Акафист святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому, чудотворцу

Конда́къ 1

Возбра́нный чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́въ, многоцѣле́бный чуде́съ исто́чниче, неисчерпа́емыя благода́ти хода́таю, те́плый моли́твенниче, вели́кій святи́телю Христо́въ Дими́тріе, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Христу́ Бо́гу на́шему, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́ зову́щихъ:

Ра́дуйся, Дими́тріе, но́вый и вели́кій чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангелъ нра́вомъ, а́ще и человѣ́къ естество́мъ бы́лъ еси́, святи́телю Дими́тріе: отъ са́мыхъ бо млады́хъ ногте́й у́мъ тво́й, пренебре́гши земна́я, въ небе́сная впери́лъ еси́, и пло́ть нося́, о пло́ти не ради́лъ еси́. Тѣ́мже и всели́ся въ тя́ Пресвяты́й Ду́хъ, Его́же тя́ обита́лищемъ бы́ти увѣ́дѣвше, похва́льная воспису́емъ ти́:

Ра́дуйся, незло́біемъ твои́мъ Агнца, прорече́ннаго Иса́іемъ, подража́вый; ра́дуйся, милосе́рдіемъ ни́щія препита́вый. Ра́дуйся, воздержа́ніемъ а́нгеловъ удиви́вый; ра́дуйся, посто́мъ и моли́твою пло́ть твою́ удручи́вый. Ра́дуйся, къ подвла́стнымъ чадолюби́вымъ отце́мъ бы́вый; ра́дуйся, стра́ждущія сердобо́ліемъ утѣ́шивый. Ра́дуйся, вмѣ́сто тлѣ́нныхъ нетлѣ́нная стяжа́вый; ра́дуйся, небе́сный человѣ́че. Ра́дуйся, земны́й а́нгеле; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го сосу́де избра́нный. Ра́дуйся, Правосла́вія ревни́телю; ра́дуйся, душепа́губныхъ раско́ловъ искорени́телю.

Ра́дуйся, Дими́тріе, но́вый и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дяще оби́льную рѣку́ чуде́съ и исцѣле́ній, отъ святы́хъ твои́хъ моще́й истека́ющую, благоговѣ́нія и ра́дости испо́лншеся, благодари́мъ Бо́га, прославля́ющаго святы́я Своя́, Ему́же и о тебѣ́ вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ и́стиннаго богосло́вія внуша́я ча́домъ Христо́вымъ Це́ркве, златослове́сными поуче́ніями утвержда́лъ еси́, ерети́чествующихъ же раско́льниковъ, привлека́я къ спаси́тельному единомы́слію, въ заблужде́ніяхъ облича́лъ еси́, за таково́е твое́ о душа́хъ на́шихъ попече́ніе взыва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, таи́нниче Пресвяты́я Тро́ицы; ра́дуйся, проповѣ́дниче неисче́тныхъ чуде́съ Бо́жіихъ. Ра́дуйся, апо́стольскихъ преда́ній блюсти́телю; ра́дуйся, бры́нскихъ душегу́бцевъ побѣди́телю. Ра́дуйся, пла́меню, е́реси пожига́ющій; ра́дуйся, гро́ме, устраша́ющій соблазня́ющія. Ра́дуйся, свѣще́, Бо́гомъ возже́нная, мра́къ нече́стія разгоня́ющая; ра́дуйся, звѣздо́, пу́ть ко спасе́нію показу́ющая. Ра́дуйся, тимпа́не, Бо́жію сла́ву бряца́яй; ра́дуйся, орга́не Ду́ха Свята́го. Ра́дуйся, Правосла́вія ревни́телю; ра́дуйся, душепа́губныхъ раско́ловъ искорени́телю.

