Акафист святителю Феодосию (Полоницкому-Углицкому), архиепископу Черниговскому и Новгород-Cеверскому, чудотворцу

Конда́къ 1

Избра́нный чудотво́рче, вели́кій уго́дниче Христо́въ, святи́телю о́тче Ѳеодо́сіе, нетлѣ́ніемъ моще́й твои́хъ и мно́жествомъ чуде́съ отъ Бо́га просла́вленный, въ пѣ́снехъ ра́достныхъ ублажа́емъ тя́, засту́пника на́шего. Ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свобожда́й, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жій, святи́телю Ѳеодо́сіе, чудотво́рче пресла́вный.

Икосъ 1

Ангелъ во пло́ти яви́лся еси́, богому́дре Ѳеодо́сіе, а́нгельскими нра́вы измла́да себе́ украша́я, тѣ́мже и а́нгелъ це́ркве Черни́говскія досто́йнѣ поста́вленъ бы́лъ еси́ отъ Бо́га, всѣ́хъ наставля́я ко спасе́нію и всѣ́мъ явля́я въ себѣ́ пра́вило вѣ́ры и о́бразъ кро́тости, воздержа́нія же и любве́. Сего́ ра́ди, ча́да твоя́ су́ще, любо́вію вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, а́нгеле земны́й и человѣ́че небе́сный; ра́дуйся, небе́сныхъ си́лъ собесѣ́дниче и сослужи́телю. Ра́дуйся, въ житіи́ твое́мъ безпло́тнымъ поревнова́вый; ра́дуйся, и по сме́рти съ ни́ми водвори́выйся. Ра́дуйся, отъ ю́ности Христа́ всѣ́мъ се́рдцемъ твои́мъ возлюби́вый; ра́дуйся, отъ у́тра жи́зни твоея́ Тому́ еди́ному порабо́тавый. Ра́дуйся, вся́ за́повѣди Госпо́дни вѣ́рно и непоро́чно сохрани́вый; ра́дуйся, мно́гъ пло́дъ духо́вный о Христѣ́ сотвори́вый. Ра́дуйся, усе́рдною моли́твою ду́хъ тво́й окрили́вый; ра́дуйся, чту́щихъ любо́вію па́мять твою́ отъ бѣ́дъ покрыва́ющій.

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жій, святи́телю Ѳеодо́сіе, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 2

Ви́дѣвъ суету́ мíра сего́ скороги́бнущую, всѣ́мъ се́рдцемъ возжела́лъ еси́, о́тче Ѳеодо́сіе, мíръ се́й оста́вити и во и́ночествѣ Бо́гу послужи́ти. Тѣ́мже и́го Христо́во благо́е и ле́гкое усе́рднѣ воспрія́въ, и́нокъ святы́я оби́тели Кíево-Пече́рскія смире́нъ и послушли́въ бы́лъ еси́, воспѣва́я всѣ́хъ Творцу́ а́нгельскую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ богопросвѣще́нный тво́й ви́дѣвъ, святи́тель Кíевскій Діони́сій поста́ви тя́, Ѳеодо́сіе, архидіа́кона собо́рныя це́ркве Софíи Прему́дрости Бо́жіей, да служи́ши алтарю́ Госпо́дню при соверше́ніи та́инъ Бо́жіихъ. Мы́ же, въ тебѣ́ избра́нный сосу́дъ Ду́ха Свята́го вѣ́дуще, со умиле́ніемъ зове́мъ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, подъ кро́вомъ чудотво́рцевъ Пече́рскихъ нача́ло по́двиговъ твои́хъ положи́вый; ра́дуйся, отъ ю́ности добродѣ́тельми мона́шескаго житія́ преизря́дно себе́ украси́вый. Ра́дуйся, и́ноковъ пресвѣ́тлая красото́; ра́дуйся, по́стниковъ пресла́вная похвало́. Ра́дуйся, святи́телей благоговѣ́йныхъ люби́мый собесѣ́дниче; ра́дуйся, послуша́нія нелицемѣ́рный рачи́телю. Ра́дуйся, подви́жниче смире́нный, на Го́спода все́ упова́ніе возложи́вый; ра́дуйся, уедине́ннаго житія́ до́брый ревни́телю. Ра́дуйся, избра́нниче Христо́въ преблаже́нный; ра́дуйся, Бо́гомъ да́нный на́мъ засту́пниче непреобори́мый.

