси́. И ны́нѣ не пре́зри притека́ющихъ къ тебѣ́ и вопію́щихъ:

Ра́дуйся, и́стины побо́рниче; ра́дуйся, е́ресей посрами́телю. Ра́дуйся, свѣти́ло благоче́стія; ра́дуйся, собла́зновъ прогони́телю. Ра́дуйся, я́ко ле́сть беззако́нныхъ обличи́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко чу́ждая уче́нія отъ Це́ркве вѣ́рныхъ отгна́лъ еси́. Ра́дуйся, бо́дренный въ вертогра́дѣ Христо́вѣ дѣ́лателю; ра́дуйся, я́ко вра́жія ополче́нія низложи́вый. Ра́дуйся, вѣ́ры Правосла́вныя таи́нниче; ра́дуйся, я́ко тобо́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хомъ. Ра́дуйся, я́ко стра́хъ Бо́жій, нача́ло прему́дрости, въ сердца́ пасо́мыхъ внуша́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко одожде́ніемъ слове́съ твои́хъ непло́дное серде́цъ воздѣ́лывалъ еси́.

Ра́дуйся, святи́телю Моисе́е, похвало́ Це́ркве Христо́вы и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотѣ́ніемъ отъ мірски́хъ сласте́й отлуча́яся, крѣ́пко ополча́лся еси́ на неви́димыя враги́, святи́телю преподо́бне, и вѣ́рнымъ бы́лъ еси́ цѣлому́дрія о́бразъ, и уче́ній сокро́вище неоскудѣва́емое, вопію́щимъ о тебѣ́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго тя́ о спасе́ніи людíй ревни́теля Моисе́я познава́емъ. Якоже бо то́й ско́ро къ лю́демъ беззако́ннующимъ сни́де отъ горы́ Бо́жія, во е́же пресѣщи́ нечести́вое и́хъ устремле́ніе, та́ко и ты́ къ мяту́щимся гра́жданомъ отъ оби́тели Архистрати́га Михаи́ла а́біе прите́клъ еси́ со сло́вомъ вразумле́нія, да не ра́дуютъ пога́ныя, да не пустоша́тъ гра́дъ и це́ркви Бо́жіи. Сего́ ра́ди и крѣ́пость подаде́ ти́ Бо́гъ, и не попусти́ людíй Свои́хъ бы́ти въ посмѣ́хъ діа́волу. И мы́, сла́вяще о се́мъ Бо́га, прино́симъ ти́ хвале́бное пѣ́ніе:

Ра́дуйся, сла́вы Бо́жія при́сный ревни́телю; ра́дуйся, мяте́жей укроти́телю. Ра́дуйся, нему́дрыхъ наказа́телю; ра́дуйся, заблу́ждшихъ къ и́стинѣ воззыва́яй. Ра́дуйся, я́ко тмо́ю страсте́й омрача́емыя просвѣща́еши; ра́дуйся, я́ко всѣ́хъ къ небеси́ направля́еши. Ра́дуйся, отъ рабо́ты вра́жія, я́коже о́ный Моисе́й отъ Еги́пта, изводя́й; ра́дуйся, во мра́цѣ пре́лести сѣдя́щія къ свѣ́ту благоразу́мія возставля́яй. Ра́дуйся, я́ко разжже́нія сатани́нская угаси́вый; ра́дуйся, я́ко христіа́нъ собо́ры въ единомы́сліе приво́диши. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю діа́волъ попра́ся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю Христо́съ просла́вися.

