Акафист святителю Герману, архиепископу Казанскому и Свияжскому, чудотворцу

Конда́къ 1

Избра́нный святи́телю, те́плый о на́съ къ Бо́гу моли́твенниче, уго́дниче Христо́въ, преподо́бне о́тче Ге́рмане, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ твои́мъ предста́тельствомъ избавля́й, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, святи́телю Ге́рмане, вели́кій чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангеломъ уподобля́я непоро́чнымъ житіе́мъ святы́я Твоя́, Го́споди, отве́рзи ми́ у́мъ и язы́къ восхвали́ти богоуго́дную жи́знь и преподо́бныя дѣя́нія святи́теля Твоего́ Ге́рмана, да зове́мъ ему́, взе́мшему отъ ю́ности благíй яре́мъ Тво́й на ра́мо свое́:

Ра́дуйся, благочести́ваго ко́рене благочести́вая о́трасль; ра́дуйся, отъ чре́ва ма́терня избра́нный служи́ти въ преподо́біи и пра́вдѣ. Ра́дуйся, отъ о́троческихъ лѣ́тъ кро́ткимъ и благи́мъ нра́вомъ себе́ украси́вый; ра́дуйся, отъ млада́го во́зраста въ постѣ́ и моли́твѣ па́че во́зраста преуспѣ́вый. Ра́дуйся, съ уче́ніемъ кни́жнымъ па́че стра́ху Бо́жію себе́ обуча́вый; ра́дуйся, въ ю́ныхъ лѣ́тахъ крѣ́пкимъ подви́жникомъ воздержа́нія себе́ яви́вый. Ра́дуйся, ма́ніемъ Боже́ственнымъ издале́ча къ вели́кому твоему́ избра́нію ведо́мый; ра́дуйся, тѣ́мъ же Вседѣ́тельнымъ ма́ніемъ испе́рва, я́ко зѣ́ница о́ка блюдо́мый.

Ра́дуйся, святи́телю Ге́рмане, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дя тщету́ мірска́го житія́ и многомяте́жность человѣ́ческихъ попече́ній, блаже́нне, жи́знь твою́ испе́рва посвяти́лъ еси́ Бо́гу, во е́же непреста́нно, и уста́ми и се́рдцемъ, воспѣва́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумомъ просвѣща́емый свы́ше, и жела́ніемъ влеко́мый къ го́рнѣй жи́зни, ты́ вку́пѣ съ богому́дрымъ роди́телемъ твои́мъ, па́че всего́ тща́ся о угожде́ніи Бо́гу, отве́ргши кра́сная мíра, тѣ́сный и́ноческій пу́ть избра́лъ еси́. Восхваля́я твое́ благо́е изволе́ніе, взыва́емъ тебѣ́:

Ра́дуйся, внѣ́ мірска́го мяте́жа отъ мла́дости рабо́тати Бо́гу предложи́вый; ра́дуйся, ю́ность твою́, я́ко же́ртву непоро́чну, отверже́ніемъ отъ мíра Бо́гу принесы́й. Ра́дуйся, въ жи́зни по Бо́зѣ подъ духо́внымъ игу́менствомъ бу́дущаго святи́теля Гу́рія преспѣва́вый; ра́дуйся, ему́же вку́пѣ въ вели́комъ па́стырскомъ служе́ніи въ споспѣ́шника и прее́мника благода́тію уготовля́выйся. Ра́дуйся, въ то́йжде (Волокола́мской) оби́тели и са́мъ въ мѣ́ру духо́внаго вожденача́льства дости́гнувый; ра́дуйся, пе́рвымъ тща́выйся бы́ти въ послуша́ніи, а́ще и послѣ́днимъ во и́ноцѣхъ себе́ именова́вый. Ра́дуйся, я́ко ели́ко смиря́лъ еси́ себе́, толи́ко па́че благода́тію къ возвыше́нію бы́лъ еси́ уготовля́емъ; ра́дуйся, и смире́ннымъ возвраще́ніемъ отъ нача́льства на пре́жнее послуша́ніе но́выя духо́вныя си́лы для послѣ́дующаго служе́нія твоего́ стяжа́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Ге́рмане, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́лою Вы́шняго, уготовля́вшею тя́ во спасе́ніе твое́ и мно́гихъ, ты́, избра́нниче Бо́жій, ведо́мъ бы́лъ еси́ отъ си́лы въ си́лу богоуго́дной жи́зни и дѣ́лъ. Тѣ́мже и воззва́нъ бы́лъ еси́ благода́тію на служе́ніе Це́ркви въ новопросвѣще́ннѣмъ ца́рствѣ Каза́нскомъ, во е́же научи́ти и невѣ́дущихъ Спаси́теля мíра, зва́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я благо́е помышле́ніе ца́рь, новопріобрѣ́тенное си́лою кре́стною ца́рство Каза́нское, па́че всего́ устро́ити во еди́нствѣ благоче́стія, да еди́нымъ ду́хомъ вѣ́ры пріобщи́тся оно́ къ вели́кой держа́вѣ ца́рства Россíйскаго, а́ки ча́сть къ своему́ тѣ́лу, при первосвяти́телѣ Гу́ріи избра́ тя́ собо́ромъ Це́ркви въ сослуже́бника ему́. О се́мъ ублажа́я тя́, присноблаже́нне, глаго́лемъ:

Ра́дуйся, собо́рнымъ гла́сомъ на дѣ́ло апо́стольское досто́йно избра́нный; ра́дуйся, усе́рдный дѣ́лателю Христо́въ въ новопросвѣще́ннѣй странѣ́ магомета́нскаго заблужде́нія. Ра́дуйся, я́ко благопло́дный са́дъ, святу́ю оби́тель во гра́дѣ Свія́жскѣ насади́вый; ра́дуйся, хра́мъ во сла́ву Успе́нія Богома́тери, а́ки неувяда́емый трудо́въ твои́хъ па́мятникъ въ не́й сооруди́вый. Ра́дуйся, ту́ю пе́рвѣе присноцвѣту́щею лѣ́потою по́двиговъ твои́хъ украси́вый; ра́дуйся, въ богоспаса́емомъ бра́тствѣ новонасажде́нной оби́тели твое́й, па́че всего́ плоды́ послуша́нія и стра́ха Бо́жія возраща́вый. Ра́дуйся, собира́я слове́сныхъ ове́цъ въ слове́сный дво́ръ, всѣ́хъ и для́ спаси́тельнаго жи́тельства, и для́ наставле́нія приходи́вшихъ къ тебѣ́, любе́зно принима́вый; ра́дуйся, сла́вою добродѣ́телей твои́хъ мно́гихъ изъ мра́ка магомета́нскаго нече́стія во свѣ́тъ и́стиннаго благоче́стія обраща́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Ге́рмане, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́рю мірска́го житія́, многообра́зными превра́тностями злоключе́ній вы́ну воздвиза́емую, благооти́шно, я́ко му́дрый ко́рмчій, преше́дъ святи́тель Гу́рій, въ приста́нище безмо́лвнаго поко́я дости́же; на по́прищѣ бо новопросвѣще́нной па́ствы, среди́ непреры́вныхъ трудо́въ подвиза́яся, первосвяти́тель Каза́нскій у́спе ми́рнымъ сно́мъ безсме́ртія. Ты́ же, блаже́нне, я́ко пе́рвый сослужи́тель и ре́вностный сотру́дникъ сконча́вшагося, яви́лся и досто́йный прее́мникъ ему́, да на престо́лѣ святи́тельства пастыренача́льственнѣ вѣща́еши Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавъ богопра́вимый собо́ръ вели́кія Россíйскія Це́ркви о блаже́ннѣй кончи́нѣ пе́рваго святи́теля вели́кія па́ствы Каза́нскія, единогла́сно суди́, я́ко то́кмо ты́ избра́нный Бо́жій досто́инъ возсѣ́сти на сѣда́лищи блаже́ннаго Гу́рія. Тѣ́мже воззва́нный въ ца́рствующій гра́дъ, а́ще и отрица́лся еси́ по обы́чному тебѣ́ смире́нію отъ са́на святи́тельскаго, оба́че повину́яся собо́рному опредѣле́нію, воспрія́лъ еси́ святи́тельскій же́злъ па́ствы Каза́нскія. Тѣ́мже и мы́ въ весе́ліи привѣ́тствуемъ тя́:

Ра́дуйся, благíй ра́бе Го́спода, вѣ́рностію въ ме́ньшемъ содѣ́лавшійся досто́йнымъ бо́льшаго служе́нія; ра́дуйся, свѣти́льниче, на свѣ́щницѣ во спасе́ніе мно́гимъ поста́вленный. Ра́дуйся, наста́вниче, и сло́вомъ, а па́че примѣ́ромъ жи́зни твое́й наставля́вшій вѣ́рныхъ и невѣ́рныхъ на пу́ть Христо́въ; ра́дуйся, па́стырю до́брый, неусы́пнымъ попече́ніемъ полага́вшій ду́шу твою́ о спасе́ніи ду́шъ пасо́мыхъ. Ра́дуйся, му́дрый приста́вниче до́ма Госпо́дня, всѣ́мъ по коего́ждо потре́бѣ ну́жная устроя́вшій; ра́дуйся, вѣ́рный раздая́телю бла́гъ Го́спода твоего́, по́мощь бѣ́дствующимъ, утѣше́ніе скорбя́щимъ, неоску́дно подава́вшій. Ра́дуйся, въ благоговѣ́йнѣмъ служе́ніи твое́мъ, и сердце и преподо́бныя ру́цѣ твои́ о па́ствѣ ко Го́споду воздѣва́вшій; ра́дуйся, благопрія́тными моли́твами твои́ми ми́ръ, ми́лость и благода́ть Бо́жію на новопросвѣще́нныя лю́ди низводи́вшій.