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жій, святи́телю Ѳеодо́сіе, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 3

Си́ла Бо́жія осѣни́ тя́, о́тче Ѳеодо́сіе, егда́ во іере́я посвяще́нъ бы́лъ еси́ отъ святи́теля Діони́сія и во игу́мена оби́тели Корсу́нскія отъ него́ поста́вленъ, да пасе́ши Христо́во ста́до и руководи́ши и́ноки ко спасе́нію, воспѣва́я ку́пно съ ни́ми хвале́бную пѣ́снь въ Тро́ицѣ сла́вимому Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я смире́ніе нелицемѣ́рное, пра́хъ и пе́пелъ себе́ именова́лъ еси́, преблаже́нне Ѳеодо́сіе, и запреще́ніе отъ архіере́я, непови́ненъ сы́й, безро́потно поне́слъ еси́. Тѣ́мже и мы́, ублажа́юще таково́е, вои́стину христоподража́тельное, незло́біе твое́, воспѣва́емъ тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, а́гнче незло́бивый, никому́же зла́ за зло́ возда́вый; ра́дуйся, я́ко запреще́ніе архіере́йское нося́, послуша́ніе вели́кое яви́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко тогда́ и епитрахи́ли косну́тися не дерза́лъ еси́; ра́дуйся, смире́ніемъ и преда́ніемъ себе́ въ во́лю Бо́жію врага́ побѣди́вый. Ра́дуйся, и́ноче боголюбе́зный, преподо́біемъ и кро́тостію благоукраше́нный; ра́дуйся, по́стническимъ житіе́мъ, я́ко безкро́внымъ му́ченичествомъ увѣнча́нный. Ра́дуйся, мона́шествующимъ оте́цъ и наста́вникъ богому́дрый; ра́дуйся, оби́телей и́ноческихъ многоо́пытный руководи́телю. Ра́дуйся, престо́ла Бо́жія вѣ́рный и благоговѣ́йный служи́телю; ра́дуйся, предъ Бо́гомъ те́плый о на́съ хода́таю.

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жій, святи́телю Ѳеодо́сіе, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 4

Бу́рю гоне́ній на Це́рковь Бо́жію во гра́дѣ Кíевѣ воздви́же мудрова́ніе лати́нское. Ты́ же, богому́дре Ѳеодо́сіе, во игу́мена оби́тели Вы́дубецкія тогда́ поста́вленъ бы́въ, сію́ отъ лжеуче́нія огради́лъ еси́, утвержда́я бра́тію свою́ въ правосла́внѣй вѣ́рѣ непоро́чно воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавъ богоуго́дное житіе́ твое́, о́тче Ѳеодо́сіе, святи́тель Бо́жій Ла́зарь, призва́ тя́ отъ Кíева въ Черни́говъ и, поста́вивъ во архимандри́та пречестны́я оби́тели Еле́цкія, сотвори́ помо́щника себѣ́ во управле́ніи церко́внѣмъ. Ты́ же съ любо́вію сыно́внею послужи́лъ еси́ ему́ и вои́стину досто́инъ яви́лся еси́, да воспѣва́емъ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, ста́рцу святи́телю съ любо́вію послужи́вый; ра́дуйся, я́ко сы́нъ отцу́ во все́мъ ему́ послу́шенъ бы́вый. Ра́дуйся, ста́рость его́ упоко́ивый; ра́дуйся, труды́ святи́тельскія ему́ облегчи́вый. Ра́дуйся, благолѣ́пія церко́внаго усе́рдный рачи́телю; ра́дуйся, преда́ній апо́стольскихъ вѣ́рный храни́телю. Ра́дуйся, пра́вды ре́вностный блюсти́телю; ра́дуйся, до́лга па́стырскаго непоколеби́мый исполни́телю. Ра́дуйся, алтаря́ Госпо́дня служи́телю непоро́чный; ра́дуйся, па́стыремъ свѣ́тлый о́бразе.

