Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință

Condacul 1

Multnevoitorului al lui Hristos Marelui Mucenic Gheorghe, acum toți din suflet să-i cântăm, lăudându-l pe el în sfințitele locașuri, ca pe un preastrălucit mare soare al mucenicilor; și ca unui apărător al credincioșilor și ajutător, cu credință să-i cântăm:

Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Icosul 1

Înger întru nevoință cu adevărat te-ai arătat, purtătorule de biruință al lui Hristos Gheorghe; că materialnic și cu trup fiind, vitejește pentru credință ca un nematerialnic și fără de trup te-ai nevoit; pentru aceasta zicem ție unele ca acestea:

Bucură-te, că te-ai arătat fire mai presus de fire; bucură-te, că te-ai arătat materie mai presus de materie. Bucură-te, tânărule, veselule și preafrumosule; bucură-te, începătorule de nevoință al lui Hristos preaalesule. Bucură-te, înger întrupat, care covârșești pe cei muritori; bucură-te, lumescule om, mai presus de lume cu mintea. Bucură-te, că întru nevoință în chipul soarelui te-ai arătat; bucură-te, că, după fel, ca un înger te-ai înfățișat. Bucură-te, adevărata lucrare a darului; bucură-te, curată nelucrare a firii. Bucură-te, prin care credința s-a înălțat; bucură-te, prin care rătăcirea s-a stricat.

Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul 2

Vederile minții avându-le curățite, ai ales mai mult a pătimi pentru Ziditorul și împreună a muri cu El, decât a trăi și a avea câștigare vremelnică; pentru că ai dorit a te încununa cu cununa mucenicilor și a cânta Domnului: Aliluia!

Icosul 2

Gheorghe, de trei ori fericite, plugar al cinstirii de Dumnezeu te-ai arătat după numire; iar necinstirii dezrădăcinător, toată înșelăciunea idolilor din rădăcină smulgând-o. Pentru aceasta, vrednic ești a auzi de la toți acestea:

Bucură-te, semănătorul copacilor dreptei credințe; bucură-te, tăietorul neghinelor înșelăciunii. Bucură-te, că ai smuls spinii idolilor; bucură-te, că ai semănat holda credinței. Bucură-te, că pomi cu veselitoare roade ai adus lui Hristos; bucură-te, că pe mulți ai adus mântuiți lui Dumnezeu. Bucură-te, purtătorule de grijă al sadurilor slujirii Treimii; bucură-te, tăietorul rădăcinilor credinței păgâne. Bucură-te, cel ce ai arat pământul cel neroditor; bucură-te, cel ce l-ai arătat lui Dumnezeu roditor. Bucură-te, prin care nedumnezeirea s-a pierdut; bucură-te, prin care cunoștința de Dumnezeu a răsărit.

Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul 3

Din înălțime putere primind, te-ai arătat viteaz oștean, nevoitorule, al nestricatului Împărat Iisus, de stricăciosul împărat netemându-te, ci, de Dumnezeu luminat fiind, Domnului cânți așa: Aliluia!

Icosul 3

Având, o, purtătorule de biruință, ca o mare pavăză credința lui Hristos în inimă, ca un leu râvnind, în mijlocul nevoinței bărbătește ai stat cu îndrăzneață cugetare. Pentru aceasta te binecuvântăm, zicând:

Bucură-te, începătorule de toată biruința al lui Dumnezeu; bucură-te, voievodule al lui Hristos. Bucură-te, luptătorule nebiruit al credinței; bucură-te, de biruință purtătorule, mare nevoitorule al Duhului. Bucură-te, prea tare David, care ai omorât pe Goliat; bucură-te, prea viteazule Samson, care ai biruit pe cei de alt neam. Bucură-te, al dreptei credințe în lupte biruitorule; bucură-te, al relei credințe puternic cioplitorule. Bucură-te, că ești îmbogățit cu inimă de fier; bucură-te, că te lauzi cu piept de diamant. Bucură-te, viteazul Crucii cel biruitor; bucură-te, uriașul credincioșilor cel de cunună purtător.

Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul 4

Ziditorului cu râvnă râvnind, ca Ilie de demult, de sineți chemat, întru nevoințe ai intrat; că n-ai suferit a unge capul tău, sfinte, cu untdelemnul păcătoșilor. Pentru aceea, vrednicia de voievod ai aruncat-o lor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Ale slujitorilor de idoli defăimătoare porunci cele scrise împotriva creștinilor și a lui Hristos auzindu-le, purtătorule de lupte, cu sufletul te-ai rănit ca un următor al lui Hristos; pentru aceea lumea și trupul disprețuind, auzi acestea:

Bucură-te, că pe stricăcioasa bogăție ai urât; bucură-te, că pe aceasta săracilor ai împărțit-o. Bucură-te, împotriva îndulcirilor pământești, războitorule; bucură-te, decât bunătățile cele materialnice mai înaltule. Bucură-te, că pe toată lumea cu picioarele ai călcat-o; bucură-te, că mărirea cea trecătoare ai disprețuit-o. Bucură-te, că floarea tinereții cu vederea ai trecut-o; bucură-te, că de frumusețea trupului nu te-ai milostivit. Bucură-te, că viața întru nimic nu ți-ai cruțat; bucură-te, al trupului vrăjmaș neîmpăcat. Bucură-te, că ai avut neîmpătimirea de către toate; bucură-te, că ai luat biruința peste patimile tale.

Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul 5

Dumnezeiască iubire ai avut în inima ta, mucenice, și foc al dragostei celei către Hristos; de care înfierbântându-ți-se mintea, îndumnezeit cu totul și înfocat te-ai făcut; și pe toate acestea de față ca un vis le-ai socotit, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Către închinătorul de idoli, Dioclețian, zicea nevoitorul Gheorghe: Pentru ce întârzii, judecătorule, și nu-mi gătești în grăbă toate chinurile? Căci pe toate sunt gata a le primi pentru Ziditorul meu! De aceea auzi:

Bucură-te, nemăsurată iubire către Dumnezeu; bucură-te, înfocată dorință către Hristos. Bucură-te, foc nestins al dragostei celei dumnezeiești; bucură-te, iubirea cea neîncetată a Stăpânului. Bucură-te, că pe toate le-ai dat și pe Hristos L-ai cumpărat; bucură-te, că, pentru Dumnezeu, pe toate cele dureroase desfătări le-ai socotit. Bucură-te, că prin dor dorul trupului ai biruit; bucură-te, că văpaia prin văpaie ai stins-o. Bucură-te, primitorul bunei desfătări; bucură-te, cel ce duhovnicește iubeai și împreună asemenea erai iubit. Bucură-te, cel ce de sineți cu totul te-ai înstrăinat; bucură-te, că de Hristos cu totul te-ai apropiat.

Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul 6

Cu totul s-a spăimântat tiranul de preaminunata vitejie a ta, mucenice Gheorghe, și de cuvintele tale detunându-se, pește uimit și fără de glas s-a făcut, căci nu avea ce să zică, nici nu știa să cânte Domnului: Aliluia!

Icosul 6

Luminat, o, mucenice, în auzul tuturor în mijlocul luptei ai strigat: Unul este Dumnezeu-Treimea: Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, și Hristos este Dumnezeu; pentru aceea te binecuvântăm pe tine, zicând:

Bucură-te, strălucite al Treimii propovăduitorule; bucură-te, al credinței vesel trâmbițătorule. Bucură-te, privighetoare cu dulce glas și mult versuitoare; bucură-te, rândunea cântătoare și răsunătoare. Bucură-te, buze în cer tunătoare ale Dumnezeirii lui Hristos; bucură-te, limbă de miere curgătoare a iconomiei lui Hristos. Bucură-te, al cuvântării de Dumnezeu propovăduitorule; bucură-te, mărturisitor, împodobitor al credinței. Bucură-te, a Părintelui sirenă strigătoare; bucură-te, psaltire a Duhului bine răsunătoare. Bucură-te, prin care adevărul s-a arătat; bucură-te, prin care minciuna s-a înfruntat.

Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul 7

Mari, după tot chipul, sunt felurile chinurilor pe care le-ai suferit, mucenice; căci, numai cugetând cineva la ele, i se frânge chiar inima. Dar tu pe acestea le-ai suferit, cu bucurie cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Tânăr cu vârsta, dar bătrân cu mintea te-ai arătat, o, Mucenice Gheorghe; pentru aceea și chinurile cu bărbăție, ca și cum altul le-ar fi pătimit, le-ai suferit cu vitează cugetare; de aceea cântăm ție unele ca acestea:

Bucură-te, că pântecele cu ascuțișul suliței ți-a fost împuns; bucură-te, că trupul cu vine de bou ți-a fost lovit. Bucură-te, că peste gură cu multe toiege ai fost bătut; bucură-te, că mâinile cu lanțuri ți s-au legat. Bucură-te, că pe roata cea cu ascuțișuri ai fost tras; bucură-te, că pieptul tău cu pietre a fost strivit. Bucură-te, că încălțăminte înroșită în foc ai purtat; bucură-te, că în groapa cu var trei zile ai petrecut. Bucură-te, că înveninătoare băuturi ai băut; bucură-te, că adeseori în temniță ai locuit. Bucură-te, că ai fost pus în sulițe prea ascuțite; bucură-te, că ai luat sfârșitul prin sabie.

Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul 8

Cu totul străine și preamărite sunt toate minunile câte le-ai făcut, Mucenice Gheorghe, în luptele tale, și, după suferințe nenumărate, cu bărbăție mare și cu putere, dând laudă lui Dumnezeu, ai cântat: Aliluia!

Icosul 8

Purtătorule de chinuri, având în pieptul tău întreg pe Hristos, Cel ce este minunat între sfinți, prin Acesta lucrai minunile cele înfricoșătoare și mai presus de minte; de care noi, înspăimântându-ne, cu mirare zicem:

Bucură-te, cel ce vârfurile sulițelor ai nesocotit; bucură-te, cel ce chinul roții l-ai biruit. Bucură-te, că te-ai arătat mai tare decât varul; bucură-te, că ai învins puterea veninului. Bucură-te, că pe un mort de demult din mormânt l-ai ridicat; bucură-te, că pe boul lui Glicherie l-ai înviat. Bucură-te, cel ce ai izbăvit un copil din Bulgaria; bucură-te, cel ce ai scăpat un copil din Creta. Bucură-te, prin care copilul a biruit; bucură-te, de care neguțătorii s-au oprit. Bucură-te, că stâlpul văduvei l-ai primit; bucură-te, că pe zeii elinilor i-ai surpat.

Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul 9

Pe tine toată firea îngerilor văzându-te stând în mijlocul luptei, tânăr și puternic prin Hristos, singur luptându-te, plesnind cu mâinile te lăuda; și bucurându-se, pe Domnul slăvea, cântând: Aliluia!

Icosul 9

Mărturisitor al dogmelor credinței fiind, de trei ori fericite, și minuni multe săvârșind, pe tine văzându-te popoarele pe pământ, către credința dumnezeiască a lui Hristos se îndemnau, și se bucurau cu duhul, zicând ție unele ca acestea:

Bucură-te, priveliștea îngerilor; bucură-te, privirea oamenilor. Bucură-te, îndulcirea puterilor cerești; bucură-te, veselia oamenilor pământești. Bucură-te, că te-ai făcut mărire cerului și pământului; bucură-te, că bucurie ai adus îngerilor și oamenilor. Bucură-te, desfătare frumoasă a lumii celei de sus; bucură-te, laudă dumnezeiască a lumii celei de jos. Bucură-te, dulce strălucire a minților; bucură-te, dulce înfrumusețare a sufletelor. Bucură-te, prin care Biserica se veselește; bucură-te, prin care toată lumea dănțuiește.

Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul 10

Ceata demonilor, văzându-te pe tine, mucenice, că i-ai biruit pe ei prin luptă, căderea lor cu suspin amar o plângeau și acestea ziceau: Cum purtătorul de trup pe cei fără de trup i-a biruit și lui Dumnezeu cântă: Aliluia!