Ра́дуйся, святи́телю Ге́рмане, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 5

Боготе́чной звѣздѣ́ уподо́бился еси́, всехва́льне святи́телю, восходя́ бо благода́тію Бо́жіею отъ си́лы въ си́лу, по свяще́ннымъ степе́немъ іера́рхіи, воззва́нъ бы́лъ еси́ отъ па́ствы Каза́нскія на высоту́ престо́ла митропо́ліи Моско́вскія, да со все́ю Це́рковію воспѣва́еши Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвши благовѣ́рный ца́рь богоуго́дное твое́ житіе́, святи́телю, соизво́ли на вы́шшій свѣ́щникъ Всероссíйскія митропо́ліи поста́вити тя́. Ты́ же, блаже́нне, по смиренному́дрію твоему́, явля́я себе́ недосто́йна бы́ти такова́го са́на, досто́йнѣйшаго поста́вити умоля́лъ держа́внаго. Оба́че повину́яся зва́нію, уготовля́лся испо́лнити во́лю царе́ву, но положи́лъ еси́ въ се́рдцѣ пе́рвѣе изрещи́ царю́ сло́во пра́вды, я́же пра́вда а́ки зло́ вмѣни́ся, и запя́ тя́ на пути́ вруча́емаго тебѣ́ первопресто́лія. Сего́ ра́ди сугу́бо ублажа́емъ тя́:

Ра́дуйся, и на высотѣ́ святи́тельства смире́нная о себѣ́ му́дрствовавый; ра́дуйся, на первопресто́ліи Россíйскія Це́ркве па́че бре́мя, не́же че́сть себѣ́ ви́дѣвый. Ра́дуйся, я́ко во е́же бо́льшимъ послужи́ти во спасе́ніе, гото́въ бы́лъ еси́ и вы́шшее служе́ніе прія́ти; ра́дуйся, пре́жде восше́ствія на высоту́ престо́ла, во смире́ніи сло́во царю́ провѣща́вый. Ра́дуйся, пра́вды ра́ди гоне́ніе и изгна́ніе отъ предлежа́щія че́сти прія́вый; ра́дуйся, сло́во пра́во предъ царе́мъ, па́че прія́тія вре́менной сла́вы предсуди́вый. Ра́дуйся, вѣ́рою и пра́вдою служи́ти бла́гу Це́ркви и ца́рства, необинове́нно на первосвяти́тельскомъ престо́лѣ помышля́вый; ра́дуйся, изгна́ніемъ пра́вды ра́ди, блаже́нство небе́сное себѣ́ угото́вивый.

Ра́дуйся, святи́телю Ге́рмане, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ и́стины бы́лъ еси́, святи́телю Ге́рмане, егда́ зло́бніи опри́чницы воста́ша на святи́теля Фили́ппа, ты́ еди́нъ на судѣ́ непра́веднѣмъ глаго́лалъ еси́ предъ царе́мъ о непра́вдѣ, возводи́мой на му́жа непови́ннаго, вѣща́я въ непоколеби́мѣй пра́вдѣ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́, святи́телю, въ но́вомъ свѣ́тѣ правота́ ду́ха твоего́, егда́ непови́нный святи́тель Фили́ппъ непра́ведно бы́лъ суди́мъ и осужде́нъ, ты́ еди́нъ изъ святи́телей воздви́гъ гла́съ въ защи́ту страда́льца, благодерзнове́нно вѣща́я предъ царе́мъ, я́ко блаже́нный о́нъ отъ ю́ности ни суда́ ло́жна, ни лицепрія́тія не вѣ́дѣ. Ублажа́я праволю́біе твое́, вѣща́емъ тебѣ́:

Ра́дуйся, при а́нгельской кро́тости твое́й, крѣ́пкій ревни́телю благоче́стія, егда́ зрѣ́лъ то́е небрего́мымъ отъ нече́стія; ра́дуйся, побо́рниче угнета́емой правоты́. Ра́дуйся, безтре́петный защи́тниче непови́нности; ра́дуйся, ре́вностію твое́ю по и́стинѣ, дре́внимъ святы́мъ ревни́телямъ уподо́бивыйся. Ра́дуйся, благодерзнове́ніемъ Гро́знаго удиви́вый, но смиренному́дріемъ того́ на кро́тость премѣни́вый; ра́дуйся, примѣ́ръ любви́ къ правотѣ́ и послѣ́дующимъ рода́мъ оста́вивый. Ра́дуйся, при за́падѣ жи́зни твое́й, пла́менныя лучи́ свѣ́тлаго ду́ха твоего́ въ споборе́ніи и́стинѣ показа́вый; ра́дуйся, праволюби́вымъ защище́ніемъ правоты́, тече́ніе пра́ведной жи́зни твое́й увѣнча́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Ге́рмане, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотя́ непоро́чную жи́знь твою́, я́ко до́брый по́двигъ сконча́ти, потща́лся еси́ и царю́ въ смиренному́дріи сло́во бла́го рещи́, и предъ царе́мъ въ защи́ту му́жа пра́веднаго пра́вое сло́во провѣща́ти. Тѣ́мже соверши́въ тече́ніе твое́, я́ко ревни́тель благоче́стія и побо́рникъ и́стины, стяжа́лъ еси́ дерзнове́ніе во исхо́дѣ твое́мъ взыва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго тя́ ревни́теля по благоче́стіи и побо́рника правоты́ позна́ гро́зный ца́рь и ве́сь совѣ́тъ его́, егда́ вѣща́лъ еси́ царю́ въ па́стырской кро́тости словеса́ правоты́ и стра́ха Бо́жія, и на судѣ́ святи́теля глаго́лалъ еси́ предъ царе́мъ во огражде́ніе непови́ннаго. Тѣ́мже внѣ́ па́ствы твоея́, въ ца́рствующемъ гра́дѣ пребыва́я въ терпѣ́ніи, та́мо и блаже́нную жи́знь твою́, отъ посѣще́нія Бо́жія гра́да, смертоно́снымъ посѣще́ніемъ сконча́лъ еси́. Ублажа́я смире́нное въ ду́хѣ, но высо́кое въ дѣла́хъ тече́ніе жи́зни твое́й, и смире́нную кончи́ну твою́, такова́я тебѣ́ прино́симъ:

Ра́дуйся, ревни́телю смиренному́дрія, отъ ю́ности пу́ть смире́нія избра́вый; ра́дуйся, и на свяще́нныя степе́ни зва́ніе и избра́ніе съ смире́ннымъ уклоне́ніемъ принима́вый. Ра́дуйся, жи́знь твою́ при боговоди́момъ ше́ствіи, я́коже въ смире́ніи соверша́вый, та́кожде въ смире́ніи и сконча́вый; ра́дуйся, при кончи́нѣ твое́й очисти́тельною же́ртвою прегрѣше́ній отъ посѣще́нія Бо́жія уме́ршихъ бы́вый. Ра́дуйся, я́коже не иска́вый сла́вы человѣ́ческой въ жи́зни, та́ко смире́нное погребе́ніе воспрія́вый и въ сме́рти; ра́дуйся, я́ко вои́стинну стра́нникъ, вы́ну иска́вшій небе́снаго гра́да, въ ца́рствующемъ гра́дѣ изъ до́льней къ го́рнѣй жи́зни преше́дый. Ра́дуйся, я́ко, идѣ́же во смире́ніи сно́мъ сме́ртнымъ еси́ опочи́лъ, та́можде Госпо́дь пресла́вно тя́ чудодѣ́йствіемъ яви́лъ; ра́дуйся, я́ко не даде́ Госпо́дь ви́дѣте тебѣ́, преподо́бному Своему́, истлѣ́нія.

Ра́дуйся, святи́телю Ге́рмане, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нное и пресла́вное сотвори́ о тебѣ́, преподо́бне, прославля́ющій преподо́бныя Своя́ Госпо́дь. Слы́шавше бо при́сная твоя́ ча́да, новосажде́нной тобо́ю оби́тели и́ноцы, и благочести́віи богоспаса́емыя па́ствы твоея́ лю́діе, гра́да Свія́жска жи́тели, отъ святы́хъ моще́й твои́хъ въ ца́рствующемъ гра́дѣ Москвѣ́ излива́ющіяся исцѣле́нія, потща́шася возврати́ти тя́ во гра́дъ сво́й, въ мѣ́сто пе́рвыхъ по́двиговъ твои́хъ на по́прище просвѣще́нія вѣ́рою новопріобрѣ́тенныя страны́, во е́же благопрія́тнѣе при нетлѣ́нныхъ моще́хъ твои́хъ пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Вседу́шно, отъ всея́ любве́, и всенаро́дно, вся́каго чи́на и зва́нія, мона́си и мірстíи, гра́да Свія́жска жи́теліе вожделѣ́ша имѣ́ти мо́щи твоя́, святи́телю, въ созда́ннѣй тобо́ю оби́тели, въ мѣ́стѣ сла́вы благода́ти, дѣ́йствовавшей тобо́ю въ духо́вномъ созида́ніи и́ночества, и назида́ніи всѣ́хъ приходя́щихъ къ тебѣ́ для душе́вной по́льзы. Тѣ́мже испроси́вше соизволе́ніе благочести́вѣйшаго царя́, съ неизглаго́ланною ра́достію пренесо́ша святы́я мо́щи твоя́, въ созда́нную тобо́ю оби́тель. И мы́, въ ра́дости и́хъ, ве́село привѣ́тствуемъ тя́:

Ра́дуйся, я́ко по смире́ннѣй кончи́нѣ, просла́вленнымъ тобо́ю Го́сподомъ просла́вленъ еси́; ра́дуйся, я́ко для приня́тія святы́хъ моще́й твои́хъ, въ благоговѣ́йно срѣта́вшій тя́ гра́дъ сподви́гся и са́мъ архипа́стырь, святи́тель Гермоге́нъ. Ра́дуйся, я́ко то́йже вели́кій святи́тель, со всѣ́мъ освяще́ннымъ собо́ромъ, подоба́ющее твое́й святы́нѣ надгро́бное пѣ́ніе соверши́; ра́дуйся, я́ко, при внесе́ніи моще́й твои́хъ въ созда́нный тобо́ю хра́мъ Богоро́дицы, ди́вное благоуха́ніе преиспо́лни хра́мъ и оби́тель. Ра́дуйся, я́ко къ о́бщей благоговѣ́йнѣй ра́дости, святы́я мо́щи твоя́ цѣ́лы и нетлѣ́нны обрѣто́шася; ра́дуйся, я́ко многоразли́чными исцѣле́ніями зна́меновася сла́ва святы́хъ моще́й твои́хъ. Ра́дуйся, я́ко тѣ́ми же чудодѣ́йствіями засвидѣ́тельствовася, я́ко обрѣ́лъ еси́ благода́ть у Го́спода; ра́дуйся, я́ко и Симби́рстіи гра́ждане вожделѣ́ша имѣ́ти ча́сть моще́й твои́хъ, во освяще́ніе и благода́тную по́мощь.

Ра́дуйся, святи́телю Ге́рмане, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 9

Вся́кія болѣ́зни, живу́щею въ тебѣ́ благода́тію Свята́го Ду́ха, ты́, святи́телю, врачу́еши съ вѣ́рою притека́ющихъ къ цѣльбоно́снымъ моще́мъ твои́мъ. Сего́ ра́ди пріе́млюще тобо́ю благода́ть исцѣле́ній, благода́рнѣ прія́вшему на Себе́ неду́ги на́ша Спаси́телю пое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíйство человѣ́ческое не мо́жетъ изрещи́ благода́ти нетлѣ́нія моще́й твои́хъ, ни повѣ́дати си́лы чудодѣ́йствія о́ныхъ. Мы́ же, та́инство вѣ́рою пріе́млюще, благоче́стно вѣща́емъ:

Ра́дуйся, чистото́ю ду́ха отъ вся́каго бре́нія отрѣши́выйся; ра́дуйся, посто́мъ и воздержа́ніемъ, я́ко благово́нною сми́рною, тѣ́ло твое́ тлѣ́нія неприча́стно сотвори́вый. Ра́дуйся, непреста́нною моли́твою, я́ко небе́снымъ свѣтоли́тіемъ, то́ежде благода́тной си́лы испо́лнивый; ра́дуйся, все́льшимся въ тя́ Животворя́щимъ Ду́хомъ по сме́рти чудодѣ́йствующій. Ра́дуйся, сія́вшимъ въ тебѣ́ свѣ́томъ Христо́вымъ, тѣле́сныя и душе́вныя о́чи просвѣща́ющій; ра́дуйся, богодарова́нною тебѣ́ си́лою, нечи́стыя ду́хи отъ одержи́мыхъ и́ми отгоня́ющій. Ра́дуйся, въ прибѣга́ющихъ къ тебѣ́ стра́сти душе́вныя и тѣле́сныя врачу́ющій; ра́дуйся, я́ко бо́дренно содѣ́ловавшій спасе́ніе твое́, и всѣ́хъ усе́рдно притека́ющихъ къ тебѣ́ спасе́нію споспѣшеству́ющій.

Ра́дуйся, святи́телю Ге́рмане, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ ду́шу твою́, отне́лѣже на́чалъ еси́ рабо́тати Го́сподеви, вся́кія ско́рби, лише́нія и уничиже́нія до́бльственно терпя́, по блаже́ннѣй кончи́нѣ твое́й, содѣ́лался еси́ прибѣ́жищемъ всѣ́мъ, скорбя́ми жите́йскими обурева́емымъ, во е́же со всѣ́ми взыва́ти благода́рно Изба́вителю всѣ́хъ: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ и огражде́ніе на́мъ святы́я мо́щи твоя́, присноблаже́нне, прибѣга́я бо съ вѣ́рою подъ цѣльбоно́сную сѣ́нь о́ныхъ, никто́же моли́твами твои́ми, изъ хра́ма твоего́ безъ благода́тнаго утѣше́нія отхо́дитъ. Въ не́мже бо са́мъ искуше́нъ бы́лъ еси́, въ се́мъ и искуша́емымъ испра́шиваеши по́мощи. Предстоя́ще у́бо съ любо́вію живопріе́мному гро́бу твоему́, взыва́емъ:

Ра́дуйся, при́сный о на́съ къ Бо́гу хода́таю; ра́дуйся, бѣ́дствующихъ предста́телю. Ра́дуйся, печа́льныхъ утѣ́шителю, ра́дуйся, нужда́ющихся помо́щниче; ра́дуйся, гони́мыхъ прибѣ́жище. Ра́дуйся, обурева́емыхъ злоключе́ніями ти́хое приста́нище; ра́дуйся, во мра́кѣ недоумѣ́нія су́щихъ богосвѣ́тлое вразумле́ніе. Ра́дуйся, оби́димыхъ засту́пниче; ра́дуйся, изнемога́ющихъ ду́хомъ богому́дрое подкрѣпле́ніе.