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жій, святи́телю Ѳеодо́сіе, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 5

Боготе́чную звѣзду́, къ го́рнему Іерусали́му путеводя́щую и добродѣ́тельми свѣ́тло сія́ющую, зря́ще тя́, преди́вный Ѳеодо́сіе, и́ноцы же и мірстíи съ любо́вію послѣ́доваху тебѣ́, внима́юще твоему́ уче́нію душеполе́зному и взира́юще на о́бразъ чи́стаго житія́ твоего́, поуча́хуся взыва́ти съ тобо́ю Бо́гу, ди́вному во святы́хъ Свои́хъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвъ себе́ святи́тель Ла́зарь ста́ростію претружде́на и въ си́лахъ тѣле́сныхъ изнемо́гша, возжела́ имѣ́ти тя́, Ѳеодо́сіе, прее́мника по себѣ́ во святи́тельствѣ, и проси́ святѣ́йшаго патріа́рха Моско́вскаго посвяти́ти тя́ во архіепи́скопа. Мы́ же въ се́мъ Бо́жіе зва́ніе, е́же на тебѣ́, уразумѣва́юще, любо́вію прославля́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, архіере́ю Бо́жій, отъ Предвѣ́чнаго Архіере́я ди́вно предъизбра́нный; ра́дуйся, апо́столовъ досто́йный прее́мниче и усе́рдный ревни́телю. Ра́дуйся, святи́телю Христо́въ, отъ собо́ра святи́телей Россíйскихъ освяще́нный; ра́дуйся, іера́рше благíй и нищелюби́вый. Ра́дуйся, архипа́стырю, ми́лостивый и сострада́тельный; ра́дуйся, святи́телемъ Митрофа́ну и Дими́трію собесѣ́дниче и сопресто́льниче. Ра́дуйся, архіере́евъ правосла́вныхъ красото́; ра́дуйся, па́стырю до́брый, ду́шу твою́ за о́вцы положи́ти гото́вый. Ра́дуйся, учи́телю златослове́сный; ра́дуйся, богосвѣ́тлый свѣти́льниче Це́ркве Христо́вы, во тмѣ́ вѣ́ка сего́ возсія́вшій.

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жій, святи́телю Ѳеодо́сіе, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ не сло́вомъ то́чію, но и дѣ́ломъ яви́лся еси́ Христо́ва уче́нія, святи́телю Ѳеодо́сіе, я́ко па́стырь до́брый, по о́бразу Пастыренача́льника Христа́ всѣ́хъ съ любо́вію наставля́я ко спасе́нію, всѣ́мъ о́бразъ житія́ по за́повѣдемъ Христо́вымъ подава́я и всѣ́хъ поуча́я взыва́ти при́сно Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́, я́ко у́тро свѣтоза́рное, странѣ́ Черни́говстѣй, святи́телю Бо́жій Ѳеодо́сіе, и па́ству, тебѣ́ ввѣ́ренную, свѣ́томъ добродѣ́телей твои́хъ озари́лъ еси́, смире́ніемъ высо́кая стяжава́я и нищету́ и́ноческую соблюда́я: вся́ бо, я́же имѣ́лъ еси́, неиму́щимъ усе́рднѣ раздава́лъ еси́. О се́мъ дивя́щеся, я́ко нищелю́бца соверше́ннаго ублажа́емъ тя́, зову́ще:

Ра́дуйся, милосе́рдія исто́чниче неисчерпа́емый; ра́дуйся, си́рымъ прибѣ́жище благонаде́жное. Ра́дуйся, вдови́цамъ ми́лостивый покрови́телю; ра́дуйся, а́лчущихъ неоску́дный пита́телю. Ра́дуйся, оби́димымъ ско́рый засту́пниче; ра́дуйся, скорбя́щимъ благонаде́жный утѣ́шителю. Ра́дуйся, су́щимъ въ бѣда́хъ гото́вый помо́щниче; ра́дуйся, младе́нцемъ до́брый воспита́телю. Ра́дуйся, ю́ношамъ и дѣ́вамъ въ цѣлому́дріи наста́вниче; ра́дуйся, ста́рцемъ и немощны́мъ тве́рдое укрѣпле́ніе.

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жій, святи́телю Ѳеодо́сіе, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 7

Хотя́ всѣ́мъ се́рдцемъ твои́мъ еди́ному Го́споду благоугожда́ти, по́двигомъ до́брымъ до конца́ подвиза́лся еси́, Ѳеодо́сіе, труды́ къ трудо́мъ во смире́ніи прилага́я, посто́мъ и бдѣ́ніемъ съ моли́твою пло́ть твою́ умерщвля́я и любо́вію всѣ́хъ согрѣва́я. Тѣ́мже и сподо́бился еси́ еще́ на земли́ досто́йно и пра́ведно воспѣва́ти а́нгельскую пѣ́снь Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго тя́ моли́твенника и чудотво́рца преди́внаго яви́ Госпо́дь въ странѣ́ Россíйстѣй, святи́телю о́тче Ѳеодо́сіе. Тѣ́мже и свѣ́тло красу́ется тобо́ю Це́рковь Правосла́вная, я́ко дерзнове́ніе ве́ліе ко Христу́ и́маши, Ему́же моли́ся, святи́телю, о на́съ грѣ́шныхъ, любо́вію тебѣ́ вопію́щихъ сицева́я:

Ра́дуйся, пресвѣ́тлый свѣти́льниче вѣ́ры правосла́вныя; ра́дуйся, правосла́вія стра́же неусыпа́ющій. Ра́дуйся, благоче́стія ре́вностный побо́рниче; ра́дуйся, Це́ркве Бо́жія сто́лпе непоколеби́мый. Ра́дуйся, хра́мино добродѣ́телей преукраше́нная; ра́дуйся, безстра́стія и чистоты́ ревни́телю преизря́дный. Ра́дуйся, моли́твы сокро́вище неистощи́мое; ра́дуйся, та́инъ Бо́жіихъ вѣ́рный строи́телю. Ра́дуйся, па́ству твою́ въ вѣ́рѣ и благоче́стіи соблюда́яй; ра́дуйся, со святы́ми сликова́нія въ небе́сномъ Ца́рствіи сподо́бивыйся.

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жій, святи́телю Ѳеодо́сіе, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 8