Ра́дуйся, Дими́тріе, но́вый и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́лою благода́ти Бо́жія еще́ во вре́менной жи́зни прія́лъ еси́ вла́сть, свя́те Дими́тріе, неду́ги исцѣля́ти и бѣ́сы изгоня́ти. По сме́рти же твое́й наипа́че просла́ви тебе́ Всемогу́щій Бо́гъ мно́гими чудотворе́ніями, да вси́, взира́я на сіе́, усе́рдно притека́ютъ ко исцѣле́нію тобо́ю отъ неду́говъ тѣле́сныхъ, а па́че душе́вныхъ, Бо́гу же вопію́тъ: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я неусы́пное попече́ніе о спасе́ніи ду́шъ, ввѣ́ренныхъ тебѣ́ отъ Бо́га, святи́телю Дими́тріе, па́стырски къ душеспаси́тельной жи́зни и сло́вомъ и са́мымъ дѣ́ломъ, показу́я нелѣ́ностный по́двигъ въ подража́ніи святы́мъ Бо́жіимъ, непреста́нно наставля́лъ еси́. Сего́ ра́ди пріими́ отъ на́шего усе́рдія досто́йныя похвалы́ тебѣ́:

Ра́дуйся, па́стырю до́брый, заблужда́ющихъ по гора́мъ суему́дрія взыска́вый; ра́дуйся, благíй ра́бе и вѣ́рный, да́нный тебѣ́ отъ Го́спода тала́нтъ усугу́бивый. Ра́дуйся, дѣ́лателю виногра́да Христо́ва; ра́дуйся, благоче́стія сто́лпе неподви́жимый. Ра́дуйся, тве́рдое забра́ло Христо́вы Це́ркве; ра́дуйся, щи́те, защища́яй благоче́стіе. Ра́дуйся, мечу́ острѣ́йшій, посѣка́яй злоче́стіе; ра́дуйся, непоколеби́мое Правосла́вія основа́ніе. Ра́дуйся, тве́рдый ка́меню вѣ́ры; ра́дуйся, корми́ло церко́вное, управля́ющее вѣ́рныхъ къ ти́хому приста́нищу. Ра́дуйся, Правосла́вія ревни́телю; ра́дуйся, душепа́губныхъ раско́ловъ искорени́телю.

Ра́дуйся, Дими́тріе, но́вый и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́ря ересе́й отъ преиспо́днихъ, чрезъ Арія по Гре́ціи возроди́вшаяся, а въ послѣ́дняя лѣ́та про́исками Марти́на Армени́на чрезъ бры́нскихъ скитонача́льниковъ возни́кшая въ на́шемъ оте́чествѣ, гото́ва была́ опрове́ргнуть тишину́ еди́ныя, святы́я собо́рныя и апо́стольскія Це́ркви. Ты́ же, па́стырь до́брый, положи́вый ду́шу твою́ за о́вцы, прогна́въ о́ныхъ душепа́губныхъ волко́въ, бу́рю суему́дрія укроти́лъ еси́, вѣ́рныя же научи́лъ еси́ Тріѵпоста́сному Бо́гу взыва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шаша суему́дренніи раско́льницы твое́ къ ни́мъ изобличе́ніе, е́же ты́, болѣ́знуя о серде́чномъ и́хъ заблужде́ніи, написа́лъ еси́, возбѣси́шася зѣло́ зѣло́, и мно́жество изъ ни́хъ вмѣ́сто до́лжнаго исправле́нія а́дскій пла́мень изры́гнуша на тя́; ты́ же, я́ко тве́рдый адама́нтъ, подъ уда́рами зло́бы и не́нависти не измѣни́лся еси́. Сего́ ра́ди Це́рковь свята́я блажи́тъ тя́ привѣ́тствіи си́ми:

Ра́дуйся, а́нгеловъ сожи́телю; ра́дуйся, апо́столовъ прее́мниче. Ра́дуйся, святи́телей сопресто́льниче; ра́дуйся, Россíйскій златоу́сте. Ра́дуйся, Спиридо́ну, вели́кому Васи́лію, Григо́рію Богосло́ву и про́чимъ вели́кимъ святи́телямъ единоче́стне; ра́дуйся, Никола́ю Мѵрликíйскому и Меле́тію Антіохíйскому единонра́вне. Ра́дуйся, преподо́бныхъ собесѣ́дниче; ра́дуйся, мона́ховъ и по́стниковъ наста́вниче. Ра́дуйся, му́чениковъ удобре́ніе; ра́дуйся, пра́ведныхъ украше́ніе. Ра́дуйся, Правосла́вія ревни́телю; ра́дуйся, душепа́губныхъ раско́ловъ искорени́телю.