Ра́дуйся, святи́телю Ге́рмане, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе похва́льное принося́ще тебѣ́, святи́телю, вѣ́мы, я́ко ни свята́го житія́ твоего́, ни преподо́бныхъ дѣя́ній, ни чуде́съ, благода́тію Бо́жіею отъ моще́й твои́хъ оби́льно на́мъ подава́емыхъ, по достоя́нію не то́кмо восхвали́ти, но ниже́, я́коже подоба́етъ, извѣсти́ти возмого́хомъ. Оба́че вѣ́дуще тя́ превы́ше всѣ́хъ похва́лъ су́ща, во свѣ́тлостехъ святы́хъ вселя́щеся, простира́емъ моле́бный гла́съ о тебѣ́, Прославля́ющему святы́я Своя́: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рный свѣти́льникъ иму́ще святы́я мо́щи твоя́, пу́ть пра́вый на́мъ освѣща́ющій, и грѣхо́вный мра́къ разгоня́ющій, блажи́мъ тя́ во оби́телехъ го́рнихъ веселя́щася, и отъ неистощи́маго исто́чника благода́ти Бо́жіей, блага́я и поле́зная по коего́ждо потре́бѣ на́мъ испра́шивающа:

Ра́дуйся, за земны́я по́двиги твои́, пренебе́сными бла́гами отъ Подвигополо́жника обдарова́нный; ра́дуйся, за нищету́ духо́вную Ца́рство небе́сное воспріе́мый. Ра́дуйся, за воздыха́нія и сле́зы непроходя́щимъ весе́ліемъ утѣша́ющійся; ра́дуйся, за кро́тость твою́ зе́млю вѣ́чнаго облада́нія наслѣ́дивый. Ра́дуйся, за а́лчбу и жа́жду отъ неистощи́маго пото́ка сла́дости насыща́ющійся; ра́дуйся, за милосе́рдіе твое́, ми́лость отъ Бо́га получи́вый. Ра́дуйся, за чистоту́ твою́, лицезрѣ́ніемъ Бо́жіимъ наслажда́ющійся; ра́дуйся, за гоне́ніе пра́вды ра́ди, на мѣ́стѣ зла́чнѣ премíрнаго поко́я вселя́ющійся.

Ра́дуйся, святи́телю Ге́рмане, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ть, все́льшуюся въ тя́ Свята́го Ду́ха, яви́въ въ жи́зни, въ сме́рти и по сме́рти твое́й, святи́телю, облагодати́ на́шу мы́сль, недоумѣ́емъ бо, ка́ко соверши́мъ ску́дную пѣ́снь на́шу въ похвалу́ тебѣ́, ра́звѣ запечатлѣ́емъ ту́ю совокупле́ніемъ во еди́но, я́ко раздѣле́нныхъ луче́й, воспѣ́тыхъ на́ми до́блестей твои́хъ, да хва́ляще тя́ вы́ну, уста́ми и се́рдцемъ пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твое́ христоподража́тельное житіе́, богому́дрыя дѣя́нія, блаже́нную кончи́ну, пресла́вныя по кончи́нѣ чудодѣ́йствія, и явле́ннѣйшія до́блести твои́, я́ко свѣ́тлыя лучи́ соединя́я вку́пѣ, отъ со́бственныхъ твои́хъ добро́тъ прино́симъ тебѣ́ хвале́ніе таково́е:

Ра́дуйся, отъ ю́ности твое́й крѣ́пкимъ по́стникомъ и неосла́бнымъ подви́жникомъ себе́ яви́вый; ра́дуйся, по свяще́ннымъ степе́немъ возводи́мый благода́тію, па́че же восхожде́ніемъ въ се́рдцѣ, по вну́тренней свя́тости смиренному́дренно возвыша́выйся. Ра́дуйся, до́бльственный блаже́ннаго Гу́рія въ духо́вномъ созида́ніи па́ствы Каза́нскія сотру́дниче, ра́дуйся, того́жде досто́йный въ пастыренача́льствѣ прее́мниче; ра́дуйся, имѣ́вый зва́ніе свѣти́ти и на высотѣ́ Всероссíйской митропо́ліи. Ра́дуйся, исповѣ́дниче и́стины предъ царе́мъ и защи́тниче страда́льческой правоты́ святи́теля; ра́дуйся, на мѣ́стѣ смире́ннаго поко́ища чудодѣ́йственною благода́тію проявле́нный. Ра́дуйся, пресла́вно изъ ца́рствующаго гра́да нетлѣ́нными моща́ми твои́ми во оби́тель твою́ пренесе́нный; ра́дуйся, осно́ванной тобо́ю оби́тели свяще́нное огражде́ніе и украше́ніе. Ра́дуйся, я́ко въ ско́рбехъ утѣше́ніе, въ болѣ́знехъ исцѣле́ніе, мо́щи твои́ на́мъ дарова́шася; ра́дуйся, благопрія́тный о на́съ до́льнихъ и пе́рстныхъ, вку́пѣ смире́нныхъ и грѣ́шныхъ, въ го́рнихъ къ Бо́гу предста́телю, и немо́лчный моли́твенниче.