Стра́нствіе земно́е богоуго́днѣ соверши́въ, святи́телю о́тче Ѳеодо́сіе, свя́то и пра́ведно почи́лъ еси́ о Го́сподѣ сно́мъ сме́рти, я́же бы́сть тебѣ́ прохожде́ніе отъ трудо́въ на поко́й вѣ́чный: прія́лъ бо еси́ отъ Христа́ Бо́га вѣне́цъ сла́вы нетлѣ́нный и водвори́лся еси́ со святы́ми воспѣва́ти Ему́ вѣ́чно хвале́бную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь еси́ любо́вь неоскудѣва́ющая, святи́телю Бо́жій Ѳеодо́сіе: я́коже бо въ житіи́ се́мъ, та́ко и по преставле́ніи къ Бо́гу ча́дъ твои́хъ не оставля́еши, на всѣ́хъ, къ тебѣ́ вѣ́рою притека́ющихъ, ми́лостивнѣ призира́еши, боля́щимъ исцѣле́ніе подава́я, скорбя́щихъ утѣша́я, отъ бѣ́дъ избавля́я. Сего́ ра́ди, благода́рни су́ще, воспѣва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, нищету́ духо́вную отъ ю́ности возлюби́вый; ра́дуйся, Христу́ въ ме́ньшихъ бра́тіяхъ его́ вѣ́рно послужи́вый. Ра́дуйся, две́ри милосе́рдія Бо́жія на́мъ отверза́ющій; ра́дуйся, гнѣ́въ Бо́жій, пра́ведно на ны́ дви́жимый, на ми́лость прелага́ющій. Ра́дуйся, по отше́ствіи твое́мъ къ Бо́гу съ на́ми пребыва́ющій; ра́дуйся, умерщвле́нныя грѣха́ми ду́ши благода́тію Христо́вою оживля́ющій. Ра́дуйся, исто́чниче сострада́нія, къ лю́демъ приснотеку́щій; ра́дуйся, омраче́нныхъ заблужде́ніями бла́гостный просвѣти́телю. Ра́дуйся, съ небе́сныхъ высо́тъ на ско́рби на́ши призира́ющій; ра́дуйся, всѣ́хъ на́съ любо́вію твое́ю объе́млющій.

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жій, святи́телю Ѳеодо́сіе, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 9

Вси́ лю́діе Черни́говстіи просла́виша Бо́га, егда́ услы́шаша о пресла́вномъ явле́ніи твое́мъ, святи́телю Ѳеодо́сіе, прее́мнику твоему́ архіепи́скопу Іоа́нну, его́же отъ неду́га тя́жка исцѣли́лъ еси́, явля́я дерзнове́ніе твое́ ко Го́споду. Сего́ ра́ди и потща́ся гро́бъ тво́й благоукраси́ти и подо́біе лица́ твоего́ надъ ни́мъ поста́вити, зовы́й ди́вному во святы́хъ Свои́хъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи многовѣща́ніи не возмо́гутъ восхвали́ти тя́ по достоя́нію вѣ́чныя сла́вы досто́йнаго, святи́телю о́тче Ѳеодо́сіе. И кто́ мо́жетъ повѣ́дати мно́гая и пресла́вная чудеса́ твоя́, я́же источи́лъ еси́ отъ нетлѣ́нныхъ моще́й и ико́нъ твои́хъ святы́хъ? О се́мъ у́бо ра́дующеся, и Бо́га, святы́хъ Свои́хъ прославля́ющаго, сла́вяще, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, въ пресвѣ́тлыхъ ра́йскихъ черто́зѣхъ обита́ющій; ра́дуйся, нетлѣ́ніемъ моще́й твои́хъ зарю́ о́бщаго воскресе́нія на́мъ предпоказу́ющій. Ра́дуйся, въ видѣ́ніихъ во бла́го вѣ́рующимъ явля́ющійся; ра́дуйся, въ со́ніяхъ на моли́тву къ твоему́ хода́тайству призыва́ющій. Ра́дуйся, сле́зы и воздыха́нія скорбя́щихъ съ любо́вію утоля́ющій; ра́дуйся, проше́нія тружда́ющихся и обремене́нныхъ ско́ро исполня́ющій. Ра́дуйся, отъ внеза́пныя сме́рти вѣ́рныхъ избавля́ющій; ра́дуйся, да́нныя Бо́гу обѣ́ты исполня́ти побужда́ющій. Ра́дуйся, слѣпы́мъ прозрѣ́ніе, глухи́мъ слы́шаніе подаю́щій; ра́дуйся, о́тче чадолюби́вый, я́коже ко́кошъ подъ крилѣ́, духо́вныя ча́да твоя́ у гро́ба твоего́ собира́ющій.