Ра́дуйся, святи́телю Моисе́е, похвало́ Це́ркве Христо́вы и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нническое на земли́ житіе́ пожи́въ и волне́ній мно́жество благоиску́сно преше́дъ, къ безско́рбному животу́ дости́глъ еси́ и дерзнове́ніе и́маши къ Подвигополо́жнику Бо́гу, Ему́же вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь испо́лненъ любве́ Христо́вы и Блага́го Бо́га подража́тель бы́въ, па́стырски поруче́нное тебѣ́ отъ Христа́ ста́до упа́слъ еси́: лица́ бо си́льныхъ не стыдя́ся наставля́лъ и́хъ на пу́ть спасе́нія, немощны́я заступа́лъ еси́, вдова́мъ и сирота́мъ бы́въ помо́щникъ и любо́вь нелицемѣ́рну ко всѣ́мъ стяжа́въ. Сего́ ра́ди, чту́ще святу́ю па́мять твою́, любо́вію ти́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, свидѣ́ній Госпо́днихъ непосты́дный проповѣ́дниче; ра́дуйся, я́ко кро́ткими глаго́лы и мно́гимъ ра́зумомъ проти́вныя вразумля́лъ еси́. Ра́дуйся, горды́ни смири́телю, убо́гихъ же засту́пниче; ра́дуйся, я́ко стяжа́лъ еси́ любо́вь, николи́же отпада́ющую. Ра́дуйся, милосе́рдія исто́чниче; ра́дуйся, непреста́нное о лю́дехъ промышле́ніе. Ра́дуйся, ни́щихъ пита́телю; ра́дуйся, а́лчущимъ хлѣ́бе неоскудѣва́емый. Ра́дуйся, всѣ́хъ наде́жное прибѣ́жище; ра́дуйся, ненаде́жныхъ наде́ждо свѣ́тлая. Ра́дуйся, боля́щихъ услы́шаніе ско́рое; ра́дуйся, ско́рбныхъ отра́до.

Ра́дуйся, святи́телю Моисе́е, похвало́ Це́ркве Христо́вы и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 9

Всего́ себе́ впери́въ къ Боже́ственному жела́нію и пло́ть повину́въ ду́ху воздержа́ніемъ вся́кимъ и добродѣ́яніемъ, пожи́лъ еси́ въ чи́стѣй со́вѣсти и вѣ́рѣ неразори́мѣй. Сего́ ра́ди и въ селе́ніихъ ра́йскихъ водворя́ешися, поя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíй многовѣща́нныхъ красноглаго́ланія не возмо́гутъ исповѣ́сти сла́вы твоея́, ни изрещи́ вели́чія добродѣ́телей твои́хъ: отъ ю́ности бо взе́мъ кре́стъ тво́й, дости́глъ еси́ идѣ́же добро́та неизрѣче́нна и недомы́сленна, и на небесѣ́хъ живе́ши, во свѣ́тѣ невече́рнѣмъ. Моли́ся у́бо о на́съ, принося́щихъ ти́ хвале́бныя пѣ́нія:

Ра́дуйся, тщету́ мірски́хъ попече́ній отри́нувый; ра́дуйся, въ преподо́біи и пра́вдѣ Бо́гу послужи́вый. Ра́дуйся, я́ко о земны́хъ небрегíй, небе́сная наслѣ́довалъ еси́; ра́дуйся, я́ко пресвѣ́тло житіе́ твое́ на земли́ преше́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко вѣ́рою возраща́емь, дре́во живо́тное яви́лся еси́; ра́дуйся, струя́ приснотеку́щая, напая́ющая вѣ́рныхъ. Ра́дуйся, Іерусали́ма небе́снаго граждани́не; ра́дуйся, страны́ на́шея свѣ́тлое ра́дованіе. Ра́дуйся, блаже́нство вѣ́чное унаслѣ́довавый; ра́дуйся, некра́домое бога́тство обрѣты́й. Ра́дуйся, прибѣ́жище на́ше и упова́ніе; ра́дуйся, ско́рое въ болѣ́знехъ врачева́ніе.

Ра́дуйся, святи́телю Моисе́е, похвало́ Це́ркве Христо́вы и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спасти́ся Хотя́й всѣ́мъ человѣ́комъ и въ ра́зумъ и́стины пріити́, дарова́ на́мъ тебе́, я́ко сокро́вище неотъе́млемо, я́ко са́дъ кра́сный добродѣ́телей, я́ко свѣти́льника Боже́ственнаго и свѣтоно́снаго: исцѣле́ній бо благода́ть источа́еши всѣ́мъ, притека́ющимъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, и воздвиза́еши вѣ́рныя воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣ́ну прибѣ́жища стяжа́хомъ тя́, досточу́дне Моисе́е, и въ ско́рбехъ заступле́ніе: предваря́еши бо въ бѣда́хъ су́щія, я́коже иногда́ ку́плю дѣ́ющаго отъ потопле́нія спа́слъ еси́, и разбо́йниче умышле́ніе на того́ па́ки разори́лъ еси́. Не отри́ни у́бо и на́съ, умиле́нно ти́ взыва́ющихъ:

Ра́дуйся, въ бѣда́хъ су́щимъ предста́телю; ра́дуйся, напа́ствуемымъ свободи́телю. Ра́дуйся, пла́вающихъ храни́телю; ра́дуйся, путеше́ствующимъ благо́е поспѣше́ніе. Ра́дуйся, спаса́яй отъ сме́рти го́рькія; ра́дуйся, въ неча́яніи су́щимъ ско́рое поможе́ніе. Ра́дуйся, я́ко рѣ́чная волне́нія уставля́еши; ра́дуйся, я́ко обстоя́нія лука́вства и навѣ́ты зло́бы разруша́еши. Ра́дуйся, оби́димыхъ покро́ве; ра́дуйся, немощству́ющихъ крѣ́посте. Ра́дуйся, я́ко впада́ющихъ во искуше́нія возставля́еши; ра́дуйся, я́ко отъ скорбе́й и озлобле́ній исхища́еши.

Ра́дуйся, святи́телю Моисе́е, похвало́ Це́ркве Христо́вы и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе на́ше моле́бное не пре́зри, незло́биве о́тче: се́ бо вѣ́рою и любо́вію подвиза́еми, притека́емъ ко честно́му гро́бу твоему́, и, прославля́юще вѣнча́вшаго тя́ Го́спода, мо́лимся ти́: моли́ся вы́ну у престо́ла Сла́вы изба́витися на́мъ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, да во благодаре́ніихъ зове́мъ ди́вному во святы́хъ Свои́хъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтода́тельная свѣща́ яви́лся еси́ гра́ду на́шему, блаже́нне о́тче, въ нетлѣ́ніи свята́го тѣлесе́ твоего́. Тѣ́мже блажи́мъ тя́, я́ко и въ гра́дѣ вы́шнемъ вселя́ешися и посредѣ́ на́съ милосе́рдуеши, прираже́нія ле́сти де́монскія сокруша́я и отгоня́я отъ почита́ющихъ свяще́нную па́мять твою́:

Ра́дуйся, человѣ́че Бо́жій; ра́дуйся, я́ко просла́вленный тобо́ю Госпо́дь просла́ви тя́. Ра́дуйся, я́ко въ преподо́біи пожи́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко не даде́ Госпо́дь ви́дѣти тебѣ́, преподо́бному Своему́, истлѣ́нія. Ра́дуйся, я́ко въ вы́шнихъ селе́ніихъ торжеству́еши; ра́дуйся, я́ко и на́съ, въ до́льнемъ мíрѣ пребыва́ющихъ, не оставля́еши. Ра́дуйся, небожи́телю богопросвѣще́нный; ра́дуйся, грѣ́шныхъ ко исправле́нію приводя́й. Ра́дуйся, па́стырю благíй; ра́дуйся, волко́въ мы́сленныхъ отгна́ніе. Ра́дуйся, я́ко съ а́нгелы ликовству́еши; ра́дуйся, я́ко предстои́ши престо́лу Сла́вы невече́рнія.

Ра́дуйся, святи́телю Моисе́е, похвало́ Це́ркве Христо́вы и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́тію Ду́ха Свята́го, е́юже просвѣще́нъ бы́въ при жи́зни, и по сме́рти наслажда́ешися, облагодати́ на́ша мы́сли и сердца́, да чи́стыми усты́ и непоро́чными по́мыслы благодари́мъ Благодѣ́ющаго на́мъ Го́спода и воспѣва́емъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твое́ христоподража́тельное на земли́ житіе́, богому́драя дѣя́нія и по блаже́ннѣй кончи́нѣ пресла́вная чудодѣ́йствія, мо́лимъ тя́ при́сно заступа́ти ны́ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, я́коже иногда́ отъ умышле́нія злы́хъ человѣ́къ, е́же расхи́тити святу́ю оби́тель, идѣ́же положено́ честно́е тѣ́ло твое́, спа́слъ еси́ о́ную ди́внымъ явле́ніемъ твои́мъ. Тѣ́мже, я́ко вы́ну блага́я лю́демъ твои́мъ хода́тайствующему у престо́ла Бо́жія, взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, при́сный о на́съ къ Бо́гу хода́таю; ра́дуйся, оби́димыхъ огражде́ніе. Ра́дуйся, зло́бы сокруши́телю; ра́дуйся, навѣ́товъ вра́жіихъ разоре́ніе. Ра́дуйся, оби́дящихъ кара́телю; ра́дуйся, я́ко непра́выхъ ко́вы разруша́еши. Ра́дуйся, я́ко стяжа́лъ еси́ къ Бо́гу дерзнове́ніе; ра́дуйся, я́ко и на земли́ прославля́ешися. Ра́дуйся, оби́тели твоея́ крѣ́посте и украше́ніе; ра́дуйся, всѣ́хъ на́съ защище́ніе. Ра́дуйся, честны́ми моща́ми твои́ми благода́ти исцѣле́нія подава́яй; ра́дуйся, всѣ́хъ усе́рдно къ тебѣ́ прибѣга́ющихъ приста́нище необурева́емое.