Ра́дуйся, святи́телю Ге́рмане, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, вели́кій уго́дниче Бо́жій, святи́телю Ге́рмане! Пріими́ сіе́ усе́рдное къ тебѣ́ моле́ніе на́ше, и благопрія́тнымъ твои́мъ предъ престо́ломъ Святы́я Тро́ицы предста́тельствомъ, моли́ о на́съ, недосто́йнихъ рабѣ́хъ твои́хъ, е́же изба́витися на́мъ отъ належа́щихъ бѣ́дъ, внеза́пныя сме́рти и вѣ́чнаго осужде́нія, да сподо́бимся вку́пѣ съ тобо́ю, въ ли́кѣ святы́хъ, вы́ну Еди́ному въ Тро́ицѣ Бо́гу, Спаси́телю на́шему, воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва пе́рвая, чита́емая при наро́читыхъ собо́рныхъ служе́ніяхъ

О, святи́телю Христо́въ Ге́рмане, богому́дрый оби́тели сея́ основа́телю, духо́вный и́ночествующихъ вождю́, примѣ́ромъ христоподража́тельной жи́зни твое́й всѣ́хъ вѣ́рныхъ и въ жи́зни и по кончинѣ́ твое́й наставля́ющій! Къ тебѣ́ прибѣга́емъ и тебе́ усе́рдно мо́лимъ: содѣ́лай святы́ми твои́ми моли́твами, да и мы́, благода́тію Бо́жіею, сози́ждемся во оби́тель Ду́ха Свята́го, послѣ́дованіемъ жи́зни твое́й вообража́емся во о́бразъ Христо́въ, во о́бразъ преподо́бія и пра́вды, и осѣня́емые си́лою богопрія́тныхъ моли́твъ твои́хъ, прино́симъ плоды́ благи́хъ дѣ́лъ; благоугожда́я Го́споду, да тщи́мся ходи́ти во свѣ́тѣ лица́ Его́, па́че всего́ люби́ти Его́ и исполня́ти святу́ю во́лю Его́, служи́ти во бла́го бли́жнихъ на́шихъ и всемѣ́рно содѣ́ловати спасе́ніе свое́, на пути́ многопремѣ́нчивой жи́зни, терпѣ́ніемъ вся́кой тѣсноты́, скорбе́й, лише́ній. А дабы́ возмощи́ на́мъ понести́ благо́е и́го Христо́во, моли́, свя́тче Бо́жій, о укрѣпле́ніи не́мощи на́шей по́мощію свы́ше, да изба́витъ на́съ Госпо́дь отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, отъ о́гненнаго и во́днаго потребле́нія, отъ неблагорастворе́нія возду́ха и тлетво́рныхъ вѣ́тръ, а па́че отъ душепа́губнаго пла́мене, потопле́нія и обурева́нія страсте́й на́шихъ, да, подъ кро́вомъ бла́гости и милосе́рдія Бо́жія, ти́хое и безмо́лвное житіе́ поживе́мъ, жду́ще блаже́наго явле́нія Го́спода и Спа́са на́шего Іису́са Христа́, Ему́же со Отце́мъ и Святы́мъ Его́ Ду́хомъ че́сть и сла́ва, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва втора́я, при обы́чныхъ моле́бнахъ, соверша́емыхъ мно́гими

О, святи́телю Ге́рмане, вели́кій уго́дниче Христо́въ, оби́тели сея́ богому́дрый основа́телю, мона́шествующихъ наста́вниче и гра́да сего́ недре́млемый блюсти́телю, свято́ю душе́ю твое́ю на небеси́ престо́лу Святы́я Тро́ицы предстоя́й, нетлѣ́ннымъ же тѣ́ломъ здѣ́, во оби́тели твое́й, почива́яй и многоразли́чная чудеса́ моли́твами соверша́яй! При́зри на ны́ и на вся́ лю́ди, къ цѣльбоно́сному твоему́ гро́бу притека́ющія и твоего́ ко Го́споду хода́тайства во обдержа́щихъ ну́ждахъ прося́щія. Поне́же мы́, по мно́жеству грѣхо́въ на́шихъ, не то́чію недосто́йни принести́ со дерзнове́ніемъ моле́бный гла́съ, но ниже́ возвести́ оче́съ на́шихъ на не́бо; ты́ же, я́ко стяжа́вый дерзнове́ніе, принеси́ за всѣ́хъ, къ честнѣ́й ра́цѣ твое́й приходя́щихъ, те́плыя моли́твы ко Го́споду, е́же изба́витися на́мъ отъ гла́да, пото́па, тру́са, огня́, меча́, бра́ни, отъ люде́й и діа́вола быва́ющія, и отъ вся́кія душе́вныя и тѣле́сныя болѣ́зни; да, изба́вльшеся си́хъ, и рабо́тая Го́споду, Ему́же предстои́ши, вни́демъ въ несконча́емый поко́й, и вку́пѣ съ тобо́ю просла́вимъ всѣ́хъ благи́хъ пода́теля Бо́га, всегда́, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва тре́тія, при кра́ткихъ моле́бнахъ для одного́ или́ не мно́гихъ