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жій, святи́телю Ѳеодо́сіе, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 10

Спасе́ніе вѣ́чное унаслѣ́довалъ еси́, святи́телю Ѳеодо́сіе, и свѣ́тло ны́нѣ лику́еши со а́нгелы и всѣ́ми святы́ми, при́сно созерца́я пресвѣ́тлое лице́ Христа́ Бо́га на́шего, Его́же моли́ти не преста́й за ны́ грѣ́шныя, да твои́мъ заступле́ніемъ сподо́бимся ку́пно съ тобо́ю воспѣва́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ огражде́нія въ Це́ркви Правосла́внѣй явля́ешися, святи́телю Бо́жій, мно́жествомъ ди́вныхъ чуде́съ твои́хъ вѣ́рныя утвержда́ющая и явле́ніемъ си́лы Бо́жіей вся́ ерети́ческая мудрова́нія отража́ющая: наста́вниковъ бо раско́ла нетлѣ́ніемъ моще́й твои́хъ зѣло́ удиви́лъ еси́ и исповѣ́дати и́стину правосла́вія возбуди́лъ еси́. Тѣ́мже со стра́хомъ и благоговѣ́ніемъ вку́пѣ съ вѣ́рными взыва́ху ти́ си́це:

Ра́дуйся, прославле́ніемъ моще́й твои́хъ всѣ́хъ на́съ ра́дости испо́лнивый; ра́дуйся, нетлѣ́ніемъ тѣлесе́ твоего́ невѣ́ріе глаго́лемыхъ старообря́дцевъ въ вѣ́ру претвори́вый. Ра́дуйся, е́ресь шту́нды чудесы́ пресла́вными посрами́вый; ра́дуйся, жену́ отъ лю́торовы е́ресе кре́стное зна́меніе правосла́внѣ полага́ти научи́вый. Ра́дуйся, младе́нцу слѣпо́му у моще́й твои́хъ внеза́пу прозрѣ́ніе дарова́вый; ра́дуйся, нѣмотству́ющій язы́къ пома́заніемъ еле́я отъ лампа́ды твоея́ разрѣши́вый. Ра́дуйся, тѣ́мъ же еле́емъ стру́пы неисцѣ́льныя исцѣля́яй; ра́дуйся, близъ сме́рти су́щихъ боля́щихъ къ жи́зни возвраща́яй. Ра́дуйся, я́ко лише́нніи ра́зума у моще́й твои́хъ благода́тію Христо́вою исцѣля́ются; ра́дуйся, я́ко и пелены́ отъ гро́ба твоего́ чудодѣ́йствуютъ.

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жій, святи́телю Ѳеодо́сіе, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе моли́твенное не умолка́ше у моще́й твои́хъ, святи́телю Ѳеодо́сіе, отъ дне́ погребе́нія да́же до дне́ прославле́нія твоего́ со святы́ми, егда́ собо́ръ святи́телей Це́ркве Россíйскія со сла́вою изъ пеще́ры мо́щи твоя́ изнесе́ и въ собо́рнѣй це́ркви гра́да Черни́гова на о́бщее поклоне́ніе че́стнѣ положи́. Пріими́ у́бо и на́ше смире́нное пѣ́ніе хвале́бное и помози́ на́мъ покая́ніемъ очи́ститися, да во исполне́ніи за́повѣдей Христо́выхъ преуспѣва́юще и тобо́ю наставля́еми, съ тобо́ю благода́рственнѣ вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣти́льникъ благода́тный бы́въ въ житіи́ твое́мъ, святи́телю Ѳеодо́сіе, ти́химъ свѣ́томъ смире́нія и любве́ на свѣ́щницѣ Це́ркве Христо́вы сія́ющій, и по преставле́ніи твое́мъ возсія́лъ еси́, я́ко со́лнце, преди́вными чудесы́ мглу́ раско́ла и е́ресей разгоня́я и вѣ́рныхъ сердца́ къ Бо́гу обраща́я. Тѣ́мже, съ любо́вію пра́зднующе святу́ю па́мять твою́, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, звѣздо́ лучеза́рная, надъ земле́ю Черни́говскою возсія́вшая; ра́дуйся, и всю́ страну́ Россíйскую свѣ́томъ свои́мъ озари́вшая. Ра́дуйся, гра́да Черни́гова сла́во и огражде́ніе; ра́дуйся, всея́ земли́ на́шея стра́же неусы́пный и те́плый моли́твенниче. Ра́дуйся, у престо́ла Царя́ ца́рствующихъ за царя́ на́шего предста́тельствующій; ра́дуйся, я́ко и́мя твое́ по все́й странѣ́ на́шей отъ конца́ въ коне́цъ прославля́ется. Ра́дуйся, я́ко явле́ніи твои́ми невѣ́рныя въ вѣ́ру правосла́вную обраща́еши; ра́дуйся, я́ко чудесы́ твои́ми иносла́вныя къ правосла́вію наставля́еши. Ра́дуйся, я́ко съ небе́сными си́лами при́сно Бо́гу воспѣва́еши; ра́дуйся, я́ко на небесѣ́хъ вы́ну сла́ву Его́ созерца́еши.