Icosul 10

Toiag de biruință mare și atotputernic ai ridicat asupra amăgirii elinilor; pentru aceasta și purtător de biruință te numești, Mucenice Gheorghe, de care noi, minunându-ne spre laudă zicem ție unele ca acestea:

Bucură-te, pierzătorul demonilor; bucură-te, surpătorul elinilor. Bucură-te, cel ce ai sfărâmat pe idolii cei neînsuflețiți; bucură-te, cel ce ai vădit meșteșugirile lor. Bucură-te, că stăpâniri și începătorii ai înfruntat; bucură-te, căci cu vărsarea sângelui tău pe Leviatan l-ai înecat. Bucură-te, cel ce focul amăgirii l-ai stins; bucură-te, cel ce lățirea politeismului ai stins. Bucură-te, înfricoșătorule arzător al capiștilor; bucură-te, prea puternicule sfărâmător al idolilor. Bucură-te, prin care satana suspină; bucură-te, prin care păgânismul oftează.

Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul 11

Cetele tuturor sfinților întâmpinau, o, mucenice, sfânt sufletul tău, când se suia la ceruri, și cu îngerii cântare de biruință lui Dumnezeu strigau, întru bucurie cântând împreună: Aliluia!

Icosul 11

Lumina cea neapusă a Preasfintei Treimi o vezi nemijlocit, o, Gheorghe Mucenice, și te bucuri acum de bucuria cea adevărată, nesfârșită și negrăită, pentru chinurile ce le-ai suferit; pentru aceasta zicem ție:

Bucură-te, că te desfătezi în viața cea fără de moarte; bucură-te, că te împărtășești de Lumina cea negrăită. Bucură-te, vorbitorule de nematerialnicii îngeri; bucură-te, cu toți sfinții împreună-petrecătorule. Bucură-te, că împreună cu Hristos, Cel ce a pătimit mai înainte, ai pătimit; bucură-te, că împreună cu Cel ce S-a preaslăvit acum te-ai mărit. Bucură-te, cel ce împărăția cerurilor ai dobândit; bucură-te, cel ce de veșnica mărire te-ai împărtășit. Bucură-te, cel ce porți cununa cea neveștejită; bucură-te, cel ce ai luat după har îndumnezeirea. Bucură-te, neîncetat-văzătorule al lui Dumnezeu; bucură-te, dumnezeiescule împreună-moștenitor al lui Hristos.

Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul 12

Daruri ai luat, mucenicule, de la Dumnezeu, a vindeca patimile sufletelor și ale trupurilor; pentru aceasta, dă-le pe acestea și nouă slujitorilor Bisericii lui Hristos, celor ce de amândouă acestea suntem lipsiți, dar care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cu cântări de psalmi serbând amintirea și luptele tale, mucenice, te lăudăm pe tine și te binecuvântăm din suflet, ca pe un fierbinte apărător al lumii, și cu cântările, ca și cu buzele, toți sărutându-te, zicem către tine:

Bucură-te, comoara cea nefurată a săracilor; bucură-te, al văduvelor mare apărătorule. Bucură-te, în felurite împrejurări al credincioșilor binefăcătorule; bucură-te, doctor fără de plată al bolnavilor. Bucură-te, că tuturor toate, pentru Hristos, te faci; bucură-te, că pe toată lumea din nevoi o scapi. Bucură-te, grabnic al celor în nevoi ajutătorule; bucură-te, al întristărilor dulce mângâietorule. Bucură-te, izvorule nesecat al minunilor; bucură-te, curgere neîncetată a darurilor. Bucură-te, minunea Bisericii celei din Lida; bucură-te, rugătorule și mijlocitorule al tuturor.

Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul 13

O, Mucenice Gheorghe, nume dulce și scump tuturor credincioșilor, această scurtă laudă, ce o aducem ție, cu blândețe primește-o, și de tot felul de întâmplări ferește pe cei ce cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință în limba Română
Alte imnuri în limba Română