Ра́дуйся, Дими́тріе, но́вый и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 5

Боготе́чная звѣзда́ яви́лся еси́ въ тече́ніи твое́мъ, е́же ты́ соверша́лъ еси́, свое́ устроя́я спасе́ніе; примѣ́ромъ же вѣ́рныхъ ду́ши назида́я, научи́лъ еси́ благопрія́тно пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше а́нгельстіи чи́нове еще́ во вре́менной жи́зни вели́кіе твои́ по́двиги во вся́комъ благоче́стіи и чистотѣ́, удивля́хуся, прославля́юще Человѣколю́бца Бо́га, немощно́е человѣ́ческое естество́ подкрѣпля́ющаго. Мы́ же тя́, усе́рдно любо́вію почита́юще, честву́емъ похвала́ми си́ми:

Ра́дуйся, луча́ Трисо́лнечнаго Свѣ́та; ра́дуйся, свѣти́льниче, на свѣ́щницѣ церко́вномъ поста́вленный. Ра́дуйся, свѣти́ло, пу́ть пра́вый показу́ющее; ра́дуйся, во́ине Христо́въ непобѣди́мый. Ра́дуйся, Единосу́щныя Тро́ицы и́стинный побо́рниче; ра́дуйся, уста́ ерети́ческая загради́вый. Ра́дуйся, златослове́сными уста́ми небе́сныя и́стины вѣща́яй; ра́дуйся, вся́ своя́ имѣ́нія по словеси́ Госпо́дню прода́вый. Ра́дуйся, еди́наго безцѣ́нного би́сера - Христа́ Го́спода сниска́вый; ра́дуйся, вма́лѣ бы́въ вѣ́ренъ, надъ мно́гими поста́вленный. Ра́дуйся, Правосла́вія ревни́телю; ра́дуйся, душепа́губныхъ раско́ловъ искорени́телю.

Ра́дуйся, Дими́тріе, но́вый и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ немо́лчный та́йны Пресвяты́я, Единосу́щныя и Нераздѣли́мыя Тро́ицы бы́лъ еси́. Сего́ ра́ди проповѣ́дуетъ Россíя вели́чія Бо́жія, пока́занная на тебѣ́, святи́телю Дими́тріе, я́ко прія́лъ еси́ да́ръ цѣли́ти неду́ги душе́вные и тѣле́сные, да вси́ еди́нымъ се́рдцемъ и еди́ными усты́ воспѣва́емъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ въ возлю́бленной Бо́гомъ душѣ́ твое́й блиста́ющій и́стинного боговѣ́дѣнія свѣ́тъ на освяще́ніе и просвѣще́ніе вѣ́рныхъ, его́же съ сла́достію внима́ющіи спаси́тельному уче́нію твоему́ ви́дяще, вѣ́рно позна́емъ, я́ко и въ единонадеся́тый ча́съ прише́дый, ра́вный съ дре́вними святы́ми и богоно́сными отцы́ дина́рій прія́лъ еси́. Тѣ́мже восхваля́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, вмѣсти́лище добродѣ́телей; ра́дуйся, досто́йное святы́ни жили́ще. Ра́дуйся, мо́ре, нече́стіе мíра потопи́вшее; ра́дуйся, кри́не благоуха́нный, чуде́сно процвѣ́тшій. Ра́дуйся, сокро́вище медото́чныхъ уче́ній; ра́дуйся, уневѣ́стивый ду́шу твою́ Жениху́ Христу́. Ра́дуйся, смире́нія Его́ и́стинный подража́телю; ра́дуйся, и́ноческую нищету́ до конца́ сохрани́вый. Ра́дуйся, вше́дый съ му́дрыми въ ра́дость Го́спода твоего́; ра́дуйся, благово́ніе Ду́ха Свята́го. Ра́дуйся, Правосла́вія ревни́телю; ра́дуйся, душепа́губныхъ раско́ловъ искорени́телю.