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жій, святи́телю Ѳеодо́сіе, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 12

Благода́ти Бо́жіей сосу́дъ избра́нный бы́лъ еси́, святи́телю Ѳеодо́сіе: благода́ть Бо́жію и въ по́мощь не́мощи на́шей испроси́ у Го́спода, да се́ю благода́тію спаса́еми, присноборю́щія ны́ стра́сти побѣди́мъ, и то́ю укрѣпля́еми, пода́теля всѣ́хъ бла́гъ Го́спода Іису́са всегда́ съ тобо́ю прославля́емъ, зову́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще мно́гая и пресла́вная чудеса́ твоя́ и прославля́юще вели́кія по́двиги твоя́, святи́телю о́тче на́шъ Ѳеодо́сіе, со умиле́ніемъ се́рдца сла́вимъ, хва́лимъ и велича́емъ возвели́чившаго тя́ Го́спода, въ тебѣ́ я́вльшаго на́мъ но́вое зна́меніе Своего́ благоволе́нія къ Це́ркви Правосла́внѣй, я́ко вѣ́чному столпу́ и утвержде́нію и́стины. Тебѣ́ же, я́ко те́плому предста́телю на́шему предъ Бо́гомъ, возглаша́емъ сицева́я:

Ра́дуйся, въ вертогра́дѣ Госпо́дни отъ у́тра до ве́чера жи́зни твоея́ до́брѣ потруди́выйся; ра́дуйся, въ ра́дость Го́спода своего́, я́ко ра́бъ благíй и вѣ́рный, вше́дый. Ра́дуйся, житіе́мъ твои́мъ пу́ть въ оби́тели небе́сныя на́мъ показа́вый; ра́дуйся, вѣнце́мъ безсме́ртія и сла́вы небе́сныя увѣнча́нный. Ра́дуйся, не́ба церко́внаго звѣздо́ пресвѣ́тлая; ра́дуйся, земли́ Россíйскія похвало́ пречу́дная. Ра́дуйся, я́ко со всѣ́ми святы́ми въ го́рнихъ обита́еши; ра́дуйся, я́ко и на́съ грѣ́шныхъ на земли́ любо́вію посѣща́еши. Ра́дуйся, и́мже Христо́съ просла́вися; ра́дуйся, и́мже сатана́ посрами́ся.

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жій, святи́телю Ѳеодо́сіе, чудотво́рче пресла́вный.

Конда́къ 13

О, вели́кій уго́дниче Бо́жій и чудотво́рче, святи́телю о́тче на́шъ Ѳеодо́сіе! Пріими́ сіе́ ма́лое моле́ніе на́ше, въ похвалу́ тебѣ́, а́ще и недосто́йнѣ, оба́че съ любо́вію сыно́внею приноси́мое, и умоли́ Го́спода Бо́га изба́витися на́мъ отъ вся́кихъ бѣ́дъ, скорбе́й и напа́стей, отъ междоусо́бныя бра́ни и внеза́пныя сме́рти, и отъ муче́ній вѣ́чныхъ въ бу́дущемъ вѣ́цѣ, и сподо́битися въ вѣ́чнѣй жи́зни съ тобо́ю воспѣва́ти Ему́: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва святи́телю Ѳеодо́сію, архіепи́скопу Черни́говскому и всея́ Россíи чудотво́рцу