Ра́дуйся, святи́телю Моисе́е, похвало́ Це́ркве Христо́вы и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, свяще́ннѣйшій о́тче, па́стырю и учи́телю на́шъ Моисе́е! Не отри́ни сіе́ на́ше усе́рдное приноси́мое ти́ пѣ́ніе, изба́ви на́съ твои́мъ хода́тайствомъ и по́мощію отъ вся́каго зла́ и вѣ́чныя му́ки, да съ тобо́ю воспѣва́емъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва святи́телю Моисе́ю, архіепи́скопу Новгоро́дскому, чудотво́рцу

О, свяще́ннѣйшій о́тче, святи́телю Христо́въ Моисе́е, па́стырю и учи́телю на́шъ! Не отри́ни на́съ съ вѣ́рою притека́ющихъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ и къ твоему́ заступле́нію, и те́плою моли́твою тя́ призыва́ющихъ, но ско́ро потщи́ся помоли́тися Царю́ ца́рствующихъ и Го́споду госпо́дствующихъ, да изба́витъ ста́до Свое́ отъ волко́въ гу́бящихъ е́, и вся́ку страну́ христіа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами отъ мірска́го мяте́жа и тру́са, наше́ствія иноплеме́нникъ и междоусо́бныя бра́ни, отъ гла́да же и губи́тельства, пото́па, и меча́, и огня́, и напра́сныя сме́рти; и я́коже поми́ловалъ еси́ гряду́щаго ку́плю дѣ́яти отъ потопле́нія, и отъ разбо́йниковъ спа́слъ еси́ святу́ю оби́тель сію́ твою́, та́ко поми́луй и на́съ, умо́мъ, сло́вомъ и дѣ́ломъ во тмѣ́ грѣхо́внѣй су́щихъ, и изба́ви на́съ гнѣ́ва Бо́жія и вѣ́чныя ка́зни, я́ко да твои́мъ хода́тайствомъ и по́мощію, Свои́мъ же милосе́рдіемъ и благода́тію, Христо́съ Бо́гъ ти́хое и безгрѣ́шное житіе́ да́стъ на́мъ пожи́ти въ вѣ́цѣ се́мъ и изба́витъ на́съ шу́іяго стоя́нія, сподо́битъ же десна́го со всѣ́ми святы́ми. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8

Чистоты́ ра́ди житія́ твоего́, поще́нія же, и моли́твъ, и трудо́въ, сосу́дъ благопотре́бенъ бы́лъ еси́ Влады́цѣ Христу́, Иже дарова́ тя́ ста́ду твоему́, я́ко сокро́вище неотъе́млемо, чудесы́ всѣ́хъ обогаща́юща. Тѣ́мъ и мы́, соше́дшеся къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, вѣ́рою и любо́вію вопіе́мъ: моли́ о на́съ, пречестны́й архіере́ю Моисе́е, о́тче на́шъ.

Конда́къ, гла́съ 3

Яко вѣнце́мъ пресвѣ́тлымъ украси́вся дне́сь, вели́кій Новгра́дъ лику́етъ въ па́мять па́стыря своего́ и учи́теля, и, я́ко діади́му ца́рскую возложи́вши, честна́я о́на оби́тель свѣ́тло ра́дуется: просла́ви бо тя́ Бо́гъ, уго́дника Своего́, и прояви́ послѣ́днему ро́ду на́шему цѣльбоно́сныя мо́щи твоя́, святи́телю Моисе́е, Це́рковь же Бо́жія весели́тся, созыва́ющи и́нокъ сосло́віе велегла́сно вопи́ти: ра́дуйся, гра́ду твоему́ и оби́тели похвало́ и всея́ Россíйскія страны́ пресвѣ́тлый свѣти́льниче.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Моисе́е, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.