О, вели́кій уго́дниче Христо́въ, Ге́рмане, те́плый о на́съ ко Го́споду моли́твенниче, всѣ́мъ притека́ющимъ къ тебѣ́ во ско́рбехъ предста́телю! Испроси́ на́мъ по́мощь въ не́мощахъ, утѣше́ніе въ ско́рбехъ, здра́віе въ неду́гахъ душе́вныхъ и тѣле́сныхъ. Умоли́ Го́спода дарова́ти на́мъ оставле́ніе во всѣ́хъ, ели́ка согрѣши́хомъ отъ ю́ности на́шей въ житіи́ се́мъ, дѣ́ломъ, сло́вомъ, помышле́ніемъ и всѣ́ми на́шими чу́вствы. И при кончи́нѣ на́шей испроси́ на́мъ вре́мя покая́нія, да, предвари́въ и́скреннимъ исповѣ́даніемъ грѣхо́въ и очище́ніемъ со́вѣсти исхо́дъ ду́шъ на́шихъ, безбѣ́дно пре́йдемъ возду́шныя мыта́рства, и изба́вимся осужде́нія и му́ки, ми́лостію безнача́льнаго Отца́, благода́тію собезнача́льнаго Сы́на, и освяще́ніемъ присносу́щнаго Ду́ха. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Отъ ю́ности и́го Христо́во усе́рдно воспріи́мъ, бдѣ́нными по́двиги поста́ и моли́твы просла́вился еси́. Отону́дуже призыва́ющу тя́ Бо́гу на служе́ніе Це́ркви въ новопросвѣще́ннѣмъ ца́рствѣ Каза́нстѣмъ, вку́пѣ со святи́телемъ Гу́ріемъ воззва́нъ бы́лъ еси́, идѣ́же я́ко первонача́льникъ созда́нной тобо́ю въ гра́дѣ Свія́жскѣ оби́тели и досто́йный первосвяти́телю прее́мникъ яви́лся еси́. Почива́я у́бо нетлѣ́нными моща́ми во оби́тели твое́й, а ду́хомъ предстоя́ престо́лу Влады́чню, моли́ся, святи́телю Ге́рмане, со святи́телемъ Гу́ріемъ оби́тели твое́й во святы́ни, правосла́внѣй же па́ствѣ во благоче́стіи преспѣва́ти и тмѣ́ иновѣ́рія свѣ́томъ вѣ́ры разгна́тися.

Инъ тропа́рь, гла́съ то́йже

Яко вели́кимъ па́стыремъ единонра́вна и учи́телемъ вселе́нныя единомы́сленна, Це́ркве Бо́жія служи́теля усе́рдна и строи́теля та́инъ Христо́выхъ благоговѣ́йна, сте́кшеся, благовѣ́рніи лю́діе, Свія́жскія оби́тели богому́драго основа́теля и Каза́нскія новопросвѣще́нныя па́ствы святи́теля Ге́рмана пѣ́сньми и пѣ́ніи восхва́лимъ, глаго́люще: не преста́й присѣща́ти моли́твами твои́ми на оби́тель и на всю́ па́ству твою́, и оби́тель во святы́ни, па́ству же въ вѣ́рѣ и благоче́стіи блюди́ невреди́мо.

Конда́къ, гла́съ 4

До́блестями преподо́бія и пра́вды вруче́нное тебѣ́ слове́сное ста́до озаря́я и на зла́чныхъ сло́ва Христо́ва па́житяхъ пита́я, на пра́вый пу́ть за́повѣдей Госпо́днихъ си́лою ду́ха твоего́ наставля́лъ еси́ е́. Тѣ́мже и ны́нѣ, осѣня́емое цѣльбоно́сными чудотворе́ніи твои́ми, въ святу́ю па́мять твою́, зове́мъ тебѣ́: не преста́й, святи́телю, предста́тельствовати предъ Пастыренача́льникомъ о ста́дѣ твое́мъ, я́ко па́ствы твоея́ утвержде́ніе и су́щимъ по тебѣ́ святи́телемъ удобре́ніе.

Инъ конда́къ, гла́съ то́йже

Бо́дрствуя въ моли́твахъ, послуша́нія до́брый рачи́тель бы́въ, въ терпѣ́ніи стяжа́лъ еси́ ду́шу твою́, дѣ́лы смиренному́дрія и кро́тости изря́дствуя, престо́лъ святи́тельства благовѣ́ріемъ и благоче́стіемъ украси́лъ еси́, о́тче священнонача́льниче Ге́рмане, моли́ Христа́ Бо́га о оби́тели и о все́мъ ста́дѣ твое́мъ, я́ко па́ствы твоея́ утвержде́ніе и су́щимъ по тебѣ́ святи́телемъ свѣ́тлое украше́ніе.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Ге́рмане, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.