О, свяще́нная главо́, крѣ́пкій на́шъ моли́твенниче и засту́пниче, святи́телю Ѳеодо́сіе! Услы́ши на́съ, съ вѣ́рою призыва́ющихъ тя́ и усе́рдно припа́дающихъ къ ра́цѣ честны́хъ и многоцѣле́бныхъ моще́й твои́хъ [или́: ко святѣ́й ико́нѣ твое́й]. Помина́й на́съ у престо́ла Вседержи́телева и не преста́й моля́ся о на́съ ко Христу́ Бо́гу: тебѣ́ бо даде́ся благода́ть моли́тися за ны́. Испроси́ предста́тельствомъ Твои́мъ у всеми́лостиваго Бо́га на́шего ми́ръ Це́ркви Его́, па́стыремъ ея́ си́лу ре́вностно подвиза́тися о спасе́ніи люде́й, Благочести́вѣйшему же Госуда́рю на́шему, Импера́тору [и́мярекъ] благопоспѣше́ніе во устрое́ніи ца́рства Его́, и всему́ ца́рствующему До́му ми́лость Бо́жію и долгоде́нствіе. Умоли́ небе́снаго Отца́ и всѣ́мъ на́мъ пода́ти да́ръ, коему́ждо благопотре́бенъ, вѣ́ру и́стинную, наде́жду тве́рдую и любо́вь неоскудѣва́ющую, градо́въ на́шихъ утвержде́ніе, мíра умире́ніе, отъ гла́да и па́губы избавле́ніе, отъ наше́ствія иноплеме́нниковъ сохране́ніе, ю́нымъ и младе́нцемъ благо́е въ вѣ́рѣ возраста́ніе, ста́рымъ и немощны́мъ утѣше́ніе и подкрѣпле́ніе, боля́щимъ исцѣле́ніе, сирота́мъ и вдови́цамъ ми́лость и заступле́ніе, заблу́ждшимъ исправле́ніе, бѣ́дствующимъ благовре́менную по́мощь, и всѣ́хъ упра́ви въ ми́рѣ и покая́ніи непосты́дно сконча́ти житіе́ свое́ и Ца́рствія Бо́жія наслѣ́дники бы́ти, идѣ́же ты́ ны́нѣ водворя́ешися со а́нгелы и всѣ́ми святы́ми, прославля́я Бо́га, въ Тро́ицѣ сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Преудобре́нъ во архіере́ехъ, святи́телю Ѳеодо́сіе, бы́лъ еси́ свѣти́ло своему́ ста́ду, та́же преста́вился еси́ въ вѣ́чныя оби́тели. Умоли́ у престо́ла Царя́ сла́вы изба́витися на́мъ отъ находя́щихъ на ны́ зо́лъ и спасти́ся душа́мъ на́шимъ, свя́те, моли́твами твои́ми.

Конда́къ, гла́съ 4

Па́стырей Нача́льнику Христу́ труди́лся еси́, святи́телю Ѳеодо́сіе, на па́жити духо́внѣй слове́сныя твоя́ о́вцы пита́я, и цѣле́бенъ да́ръ отъ Христа́ Спа́са прія́лъ еси́, во е́же не́мощи душе́вныя и тѣле́сныя цѣли́ти всѣ́хъ, съ вѣ́рою къ цѣле́бнымъ твои́мъ моще́мъ приходя́щихъ. Тѣ́мже и ны́нѣ, свя́тe, моли́ся всѣ́мъ и́мя твое́ призыва́ющимъ отъ навѣ́товъ вра́жіихъ спасти́ся и поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Ѳеодо́сіе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.