Ра́дуйся, Дими́тріе, но́вый и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотя́ досто́йнымъ о́бразомъ соверши́ти по́двигъ, возложе́нный на тя́ отъ Бо́га, пе́рвѣе укрѣпля́лъ еси́ свою́ ду́шу прочита́ніемъ житія́ святы́хъ, предполага́я себѣ́ подража́ніе о́нымъ. Та́же почу́вствовавъ по́льзу, изъ того́ проистека́ющую, не облѣни́лся еси́ бы́ти списа́телемъ жи́зни тѣ́хъ, съ ни́миже ны́нѣ въ невече́рнемъ свѣ́тѣ лику́еши, воспѣва́я Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго тя́ о на́съ моли́твенника, цѣли́теля ду́шъ и тѣле́съ, и хода́тая на́мъ спасе́нія вѣ́чнаго стяжа́хомъ; но благода́рнымъ се́рдцемъ и усты́ Бо́гу, толи́каго чудотво́рца въ на́ши времена́ дарова́вшему, досто́йно воспѣ́ти не могу́ще, тебѣ́, святи́телю и вели́кій уго́дниче Христо́въ Дими́тріе, похва́льная дерза́емъ приноси́ти си́це:

Ра́дуйся, всѣ́мъ скорбя́щимъ прія́тное попече́ніе; ра́дуйся, ско́рый отъ вся́кія болѣ́зни и безме́здный врачу́. Ра́дуйся, злы́хъ по́мысловъ прогони́телю; ра́дуйся, я́ко твои́ми моли́твами слѣпы́е прозрѣ́ша. Ра́дуйся, я́ко твои́мъ хода́тайствомъ хромы́е и безно́гіе ходи́ти нача́ша; ра́дуйся, я́ко тобо́ю отъ мно́гихъ бѣ́сове отгна́шася. Ра́дуйся, я́ко твои́мъ заступле́ніемъ разсла́бленные исцѣлѣ́ша; ра́дуйся, ломо́тныя и опу́хлыя уврачева́вый. Ра́дуйся, тряса́вичныхъ и огневи́чныхъ болѣ́зней цѣле́бниче; ра́дуйся, отъ неисцѣ́льныя водяны́я и ка́менныя болѣ́зни здра́ви возста́вивый. Ра́дуйся, Правосла́вія ревни́телю; ра́дуйся, душепа́губныхъ раско́ловъ искорени́телю.

Ра́дуйся, Дими́тріе, но́вый и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нно неду́гомъ невѣ́рія одержи́мымъ ви́дѣти, ка́ко въ ме́ртвенномъ тѣ́лѣ и тлѣ́нномъ возмо́жно а́нгельское проходи́ти житіе́ непреткнове́нно, и по успе́ніи отъ еди́наго съ вѣ́рою прикоснове́нія къ тѣ́лу, нетлѣ́ніемъ почте́нному, ди́вная соверша́ются. Мы́ же на тебѣ́, святи́телю Дими́тріе, но́вое чуде́съ всемогу́щаго Бо́га собы́тіе слы́шаще и ви́дяще, моли́твами твои́ми врачу́еми, взыва́емъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь распали́вшись и́скреннею любо́вію къ Бо́гу, всего́ себе́ пре́далъ еси́ во́лѣ Его́, и вся́ веще́ственная и тлѣ́нная вмѣни́въ уме́ты бы́ти, ду́хомъ, душе́ю и се́рдцемъ возжелѣ́лъ еси́ наслажда́тися лицезрѣ́ніемъ Бо́жіимъ. Но ны́нѣ вся́ потре́бная тебѣ́ въ вѣ́чность испроси́лъ еси́, не забу́ди и на́съ, тре́бующихъ твоего́ заступле́нія и хода́тайства, да тѣ́мъ па́че похва́льная воспису́емъ ти́:

Ра́дуйся, Бо́гу соверше́нно угоди́вый; ра́дуйся, вѣне́цъ безсме́ртія жи́зни получи́вый. Ра́дуйся, насыща́яйся Бо́жія благода́ти; ра́дуйся, проро́ками за объясне́ніе и́хъ писа́ній похвале́нный. Ра́дуйся, апо́столами за послѣ́дованіе и́хъ стопа́мъ ублаже́нный; ра́дуйся, святи́телями за единомы́сленную съ ни́ми ре́вность просла́вленный. Ра́дуйся, му́чениками за списа́ніе страда́ній и́хъ увѣнча́нный; ра́дуйся, преподо́бными за подража́ніе и́мъ во вся́комъ благоче́стіи и чистотѣ́ посто́мъ и моли́твою къ ли́ку и́хъ причте́нный. Ра́дуйся, пра́ведниками за высоча́йшее твое́ смире́ніе и труды́ превознесе́нный; ра́дуйся, отъ всѣ́хъ святы́хъ ра́достными привѣ́тствіями усрѣта́нный. Ра́дуйся, Правосла́вія ревни́телю; ра́дуйся, душепа́губныхъ раско́ловъ искорени́телю.

Ра́дуйся, Дими́тріе, но́вый и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 9

Вся́кія бѣды́, ско́рби и напа́сти избавля́й на́съ, свя́те Дими́тріе, твои́ми къ Бо́гу те́плыми моли́твами и потщи́ся дарова́ти на́мъ вре́менная блага́я, къ жи́зни потре́бная, и вѣ́чная, да съ тобо́ю ку́пно въ селе́ніи пра́ведныхъ воспое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíйство человѣ́ческое не возмо́жетъ изрещи́ дово́льно коли́чество благода́ти Бо́жія, излія́нныя на тебе́, свя́те Дими́тріе, но любо́вію твое́ю побѣжда́еми, дерза́емъ воспѣва́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, насади́телю благи́хъ; ра́дуйся, искорени́телю злы́хъ. Ра́дуйся, чистоты́ селе́ніе; ра́дуйся, печа́льныхъ утѣше́ніе. Ра́дуйся, отча́янныхъ заступле́ніе; ра́дуйся, сиро́тъ пита́телю. Ра́дуйся, оби́димыхъ предста́телю; ра́дуйся, преподо́бія и пра́вды и́стинный храни́телю. Ра́дуйся, пресвѣ́тлый сто́лпе о́блачный, просвѣща́яй мно́жествомъ чуде́съ; ра́дуйся, о́блаче росоно́сный, погаша́яй пла́мень страсте́й. Ра́дуйся, Правосла́вія ревни́телю; ра́дуйся, душепа́губныхъ раско́ловъ искорени́телю.

Ра́дуйся, Дими́тріе, но́вый и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ ду́шу, о пло́ти твое́й неради́лъ еси́, но посто́мъ, бдѣ́ніемъ моли́твами и непреста́нными труда́ми пло́ть твою́ удручи́лъ еси́, я́ко въ тимпа́нѣ, во умервщле́ніи тѣлесе́ благопрія́тно Бо́гу вопія́: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ еси́, огражда́ющая отъ всѣ́хъ бѣ́дъ, усе́рдно тя́ въ по́мощь призыва́ющихъ, святи́телю Дими́тріе, я́ко во всѣ́хъ страна́хъ Россíйскія держа́вы я́сно проповѣ́дуются оби́льныя чудеса́, бы́вшая у цѣльбоно́снаго твоего́ гро́ба. Сего́ ра́ди ублажа́емъ тя́ си́ми:

Ра́дуйся, ча́ша, источа́ющая на́мъ еле́й ми́лости Бо́жія; ра́дуйся, больны́хъ исцѣле́ніе. Ра́дуйся, немощны́хъ подкрѣпле́ніе; ра́дуйся, стра́ждущихъ ско́рая по́моще. Ра́дуйся, претыка́ющихся о ка́мень собла́зна наста́вниче; ра́дуйся, оби́димыхъ засту́пниче. Ра́дуйся, омраче́нныя просвѣти́вый; ра́дуйся, просвѣще́нныя утверди́вый. Ра́дуйся, расточе́нная собра́вый; ра́дуйся, къ небе́сному немерца́ющему свѣ́ту напра́вивый. Ра́дуйся, Правосла́вія ревни́телю; ра́дуйся, душепа́губныхъ раско́ловъ искорени́телю.

Ра́дуйся, Дими́тріе, но́вый и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе немо́лчное прине́слъ еси́ Пресвятѣ́й Тро́ицѣ, свя́те Дими́тріе, о́во мы́слію, о́во гла́сомъ, о́во сло́вомъ, о́во благотворе́ніями. И ны́нѣ предстоя́ престо́лу Боже́ственному, моли́ о воспѣва́ющихъ о тебѣ́: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рное твое́ уче́ніе, у́мъ небе́сный явля́ющее, подтвержда́емое ны́нѣ нетлѣ́ніемъ моще́й твои́хъ и мно́жествомъ чуде́съ, я́вное и дѣйстви́тельнѣйшее сре́дство дарова́ Человѣколюби́вый Бо́гъ на обличе́ніе ерети́чествующихъ и на утвержде́ніе правосла́вныхъ. Ны́нѣ святы́мъ и медото́чнымъ твои́мъ уче́ніемъ упое́нные, съ благода́рнымъ чу́вствіемъ вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, учи́телю прему́дрый; ра́дуйся, па́стырю преди́вный. Ра́дуйся, исповѣ́дниче непоколеби́мый; ра́дуйся, о́ко слѣпы́мъ. Ра́дуйся, нога́ хромы́мъ; ра́дуйся, рука́ безпомо́щнымъ. Ра́дуйся, главо́, напо́лненная небе́снымъ уче́ніемъ; ра́дуйся, ла́стовице богоглаго́ливая. Ра́дуйся, исто́чникъ златостру́йный; ра́дуйся, цѣвни́це духо́вная. Ра́дуйся, Правосла́вія ревни́телю; ра́дуйся, душепа́губныхъ раско́ловъ искорени́телю.

Ра́дуйся, Дими́тріе, но́вый и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ть, да́нная ти́ отъ Бо́га, цѣли́ти неду́ги тѣле́сные и душе́вные, свя́те Дими́тріе, созыва́етъ отвсю́ду почита́ющихъ явле́ніе твое́ и ча́ющихъ тобо́ю получи́ти проси́мое отъ Бо́га. Тѣ́мже и мы́, припа́дая со умиле́ніемъ мо́лимъ тя́, изба́ви на́съ отъ зо́лъ грѣхо́вныхъ, да благода́рно Ему́ воспое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твоя́ чудеса́, святи́телю Дими́тріе, восхваля́емъ Бо́га, дарова́вшаго тебѣ́ таковы́я си́лы исцѣле́ній. Ты́ же не возгнуша́йся на́съ, грѣ́шныхъ и недосто́йныхъ рабо́въ Его́, но услы́ши на́съ, во умиле́ніи вопію́щихъ тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, свѣ́та непристу́пнаго зри́телю; ра́дуйся, Жениху́ Христу́ свѣ́телъ свѣти́льникъ сохрани́вый. Ра́дуйся, душевредное уныніе отъ себе истребивый; ра́дуйся, жесто́кимъ путе́мъ ра́йскихъ селе́ній дости́гшій. Ра́дуйся, нището́ю бога́тыя стяжа́вый; ра́дуйся, смире́ніемъ получи́вый высо́кая. Ра́дуйся, тѣсното́ю простра́нство вѣ́чное сниска́вый; ра́дуйся, поноше́ніемъ Христа́ ра́ди вѣ́чную съ Ни́мъ сла́ву прія́вый. Ра́дуйся, отъ Святы́я Тро́ицы увѣнча́нный; ра́дуйся, не гада́ніемъ, но лице́мъ къ лицу́ Бо́га смотря́яй. Ра́дуйся, Правосла́вія ревни́телю; ра́дуйся, душепа́губныхъ раско́ловъ искорени́телю.

Ра́дуйся, Дими́тріе, но́вый и вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, вели́кій святи́телю Дими́тріе, раско́ловъ и ересе́й искорени́телю! Пріими́ сіе́ похва́льное пѣ́ніе и моли́ Всемогу́щаго умири́ти мíръ и спасти́ ду́ши на́ша, всѣ́хъ правосла́вно Тріѵпоста́сному Бо́гу вопію́щихъ: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

О, всеблаже́нный святи́телю Дими́тріе, вели́кій уго́дниче Христо́въ, златоу́сте Россíйскій, услы́ши на́съ, грѣ́шныхъ, моля́щихся тебѣ́, и принеси́ моли́тву на́шу къ Ми́лостивому и Человѣколю́бцу Бо́гу, Ему́же ты́ ны́нѣ въ ра́дости святы́хъ и съ ли́ки а́нгелъ предстои́ши. Умоли́ Его́ благоутро́біе, да не осу́дитъ на́съ по беззако́ніямъ на́шимъ, но да сотвори́тъ съ на́ми по ми́лости Свое́й, испроси́ на́мъ у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житіе́, здра́віе душе́вное и тѣле́сное, земли́ благопло́діе и во все́мъ вся́кое изоби́ліе и благоде́нствіе, и да не во зло́ обрати́мъ блага́я, да́руемая на́мъ отъ Ще́драго Бо́га, но въ сла́ву Его́ и въ прославле́ніе твоего́ заступле́нія. Да́руй на́мъ богоуго́дно прейти́ по́прище вре́менныя жи́зни, изба́ви на́съ возду́шныхъ мыта́рствъ и наста́ви на́съ на пу́ть, веду́щій въ селе́нія пра́ведныхъ, идѣ́же пра́зднующихъ гла́съ непреста́нный, зря́щихъ Бо́жія лица́ неизрече́нную добро́ту. Це́рковь же святу́ю отъ ересе́й и раско́ловъ сохрани́, вѣ́рныхъ укрѣпи́, заблужда́ющихъ обрати́ и всѣ́мъ да́руй вся́, я́же ко спасе́нію и сла́вѣ Бо́жіей подоба́ющая. Оте́чество твое́ сохрани́ отъ враго́въ ненавѣ́тно, но побора́й ору́жію крестоно́снаго во́инства, и пода́ждь на́мъ всѣ́мъ твое́ архипа́стырское и свято́е благослове́ніе, да о́нымъ осѣня́еми, изба́вимся отъ ко́зней лука́ваго и избѣ́гнемъ отъ вся́кія бѣды́ и напа́сти. Услы́ши моле́ніе на́ше, о́тче Дими́тріе, и моли́ непреста́нно о на́съ Всеси́льнаго Бо́га, сла́вимаго и покланя́емаго въ Тріе́хъ Ѵпоста́сѣхъ, Ему́же подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и держа́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8

Правосла́вія ревни́телю и раско́ла искорени́телю, Россíйскій цѣле́бниче и но́вый къ Бо́гу моли́твенниче, списа́ньми твои́ми бу́ихъ уцѣлому́дрилъ еси́. Цѣвни́це духо́вная, Дими́тріе блаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся Импера́тору на́шему [и́мярекъ] и всему́ наслѣ́дію и держа́вѣ Его́.

Конда́къ свята́го, гла́съ 8

Звѣзду́ Россíйскую, отъ Кíева возсія́вшую и чрезъ Но́вградъ Сѣ́верскій въ Росто́въ дости́гшую, всю́ же страну́ сію́ уче́ньми и чудесы́ озари́вшую, ублажи́мъ златослове́снаго учи́теля Дими́трія, то́й бо всѣ́мъ вся́ написа́, я́же къ наставле́нію, да всѣ́хъ пріобря́щетъ, я́коже Па́велъ Христу́, и спасе́тъ правовѣ́ріемъ ду́ши на́ша.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Дими́тріе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.